Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

COMNET III Δίκτυα ΙΙ Εξομοίωση Δικτύων. Ιατρέλλης Όμηρος 2 Εισαγωγή Το COMNET III προσομοιώνει τη λειτουργία δικτύου και συλλέγει μετρήσεις για τη συμπεριφορά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "COMNET III Δίκτυα ΙΙ Εξομοίωση Δικτύων. Ιατρέλλης Όμηρος 2 Εισαγωγή Το COMNET III προσομοιώνει τη λειτουργία δικτύου και συλλέγει μετρήσεις για τη συμπεριφορά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 COMNET III Δίκτυα ΙΙ Εξομοίωση Δικτύων

2 Ιατρέλλης Όμηρος 2 Εισαγωγή Το COMNET III προσομοιώνει τη λειτουργία δικτύου και συλλέγει μετρήσεις για τη συμπεριφορά του Το COMNET III προσομοιώνει τη λειτουργία δικτύου και συλλέγει μετρήσεις για τη συμπεριφορά του  Δεν απαιτεί προγραμματισμό. Όλες οι διαδικασίες γίνονται με τη χρήση αντικειμένων των οποίων οι παράμετροι λειτουργίας μπορούν να καθοριστούν από τον σχεδιαστή  Μπορεί να προσομοιώσει LANs αλλά και WANs.

3 Ιατρέλλης Όμηρος 3 Εισαγωγή (Συν) Για την προσομοίωση μοντέλων απαιτείται η ολοκλήρωση των 3 παρακάτω διαδικασιών: Για την προσομοίωση μοντέλων απαιτείται η ολοκλήρωση των 3 παρακάτω διαδικασιών:  Η τοπολογία του δικτύου, δηλαδή οι κόμβοι και ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ των  Το προσφερόμενο φορτίο στο δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται στους κόμβους του δικτύου, όσο και την κίνηση η οποία δημιουργήται εσωτερικά στο δίκτυο για τη δρομολόγηση της κίνησης των εφαρμογών.  Τα Πρωτόκολλα, δηλαδή τους κανόνες μέσα από τους οποίους λειτουργούν οι εφαρμογές και γίνεται η δρομολόγηση και υποστήριξη των εφαρμογών αυτών.

4 Ιατρέλλης Όμηρος 4 Στοιχεία Δικτύου  Ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ορίζεται σαν ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκεύες επιοινωνιών οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους για την διακίνηση δεδομένων, φωνής και βίντεο.  Το COMNET IIΙ περιλαμβάνει γενικού σκοπού μοντέλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μοντελοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνιακής συσκευής

5 Ιατρέλλης Όμηρος 5 Στοιχεία Δικτύου (Συν) Το COMNET III υλοποιεί τις διαδικασίες ανάπτυξης του μοντέλου μέσα από μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Το COMNET III υλοποιεί τις διαδικασίες ανάπτυξης του μοντέλου μέσα από μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 1. Κόμβοι, κανάλια μετάδοσης και πηγές κίνησης επιλέγονται από τη τοπική βιβλιοθήκη και σχηματίζεται η αρχική μορφή του δικτύου 2. Τα παραπάνω αντικείμενα διασυνδέονται για να ορισθούν οι μεταξύ τους σχέσεις 3. Σε κάθε αντικείμενο ορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας του καθώς και οι γενικές παράμετροι λειτουργίας του δικτύου και των πρωτοκόλλων 4. Το μοντέλο ελέγχεται ως προς την συντακτική αρτιότητα του 5. Τελικά προσομοιώνεται το δίκτυο και δημιουργούνται οι αναφορές που έχουν επιλεγεί

6 Ιατρέλλης Όμηρος 6 Τοπολογία Δικτύου Η Τοπολογία καθορίζεται από 3 βασικά στοιχεία  Τους κόμβους(nodes) που αντιστοιχούν στις φυσικές συσκεύες  Τα κανάλια (links) που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στους κόμβους  Τις ενώσεις (arcs) που σχετίζουν κόμβους με κανάλια

7 Ιατρέλλης Όμηρος 7 Τοπολογία Δικτύου (Συν) Κόμβοι  Computer and Communication Nodes Δημιουργούν ή/και λαμβάνουν κίνηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση πολύπλοκων εφαρμογών  Computer Groups Είναι χρήσιμοι για περιπτώσεις που απαιτείται να συνδεθεί ένας μεγάλος αριθμός κόμβων με τα ίδια χαρακτηριστικά στο δίκτυο  Router Nodes Μοντελοποιούν συσκεύες που χρησιμοποιούνται για δρομολόγηση της κίνησης  Switch Nodes Χρησιμοποιούνται για μεταγωγή πακέτων. Δεν δημιουργούν κίνηση

8 Ιατρέλλης Όμηρος 8 Τοπολογία Δικτύου (Συν) Κανάλια  Point-to-Point Αντιστοιχούν σε κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε 2 μόνο κόμβους. Συνήθως τα κανάλια αυτά αφορούν αφιερωμένες γραμμές όπως μια σειριακή σύνδεση ανάμεσα σε 2 υπολογιστές, τις γραμμές που ενώνουν τους δρομολογητές στα πλαίσια ενός δικτύου ευρείας περιοχής. Τα κανάλια αυτά χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος.  Multi-access Ανιστοιχούν σε κανάλια τοπικών δικτύων επικοινωνίας και γενικά σε περιπτώσεις όπου περισσότεροι επικοινωνιακοί κόμβοι μοιράζονται το ίδιο μέσο. Τα πρωτόκολλα προσπέλασης μέσου που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τα Aloha, Ethernet, Token-Ring, Token Bus, FDDI, ATM, CSMA/CA, ISDN κλπ

9 Ιατρέλλης Όμηρος 9 Τοπολογία Δικτύου (Συν) Οι Ενώσεις  Arcs Συσχετίζουν κόμβους με κανάλια.

10 Ιατρέλλης Όμηρος 10 Πρόσθετα Στοιχεία Δικτύου  Υποδίκτυα (Subnets) Χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν μια τοπολογία με ιεραρχικό τρόπο, έτσι ώστε ξεχωριστά υποδίκτυα να χρησιμοποιούν ξεχωριστούς και ανεξάρτητους αλγόριθμους δρομολόγησης και ταυτόχρονα να παραμένουν ανεξάρτητα από το δίκτυο κορμού που πιθανόν να χρησιμοποιείται. Η σύνδεση της εσωτερικής δομής των υποδικτύων με τον εξωτερικό κόσμο γίνεται μέσω των Σημείων Πρόσβασης (Access Points).  Δίκτυα Διέλευσης (Transit Nets) Αποτελούν μοντέλα δικτύων που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την ροή πακέτων δια μέσω των δικτύων αυτών, γι αυτό μπορούν να λειτουργήσουν είτε σαν κανάλια είτε σαν υποδίκτυα.  Δίκτυα Συνδέσεων (WAN Clouds) Χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής, κυρίως για λειτουργίες συνδέσεων. Τα δίκτυα Συνδέσεων μπορούν να συνδέσουν μόνο κόμβους και χρησιμοποιούν και αυτά τα σημεία πρόσβασης.

11 Ιατρέλλης Όμηρος 11 Υπολογιστικό φορτίο  Κατά την διάρκεια της προσομοίωσης το COMNET III μπορεί να δείχνει με γραφικό τρόπο τη κίνηση των πακέτων και των πλαισίων που ανταλλάσονται. Ωστόσο ο χρόνος της προσομοίωσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά αν απενεργοποιηθεί το animation: Simulate-> Animate-> Animate packet flow  Σε ένα μοντέλο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία πηγή που να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά από ένα χρονικό γεγονός ώστε να αρχίσει η διαδικασία της προσομοίωσης

12 Ιατρέλλης Όμηρος 12 Υπολογιστικό φορτίο (Συν)  Πηγές Εφαρμογών (Application) Είτε εκτελούν εντολές που εισάγουν κίνηση στο δίκτυο είτε εισάγουν εντολές που προσθέτουν υπολογιστικό φορτίο εσωτερικά στους κόμβους. Το υπολογιστικό φορτίο σε έναν κόμβο ελέγχεται από τις φυσικές παραμέτρους της μονάδας επεξεργασίας και των φυσικών χώρων αποθήκευσης. Οι παράμετροι που ορίζονται είναι ο χρόνος επεξεργγασίας, οι χρόνοι αποθήκευσης και ο χρόνος επεξεργασίας πακέτου για κίνηση που δημιουργείται, τερματίζει ή διέρχεται μέσα από έναν κόμβο.  Πηγές Μηνυμάτων (Message) Χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση μηνυμάτων του χρήστη ή μηνυμάτων ελέγχου των πρωτοκόλλων.  Πηγές Αποκρίσεων (Message) Χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση μηνυμάτων απαντήσεων ή επιβεβαιώσεων  Πηγές Συνόδου (Session) Χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση συνδέσεων με ανταλλαγή πολλαπλών μηνυμάτων που δημιουργούνται μέσα από νοητά κυκλώματα.  Πηγή Κλήσης (Call) Χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση κλήσεων με μεταγωγή κυκλώματος.

13 Ιατρέλλης Όμηρος 13 Υπολογιστικό φορτίο (Συν) Δρομολόγηση Κίνησης  Μεταγωγή Πακέτου  RIP Minimum Hop  Shortest Measured Delay  Link-State Shortest Path First  IGRP  User Defined Routing  Μεταγωγή Κυκλώματος  Minimum Hop  Minimum Penalty  User Defined Routing

14 Ιατρέλλης Όμηρος 14 Στατιστικά & Αναφορές Οι πιο συχνές αναφορές (*.rpt) είναι:  Nodes: Received message counts  Nodes: Buffers by Node  Nodes: Buffers by Port  Links: Channel Utilization  Links: Collision Stats (μόνο για CSMA/CD)  Links: Token Ring Stats (μόνο για token passing links)  Message & Response Sources: Message Delay  Message & Response Sources: Packet Delay

15 Ιατρέλλης Όμηρος 15 Προσομοίωση Τα μοντέλα αποθηκεύονται σε αρχεία μορφής *.c3 Κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο μοντέλο δημιουργείται και ένας νέος κατάλογος με το ίδιο όνομα όπου φυλάσσονται οι στατιστικές αναφορές, τα αρχεία εξέλιξης της προσομοίωσης κλπ Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια προσομοίωση δημιουργείται τοα αρχείο stat1.rpt (default name), το οποίο περιέχει τις μετρήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της προσομοίωσης και αποθηκεύεται στον κατάλογο που αναφέρθηκε παραπάνω.

16 Ιατρέλλης Όμηρος 16 Χρήσιμες Έννοιες  Iteration time (Χρόνος Επανάληψης) Καθορίζει τη πηγή να επαναλαμβάνει μια διαδικασία ανα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.  Interarrival Καθορίζει το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις επαναλήψεις μιας διαδικασίας πχ Εκπομπή ιδεδομένων.  Msg Size Calculation Τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το μέγεθος του μηνύματος  Prob Distrib Το μέγεθος του μηνύματος σε bytes ή σε πακέτα.  STD DEV (Standard Deviation) Τυπική απόκλιση


Κατέβασμα ppt "COMNET III Δίκτυα ΙΙ Εξομοίωση Δικτύων. Ιατρέλλης Όμηρος 2 Εισαγωγή Το COMNET III προσομοιώνει τη λειτουργία δικτύου και συλλέγει μετρήσεις για τη συμπεριφορά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google