Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2 Κ.Ε. και SAM 1. Αύξηση της χρήσης του ΓΑΚ σε σχέση με τις κατευθυντήριες και τον deminimis 2. Απλοποίηση 3. Βελτίωση των ελέγχων

3 Αύξηση της χρήσης του ΓΑΚ Κοινοποίηση(Κατευθυντήριες/Συνθήκη) Παρόν ΓΑΚ Επέκταση ΓΑΚ (νέοι τύποι και κατηγορίες) Επέκταση ΓΑΚ (όρια κοινοποίησης και έντασης ενίσχυσης) Επέκταση ΓΑΚ Τύπος Ενίσχυσης Ποσό Ενίσχυσης Κοινοποιήσεις ΓΑΚ De minimis Διπλή οριζόντια επέκταση: νέες κατηγορίες και μορφές ενισχύσεων μαζί με τις παλαιότερες Διπλή κάθετη επέκταση: Υψηλότερα όρια κοινοποίησης και έντασης βοήθειας De minimis

4 Επέκταση ΓΑΚ Νέες κατηγορίες 4 Επανόρθωση Ζημιών Από Θεομηνία Κοινωνικού χαρακτήρα για μεταφορά κατοίκων Για οπτικοακουστι κά έργα Για πολιτισμό και διατήρηση κληρονομιάς Για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές Βοήθεια για τοπικές υποδομές Για υποδομές ευρυζωνικών δικτύων για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

5 RIS και ΕΠ Έχουμε Κ.Ε.?????????????? Έχουμε Κ.Ε.?????????????? Επιλογή «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ» (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ = Η χρήση του ΓΑΚ) Σε περίπτωση ΕΑΚ με επενδυτικά έργα τότε συνδυασμός των E&A άρθρων του ΓΑΚ με τα αντίστοιχα άρθρα για τις επιχειρήσεις του ΓΑΚ ή με τον De minimis

6 ΠΕΠ και ΓΑΚ Στόχος είναι οι περισσότερες δράσεις ενίσχυσης να χρησιμοποιούν τον ΓΑΚ Ελαχιστοποίηση των ενισχύσεων de minimis Εάν κοινοποίηση καθεστώς «ομπρέλα» με «Πλαίσιο ΕΑΚ»

7 RIS και ΓΑΚ – Ορισμοί Ειδικοί ορισμοί για είδη κρατικών ενισχύσεων: περιφερειακές (παράγραφοι 40 – 61) ΜΜΕ (παράγραφοι 62 – 65) Πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (παράγραφοι 66 – 82) Έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία (παράγραφοι 83 – 98)

8 RIS - ΓΑΚ - Όρια κοινοποίησης Για ποσά ενισχύσεων (Δ.Δ.) μεγαλύτερα των ορίων =>  κοινοποίηση στην Επιτροπή για έγκριση πριν τη θέση σε ισχύ με βάση: σχετικές κατευθυντήριες γραμμές ή γενικές αρχές σχετικών άρθρων Συνθήκης Ειδικός υπολογισμός ορίων για περιφερειακές ενισχύσεις Κάποια παραδείγματα ορίων:  Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ-> 2 εκ. ευρώ/επιχ./έργο  Συμμετοχή σε εκθέσεις ΜΜΕ -> 2 εκ. ευρώ/επιχ./έτος  Βιομηχανική έρευνα -> 20εκ. ευρώ/επιχ./έργο  Πειραματική έρευνα -> 15εκ. ευρώ/επιχ./έργο  Μελέτες σκοπιμότητας-> 7,5 εκ. ευρώ/μελέτη  Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας -> 7,5 εκ. ευρώ/σχηματισμό  Διαδικαστική /οργανωτική καινοτομία -> 7,5 εκ. ευρώ/επιχείρηση/ έργο  κλπ.

9 RIS - ΓΑΚ – Διαφανείς Ενισχύσεις Δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) Μορφές διαφανών ενισχύσεων:  Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου  Ενισχύσεις δανείων εφόσον ΑΙΕ υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς  Εγγυήσεις εφόσον με προϋποθέσεις  Φορολογικά μέτρα με ανώτατο όριο Τεκμήριο διαφάνειας για ενισχύσεις:  για περιφερειακή αστική ανάπτυξη  για μέτρα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου  για νεοσύστατες επιχειρήσεις

10 RIS - ΓΑΚ – Χαρακτήρας Κινήτρου Γραπτή αίτηση πριν την έναρξη των εργασιών σε όλες τις περιπτώσεις Για ad hoc ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις - > + έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση θα έχει ως αποτέλεσμα ουσιώδη αύξηση:  του αντικειμένου του σχεδίου/δραστηριότητας, ή  του συνολικού ποσού δαπάνης, ή  της ταχύτητας ολοκλήρωσης του έργου/δραστηριότητας Δεν απαιτείται για:  περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας  πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση  πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία  αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία  μειώσεις περιβαλλοντικών φόρων  μεταφορά κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών

11 RIS - ΓΑΚ – Σώρευση Συνυπολογισμός ενισχύσεων από όλες τις πηγές -> μέγιστη ένταση ενίσχυσης Για διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, σώρευση όλων των ειδών ενίσχυσης χωρίς περιορισμό Για ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες (επικαλυπτόμενες πλήρως ή εν μέρει) => σώρευση μέχρι το ανώτερο όριο ΓΑΚ Ενισχύσεις για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για νεοσύστατες επιχειρήσεις ή για εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που δεν έχουν προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες =>  ελεύθερη σώρευση με ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες  σώρευση με άλλες ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το υψηλότερο όριο συνολικής χρηματοδότησης Σώρευση με de minimis για ίδιες επιλέξιμες δαπάνες

12 RIS - ΓΑΚ – Προτεινόμενα άρθρα Για έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία:  για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25)  για ερευνητικές υποδομές (άρθρο 26)  για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (άρθρο 27)  καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28)  για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29)  για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 30)  για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 22)

13 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης Χρηματοδοτείται:  Βασική έρευνα : 100%  Βιομηχανική έρευνα : 50% (max 80%)  Πειραματική ανάπτυξη: 25% (max 80%)  Μελέτες σκοπιμότητας: 50% Προσαυξήσεις:  20% μικρές και 10% μεσαίες επιχειρήσεις  15 % για πραγματική συνεργασία επιχειρήσεων μεταξύ τους ή με οργανισμούς έρευνας  15 % για διάδοση των αποτελεσμάτων 13

14 Ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές (1) Κατασκευή ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών (στοιχεία ενεργητικού) Διακριτή λογιστική παρακολούθηση οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων της υποδομής Ένταση ενίσχυσης 50% Ανοικτή πρόσβαση σε όλους – Προοιμιακή πρόσβαση σε επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει το 10% των δαπανών – Όχι αποκλειστική χρήση Μηχανισμός παρακολούθησης οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια απόσβεσης της υποδομής Το παρόν δεν καλύπτει τους χρήστες της υποδομής / χρήση με όρους αγοράς. 14

15 Ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές (2) Δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων μη οικονομικής φύσης: Δημόσια εκπαίδευση Ανεξάρτητη έρευνα Διάδοση των αποτελεσμάτων Επανεπένδυση κερδών από την έρευνα στην έρευνα Δημόσια χρηματοδότηση 20 % βοηθητικήδεν είναι κρατική ενίσχυση Δημόσια χρηματοδότηση οικονομικής δραστηριότητας που δεν ξεπερνά το 20 % της ετήσιας δυναμικότητας μιας ερευνητικής υποδομής, και άρα ορίζεται σαν βοηθητική (ορισμός 49), δεν είναι κρατική ενίσχυση. 15

16 Ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές (3) Παραδείγματα για βοηθητικές δραστηριότητες: Ερευνητική υποδομή π/υ (εκ. ευρώ) Μέγιστη Δ.Δ. Ένταση ενίσχυσης Οικονομική20 100% Μη ενίσχυση Μη οικονομική80 100% Μη ενίσχυση Σύνολο100 100% Ερευνητική υποδομή π/υ (εκ. ευρώ) Μέγιστη Δ.Δ. Ένταση ενίσχυσης Οικονομική402050% Μη ενίσχυση Μη οικονομική80 100% Μη ενίσχυση Σύνολο12010083% 16

17 Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας Η ενίσχυση στον φορέα διαχείρισης του σχηματισμού Η πρόβλεψη δεν καλύπτει τους χρήστες Τα τέλη χρήσης αντίστοιχα του κόστους ή των τιμων αγοράς Επενδυτική ενίσχυση 55% για 107.3.γ και 65 % για 107.3.α. Ενισχύσεις λειτουργίας 50 % συγκειμένων δαπανών λειτουργίας για 10 έτη. Δεν εφαρμόζεται στις συνήθεις θερμοκοιτίδες 17

18 Ενισχύσεις καινοτομίας σε ΜΜΕ Επιλέξιμες δαπάνες: Απόκτηση/επικύρωση/προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Απασχόληση ερευνητικού προσωπικού υψηλών προσόντων Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες Ένταση ενίσχυσης 50% Για ποσά έως 200.000€ την τριετία ένταση ενίσχυσης έως 100% 18

19 Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία Μόνο για νέα ή σαφώς βελτιωμένη μέθοδο παραγωγής/διαδικασία διαμονής Επιλέξιμες δαπάνες: ‘Αυλα στοιχεία ενεργητικού Υλικά στοιχεία ενεργητικού για το χρόνο και το βαθμό που χρησιμοποιούνται στο έργο Δαπάνες προσωπικού Λειτουργικές δαπάνες συνέπεια του έργου Ένταση ενίσχυσης 15% για μεγάλες και 30% ΜΜΕ Συνεργασία μεγάλης επιχείρησης και ΜΜΕ και η μεγάλη καταβάλλει το 30% των επιλέξιμων δαπανών 19

20 ΘΣ 3 & ΓΑΚ – Βασικά προτεινόμενα άρθρα Περιφερειακές:  επενδυτικές (άρθρο 14) Προς ΜΜΕ:  για συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 18)  για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19) Για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση:  για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (άρθρο 21)  για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22)  για εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ΜΜΕ (άρθρο 23)  για δαπάνες διερεύνησης (άρθρο 24) Για προστασία περιβάλλοντος:  Άρθρα επενδυτικών ενισχύσεων (Άρθρα 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 49).

21 21

22 Συμβουλευτική και Συμμέτοχη σε Εκθέσεις Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ Έως 2 εκ. € ανά επιχείρηση και έργο Ένταση ενίσχυσης 50% Επιλέξιμες δαπάνες οι συμβουλευτικές εξωτερικές υπηρεσίες που δεν αποτελούν λειτουργικό κόστος Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις Έως 2 εκ. € ανά επιχείρηση ετησίως Ένταση ενίσχυσης 50% Επιλέξιμες δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, διαχείρισης περιπτέρου συμμετοχής 22

23 Ενισχύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις Μη εισηγμένες ΜΜΕ που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών Μορφές ενίσχυσης: Μορφές ενίσχυσης: – Χαμηλότοκα δάνεια έως 10έτη διάρκεια ύψους 1,5 εκ € για 107.3.γ και 2,0 εκ. € για 107.3.α. Υψηλότερο δάνειο για μικρότερη διάρκεια – Εγγυήσεις χαμηλής προμήθειας έως 10έτη διάρκεια εγγυημένου ποσού 2,25 εκ € για 107.3.γ και 3,0 εκ. € για 107.3.α. (80% δανείου). Υψηλότερη εγγύηση για μικρότερη διάρκεια – Επιχορηγήσεις, εισφορές κεφαλαίου ποσό ενίσχυσης Ανώτατο ποσό ενίσχυσης 0,6 εκ € για 107.3.γ και 0,8 εκ. € για 107.3.α. (ΑΙΕ). Για νέες καινοτόμες το διπλάσιο. Συνδυασμός μορφών ενίσχυσης με τήρηση ορίου 23

24 24 Ενισχύσεις για προστασία περιβάλλοντος Συμβατές με στόχους Ευρώπης 2020 Υπέρβαση υποχρεωτικών προτύπων/προδιαγραφών (χαρακτήρας κινήτρου) Νέες εντάσεις ενίσχυσης και προσαύξηση στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 15% σε περιοχές 107.3.α και 5% σε 107.3.γ Υπολογισμός έντασης ενίσχυσης επί των πρόσθετων επενδυτικών δαπανών με απλοποιημένη διαδικασία: – Αν τα περιβαλλοντικά κόστη αποτελούν διακριτό μέρος μίας επένδυσης αυτά είναι το επιλέξιμο κόστος – Στην περίπτωση εναλλακτικού σεναρίου (counter factual senario) οι διαφορά του κόστους – Στις λοιπές περιπτώσεις (μικρές εγκαταστάσεις) το συνολικό ύψος επένδυσης για επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου

25 1 2 3 4 5 Επενδύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Μέγεθος επιχείρησης Ένταση ενίσχυσης ΜικρήΜεσαίαΜεγάλη Υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή ελλείψει προτύπων * 60%50%40% Αγορά νέων μέσων μεταφοράς για υπέρβαση προτύπων * 60%50%40% Επενδύσεις για πρόωρη προσαρμογή * 20%15%10% Επενδύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης * 50%40%30% Δάνεια έως 10 m€ (έως 80% εγγυημένα) Επενδύσεις για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης* 65%55%45% Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ* 50-65%40-55%30-45% Λειτουργικά για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ Πριμοδότηση της τιμής της αγοράς Λειτουργικά για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ* σε εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας Διαφορά μεταξύ κόστους και τιμή αγοράς Ενίσχυση για εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών 70%60%50% Επένδυση για αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών 100% Επενδύσεςι για τηλεθέρμανση/τηλεψύξη * 65%55%45% Επένδυση για ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων άλλων * 55%45%35% Επένδυση για ενεργειακές υποδομές Έλλειμμα χρηματοδότησης Μείωση περιβαλλοντικών φόρων Βλ. Οδ. 2003/96/EΚ 25

26 Σημεία προσοχής Λειτουργικές δαπάνες ΕΤΠΑ Περιορισμοί στον τόπο εγκατάστασης Αγροδιατροφή, Παράρτημα Ι Συνδυασμός χρηματοδότησης ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ/ΕΠΑΛΘ Συνδυασμός περισσοτέρων άρθρων ΓΑΚ Θερμοκοιτίδες

27 ΕΥΔ και ΕΑΣ/ΕΥΚΕ Παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών - εγκυκλίων Συντονισμός με χρήση της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ Υποχρεωτική χρήση του ΠΣΚΕ Χρήση προτύπων διαδικασιών Χρήση προτύπων εγγράφων Χρήση του Π.Σ.Σώρευσης Έγκριση/κοινοποίηση μέτρων ενίσχυσης Παροχή τεχνογνωσίας/εκπαίδευση Εκπαιδευτικό λογισμικό μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ ΑΕ

28 Πρότυπη πρόσκληση

29 Ευχαριστούμε Για ερωτήσεις : stateaid_unit@mnec.gr


Κατέβασμα ppt "Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google