Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αμοιβαία Κεφάλαια n Ανδρέου Παναγιώτης n Δημητρίου Μελίνα n Ετεοκλέους Νίκλεια n Παναγίδης Σταύρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αμοιβαία Κεφάλαια n Ανδρέου Παναγιώτης n Δημητρίου Μελίνα n Ετεοκλέους Νίκλεια n Παναγίδης Σταύρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αμοιβαία Κεφάλαια n Ανδρέου Παναγιώτης n Δημητρίου Μελίνα n Ετεοκλέους Νίκλεια n Παναγίδης Σταύρος

3 Περιεχόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια  Τι είναι τα Α.Κ.  Τι προσφέρουν και σε ποιους απευθύνονται ποιους απευθύνονται  Ορολογία Α.Κ.  Οι εμπλεκόμενοι στα Α.Κ.  Πως λειτουργούν τα Α.Κ.  Πλεονεκτήματα Α.Κ.  Κατηγορίες Α.Κ.  Συγκριτικός Πίνακας  Γενικά Χαρακτηριστικά Επενδύσεων σε Α.Κ. σε Α.Κ.  Τακτική Σταθερών Αναλογιών  Τακτική Μουαγιέν  Τακτική Ορίου Ασφαλείας Νομοθεσία σε σχέση με Νομοθεσία σε σχέση με τα Α.Κ. στην Κύπρο τα Α.Κ. στην Κύπρο Αντιδράσεις και Αντιδράσεις και Συγκρούσεις Συγκρούσεις

4 Τι είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια  Κοινή περιουσία που δημιουργείται από τις καταθέσεις πολλών αποταμιευτών η οποία επενδύεται σε διάφορα αξιόγραφα βάσει μιας ενιαίας πολιτικής με στόχο την ψηλότερη δυνατή απόδοση.  Τα κέρδη από Α.Κ. διανέμονται στους αποταμιευτές ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Α.Κ.  Κάθε Α.Κ. πρέπει να αποτελείται από αποταμιεύσεις επενδυτών οι οποίοι να έχουν κοινές αντιλήψεις όσον αφορά:  τη σχέση μεταξύ της προσδοκώμενης απόδοσης και του κινδύνου που καλούνται να αναλάβουν  το χρονικό διάστημα που είναι διατεθειμένοι να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους  Τα Α.Κ. δεν έχουν εγγυημένη απόδοση ενώ η αξιοπιστία τους στηρίζεται:  στη σχέση που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης τους με διάφορους τραπεζικούς και ασφαλιστικούς ομίλους  στην εμπειρία-εξειδίκευση των στελεχών που αποτελούν την επενδυτική επιτροπή των Α.Κ.

5 Τι προσφέρουν και σε ποιους απευθύνονται  Προσφέρουν: την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών τόσο εντός της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.  Απευθύνονται: σε επενδυτές που επιθυμούν να καρπωθούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές αλλά δεν διαθέτουν:  τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία  το χρόνο  την πρόσβαση και την απαιτούμενη έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τη πορεία των εταιρειών στο χρηματιστήριο και γενικά της αγοράς

6 Ορολογία Αμοιβαίων Κεφαλαίων  Ενεργητικό: η καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του Α.Κ. με τις μετοχές, τα ομόλογα και τις υπόλοιπες επενδύσεις του Α.Κ. να είναι αποτιμημένες με βάση τις τρέχουσες τιμές του  Καθαρή Αξία Μεριδίου Α.Κ.: Προκύπτει από τη διαίρεση του ενεργητικού του Α.Κ. με τον αριθμό των μεριδίων του Α.Κ.  Προμήθεια Εισόδου: ποσό που καταβάλλει ο επενδυτής προκειμένου να αγοράσει μερίδια Α.Κ. Το ύψος της προκύπτει από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, το ύψος της επένδυσης, καθώς και την κατηγορία του Α.Κ. στο οποίο γίνεται η επένδυση. Τιμή Αγοράς Μεριδίου = Καθαρή Αξία Μεριδίου + Τιμή Αγοράς Μεριδίου = Καθαρή Αξία Μεριδίου + Προμήθεια Εισόδου Προμήθεια Εισόδου  Προμήθεια Εξόδου: ποσό που καταβάλλει ο επενδυτής προκειμένου να πωλήσει μερίδια του Α.Κ. που διαθέτει. προκειμένου να πωλήσει μερίδια του Α.Κ. που διαθέτει. Τιμή Πώλησης Μεριδίου = Καθαρή Αξία Μεριδίου – Προμήθεια Εξόδου Τιμή Πώλησης Μεριδίου = Καθαρή Αξία Μεριδίου – Προμήθεια Εξόδου

7 Οι εμπλεκόμενοι στα Αμοιβαία Κεφάλαια  Μεριδιούχοι:  αποκτούν μερίδια στα Α.Κ. μέσω αποταμίευσης κεφαλαίων  απολαμβάνουν την αύξηση της αξίας του ενεργητικού των Α.Κ.  έχουν δικαίωμα είσπραξης μερίσματος και ρευστοποίησης των μεριδίων τους  Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)  έκδοση και διαχείριση των Α.Κ.  έσοδα τους οι προμήθειες εισόδου και εξόδου που καταβάλλουν οι μεριδιούχοι  Επενδυτική Επιτροπή Αμοιβαίων Κεφαλαίων  Αποφασίζει τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων του Α.Κ.  Θεματοφύλακας  συνήθως είναι τράπεζα  εκτελεί χρέη ταμία  ελέγχει τη νομιμότητα των εντολών των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

8 Πως λειτουργούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Απόδοση και Κόστος) Διάρθρωση Ενεργητικού 20/12/9920/3/00 Μετοχές5,500,0007,500,000 Ομόλογα2,000,0004,500,000 Καταθέσεις2,500,0003,000,000 Άλλα1,000,000 Σύνολο11,000,0001,600,000 Αρ. Μεριδίων5,000,0005,500,000 Καθαρή Αξία Μεριδίου 2,22,9 Ποσό Επένδυσης: 2,200,000 Προμήθεια Εισόδου: 2,5% Προμήθεια Εξόδου: 1% Αρ. Μεριδίων: 1,000,000 Συνολικό Κόστος: 2,255,000 Έξοδος από το A.K.: Καταβολή Προμ. Εξόδου = 0,03 Απόδοση: 30,45%

9 Πλεονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ι  Προσφέρουν την δυνατότητα σε επενδυτές χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις και τη σωστή πληροφόρηση να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες των κεφαλαιαγορών.  Δίνουν την ευκαιρία σε μικροεπενδυτές να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους σε εταιρείες που προηγουμένως δεν είχαν την δυνατότητα.  Παρέχουν μειωμένο ποσοστό προμηθειών και επίτευξη ψηλότερων αποδόσεων.  Διαχείριση από επαγγελματίες ειδικούς οι οποίοι προσφέρουν κάποια σιγουριά ως προς την σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και επενδυτικού κινδύνου.

10 Πλεονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΙΙ  Παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των επενδύσεων των επενδυτών.  Παρέχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των μεταβολών των τιμών μέσο αγοραπωλησιών μεριδίων.  Παρέχουν την δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και τη δημιουργία με αυτό τον τρόπο ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου Α.Κ.  Παρέχουν άμεση, έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση των επενδυτών.  Παρέχουν την ευκαιρία “εκμετάλλευσης” επιμέρους τμημάτων της αγοράς για τα οποία αναμένονται σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις.

11 Κυριότερες Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων  Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια  Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια  Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων  Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια  Αμοιβαία Κεφάλαια Εμπορευμάτων  Αμοιβαία Κεφάλαια Παραγώγων  Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων  Αμοιβαία Κεφάλαια Νέας Τεχνολογίας κ.λ.π

12 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια I  Χαρακτηριστικό  Επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών  Κύριες Κατηγορίες  Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού  Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού  Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή  Υποκατηγορίες  Κλαδικά Αμοιβαία Κεφάλαια  Αμοιβαία Κεφάλαια με έμφαση στην απόδοση ενός Χρηματιστηριακού Δείκτη  Αμοιβαία Κεφάλαια με έμφαση στις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης (small caps)  Αμοιβαία Κεφάλαια με έμφαση στις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης (mid caps)  Αμοιβαία Κεφάλαια με έμφαση στις μετοχές εταιριών με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης (growth caps)  Αμοιβαία Κεφάλαια με έμφαση στις μετοχές εισοδήματος (income caps-ψηλή μερισματική απόδοση)  Εξειδικευμένα Αμοιβαία Κεφάλαια

13 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια II  Σε ποιους απευθύνονται  Σε επενδυτές που επιζητούν βραχυπρόθεσμες και παράλληλα υψηλές αποδόσεις αναλαμβάνοντας φυσικά και τον ανάλογο κίνδυνο  Σε επενδυτές που επιζητούν μακροπρόθεσμα αποδόσεις πολύ μεγαλύτερες από το r f  Πλεονεκτήματα  Μπορούν να εκμεταλλευθούν ικανοποιητικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά επιτυγχάνοντας τις αναμενόμενες η και μεγαλύτερες αποδόσεις  Έχει αποδειχθεί παγκόσμια ότι μακροπρόθεσμα η απόδοση του Γενικού Δείκτη άρα και των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι πολλαπλάσια της απόδοσης των επενδύσεων στο r f

14 Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια  Χαρακτηριστικό  Επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε Ομόλογα  Κύριες Κατηγορίες  Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού  Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού  Σε ποιους απευθύνονται  Σε επενδυτές που δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό βαθμό επενδυτικού κινδύνου αλλά που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν τα κεφάλαια τους για περίοδο 2 έως 5 ετών  Πλεονεκτήματα  Επενδύουν κυρίως σε μακροπρόθεσμους τίτλους που συνήθως φέρουν μεγαλύτερο επιτόκιο από τα βραχυχρόνια γραμμάτια  Επενδύουν αρκετές φορές μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε μετοχές που έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τα βραχυχρόνια γραμμάτια δημοσίου  Προσφέρουν αυξημένη επενδυτική ρευστότητα σε σχέση με τα βραχυχρόνια γραμμάτια δημοσίου λόγω της καθημερινής τους δυνατότητας ρευστοποίησης

15 Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων  Χαρακτηριστικό  Επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου, σε Προθεσμιακές Καταθέσεις και σε άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος διάρκειας μικρότερης του ενός έτους  Κύριες Κατηγορίες  Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού  Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού  Σε ποιους απευθύνονται  Κυρίως σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που για κάποια σχετικά μικρή περίοδο διαθέτουν υψηλή ρευστότητα  Πλεονεκτήματα  Προσφέρουν συνήθως ψηλότερη απόδοση από τα ανταγωνιστικά τους προϊόντα λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους των κεφαλαίων που διαχειρίζονται σε σχέση με τα κεφάλαια που διαχειρίζεται ένας μεμονωμένος επενδυτής  Ευνοούνται σε περιόδους κρίσεων καθώς εκμεταλλεύονται τα πολύ ψηλά επιτόκια που επικρατούν τότε

16 Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια  Χαρακτηριστικό  Ενδιάμεση Επενδυτική Τακτική  Κύριες Κατηγορίες  Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού  Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού  Σε ποιους απευθύνονται  Σε επενδυτές που θέλουν να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, παράλληλα όμως θέλουν να εισπράττουν ένα σημαντικό εισόδημα κάθε χρόνο χωρίς να λαμβάνουν πολύ μεγάλο κίνδυνο

17 Συγκριτικός Πίνακας Συγκριτικός Πίνακας Μετοχικά Α.Κ. Ομολογιακά Α.Κ. Α.Κ. Διαχείρισης Αποθεμάτων Μικτά Α.Κ. Επενδυτικός Κίνδυνος ΣημαντικόςΧαμηλόςΠολύ Χαμηλός > των Ομολ. < των Μετοχ. Δυνατότητα Αντιμετώπισης Κινδύνου Χαμηλή βραχυπρόθεσμα – ικανοποιητική μακροπρόθεσμα ΥψηλήΠολύ Υψηλή > των Μετοχ. < των Ομολ. Ανταγωνιστική Επένδυση Ετ. Επενδ. Χαρτ. – Επενδ. Εντ. Γραμ. Δημ. Ετ. Διαρ. Repo’s και Ευελ. Λογ/σμοί Τρ. Διαχ. Χαρτ. από επενδυτές Προσδοκώμεν η Απόδοση Ψηλότερη από το r f Μεγαλύτερη των ανταγων. > των Ομολ. < των Μετοχ. Προτεινόμενος Επενδυτικός Ορίζοντας Μεσομακρο- πρόθεσμος 2-5 έτη1-8 μήνες Μεσομακρο- πρόθεσμος

18 Γενικά Χαρακτηριστικά Επενδύσεων σε Α.Κ. I Αναγνώριση του Επενδυτικού Τύπου του ενδιαφερόμενου μέσα από την σχέση κινδύνου και απόδοσης beta R (%) rf Rm 1.0 Security Market Line σ R (%) R1 R3 R2 σ2σ1σ1σ3 Mutual Fund Efficient Frontier Απόφαση Διαχείρισης Επένδυσης Α.Κ. I. I.Μέσω συμβούλου (για επενδυτές χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις) II. II.Προσωπική (για επενδυτές με αρκετή γνώση στο θέμα) III. III.Συνδυασμός των πιο πάνω δύο (για επενδυτές που έχουν μερική γνώση του θέματος)

19 Γενικά Χαρακτηριστικά Επενδύσεων σε Α.Κ. II Αναζήτηση της σύνθεσης των Α.Κ. που πρέπει να βασίζεται σε:   Διαθέσιμο κεφάλαιο για επένδυση (π.χ. 10000 Λ. Κ.)   Χρηματικές υποχρεώσεις του επενδυτή (π.χ. αποπληρωμή δανείου)   Στόχοι του κάθε επενδυτή (π.χ. αύξηση του ετήσιου εισοδήματος για εξασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου για σπουδές παιδιών) Επενδυτικός Ορίζοντας Βραχυπρόθεσμος ΜεσοπρόθεσμοςΜακροπρόθεσμος

20 Γενικά Χαρακτηριστικά Επενδύσεων σε Α.Κ. III Δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίου Α.Κ.   Τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να αποτελούν ένα αναπόσπαστο στοιχείο του οπλοστασίου του κάθε επενδυτή   Ανεξάρτητα από την απόφαση της διαχείρισης των Α.Κ. (προσωπική ή μέσω συμβούλου) θα πρέπει να υπάρξει η σωστή διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έτσι ώστε να... [ΜΑΧ] Return [MIN] Risk...επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή απόδοση......ελαχιστοποιώντας τον αναμενόμενο κίνδυνο

21 Η διαχείριση των Α.Κ. έχει να κάνει με αποφάσεις που αφορούν:   Μετάβαση σε Μετοχικά Α.Κ. όταν προβλέπεται άνοδος αγοράς και μετακίνηση σε Ομολογιακά Α.Κ. σε καθόδους   Εξεύρεση χρυσού συνδυασμού επένδυσης σε Α.Κ. ώστε να υλοποιηθεί η επενδυτική η επενδυτική πολιτική/φιλοσοφία και ικανοποίηση των αναγκών   Πότε αγοράζεις και πότε ρευστοποιείς; Γενικά: Προσπάθεια για εφαρμογή του χρηματιστηριακού ρητού: Εάν είτε ως ανεξάρτητος διαχειριστής Α.Κ. ή ως θεσμικός διαχειριστής έχετε μαντικές ικανότητες τότε σίγουρα θα μπορέσετε να ‘καλυφθείτε’ έναντι του επενδυτικού κινδύνου, αλλιώς…. Επιβάλλεται η υιοθέτηση επενδυτικών τακτικών για ορθολογική διαχείριση των Α.Κ. χωρίς “έκτροπα”. Αναζήτηση Ορθολογικού Τρόπου Διαχείρισης Α.Κ. “Αγόραζε Χαμηλά και Πούλα Ψηλά”

22 Τακτική Σταθερών Αναλογιών Διατήρηση μίας σταθερής αναλογίας στο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους Α.Κ. διαμέσου περιοδικής (πχ κάθε 4 μήνες) αναπροσαρμογής του επενδυόμενου ποσού ανάλογα με την εκάστοτε αξία του χαρτοφυλακίου Ενδείκνυται όταν παρουσιάζεται νευρική πλάγια κίνηση στον δείκτη τιμών Περιορίζει τον επενδυτικό κίνδυνο Μάιος 2000Γενάρης 2000 Αρχικό Κεφάλαιο 10000

23 Τακτική Μουαγιέν Δεδομένου (μέσω εκτίμησης) μεσοπρόθεσμης ανόδου των τιμών την στιγμή που βραχυχρόνια παρουσιάζεται αβέβαιη (δεν γνωρίζεις πότε θα αναστραφεί το κλίμα) πτώση τιμών: Εισδοχή στην αγορά σε τακτά χρονικά διαστήματα με σταθερό η μεταβλητό ποσό επένδυσης όταν η αγορά συμπεριφέρεται βάσει του πιο πάνω, με σκοπό να μειώσεις το κόστος της επένδυσης σου για να επωφεληθείς της μετέπειτα ανόδου.  Περιορισμός επενδυτικού κινδύνου  Μεγαλύτερες ποσοστιαίες και χρηματικές αποδόσεις Σε αντίθεση με 10% απόδοση εάν δεν κάναμε τις ενδιάμεσες επενδύσεις (11-10)/10

24 Τακτική Ορίου Ασφαλείας Ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να επενδύσει στα Α.Κ. για να καρπωθεί μιας μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς, αλλά θέλει σε περίπτωση απώλειας του δείκτη τιμών να διασφαλίσει ένα ελάχιστο υπόλοιπο κεφαλαίου:  Επένδυση σε Μετοχικά και Ομολογιακά Α.Κ.  Καθορισμός πρόβλεψης μέγιστης πτώσης του Μετοχικού Α.Κ.  Εξεύρεση χρυσής τομής επένδυσης ανάμεσα στα δύο είδη Α.Κ. για επίτευξη του στόχου του $ Τ t=1 Αρχική αξία + τόκοι Ομολογιακό Α.Κ. (σίγουρη επένδυση) $ Τ t=1 Μέγιστη δυνατή απώλεια Μετοχικό Α.Κ. (ριψοκίνδυνη επένδυση) $ Τ t=1 Εξασφάλιση ελάχιστου υπολοίπου Τελικό Α.Κ. Floor Limit += Αρνητικό Σενάριο Επένδυσης

25 Νομοθεσία σε σχέση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Κύπρο Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:   Εταιρείες Αμοιβαίων Κεφαλαίων   Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Το θέμα εκκρεμεί ενώπιον της βουλής, η οποία υποσχέθηκε πριν το Πάσχα να ψηφίσει το σχετικό νόμο για τα Α.Κ. Η ερμηνεία των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι: Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών Η ερμηνεία των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι: Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών

26 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών Μέχρι στιγμής η νομοθεσία προνοεί για τη ρύθμιση των Εταιρειών Επενδύσεων κλειστού τύπου – όπως είναι ήδη αυτές που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ

27 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών Πρέπει: να στηριχτεί σε σωστό νομοθετικό πλαίσιο να επιτρέπει στους επενδυτές την κατανομή επενδύσεων σε ευρύτερο φάσμα, μειώνοντας έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο να δημιουργήσει διαφάνεια και εποπτεία για εμπέδωση επενδυτικής εμπιστοσύνης στο κοινό να θέσει πλαίσιο για ανάπτυξη ανταγωνιστικού τομέα ως προς τους αντίστοιχους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της Ε.Ε. Πρέπει: να στηριχτεί σε σωστό νομοθετικό πλαίσιο να επιτρέπει στους επενδυτές την κατανομή επενδύσεων σε ευρύτερο φάσμα, μειώνοντας έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο να δημιουργήσει διαφάνεια και εποπτεία για εμπέδωση επενδυτικής εμπιστοσύνης στο κοινό να θέσει πλαίσιο για ανάπτυξη ανταγωνιστικού τομέα ως προς τους αντίστοιχους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της Ε.Ε.

28 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Λήφθηκαν οι απόψεις των εμπλεκομένων (επενδυτικών εταιρειών, εγκεκριμένων λογιστών, χρηματιστών και επενδυτών) Ενσωματώθηκαν οι απαιτούμενες πρόνοιες των αντίστοιχων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της Ε.Ε. Λήφθηκαν οι απόψεις των εμπλεκομένων (επενδυτικών εταιρειών, εγκεκριμένων λογιστών, χρηματιστών και επενδυτών) Ενσωματώθηκαν οι απαιτούμενες πρόνοιες των αντίστοιχων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της Ε.Ε. Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών

29 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (α) Εποπτεία των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.- για την οποία καθορίστηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (β) Γενικός Προσδιορισμός και Άδεια Σύστασης και Λειτουργίας των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – όπου ορίζεται ως οργανισμός επενδύσεων ανοιχτού τύπου και ποίος ο σκοπός του. (γ) Πρόνοιες που αφορούν τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Καθορίζεται η έννοια του Θεματοφύλακα και της Εταιρείας Διαχείρισης Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών

30 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 1. 1.Νομοθεσία σήμερα 2. 2.Ανάπτυξη θεσμού των εγχώριων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 3. 3.Ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου 4. 4.Ουσιαστικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου 5. 5.Το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (δ) Πρόνοιες που αφορούν τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. μορφής Εταιρείας Επένδυσης Μεταβλητού Κεφαλαίου (ε) Διατάξεις Σχετικά με την Επενδυτική Πολιτική των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Καθορίζονται οι κατηγορίες επενδύσεων, τα όρια και τρόπος αποτίμησης της των κινητών αξιών των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (στ) Ενημέρωση των μεριδιούχων, Δημοσίευση Στοιχείων και οι Γενικές Υποχρεώσεις των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (ζ) Ειδικές Πρόνοιες και Φορολογικές Διατάξεις σε σχέση με τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών

31 Αντιδράσεις και Συγκρούσεις   Μετά την ανακοίνωση του νομοσχεδίου για τα Ο.Σ.Ε.Κ.Α. υπήρξαν διαφωνίες για την Πρόνοια (Α) που αναφέρεται στην εποπτεία που δόθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς   Αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και απόψεις για το εποπτικό όργανο πού θα ελέγχει τις συλλογικές επενδύσεις οδήγησαν σε σύγκρουση: Κεντρική Τράπεζα Vs Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς   Εισήγηση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Τάσου Παπαδόπουλου για 3η Εποπτική Αρχή προκάλεσε την αντίδραση του Διοικητή της Κ.Τ. κ. Αυξεντίου

32 Θέσεις Κεντρικής Τράπεζας   Δεν δέχεται την 3η Εποπτική Αρχή   Τάση Διεθνώς: συγκέντρωση εποπτείας σε μια ανεξάρτητη αρχή π.χ. Κ.Τ. η οποία όμως να μην επηρεάζεται από κυβέρνηση ή κόμματα   Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο δεν επιβάλει τον έλεγχο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χώρας   Παράδειγμα: Στη Μεγάλη Βρετανία ο έλεγχος γίνεται από συμβούλιο που ελέγχεται από την Κ.Τ. (κ. Αυξεντίου)

33 Θέσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   Υποστηρίζει ότι η Ε.Ε. επιβάλει την εποπτεία μέσω των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς   Παράδειγμα: Σ’ όλες τις χώρες της Ε.Ε. τα Α.Κ. ελέγχονται από τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς, εκτός από την Ιρλανδία   Σύγκρουση συμφερόντων Κ.Τ. Εποπτεία Τραπεζικών Συστημάτων Vs Αμοιβαία κεφάλαια τα οποία είναι de facto ανταγωνιστικά τραπεζικών καταθέσεων (κ. Φρίξος Σόροκκος)

34 Γενική Εισαγγελία ( κα Παρισιάδου)   Εάν δοθεί η εποπτεία στην Κεντρική Τράπεζα τότε θα είμαστε εκτός κανονισμών της Ε.Ε.   Στις χώρες της Ε.Ε. ο έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς   Γενικά δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη στο θέμα, επικρατεί όμως κάπως πιο θετικό κλίμα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπόλοιποι Εμπλεκόμενοι ( Εμπορικές Τράπεζες, επενδυτές, χρηματιστές, ΧΑΚ)

35 Ουσία Νομοθετήματος  Η σημασία του νέου θεσμού φαίνεται από το γεγονός ότι το 74% των κεφαλαίων διεθνώς είναι επενδυμένα σε Α.Κ.  Η ορθή νομοθετική ρύθμιση και ανάπτυξη, η διαφάνεια και η σωστή εποπτεία θα εμπεδώσει σταδιακό κλίμα εμπιστοσύνης αλλά και θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά για το θεσμό του Χ.Α.Κ. - κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την κυπριακή οικονομία

36 Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε


Κατέβασμα ppt "Αμοιβαία Κεφάλαια n Ανδρέου Παναγιώτης n Δημητρίου Μελίνα n Ετεοκλέους Νίκλεια n Παναγίδης Σταύρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google