Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα προγραμματική περίοδο Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΓΣ ΕΟΕΣ «Αμφικτιονία» Θεσσαλονίκη, 7-8 Ιουνίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα προγραμματική περίοδο Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΓΣ ΕΟΕΣ «Αμφικτιονία» Θεσσαλονίκη, 7-8 Ιουνίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα προγραμματική περίοδο Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΓΣ ΕΟΕΣ «Αμφικτιονία» Θεσσαλονίκη, 7-8 Ιουνίου 2013

2 1. Οι απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου

3 Τα κύρια στοιχεία της νέας αστικής & εδαφικής πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής Τα κύρια στοιχεία της νέας αστικής & εδαφικής πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής Επικέντρωση στις προτεραιότητες της στρατηγικής του Προγράμματος Ευρώπη 2020 Ενίσχυση της εδαφικής συνοχής Ενίσχυση της αστικής διάστασης Ενσωμάτωση στα προγράμματα ολοκληρωμένης προσέγγισης Προώθηση της συμμετοχής των πόλεων στον προγραμματισμό & τη διαχείριση

4 Θεματικές προτεραιότητες της νέας Π.Π. Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας Ενίσχυση πρόσβασης, χρήσης & ποιότητας των τεχνολογιών, πληροφοριών & επικοινωνιών Υποστήριξη της μετατόπισης προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη των κινδύνων & τη διαχείριση Προστασία του περιβάλλοντος - προώθηση της αποδοτικότητας πόρων Προώθηση βιώσιμων μεταφορών & εξάλειψη σημείων συμφόρησης σε βασικές υποδομές δικτύων Προώθηση απασχόλησης – υποστήριξη κινητικότητας εργατικού δυναμικού Προώθηση κοινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας Επένδυση σε εκπαίδευση, δεξιότητες, δια βίου μάθηση Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας & αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

5 Ενδεικτικές προτεραιότητες ΕΤΠΑ που σχετίζονται με ΟΤΑ Ενίσχυση εφαρμογών ICT ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e- learning, e-inclusion, e- health Προώθηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις καταστροφές & ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών Αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα αποβλήτων & διαχείρισης υδατικών πόρων Προστασία βιοποικιλότητας & εδάφους Προστασία, προώθηση, ανάπτυξη πολιτιστικής κληρονομιάς Δράση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες – ενίσχυση δομών που παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Υποστήριξη για τη φυσική & οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών - αγροτικών κοινοτήτων Υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων Ενίσχυση θεσμικής ικανότητας & αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

6 Ενδεικτικές προτεραιότητες ΕΚΤ που σχετίζονται με ΟΤΑ Ενεργής - υγιή γήρανση Ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά) Ενίσχυση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες & υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη & κοινωνικές υπηρεσίες) Προώθηση κοινωνικής οικονομίας & κοινωνικών επιχειρήσεων Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης βασισμένες στις τοπικές κοινωνίες Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση Επενδύσεις θεσμικής ικανότητας & αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης

7 Ενδεικτικές προτεραιότητες ΤΣ που σχετίζονται με ΟΤΑ Υποστήριξη ενεργειακής αποδοτικότητας & χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές Προώθηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις καταστροφές & ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών Αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων & διαχείρισης υδατικών πόρων Προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας & μέσω πράσινων υποδομών Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

8 2. Νέα εργαλεία εδαφικής & βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις & Βιώσιμη αστική ανάπτυξη Καινοτόμες δράσεις με Πρωτοβουλία της Ε.Ε. στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Πλατφόρμα Αστικής Ανάπτυξης Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Προγραμματισμός & Διαχείριση ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης

9 Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων θα επιτευχθεί με την ανάθεση σχεδιασμού & εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από μια τοπική συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών & κοινωνικών φορέων. Το εργαλείο αυτό μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του στόχου της εδαφικής συνοχής & της τοπικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπογραφεί Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης.

10 Καινοτόμες δράσεις με Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Οι καινοτόμες δράσεις π εριλαμβάνουν μελέτες & π ιλοτικά π ρογράμματα π ροκειμένου να π ροσδιοριστούν ή να εξεταστούν νέες λύσεις & π ειραματικές π ροσεγγίσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανά π τυξης.

11 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και Βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΟΧΕ) Η ΟΧΕ παρέχει σε πόλεις & σε άλλες χωρικές οντότητες την ευκαιρία να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη λήψη χρηματοδότησης από περισσότερους από έναν άξονα προτεραιότητας ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη θα εισάγουν σε κάθε Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης έναν κατάλογο π όλεων, ε π ιλέξιμων για την εφαρμογή των ολοκληρωμένων αστικών δράσεων. Αυτές οι ολοκληρωμένες δράσεις π ρέ π ει να αντιμετω π ίσουν τις οικονομικές, π εριβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές π ροκλήσεις π ου ε π ηρεάζουν τις αστικές π εριοχές.

12 3. Πόσοι δήμοι μπορούν να ανταποκριθούν;

13 Έχει τεχνική υπηρεσία ο δήμος;

14 Έχει ο δήμος διαχειριστική επάρκεια για τεχνικά έργα & μελέτες

15 4. Με δεδομένη την «απαγόρευση» των προσλήψεων, πώς αντιμετωπίζονται οι νέες αυτές προκλήσεις;

16 Αναβάθμιση & αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού δομών & υπηρεσιών Αναβάθμιση & αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού δομών & υπηρεσιών

17 Οι στόχοι του Οδικού Χάρτη ΥΠ.ΕΣ.-Κ.Ε.Δ.Ε.-ΕΝ.ΠΕ.- Task Force-Γερμανική Κυβέρνηση Πυλώνας 1: Μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων & άσκηση υφισταμένων Πυλώνας 2: Διαχείριση της Περιουσίας της Τ.Α. Πυλώνας 3: Ενίσχυση της ικανότητας της Τ.Α. σε θέματα προγραμματισμού & υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων Πυλώνας 4: Δομή, Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρηματοοικονομική διαχείριση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πυλώνας 5: Θέματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

18 Θεματικά Δίκτυα / Δίκτυα διαχείρισης της αλλαγής Υπηρεσίες Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Οικονομικές υπηρεσίες Τεχνικές υπηρεσίες Υπηρεσίες Ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες Πληροφορικής / ΤΠΕ Υπηρεσίες Κοινωνικής πολιτικής Αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Υπηρεσίες Πολεοδομίας Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Δήμοι – Νησιά Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)

19 Οργανωτικό σχήμα διοίκησης & υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΥΠΕΣ – Κεντρική Ομάδα Διοίκησης Δικαιούχοι (help desk+ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας Δικαιούχοι (help desk+ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας Ομάδα δράσης Γερμανική Τεχνική Βοήθεια (καλές πρακτικές-οδηγοί-help desk Ομάδα δράσης Γερμανική Τεχνική Βοήθεια (καλές πρακτικές-οδηγοί-help desk Δήμοι / Περιφέρειες (roll out) Ανάδοχος Α Πιλότοι ΟΤΑ Ανάδοχος Β Θεματικά δίκτυα Ομάδα εργασίας σε κάθε ΟΤΑ Σύμβουλοι

20 Αντί επιλόγου Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω. Κ. Π. Καβάφης

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα προγραμματική περίοδο Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΓΣ ΕΟΕΣ «Αμφικτιονία» Θεσσαλονίκη, 7-8 Ιουνίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google