Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.Νεοελληνική γλώσσα γλώσσα Β γυμνασίου 2.Ενότητα 7: Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής. 3.Διάρκεια σεναρίου: 12 ώρες.

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Οι μαθητές να είναι σε θέση να :  Κάνουν αρχικές υποθέσεις σχετικά με το θέμα και το σκοπό του προφορικού κειμένου (βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής) και να το συσχετίζουν με τις γνώσεις, τα βιώματα και τις στάσεις τους.  Συνειδητοποιούν τους διαφορετικούς λόγους ακρόασης ενός κειμένου(επισήμανση πληροφορίας, ενημέρωση, ψυχαγωγία)  Αναγνωρίζουν τους τύπους κειμένων που εμπεριέχονται στα προφορικά κείμενα(περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία)  Εντοπίζουν και να αξιολογούν τη χρήση συγκεκριμένων γραμματικών και λεξιλογικών επιλογών του ομιλητή ανάλογα με τους στόχους που έχει.

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Οι μαθητές να είναι σε θέση να:  Εντοπίζουν τα παραγλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι ομιλητές και να ερμηνεύουν τον επικοινωνιακό τους ρόλο.  Παρακολουθούν την επιχειρηματολογία σε μια συζήτηση και να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων.  Εντοπίζουν και να κατανοούν τις απόψεις των ομιλητών και των ομιλητριών καθώς και τις πληροφορίες που δίνουν.  Αντιλαμβάνονται τις βασικές διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.

5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Οι μαθητές να είναι σε θέση να:  Προσχεδιάζουν τα βασικά σημεία ενός προφορικού κειμένου και να επιλέγουν το κατάλληλο κειμενικό είδος ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας.  Αποφασίζουν ποια είναι τα ουσιώδη στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν στον λόγο τους.  Προβάλουν την προσωπική τους θέση σε σχέση με ένα θέμα,να την αντιπαραβάλουν με αντίθετες απόψεις και να επιχειρηματολογούν για επίκαιρα θέματα.  Καλλιεργούν διαφορετικές στρατηγικές παραγωγής προφορικού κειμένου σε σχέση με το πλαίσιο επικοινωνίας.  Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες για την περίσταση μορφοσυντακτικές δομές, λεξιλόγιο και παραγλωσσικά στοιχεία.

6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Οι μαθητές να είναι σε θέση να :  Συνειδητοποιούν την ποικιλία των λόγων ανάγνωσης ενός κειμένου (λ.χ. απόκτηση πληροφορίας, ενημέρωση, απόλαυση).  Καλλιεργούν διαφορετικές αναγνωστικές στρατηγικές του γραπτού κειμένου (συνολική κατανόηση θέματος και σκοπού, επικέντρωση σε συγκεκριμένη πληροφορία, προσωπική ερμηνεία με βάση σημεία του κειμένου κτλ.)  Καλλιεργούν διαφορετικές αναγνωστικές στρατηγικές ανάλογα με το αν το κείμενο είναι συνεχές, μη συνεχές (χάρτης, γράφημα, σχεδιάγραμμα κτλ.)  Διακρίνουν τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης ενός κειμένου(μονοτροπικά-πολυτροπικά κείμενα).  Διακρίνουν αν ένα κείμενο εμπλέκει χαρακτηριστικά μόνο από ένα ή και περισσότερους κειμενικούς τύπους (π.χ. αν ένα κείμενο είναι μόνο περιγραφικό ή εμπλέκει αφήγηση, επεξήγηση, επιχειρηματολογία κτλ.)  Αναγνωρίζουν το ρόλο της εικόνας σε ένα κείμενο.

7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Οι μαθητές να είναι σε θέση να:  Κατανοούν τα νοήματα του κειμένου.  Διακρίνουν τους τρόπους οργάνωσης των παραγράφων των κειμένων.  Εντοπίζουν τα γραμματικοσυντακτικά και λεξιλογικά στοιχεία που διαμορφώνουν το κείμενο.  Να παρουσιάζουν τη δομή του κειμένου.  Να απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης τόσο ανοιχτού όσο και κλειστού τύπου.

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Οι μαθητές να είναι σε θέση να:  Καθορίζουν τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου που πρόκειται να παράγουν.  Καθορίζουν το κειμενικό είδος και τη σχέση πομπού και αποδέκτη και να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης του κειμένου.  Σχεδιάζουν τα βασικά σημεία που θα χρησιμοποιήσουν στο κείμενό τους.  Χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης των παραγράφων.  Χρησιμοποιούν το κατάλληλο για την περίσταση λεξιλόγιο, τις κατάλληλες γραμματικές δομές και τους μηχανισμούς συνοχής.  Εφαρμόζουν τους απαραίτητους γραμματικούς κανόνες (κλίση, σύνταξη, ορθογραφία), χρησιμοποιώντας λεξικά, πίνακες κλίσεων και γραμματικής για να επαληθεύσουν τις επιλογές τους.

9 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές καλούνται :  Να καλλιεργήσουν συνεργατικό πνεύμα μέσα στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες.  Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να μάθουν να διακρίνουν την αξιοπιστία των διάφορων πηγών. (κριτικός γραμματισμός)  Να προχωρήσουν μέσω της συνεργασίας από την ανακάλυψη και τη σύγκριση στη σύνθεση και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους αξιοποιώντας δημιουργικά το υλικό που συνέλεξαν.

10 ΣΤΟΧΟΙ Τ.Π.Ε Οι μαθητές καλούνται :  Να εξοικειωθούν με τη χρήση ανοιχτού λογισμικού, μηχανών αναζήτησης και διαδικτυακών πηγών γενικότερα.(νέος γραμματισμός).  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και τους υπάρχοντες ψηφιακούς πόρους ώστε να παράγουν δικό τους έργο αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. ( νέος γραμματισμός).

11 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ Οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν τις εξής δεξιότητες :  Να συνεργάζονται, να αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα και να αξιοποιούν γνώσεις και πληροφορίες προς όφελος της ομάδας.  Να επεξεργάζονται κριτικά τις πληροφορίες που συλλέγουν και να συνθέτουν τα δεδομένα που συλλέγονται.  Να αξιοποιούν όλους τους μαθησιακούς πόρους (κείμενα, διαδικτυακές πηγές, ηλεκτρονικά λεξικά, βίντεο, πίνακες γραμματικής και συντακτικού.).

12 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Το θεωρητικό πλαίσιο του παρόντος σεναρίου είναι ο κριτικός γραμματισμός μέσω του οποίου προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  Το σενάριο αποτελεί μια προσπάθεια ανάπτυξης κριτικής στάσης κατά την ακρόαση εκπομπών ή ανάγνωση άρθρων που αναφέρονται σε προβλήματα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Παράλληλα επιχειρείται ο προβληματισμός των μαθητών και η ενεργοποίηση της σκέψης τους γύρω από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.

13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας έχουν ως στόχο να βοηθούν τους μαθητές να ανακαλύπτουν μόνοι τους τις νέες ιδέες και να φτάνουν μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο στη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων. ΡΟΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Ο ρόλος του διδάσκοντα σε όλη αυτή τη διαδικασία της ανακαλυπτικής μάθησης είναι υποβοηθητικός, καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι μαθητές.

14 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1.Καταιγισμός ιδεών 2.Ερωτοαπαντήσεις 3.Ομαδοσυνεργατική 4.Συζήτηση 5.Ανακαλυπτική 6.Έχει τη μορφή του σχεδίου Project

15 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1.Το σενάριο βασίζεται στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα γυμνάσια σε όλη τη χώρα. 2.Συμφωνεί με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών γιατί προωθεί την ανακαλυπτική- ενεργητική μάθηση, την κριτική σκέψη και την αυτενέργεια των μαθητών και επιδιώκει να βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.

16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1η διδακτική ώρα (Αφόρμηση)  Οι μαθητές κοιτούν προσεκτικά τις εικόνες στα φύλλα εργασίας.  Δίνουν ένα τίτλο για κάθε εικόνα που να περιέχει το σχόλιο τους και συζητούν σε ποια προβλήματα αναφέρονται αυτές οι εικόνες.  Στη συνέχεια, συζητούν σε ομάδες, εντοπίζουν και άλλα προβλήματα της καθημερινής ζωής και τα καταγράφουν.  Για να δείτε τα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ.εδώ.

17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2 η - 5 η διδακτική ώρα Ενότητα 1: Κυκλοφοριακή αγωγή-οδική ασφάλεια  Οι μαθητές διαβάζουν δύο άρθρα σχετικά με το θέμα.  Στη συνέχεια με τη βοήθεια του διδάσκοντα και εργαζόμενοι σε ομάδες οι μαθητές εντοπίζουν το λόγο για τον οποίο συντάχθηκαν αυτά τα δύο άρθρα, το στόχο των συντακτών τους, τα μέσα που χρησιμοποιούν για να πετύχουν το στόχο τους και να περάσουν το μήνυμα τους, τους κειμενικούς τύπους που υπάρχουν, τις εικόνες που χρησιμοποιούν.  Έπειτα απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης του φύλλου εργασίας και συμπληρώνουν τον πίνακα που έχει σχέση με τα τροχαία ατυχήματα.

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2 η - 5 η διδακτική ώρα Ενότητα 1: Κυκλοφοριακή αγωγή-οδική ασφάλεια  Οι μαθητές συγκεντρώνουν μέσα από τα κείμενα που διάβασαν λεξιλόγιο σχετικό με τα τροχαία ατυχήματα και την κυκλοφοριακή αγωγή.  Έπειτα προχωρούν στις δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου προσέχοντας πάντοτε το ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο.  Τέλος αφού συμβουλευτούν το βιβλίο της γραμματικής τους μπορούν να διαβάσουν το κείμενο στη σελίδα 101 του βιβλίου τους, να εντοπίσουν και να καταγράψουν τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2 η - 5 η διδακτική ώρα Ενότητα 1: Κυκλοφοριακή αγωγή-οδική ασφάλεια  Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=wz_WNCYoxjA και βρίσκουν το θέμα του καθώς και το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε. http://www.youtube.com/watch?v=wz_WNCYoxjA  Στη συνέχεια απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης.  Τέλος χωρίζονται σε ομάδες, κρατούν σημειώσεις για το θέμα που θα παρουσιάσουν και εκθέτουν προφορικά τα επιχειρήματα τους.

20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 6 η - 9 η διδακτική ώρα Ενότητα 2: Προβλήματα της καθημερινής ζωής των μαθητών  Οι μαθητές διαβάζουν ένα άρθρο που έχει σχέση με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.  Στη συνέχεια οι μαθητές εντοπίζουν το λόγο για τον οποίο συντάχθηκε αυτό το άρθρο, το στόχο του συντάκτη του, τα μέσα που χρησιμοποιεί για να πετύχει το στόχο του και να περάσει το μήνυμα του, τους κειμενικούς τύπους που υπάρχουν, τις εικόνες που χρησιμοποιεί το κείμενο.  Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης και καταγράφουν τις συνέπειες της χρήσης κινητού τηλεφώνου.  Τέλος χωρίζονται σε ομάδες, κρατούν σημειώσεις για το θέμα που θα παρουσιάσουν και εκθέτουν προφορικά τα επιχειρήματα τους.

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 6 η - 9 η διδακτική ώρα Ενότητα 2: Προβλήματα της καθημερινής ζωής των μαθητών  Οι μαθητές διαβάζουν ένα ακόμη άρθρο για τη χρήση του διαδικτύου, ερμηνεύουν τον τίτλο του, εντοπίζουν το στόχο του κειμένου και τα μέσα που χρησιμοποιεί για να περάσει το μήνυμα του και απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης.  Έπειτα συγκεντρώνουν μέσα από τα δύο άρθρα που διάβασαν λεξιλόγιο σχετικό με τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο και το καταγράφουν.  Συγκεντρώνουν επίσης από τα ίδια κείμενα συνδετικές λέξεις και φράσεις.  Τέλος, οι μαθητές αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα κείμενα που διάβασαν καθώς και τις συνδετικές λέξεις που εντόπισαν προχωρούν στη σύνταξη ενός άρθρου με θέμα τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής χρήσης των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου.

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 6 η - 9 η διδακτική ώρα Ενότητα 2: Προβλήματα της καθημερινής ζωής των μαθητών  Οι μαθητές παρακολουθούν αποσπάσματα από μια τηλεοπτική εκπομπή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.youtube.com/watch?v=RtcAPxh-NQs&feature=related και http://www.youtube.com/watch?v=gLYLQ7pAtxA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=gLYLQ7pAtxA&feature=related  Στη συνέχεια συζητούν για τον τίτλο της εκπομπής, το είδος της, το στόχο της, το ρόλο του παρουσιαστή και τα μέσα που χρησιμοποιεί για να περάσει το μήνυμα της.  Συμπληρώνουν τους πίνακες και προχωρούν στην παραγωγή γραπτού λόγου που σχετίζεται με όσα παρακολούθησαν στην τηλεοπτική εκπομπή.

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 10 η - 12 η διδακτική ώρα Ενότητα 3: Τα προβλήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας  Οι μαθητές διαβάζουν ένα άρθρο για το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και εργαζόμενοι σε ομάδες, εντοπίζουν το στόχο του συντάκτη που γράφει το κείμενο, τους διαφορετικούς κειμενικούς τύπους που υπάρχουν στο άρθρο, τα ρηματικά πρόσωπα και τους χρόνους που χρησιμοποιούνται, τα μέσα και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο συντάκτης και αν τελικά πετυχαίνει το στόχο του.  Στη συνέχεια οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης του φύλλου εργασίας.

24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 10 η - 12 η διδακτική ώρα Ενότητα 3: Τα προβλήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας  Οι μαθητές παρακολουθούν αποσπάσματα από τηλεοπτική εκπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=37ZQUsHm4g0http://www.youtube.com/watch?v=37ZQUsHm4g0.  Στη συνέχεια συζητούν για τον τίτλο της εκπομπής, το είδος της, το στόχο της, το ρόλο του παρουσιαστή, τα επιχειρήματα των ομιλητών και τα μέσα που χρησιμοποιεί για να περάσει το μήνυμα της. Έπειτα απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης του φύλλου εργασίας.  Στο τέλος προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 10 η - 12 η διδακτική ώρα Ενότητα 3: Τα προβλήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας  Οι μαθητές εντοπίζουν στο κείμενο που διάβασαν όλους τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς, τους κατατάσσουν στη σωστή κατηγορία και συζητούν για το ρόλο τους στο κείμενο.  Έπειτα οι μαθητές θυμούνται τι είναι μια οικογένεια λέξεων και σχηματίζουν οικογένειες λέξεων δύο βασικών λέξεων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο: φόβος και ανασφάλεια.

26 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΗ αξιολόγηση των μαθητών, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μαθήματος, γίνεται με κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν αρχικά. Συνεκτιμούνται οι απαντήσεις των ομάδων στο φύλλο εργασίας, η συνεργασία των μελών των ομάδων κατά τη διάρκεια της έρευνας, η συμμετοχή των ομάδων στην παρουσίαση των εργασιών τους και η προσπάθεια βελτίωσης της γλωσσικής έκφρασης. ΑΑξιολογούνται ο βαθμός συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους, η αποτελεσματικότητα στην απόκτηση και χρήση της νέας γνώσης, η εφαρμογή των γνώσεων και σε άλλα περιβάλλοντα και ο έλεγχος του κατά πόσον ο ίδιος ο μαθητής ως άτομο και όλοι ως ομάδα μπορούν να οδηγηθούν στην απόκτηση και αξιοποίηση των γνώσεών τους.

27 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Διαθεματική προσέγγιση  Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που έχουν συζητηθεί μέσα στην τάξη: έλλειψη ελεύθερου χρόνου, άγχος εξετάσεων, ρύπανση περιβάλλοντος, τροχαία ατυχήματα...................................................  Χωρισμένοι σε ομάδες συλλέγουν υλικό:  Πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα και ποιες είναι οι συνέπειες του.  Πως αντιδρούν οι μαθητές και τι προτείνουν(συλλογή φωτογραφικού υλικού, σύνταξη κειμένων διαμαρτυρίας)

28 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Διαθεματική προσέγγιση  Το υλικό που θα συγκεντρώσουν οι μαθητές μπορεί να παρουσιαστεί σε εκδήλωση του σχολείου όπου υπάρχει δυνατότητα να κληθούν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων καθώς και ειδικοί επιστήμονες για να πάρουν θέση στο πρόβλημα και να προτείνουν λύσεις.  Οι μαθητές επίσης μπορούν να ετοιμάσουν απλές ή διαδικτυακές αφίσες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://edu.glogster.com/ προβάλλοντας ένα μήνυμα σχετικό με το θέμα. http://edu.glogster.com/

29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 2.Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο(Πιλοτικό πρόγραμμα) 3.Νεοελληνική γλώσσα, Β Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα 4.Γραμματική νέας ελληνικής γλώσσας, Σ.Χατζησαββίδης-Α. Χατζησαββίδου 5.Το δημιουργικό γράψιμο, Γρηγοριάδης.Ν, Θεσσαλονίκη, 1997 6.Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς, Morris L. Bigge 7.Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Ματσαγγούρας Ηλίας, εκδόσεις Γρηγ ὀ ρη 8.Σκέψη και γλώσσα, Vygotsky

30 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google