Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής Από το 2011 άλλαξε ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Στόχος του Υπουργείου και του ΕΛΓΑ ήταν η δημιουργία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής Από το 2011 άλλαξε ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Στόχος του Υπουργείου και του ΕΛΓΑ ήταν η δημιουργία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής Από το 2011 άλλαξε ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Στόχος του Υπουργείου και του ΕΛΓΑ ήταν η δημιουργία ενός δικαιότερου ασφαλιστικού συστήματος, βιώσιμου οικονομικά Με το Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄/ 20.9.2010) καθιερώνεται η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, η οποία υποβάλλεται από τους παραγωγούς σε ετήσια βάση. Η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι. Υποβάλλεται μαζί με την Ενιαία Αίτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι υποβοηθείται η εφαρμογή του Κανονισμού 1307/2014 και του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/ Β΄6.9.2010) περί Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

3 Οικονομικά Δεδομένα  Με το νόμο 3889/2010, άρθρο 33, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση δανείων που είχε συνάψει ο ΕΛΓΑ, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους περίπου 3 δις €, αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, με αποτέλεσμα σήμερα να εντασσόμαστε στη Γενική Κυβέρνηση και να εποπτευόμαστε πλήρως οικονομικά  Με τον ίδιο νόμο, έσοδα ΕΛΓΑ, προηγούμενων ετών, σε εφαρμογή του άρθρου 5α του ν.1790/1988 (εισφορά επί τιμολογίων), που δεν έχουν εισπραχθεί και αποδοθεί στον ΕΛΓΑ, αποτελούν έσοδο του Δημοσίου  Το ποσό της εισφοράς έτους 2010 αποδόθηκε στον ΕΛΓΑ έως 30/4/2011, τυχόν πρόσθετα έσοδα αποδόθηκαν ως έσοδα στο Δημόσιο.

4 -o ΕΛ.Γ.Α. δραστηριοποιείται στο σύνολο της Χώρας, συντονίζοντας το σύστημα ασφάλισης, ενώ πέρα από το ασφαλιστικό του αντικείμενο, παρακολουθεί την εξέλιξη των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πυρκαγιές (ΚΟΕ) - το αντικείμενο εργασίας του αφορά το σύνολο των παραγωγών, με διαφορετικές καλλιέργειες και εκτροφές ΖΚ, σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε ένα γενικότερα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (κανονιστικό πχ. νέοι νόμοι, νέα ΚΑΠ και οικονομικό) - διασπορά προσωπικού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛ.Γ.Α.

5  συνεργασία και εξάρτηση από πολλούς διαφορετικούς φορείς, ενδεικτικά Δήμους, Περιφέρειες, ΕΑΣ, Τράπεζες, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή- που επηρεάζουν καθοριστικά το έργο του (πρόβλημα με το χρόνο και την εγκυρότητα των δεδομένων, πρόβλημα ανταπόκρισης – διόρθωσης σφαλμάτων στην πηγή) Για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο ΕΛ.Γ.Α. στην κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών :  αξιοποιεί το σύνολο του τακτικού προσωπικού του, το οποίο σημειωτέον έχει μειωθεί σε ποσοστό 21,6% σε σχέση με το 2009, λόγω συνταξιοδοτήσεων, κι έναν μικρό αριθμό εποχικού προσωπικού, δεδομένου του ισχύοντος περιορισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού από το 2010 (ν. 3899/2010) και με τη συμφωνία της Υπηρεσίας τους, γεωτεχνικούς από την Περιφέρεια.  συνεχής εκπαίδευση, κυρίως, του γεωτεχνικού προσωπικού (γεωπόνοι, κτηνίατροι) προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ επιπλέον παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση νέων μηχανογρα- φικών συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων και στη λειτουργία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

6 Το νέο σύστημα είναι δικαιότερο και διαφανέστερο αφού:  Ο παραγωγός γνωρίζει εκ των προτέρων για ποια αξία προϊόντος είναι ασφαλισμένος και ποιο ύψος αποζημίωσης μπορεί να προσδοκά, εφόσον τηρήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις  Όλοι οι παραγωγοί ασφαλίζονται και συνεισφέρουν το ίδιο για την ίδια αξία παραγωγής. Εξαλείφονται οι ανισότητες, καθώς και το φαινόμενο να αποδίδουν εισφορές κάποιοι παραγωγοί, ενώ άλλοι να λαμβάνουν αποζημίωση χωρίς να έχουν αποδώσει εισφορές  Ο παραγωγός καταβάλει την εισφορά του απευθείας στον ΕΛ.Γ.Α., σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και δεν αποδίδεται μέσω τρίτων (πχ έμποροι, ΕΑΣ, κλπ)  η ΔΚΕ αποτελεί τη βάση ελέγχου για τη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν παρεχόμενες αγροτικές υπηρεσίες (πχ επιστροφή ΦΠΑ, άδεια λαϊκών αγορών) Επιπλέον, από τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. εξαρτάται η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων ώστε να λειτουργήσει το σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας

7 Υποχρέωση ενημέρωσης των γεωργών Κατά τη διάρκεια των εκτιμήσεων, οπωσδήποτε, θα πρέπει να ενημερώνεται ο παραγωγός :  για την υποβολή της ΔΚΕ  για την εμπρόθεσμη εξόφληση της εισφοράς του έτους ζημιάς (είτε με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. είτε με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση του καταθετικού λογαριασμού του)  για την παρακολούθηση εκταμίευσης της εισφοράς, σε περίπτωση εξουσιοδότησης  για την εξόφληση των εισφορών των παρελθόντων ετών Υπάρχει ενημέρωση και μέσα από την ιστοσελίδα μας, για θέματα καταβολής εισφορών, καθώς και σχετικές εκτυπώσεις (βεβαίωση καταβολής εισφοράς, κα)

8 -Βασική ΚΥΑ της ΔΚΕ αποτελεί η αριθ. 425/42522/ 20.5.2013 (ΦΕΚ Β 1239) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιείται και ισχύει, κάθε φορά ( βασική αλλαγή οι ετήσιοι τιμοκατάλογοι και στοιχεία του βασικού εντύπου της ΔΚΕ ), σε εφαρμογή του άρθρου 10.4 του ν3877/2010 -Ειδικά για το ασφαλιστικό έτος 2015, έχουν γίνει οι απαιτούμενες τροποποιήσεις με σημαντικότερη αυτή της ασφαλιστικής ενημερότητας: εμπρόθεσμη καταβολή εισφοράς για το έτος 2015 και πλήρης εξόφληση των εισφορών των 3 προηγούμενων ετών, δηλαδή 2012,2013,2014 όλη η νομοθεσία στην ιστοσελίδα μας Νομοθεσία ΔΚΕ

9 Υπολογισμός εισφοράς Ο προσδιορισμός της ασφαλιστικής εισφοράς ανά ασφαλισμένο, ορίζεται στα άρθρα 7-11 του νόμου 3877/2010 και γίνεται αυτόματα με την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής (ΔΚΕ) Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση: α) τον αριθμό των στρεμμάτων, όπως δηλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας β) τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα και ανά νομό, για κάθε καλλιέργεια και γ) την αντίστοιχη αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια. Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά στρέμμα και ανά νομό/ΠΕ χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης της τελευταίας πενταετίας, που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α., ενώ της αξίας ανά κιλό χρησιμοποιούνται και οι τιμές που αποστέλλουν τα Υποκαταστήματα. Στην ιστοσελίδα μας, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της εισφοράς, ανά καλλιέργεια και ΠΕ

10 Για το ζωικό κεφάλαιο, η ασφαλιζόμενη αξία του ζωικού κεφαλαίου, ανά κτηνοτρόφο, επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση: α) τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο στην Ενιαία Δήλωση Εκτροφής β) την ασφαλιζόμενη αξία ανά είδος και κατηγορία ζώου, όπως καθορίσθηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Τιμών Ασφαλιζόμενης Αξίας για το Ζωικό Κεφάλαιο έτους 2010, η οποία παραμένει, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει έντονη μεταβλητότητα στις ασφαλιζόμενες αξίες μεταξύ των ετών. γ) για την κάλυψη των νεαρών ζώων στην ασφαλιζόμενη αξία των θήλεων αιγοπροβάτων, άνω του έτους, γίνεται προσαύξηση κατά 20% της ασφαλιστικής τους εισφοράς ώστε να θεωρούνται ασφαλισμένα και να καλύπτονται και όλα τα κάτω του έτους, νεαρά ζώα, που κατέχει ο κτηνοτρόφος. Υπολογισμός εισφοράς ΖΚ

11 Κατανομή εισφοράς ΔΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ % ποσοστό αθροιστικό ποσοστό παραγωγών ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ % ποσοστό εισφοράς 0-10 43.705 5,87% 178.9490,11% 10-20 59.108 7,94%13,81% 902.0070,55% 20-50 153.724 20,65%34,46% 5.211.6533,15% 50-100 140.643 18,89%53,36% 10.147.1296,14% 100-200 129.978 17,46%70,82% 18.610.55711,27% 200-500 132.775 17,84%88,66% 42.000.17025,43% 500-1000 55.136 7,41%96,06% 38.101.83023,07% 1000 & άνω 29.309 3,94%100,00% 50.038.84630,29% ΣΥΝΟΛΟ 744.378 100% 165.191.140100%

12 Ισχύοντες περιορισμοί ΔΚΕ  Ότι δεν ασφαλίζεται δεν πληρώνει εισφορά  Το ανώτατο ποσό εισφοράς (πλαφόν) ισχύει και το 2015  Προσθήκη επίσπορων καλλιεργειών ή ΖΚ, μετά τις 30/6 -σε περίπτωση ζημιών- πρέπει να υποβάλλονται ως Αιτήματα και στα Υποκ/ματα ΕΛ.Γ.Α. οπότε και καλύπτονται ασφαλιστικά 15 ημέρες μετά  Αιτήματα αλλαγών γίνονται δεκτά μέχρι 31/01 επόμενου έτους αναφοράς της ΔΚΕ (εξαίρεση τα νεαρά ή εγκαταλειμμένα, που έχουν ως αποτέλεσμα μείωση εισφοράς, λάθος στρέμματα αντί εκτάρια και φυσικά οι περιπ τώ σεις ανωτέρας βίας). Θέμα και με την αποστολή αρχείων για την επιστροφή ΦΠΑ.  Αιτήματα αλλαγών μετά τη βεβαίωση μπορούν να υποβάλλονται έως και 1 χρόνο μετά την αποστολή στη Δ.Ο.Υ.  Όλα τα αιτήματα εξετάζονται ΦΠ (4%) = 3743,8 €ελιές = 1403,73 €ΖΚ = 701,87 €θερμοκήπιο = 467,9% € /ΑΜΙΓΩΣ

13 ΔΚΕ 2015  Αλλαγές με επίπτωση στην εισφορά ΕΛ.Γ.Α. (μέχρι 30/6)  Ποσό μικρότερο από 10€ δεν απαιτείται να καταβληθεί  κωδικός Μ.Π. 715 μέχρι 31.03.2016, συνεπώς δεν υπάρχει θέμα δόσεων  Εξουσιοδοτώ τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει το ποσό της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με χρέωση του παραπάνω τραπεζικού μου λογαριασμού, σε οποιοδήποτε χρόνο καταβολής των απαιτήσεών μου από φορείς του Δημοσίου ή εφόσον δεν καταβληθούν ή τα ποσά που κατατίθενται δεν επαρκούν, να τα αναζητήσει με χρέωση του λογαριασμού αυτού έως 31.03.2016, Να γνωρίζουν ότι για λόγους «διαβίωσης» παραμένουν πάντα 50 € στο λογαριασμό  Εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής (σάρωση υπογραφής)

14 Εγκύκλιος Τράπεζας Πειραιώς Η Τράπεζα Πειραιώς μ ε το αριθ. 2710/31.8.2012 έγγραφό της και την αριθ. 2013/1645/30.8.2013 Εγκύκλιό της για ταμειακή συναλλαγή: «11-37 εισφορές ΕΛ.Γ.Α.», γνωστοποίησε στα καταστήματά της ότι: ο παραγωγός μπορεί να καταθέτει:  -ότι ποσό θέλει  -όποτε θέλει  -μόνο με το ΑΦΜ, χωρίς ΚΗΚ, που πολλές φορές η λάθος πληκτρολόγηση μας δημιουργεί προβλήματα Μας έχουν δοθεί τα τηλέφωνα στην Τράπεζα Πειραιώς, που μπορεί κάποιος να απευθύνεται: -κα Σαντά 210-9394799 -κα Δημοπούλου -791 (που βοηθούν ιδιαίτερα στο έργο μας)

15 Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να υποβάλ- λουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή στις πύλες εισόδου του αναδόχου όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α. Ο παραγωγός οφείλει να συνυποβάλλει: α.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), όπου αναγράφονται: i) τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση) και ii) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου). β.Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου φαίνεται ο 13ψήφιος κωδικός. Εφόσον έχει υποβληθεί από τον παραγωγό Ενιαία Αίτηση για άλλα αγροτεμάχια, η Δήλωση της παραγράφου αυτής θεωρείται συμπληρωματική της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής. Εάν δεν έχει υποβληθεί άλλη Δήλωση, αυτή αποτελεί την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής. Ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος 15 ημέρες μετά την υποβολή του Αιτήματος Προσωρινή ΔΚΕ στον ΕΛ.Γ.Α.

16 καταλογισμός και βεβαίωση του ποσού οφειλής στη Δ.Ο.Υ. Αν δεν κατατεθούν τα ποσά εισφοράς στον εκάστοτε λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., γίνεται έγγραφη ενημέρωση του παραγωγού και στη συνέχεια το ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΕΛ.Γ.Α. και αποστέλλεται για βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ., σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 7 – 12 του ν.3877/2010 ώστε να εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Για οποιαδήποτε, εκ των υστέρων, αλλαγή του ποσού της εισφοράς και κατά συνέπεια του ποσού βεβαίωσης  Απαιτείται Εισηγητικ ό στο ΔΣ, πλήρ ως αιτιολογημένο και σχετική Απόφαση  επιστροφή χρημάτων, εφόσον ήδη έχουν παρακρατηθεί από Δ.Ο.Υ./ ή κατατεθεί σε λάθος λογαριασμό Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.

17 Προβλήματα αρχείου Δ.Κ.Ε. Κατηγορία ΠροβλήματοςΣχετικά με το Πρόβλημα Ζωικό Κεφάλαιο Δεν καταχωρείται από τον κτηνοτρόφο – Καταχώρηση βοοειδών μέσα από τη Βάση Δεδομένων Κτηνιατρικής. Για τα αιγοπρόβατα η κατεύθυνση δηλώνεται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο Τηλεπισκόπηση Δεν καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Δ.Κ.Ε. περιοχές οι οποίες είναι σε τηλεπισκόπηση Ενσωμάτωση μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Αν γίνεστε γνώστες, ενημέρωση της Κ.Δ. Ελεγχόμενο περιβάλλον Προβλήματα με τη δήλωση καλλιεργειών υψηλής κάλυψης ως εξαίρεση. Ότι πέφτει στην αντίληψή μας αλλάζει (θεωρείται έλεγχος) Από το 2016 εισήγηση για 2 κωδικούς Δασικές Καλλιέργειες Καταχώρηση της καλλιέργειας, από τον εξωτερικό φορέα, στο πεδίο ως ΔΑΣΩΣΗ – Σε αντίθετη περίπτωση με την αίτηση του παραγωγού συνημμένα η βεβαίωση του αρμόδιου φορέα (π.χ. Δασαρχείο) Άδειες Λαϊκών Αγορών Εφόσον ζητείται η υποβολή συμπληρωματικής Δ.Κ.Ε., γίνεται και μετά την παραλαβή του τελικού αρχείου Ενεργοποίηση ελέγχων Τόσο με βάση τις εκτιμήσεις, όταν δηλώνονται νεαρά και βρίσκονται παραγωγικά διορθώνεται και το προηγούμενο έτος, όσο και ειδικότεροι έλεγχοι Κατάθεση ποσού εισφοράς σε λάθος λογαριασμό Κάθε έτος, δημιουργείται ειδικός λογαριασμός, με χαρακτηριστικά ΜΠ7 + έτος (για το 2015 = ΜΠ715)

18 ΕΛΕΓΧΟΙ Επί ποιου ποσοστού θα πραγματοποιούνται έλεγχοι των εκμεταλλεύσεων; ΕΛΕΓΧΟΙ σε ποσοστό εκμεταλλεύσεων, βάσει κριτηρίων – Μέσω των εκτιμήσεων ζημιάς - δείγμα από τα αρχεία μόνιμων καλλιεργειών προηγούμενων ετών, με τη βοήθεια της Δ/νσης Πληροφορικής Ελεγχόμενο Περιβάλλον (Θερμοκήπια) : Πρόταση για ύπαρξη 2 κωδικών Ι. Πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον και ΙΙ.υπό κάλυψη Διαπίστωση συνθηκών ανάπτυξης καλλιέργειας με επιτόπιο έλεγχο. Σημειώνουμε ότι το ποσοστό ασφάλισης επηρεάζει την οροφή της εισφοράς, το πλαφόν, όπως ισχύει σήμερα

19 Αρχείο ΔΚΕ Στόχος μας: η εισαγωγή στο ΟΠΣ και χρήση ενός τελικού αρχείου ΔΚΕ, κατά έτος (τελικό) - Καθυστέρηση παραλαβής αρχείου -κοινοποίηση με την επιφύλαξη του τελικού αρχείου ΔΚΕ τρέχοντος έτους, λαμβάνοντας υπόψη και την Δ.Κ.Ε. του προηγούμενου έτους

20 ΔΚΕ και Κανονισμοί Ασφάλισης Θα πραγματοποιούνται εκτιμήσεις εφόσον δεν υφίσταται Δ.Κ.Ε.; -Η υποβολή της ενιαίας ΔΚΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ασφάλισης και μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας ΔΚΕ του επόμενου έτους ασφάλισης. Καλλιέργεια ή αγροτεμάχιο ή είδος ζωικού κεφαλαίου που δεν είχε δηλωθεί στη ενιαία ΔΚΕ, δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται. Εξαιρούνται οι ζημιές στη φυτική παραγωγή για αροτραίες καλλιέργειες (πχ. σίτος), κηπευτικά μακράς διάρκειας (πχ. κρεμμύδια ξηρά) και όσπρια (πχ. σπορά Δεκεμβρίου για τις φακές) -όσοι εξοφλούν εκπρόθεσμα την εισφορά τους κρίνονται δικαιούχοι αποζημιώσεων για ζημιές έως και την υποβολή της Δ.Κ.Ε. του επόμενου έτους, καθώς και για την ένταξή τους σε προγράμματα ΚΟΕ και ενεργητικής προστασίας

21 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία Καλό χειμώνα !


Κατέβασμα ppt "Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής Από το 2011 άλλαξε ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Στόχος του Υπουργείου και του ΕΛΓΑ ήταν η δημιουργία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google