Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελεί την πιο διαδεδομένη και δυναμική μέθοδο χρηματοικομομιής αναλύσεως και χρησιμοποιείται για την εξέταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελεί την πιο διαδεδομένη και δυναμική μέθοδο χρηματοικομομιής αναλύσεως και χρησιμοποιείται για την εξέταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελεί την πιο διαδεδομένη και δυναμική μέθοδο χρηματοικομομιής αναλύσεως και χρησιμοποιείται για την εξέταση των συνθηκών χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2 2 Η μέθοδος των χρηματοοικονομικών δεικτών χρησιμοποιείται: για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης δεδομένου ότι οι δείκτες αυτοί συνοψίζουν μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεδομένων την εξέλιξη των οποίων θα πρέπει να εξετάσουμε

3 3 Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών δεικτών περιλαμβάνονται στις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις δηλαδή: στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

4 4 Οι αριθμοδείκτες εκφράζουν μία μαθηματική σχέση μεταξύ: ενός ποσού που περιέχεται στον αριθμητή και ενός άλλου το οποίο περιέχεται στον παρονομαστή του αριθμοδείκτη

5 5 Ένας αριθμοδείκτης είναι σημαντικός εάν η σχέση μεταξύ των δύο ποσών: παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον μπορεί να ερμηνευτεί και να επηρεάσει την λήψη κάποιων χρηματοοικονομικών αποφάσεων

6 6 Για παράδειγμα η σχέση μεταξύ του κόστους πωληθέντων και των πωλήσεων: εκπληρώνει τις δύο αυτές προϋποθέσεις γιατί: δείχνει τι ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύει το κόστος τους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες χρηματοοικονομικές αποφάσεις –όπως εισόδου σε κάποιον κλάδο

7 7 Ενώ η σχέση μεταξύ χρεογράφων και εξόδων μεταφοράς: δεν παρέχει καμία λογική πληροφορία στον αναλυτή και είναι αμφίβολο εάν μπορεί να βοηθήσει στην λήψη κάποιων αποφάσεων

8 8 Με την χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών γίνεται αντιληπτή: η πραγματική αξία και η σπουδαιότητα των απολύτων μεγεθών που εμπεριέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

9 9 Για παράδειγμα γίνεται η υπόθεση ότι μία επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη 100000 Ευρώ: το αποτέλεσμα αυτό ίσως να θεωρείται ικανοποιητικό αλλά θα πρέπει να συσχετιστεί με τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, π.χ. 1000000 Ευρώ και να υπολογιστεί η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 10%

10 10 Ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας (10%) παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με το απόλυτο ύψος των κερδών της επιχείρησης (100000)

11 11 Στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με δείκτες θα πρέπει να πραγματοποιούνται διαστρωματικές και διαχρονικές συγκρίσεις: προκειμένου να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης

12 12 Στις διαχρονικές συγκρίσεις: Ο αριθμοδείκτης ενός έτους συγκρίνεται: με τον ίδιο αριθμοδείκτη παρελθόντων ετών και εξετάζεται η τάση και η διακύμανση του αριθμοδείκτη

13 13 Στις διαχρονικές συγκρίσεις: Η τάση ενός αριθμοδείκτη μπορεί να εξεταστεί: με την επιλογή ενός έτους ως βάσης και την διαίρεση των μετρήσεων μεταγενέστερων ετών με την μέτρηση του έτους βάση

14 14 Στις διαστρωματικές συγκρίσεις: Ο αριθμοδείκτης μιας επιχείρησης συγκρίνεται: με τον αριθμοδείκτη μιας άλλης ανταγωνίστριας επιχείρησης από τον ίδιο κλάδο ή με κάποια μέτρηση η οποία θεωρείται αντιπροσωπευτική του κλάδου

15 15 Στις διαστρωματικές συγκρίσεις: Η καλύτερη μέθοδος συγκρίσεων είναι εκείνη που αναφέρεται: στην σύγκριση των αριθμοδεικτών ανταγωνιστριών επιχειρήσεων δεδομένου ότι ο υπολογισμός των κλαδικών αριθμοδεικτών είναι πολύ δύσκολος

16 16 Στις διαστρωματικές συγκρίσεις: Βέβαια ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο είναι πολύτιμος γιατί: παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του κάθε κλάδου και επιτρέπει στον αναλυτή να σχηματίσει καλύτερη γνώμη για την οικονομική θέση και την αποδοτικότητα της επιχείρησης

17 17 Στις διαστρωματικές συγκρίσεις: Έτσι πολλές φορές υπολογίζονται οι επιδιωκόμενοι αριθμοδείκτες (standard ratios): οι αριθμοδείκτες αυτοί βασίζονται στο τι επιδιώκεται να επιτευχθεί συγκρίνονται με το τι πράγματι επιτεύχθηκε και παρέχουν μία βάση συγκρίσεως για την συγκεκριμένη επιχείρηση

18 18 Στις διαστρωματικές συγκρίσεις: Με βάση τους επιδιωκόμενους αριθμοδείκτες μπορεί να καθοριστεί: πότε μια επιχείρηση υστερεί και πότε υπερτερεί σε σχέση με τα επιτευθέχεντα επίπεδα των καλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου

19 19 Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Δείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios) Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό: τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης όσο και της ικανότητά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της

20 20 Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Περιουσιακής Διάρθρωσης (Financial leverage and Financial Structure ratios) Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση: ο βαθμός προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της

21 21 Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Δείκτες Αποδοτικότητας ή Αποτελέσματος (Profitability ratios) Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται: για την αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη και για τον προσδιορισμό του βαθμού κερδοφορίας της επιχείρησης

22 22 Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Δείκτες Δραστηριότητας ή Διαχείρισης των Περιουσιακών Στοιχείων (Activity ratios) Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται: για να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης στην χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων

23 23 Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Δείκτες Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης (Valuation ratios) Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται: για την αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών και των μερισμάτων, των κερδών και της λογιστικής αξίας των μετοχών

24 24 Δείκτες Ρευστότητας Οι δείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται: για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως και για την αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της

25 25 Δείκτες Ρευστότητας Η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να εξοφλεί: τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές, τους προμηθευτές και τους τρέχοντες λογαριασμούς Επίσης πρέπει να μπορεί να καταβάλλει: τους μισθούς, τους οφειλόμενους τόκους και τα μερίσματα και επομένως να διατηρεί μία υγιή πιστοληπτική ικανότητα

26 26 Δείκτες Ρευστότητας Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της θα έχει ως αποτέλεσμα: τη δυσφήμησή της την μείωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων με αυτήν και πιθανώς την κήρυξής της σε κατάσταση πτωχεύσεως

27 27 Δείκτες Ρευστότητας οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρούν πλεόνασμα κυκλοφοριακών στοιχείων βέβαια η τοποθέτηση κεφαλαίων σε κυκλοφοριακά στοιχεία δεν αποτελεί παραγωγική επένδυση η διατήρηση υπερβολικά υψηλών κυκλοφοριακών στοιχείων ενδέχεται να μειώσει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης

28 28 Δείκτες Ρευστότητας όμως στην μείωση της κερδοφόρας δυναμικότητας της επιχείρησης: μπορεί να οδηγήσει και η ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων διότι η αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεων καταλήγει σε οικονομικό κλονισμό με καταστρεπτικές συνέπειες για την επιχείρηση

29 29 Δείκτες Ρευστότητας Πάντως για κάθε επιχείρηση υπάρχει ένα άριστο ύψος κυκλοφοριακών στοιχείων και τρεχουσών υποχρεώσεων

30 30 Δείκτες Ρευστότητας Κατά την ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα σχετικά: με την ρευστότητα της επιχείρησης και την ικανότητά της να εκπληρώνει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της

31 31 Δείκτες Ρευστότητας Τα ερωτήματα αυτά αναφέρονται: στην ύπαρξη επαρκών κυκλοφοριακών στοιχείων στην ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία της και την εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζόμενων ευκαιριών στην ύπαρξη υπερβολικών αποθεμάτων στο αν χορηγούνται μεγάλες πιστώσεις προς τους πελάτες της και στο αν οι απαιτήσεις της είναι υπέρογκες

32 32 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Ισούται με τον λόγο: του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Έτσι Δ.Κ.Ρ.= Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

33 33 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό περιλαμβάνει: τα αποθέματα τους εισπρακτέους λογαριασμούς τα χρεόγραφα τα χρηματικά διαθέσιμα

34 34 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αποτελούνται από: τους πληρωτέους λογαριασμούς τα πληρωτέα γραμμάτια τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μακροπρόθεσμα δάνεια τους οφειλόμενους τόκους και διάφορα οφειλόμενα έξοδα όπως π.χ. είναι οι μισθοί

35 35 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου: να αξιολογηθεί η ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της από περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ρευστοποιηθούν εντός της περιόδου στην οποία αναφέρονται οι υποχρεώσεις

36 36 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) δεν δείχνει μόνο το μέτρο της ρευστότητας μιας επιχείρησης αλλά και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί η διοίκησή της προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στην ροή των κεφαλαίων κίνησης

37 37 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) αν η ροή των κεφαλαίων στην επιχείρηση είναι ομαλή και συνεχής και υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των εισερχόμενων κεφαλαίων και των εξοφλούμενων υποχρεώσεων τότε η επιχείρηση δεν χρειάζεται να διατηρεί υψηλό ποσοστό ασφαλείας σε κεφάλαια κινήσεως π.χ. όταν τα ρευστά που εισπράττει είναι ίσα με αυτά που πληρώνει για την εξόφληση των υποχρεώσεων της

38 38 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Στην πραγματικότητα όμως αυτό σπάνια συμβαίνει : έτσι μια επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία για να μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες

39 39 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας: τόσο καλύτερη είναι από πλευράς ρευστότητας η θέση της συγκεκριμένης επιχειρήσεως

40 40 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) πρέπει να εξετάζεται η σύνθεση του κυκλοφορούντος ενεργητικού: όταν μία εταιρία έχει σε ποσοστό περισσότερα μετρητά είναι σε καλύτερη θέση από μια άλλη που έχει περισσότερα αποθέματα έστω αν και οι δύο επιχειρήσεις έχουν τον ίδιο αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας

41 41 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλους συμπληρωματικούς αριθμοδείκτες όπως: τον αριθμοδείκτη ταχύτητας εισπράξεως των απαιτήσεων τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων

42 42 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) το μέγεθος του αριθμοδείκτη εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: το είδος της κάθε επιχείρησης την ποιότητα των κυκλοφοριακών της στοιχείων την αμεσότητα των τρεχουσών υποχρεώσεων της την ευκαμψία των αναγκών της σε κεφάλαια κινήσεως επομένως ο βαθμός ρευστότητας θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδιασμό με τους παράγοντες αυτούς

43 43 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) αν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από την μονάδα: η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επομένως η εξεταζόμενη επιχείρηση έχει βραχυπρόθεσμη ρευστότητα

44 44 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) όσο η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από την μονάδα τόσο το περιθώριο ασφαλείας θεωρείται μεγαλύτερο βέβαια δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του απατούμενου

45 45 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) αν η τιμή του δείκτη είναι είναι μικρότερη από την μονάδα : τότε η επιχείρηση πιθανώς να αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξόφληση των υποχρεώσεων της αν η τιμή του δείκτη είναι γύρω από την μονάδα: τότε η επιχείρηση έχει οριακή βραχυπρόθεσμη ρευστότητα

46 46 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) ένας δείκτης γύρω στο δύο θωρείται γενικά ικανοποιητικός ειδικότερα όταν πρόκειται για βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις είναι απαραίτητη η παρακουλούθηση του αριθμοδείκτη για μια σειρά ετών όταν ο δείκτης αυτός παρουσιάζει διαχρονικά πτωτική πορεία δεν αποτελεί καλή ένδειξη

47 47 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) η διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: αποτελεί το κεφάλαιο κίνησης που διαθέτει η επιχείρηση το οποίο όμως δεν εμφανίζει με σαφήνεια την βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης

48 48 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) όταν πρόκειται για μια συγκεκριμένη επιχείρηση: όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο κίνησης τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα της επιχείρησης όταν πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις: το κεφάλαιο κίνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του βαθμού βραχυπρόθεσμης ρευστότητας

49 49 Δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) Παράδειγμα: ΔΚΡ=5.000.00 / 2.000.000=2,5 επομένως μία μονάδα βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης καλύπτεται από 2,5 μονάδες κυκλοφορούντων ενεργητικών

50 50 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio) Υπολογίζεται με τον λόγο: του κυκλοφορούντος ενεργητικού πλην των αποθεμάτων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχχρεώσεις Δ.Α.Ρ.=Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

51 51 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio) Ο αριθμοδείκτης αυτός περιλαμβάνει: τα στοιχεία τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά

52 52 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio) Στον υπολογισμό του αριθμοδείκτη αυτού δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα: επειδή δεν θεωρούνται ταχέως ρευστοποιήσιμα ένας υψηλός αριθμοδείκτης γενικής ρευτότητας λόγω υψηλών αποθεμάτων: δεν προσδίδει ρευστότητα στην επιχείρηση επομένως ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας αποτελεί καλύτερη ένδειξη για την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της

53 53 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio) Όταν τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης : είναι ίσα ή μεγαλύτερα των τρεχουσών υποχρεώσεων τότε η επιχείρηση έχει καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση

54 54 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio) Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει: πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της

55 55 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio) Ένας αριθμοδείκτης γύρω στην μονάδα θεωρείται ικανοποιητικός: μόνον όταν στις απαιτήσεις της επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και αν η περίοδος εισπράξεως των απαιτήσεων και εξοφλήσεως των υποχρεώσεων της είναι περίπου η ίδια

56 56 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio) Όταν ο αριθμοδείκτης είναι μικρότερος της μονάδας : τότε τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης είναι ανεπαρκή η επιχείρηση εξαρτάται από τις μελλοντικές πωλήσεις για να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα αν προβλέπεται μείωση των μελλοντικών πωλήσεων θα πρέπει να αναζητηθούν νέα κεφάλαια

57 57 Δείκτης κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού (working capital to total assets ratio) χρησιμοποιείται ως ένα κριτήριο βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης εμφανίζει το μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού που έχει χρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμα κεφάλαια Δ.Κ.Κ./Σ.Ε.=Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού

58 58 Δείκτης Μετρητών (cash ratio) Δ.Μ.=Χρηματικά Διαθέσιμα/Κυκλοφορούν Ενεργητικό μετράει το βαθμό ρευστότητας των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων λαμβάνει τιμές μεταξύ του μηδενός και της μονάδας όταν η τιμή του δείκτη πλησιάζει προς την μονάδα η επιχείρηση έχει υψηλό βαθμό ταμειακής ρευστότητας

59 59 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που διαθέτει προσδιορίζεται από τον λόγο: Δ.Τ.Ρ.=Διαθέσιμο Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της

60 60 Ο δείκτης αυτός ισούται με τον λόγο: του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις μέσες ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης οι οποίες συνεπάγονται ταμειακές εκροές Δείκτης Κάλυψης Λειτουργικών εξόδων (defensive interval ratio)

61 61 Δ.Κ.Λ.Ε.= Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Μέσες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες οι μέσες ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται ως: διαιρούμε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών: κόστος πωληθέντων, δαπάνες διοικήσεως, δαπάνες διαθέσεως, διάφορες καθημερινές πληρωμές με τον αριθμό των ημερών του έτους (365 ημέρες) Δείκτης Κάλυψης Λειτουργικών εξόδων (defensive interval ratio)

62 62 Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος μετράει σε αριθμό ημερών: το χρονικό διάστημα που μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με την χρησιμοπόίηση των αμυντικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να καταφεύγει στην χρησιμοποιήση των εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της Δείκτης Κάλυψης Λειτουργικών εξόδων (defensive interval ratio)


Κατέβασμα ppt "1 Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελεί την πιο διαδεδομένη και δυναμική μέθοδο χρηματοικομομιής αναλύσεως και χρησιμοποιείται για την εξέταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google