Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ιωάννης Παπαδημόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ιωάννης Παπαδημόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ιωάννης Παπαδημόπουλος

2 Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ν. 3853/2010) Με το Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90/17.6.2010) απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών. Στόχοι: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μείωση του κόστους σύστασης για τις ιδρυόμενες εμπορικές εταιρίες κατά 70%, συγκέντρωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών σύστασης σε ένα (1) μόνον βήμα [μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ)- one stop shop], από δεκαέξι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., από δεκαπέντε για τις ΕΠΕ και από δεκαέξι για τις Α.Ε., αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα και μείωση του διοικητικού κόστους, περιορισμός των φαινομένων διαφθοράς και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος λόγω αποτελεσματικότερου ελέγχου με την εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων.

3 (συνέχεια) Μέσα για την επίτευξη των στόχων: Ενεργοποίηση του ΓΕΜΗ (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297) Πρόβλεψη και η αποτελεσματική λειτουργία των ΥΜΣ μέσω ενός μεγάλου δικτύου (100 καταστήματα Εμπορικών Επιμελητηρίων, 50 Πιστοποιημένα ΚΕΠ, 3.200 Συμβολαιογράφοι) Μείωση του κόστους ίδρυσης και του διοικητικού κόστους με: θέσπιση Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας (Γ.Ε.Κ.Σ.Ε.) πρόβλεψη των «προτυποποιημένων καταστατικών» χαμηλή αμοιβή του συμβολαιογράφου και κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας δικηγόρου στη σύνταξη των συμβολαίων σύστασης εταιριών μείωση/κατάργηση του ελάχιστου ορίου του κεφαλαίου για τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιριών

4 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ΓΕΜΗ: Σύστημα ενοποίησης και απλούστευσης της δημοσιότητας κάθε εμπορικής δραστηριότητας που ασκούν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσα από μια βάση ηλεκτρονικών δεδομένων και αποτελεί επίσης νομικό θεσμό που παράγει ουσιαστικές έννομες συνέπειες. Θεσμοθέτηση του Γ.Ε.ΜΗ. με το Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α» 297/6.12.2005) – κοινοτική απαίτηση [Οδηγίες 68/151/ΕΟΚ, 2003/58/ΕΚ, 2009/101/ΕΚ] Ωστόσο η έναρξη λειτουργίας του παρατάθηκε επτά φορές από το 2005 Η πλήρης λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ και η υιοθέτηση του συστήματος ίδρυσης επιχειρήσεων One Stop Shop αποτέλεσε δέσμευση στο πρώτο μνημόνιο της 3 ης Μαΐου 2010 «.. Οι αρχές θα πρέπει να θέσουν σε πλήρη λειτουργία το ΓΕΜΗ… και να προβούν στη λήψη νομοθετικών μέτρων για τη θέσπιση μιας στάσης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων..»

5 Υπόχρεοι καταχώρισης Υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ: Φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή Κάθε εμπορική εταιρία που συστήθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο καθώς και ο αστικός συνεταιρισμός. Εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οι ναυτικές εταιρίες και οι ναυτιλιακές εταιρίες πλοίων αναψυχής Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, οι ευρωπαϊκές και οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες με έδρα στην ημεδαπή Οι αλλοδαπές εταιρίες ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή Προαιρετικά εγγράφονται: οι αστικές εταιρίες και οι κοινοπραξίες

6 Τροποποιήσεις του Ν. 3419/2005 Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 από το Ν. 3853/2010 και έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ από 4-4-2011 Κυριότερες τροποποιήσεις: Σύνδεση του ΓΕΜΗ με το απλοποιημένο σύστημα ίδρυσης εταιριών μέσω των ΥΜΣ Θέσπιση δημοσίου διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ για την επίτευξη ολοκληρωμένου συστήματος εμπορικής δημοσιότητας Πρόβλεψη χρήσης προτυποποιημένων καταστατικών Κατάργηση προληπτικού ελέγχου νομιμότητας για τη σύσταση Α.Ε.

7 Η δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ Το ΓΕΜΗ είναι σύνθετο όργανο εμπορικής δημοσιότητας που απαρτίζεται από το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, τη Μερίδα και το Φάκελο Οι πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας: καταχωρούνται στο ηλεκτρονικά τηρούμενο ΓΕΜΗ (ηλεκτρονική εγγραφή στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα) δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ Οι δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο έχουν μόνον πληροφοριακό χαρακτήρα. Βάση για το αντιτάξιμο μιας πράξης αποτελεί μόνο η καταχώρισή της Για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών, πέραν από την εγγραφή στο ΓΕΜΗ αποστέλλεται ανακοίνωση για την καταχώρισή της στο Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της ΕτΚ.

8 (συνέχεια) Η διπλή αυτή δημοσιότητα είναι αναγκαία λόγω της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ και μέχρι το ΓΕΜΗ να αποτελέσει ένα πλήρες «Εθνικό Δελτίο Δημοσιότητας» Σε κάθε επιμελητήριο της χώρας λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ, που αποτελεί και την Υπηρεσία Μιας Στάσης Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων λειτουργεί η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ Αυτοτελές Τμήμα ΓΕΜΗ έχει συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου του ΥΠΑΝ Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρούνται οι εταιρικές επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι Στη Μερίδα καταχωρούνται οι νομικές πράξεις των δηλώσεων και εγγράφων του Φακέλου Στον Φάκελο φυλάσσονται τα έγγραφα (νομιμοποιητικά και συνοδευτικά) που είναι απαραίτητα για την εμπορική δημοσιότητα

9 Αποτελέσματα καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ Οι εταιρίες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ καθώς και οι αστικές εταιρίες που ιδρύονται μετά τις 4.4.2011 αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ (συστατικός χαρακτήρας). Με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ επέρχονται επίσης οι τροποποιήσεις του καταστατικού, η λύση, η αναβίωση της εταιρίας, συντελούνται οι δομικές αλλαγές (μετατροπή συγχώνευση κλπ.). Η δημοσίευση στο Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ έχει μόνο δηλωτική σημασία. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ δημιουργείται μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας για τα νομικά καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν την εμπορική ιδιότητα κατά το ουσιαστικό σύστημα (τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας) Το μη αντιτάξιμο των αδημοσίευτων περιστατικών στο τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ απέναντι σε καλόπιστους τρίτους Οι καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ ως εκτελεστές διοικητικές πράξεις τεκμαίρονται ορθές και σύννομες μέχρι τη διόρθωσή τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9. Ν. 3419/2005

10 Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) – One Stop Shop ΥΜΣ (One Stop Shop): Πρωτοσυναντάται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 και σημαίνει ένα θεσμό που συγκεντρώνει διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες από διαφορετικά τμήματα σ’έναν τόπο -με φυσικό ή διαδικτυακό τρόπο-, προκειμένου να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες σε σύντομο χρόνο. Στον τομέα της ίδρυσης επιχειρήσεων αποτελεί το θεσμό που αναλαμβάνει όλες τις σχετικές ενέργειες για την απόκτηση νομικής οντότητας και οικονομικής ταυτότητας των ιδρυόμενων επιχειρήσεων. Μεγάλη σημασία αποκτά επίσης και για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων (τελευταία εκδόθηκαν πολλές σχετικές ΚΥΑ)

11 Εταιρίες που ιδρύονται μέσω των ΥΜΣ Οι διατάξεις του Ν.3853/2010 για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών τέθηκαν σε εφαρμογή από 4-4-2011, καθότι ενεργοποιήθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β) που εφαρμόσθηκε από 4-4-2011 και καθορίστηκε τεχνικά η λειτουργία των ΥΜΣ Υποχρεωτικά μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται σήμερα οι: ΟΕ, ΕΕ (απλές και κατά μετοχές), ΑΕ, ΕΠΕ, και η ΙΚΕ. Εξαιρούνται: α) Τα υποκαταστήματα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, διότι στερούνται νομικής προσωπικότητας β) οι εταιρίες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη, αλλά προέρχεται από μετασχηματισμό. Η προϋπόθεση της προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας της εταιρίας για την ένταξή της στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ καταργήθηκε (με το αρθ. 19 παρ. 5 Ν. 4013/2011)

12 Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών και της ΙΚΕ ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) [Επιμελητήρια] καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης» από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ευρύ δίκτυο ΥΜΣ που αποτελείται από 100 καταστήματα των Εμπορικών Επιμελητηρίων, 50 πιστοποιημένα ΚΕΠ και 3.200 περίπου συμβολαιογράφους

13 Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας Στη βάση της ανταποδοτικότητας θεσπίστηκε το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας (Γ.Ε.Κ.Σ.Ε.) [άρθρο 13 παρ. 1 ν. 3853/2010]. Αυτό καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην ΥΜΣ, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρίας και χορηγείται η σχετική απόδειξη πληρωμής. Το Γ.Ε.Σ.Κ.Ε. περιλαμβάνει: α) το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 3419/2005 β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην ΥΜΣ γ) το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και δ) την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, όπου κατά περίπτωση απαιτείται.

14 (συνέχεια) Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας καταργεί: α) το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο β) το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και του ΤΑΠΕΤ Επίσης το Γ.Ε.Κ.Σ.Ε. δεν περιλαμβάνει: α) τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου β) την αμοιβή του συμβολαιογράφου γ) το παράβολο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του σε περίπτωση μη καταχώρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από την ΚΥΑ Κ1-802/24.3.2011

15 Προτυποποιημένα Καταστατικά Στο άρθρο 12 Ν. 3853/2010 προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης προτυποποιημένου καταστατικού για την ίδρυση μιας εταιρίας. Το προτυποποιημένο καταστατικό κατά περιεχόμενο ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση (υπό έκδοση). Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, αν πρόκειται για προσωπικές εταιρίες και ΙΚΕ ή από την ΥΜΣ (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για Ε.Ε. κατά μετοχές, ΕΠΕ και Α.Ε. Οι ΥΜΣ είναι αρμόδιες για την καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας: α) Προτείνεται κατά περιεχόμενο από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. β) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με το Ν. 3853/2010 διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. γ) Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας για κάθε τύπο εταιρίας θα είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο καταστατικό, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεών του.

16 Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών Για τη σύσταση μιας προσωπικής εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ) υποβάλλονται ως βασικά δικαιολογητικά ενώπιον της ΥΜΣ: α) Συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας σε έντυπη (με δύο αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc). Αν το καταστατικό περιβάλλεται υποχρεωτικώς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τότε η ΥΜΣ είναι ο συμβολαιογράφος, διαφορετικά είναι ένα πιστοποιημένο ΚΕΠ ή το Τμήμα ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου β) Υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γ) Αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό δ) Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας ε) Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και άμεση εξόφληση

17 (συνέχεια) στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας ζ) Αιτήσεις και συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για τη χορήγηση ΑΦΜ και ανακοίνωση των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Ενέργειες της ΥΜΣ: Η ΥΜΣ υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του καταστατικού της εταιρίας, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των στοιχείων και εγγράφων και να μεριμνήσει για την ταυτοποίηση του Κωδικού Εμπορικής Δραστηριότητας, για χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους, για έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για το προέλεγχο της επωνυμίας, για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, για χορήγηση 12ψήφιου Αριθμού ΓΕΜΗ και ταυτόσημου Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και τέλος για την έκδοση ΑΦΜ της εταιρίας και την εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο, καθώς και αποστολή του φακέλου στο τμήμα ΓΕΜΗ

18 (συνέχεια) Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ τέλος υποχρεούται να αποστείλει στο οικείο Πρωτοδικείο Βεβαίωση καταχώρισης και αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας Αν προηγουμένως κατά τον έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του καταστατικού από το Τμήμα ΓΕΜΗ διαπιστωθούν ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, τότε καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσω fax ή email μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες (ή 10, αν δικαιολογείται από τις περιστάσεις) να προβούν εγγράφως στις απαραίτητες διευκρινήσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις. Η σύσταση δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ αν περάσει άπρακτη η προθεσμία ή τα στοιχεία δεν είναι πλήρη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους και ο ΦΣΚ Αν η αρμόδια υπηρεσία αρνείται την καταχώριση σύστασης στο ΓΕΜΗ, κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο (από 1.3.2013) της έδρας της υπηρεσίας να διατάξει την καταχώριση (εκουσία δικαιοδοσία).

19 (συνέχεια) Με αίτηση των ενδιαφερομένων η καταχώριση στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει και σε μια ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Σε περίπτωση απόκλισης υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική γλώσσα Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντίγραφα από τη Μερίδα του ΓΕΜΗ, εφόσον καταβάλει το ενιαίο ειδικό τέλος Για χορήγηση αντιγράφων από το Φάκελο του ΓΕΜΗ απαιτείται ειδικό έννομο συμφέρον Ο Ν. 4072/2012 (αρθ. 294 παρ. 2) ορίζει ότι εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του οι προσωπικές εταιρίες πρέπει να προβούν στην καταχώριση του καταστατικού τους στο ΓΕΜΗ

20 Διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ενέργειες ιδρυτών ΙΚΕ (άρθρο 5 Α παρ. 1 Ν. 3853/2010) Στην ΥΜΣ υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α) Συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας (δύο πρωτότυπα σε γραπτή μορφή και ένα σε ηλεκτρονική μορφή). Αν το συμφωνητικό σύστασης περιβάλλεται υποχρεωτικώς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τότε η ΥΜΣ είναι ο συμβολαιογράφος β) Υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γ) Αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό δ) Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας ε) Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και άμεση εξόφληση στ) Υπεύθυνη δήλωση για τη διεύθυνση της εταιρίας ζ) Αιτήσεις και συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για τη χορήγηση ΑΦΜ

21 Ενέργειες ΥΜΣ για ΙΚΕ (άρθρο 5 Α παρ. 2 και 3 Ν. 3853/2010 Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των ιδρυτών η ΥΜΣ υποχρεούται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: Παραλαμβάνει και ελέγχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. και την Κ1-1084/24- 5-12 Προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των εγγράφων (νομιμοποίηση αιτούντος, αναφορά των στοιχείων στο καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 Ν. 4072/2012) και στον καθορισμό του Κωδικού Εμπορικής Δραστηριότητας Ζητεί τη διόρθωση – συμπλήρωση στοιχείων εντός προθεσμίας 2 έως 10 εργάσιμων ημερών από τους ενδιαφερόμενους, κατόπιν γνωστοποίησης μέσω ΦΑΞ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προβαίνει σε προέλεγχο της επωνυμίας για τη χορήγηση προέγκρισης Μεριμνά για χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους αν δεν έχουν και για έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας

22 (συνέχεια) Εισπράττει το γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης και φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου και χορηγεί αποδείξεις Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και νόμιμα, προβαίνει στην καταχώριση και εγγραφή της ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ. Χορηγείται 12ψήφιος αριθμός ΓΕΜΗ και ταυτόσημος Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Διαβιβάζει τη ανακοίνωση για τη καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ στο Εθνικό Τυπογραφείο Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου. Μεριμνά για την έκδοση ΑΦΜ της εταιρίας και την εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο

23 Διαφορές ΙΚΕ με τις ΟΕ & ΕΕ Διαφορές κατά τη σύσταση ΙΚΕ μέσω της ΥΜΣ σε σχέση με τις ΟΕ & ΕΕ: Για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας αρκεί ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων. Διαφοροποιείται η εξουσιοδότηση προς την ΥΜΣ : Δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα για τους εταίρους Δεν γίνεται μέσω της ΥΜΣ εγγραφή εταίρων σε ασφαλιστικό οργανισμό. Πλέον σε όλες τις εταιρίες από την ΥΜΣ αποστέλλεται μόνον ανακοίνωση με τα στοιχεία των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων. Υποχρέωση εγγραφής σε ασφ. φορέα έχει ο διαχειριστής και ο μοναδικός εταίρος στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Δεν διαβιβάζεται ούτε βεβαίωση, ούτε καταστατικό στο Πρωτοδικείο δεδομένου ότι δεν προκύπτει από το νόμο ουδεμία αρμοδιότητα αυτού για τις ΙΚΕ.

24 Ενδεικτικός συγκριτικός Πίνακας ως προς τη σύσταση μεταξύ ΕΠΕ & ΙΚΕ ΕΠΕΙΚΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛ2.400 ΕΥΡΩ1 ΕΥΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ5- 10 ΗΜΕΡΕΣ1-3 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣΠΕΡΙΠΟΥ 600 ΕΥΡΩΠΕΡΙΠΟΥ 250 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΕΟΛΟΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΌΧΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%20%20%20% ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΓ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

25 Διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ – Ενέργειες ιδρυτών Για τη σύσταση μιας ΕΠΕ, οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν, ενώπιον της ΥΜΣ (Συμβολαιογράφο), στις παρακάτω ενέργειες α) Υπογράφουν το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3190/1955 β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της εταιρίας ως μέλος σε αυτό δ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας ε) Υποβάλλουν δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και τον εξοφλούν άμεσα

26 (συνέχεια) στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας. ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση ΑΦΜ σ’αυτούς. Για την εγγραφή των εταίρων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αποστέλλεται πλέον μόνον ανακοίνωση από την ΥΜΣ.

27 Ενέργειες της ΥΜΣ Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών η ΥΜΣ υποχρεούται σε: Έλεγχο νομιμοποίησης και πληρότητα των δικαιολογητικών Ταυτοποίηση του Κωδικού Εμπορικής Δραστηριότητας Προέλεγχο και προέγκριση χρήσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου Μέριμνα για χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδρυτών και λήψη ΑΦΜ ιδρυτών, αν δεν έχουν Δήλωση και καταβολή ΦΣΚ Σύνταξη και υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της ΕΠΕ Καταχώριση της ΕΠΕ στο ΓΕΜΗ, Ανακοίνωση σύστασης της ΕΠΕ στο Εθνικό Τυπογραφείο (τ. ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ), Χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρία και εγγραφή της στο οικείο Επιμελητήριο και αποστολή του φακέλου δικαιολογητικών στο Τμήμα ΓΕΜΗ. Ανακοίνωση της καταχώρισης και στο Πρωτοδικείο.

28 Διαδικασίες σύστασης Α.Ε. – Ενέργειες ιδρυτών Οι ιδρυτές υποχρεούνται ενώπιον της ΥΜΣ (συμβολαιογράφο) να προβούν στις εξής ενέργειες: Να υπογράψουν το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας Να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, αίτηση καταχώρησης της επωνυμίας στο επιμελητήριο και εγγραφής της ως μέλος αυτού Να προσκομίσουν Γ.Ε.Κ.Σ.Ε. Να υποβάλουν δήλωση ΦΣΚ και να τον εξοφλήσουν άμεσα Να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή δήλωση δωρεάν παραχώρησης και να συμπληρώσουν τις αιτήσεις και έντυπα για χορήγηση ΑΦΜ

29 Ενέργειες της ΥΜΣ Η ΥΜΣ ελέγχει τη νομιμοποίηση του αιτούντα και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων (Διαδικασία ανάλογη με τη σύσταση των άλλων εταιριών). Αν διαπιστωθεί έλλειψη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες (ή 10, αν δικαιολογείται από τις περιστάσεις) να προβούν εγγράφως στις απαραίτητες διευκρινήσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις. Η σύσταση δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ αν περάσει άπρακτη η προθεσμία ή τα στοιχεία δεν είναι πλήρη. Αν απαιτείται προέγκριση από τη Διοίκηση, το καταστατικό υποβάλλεται σ’αυτή για έγκριση Διενεργείται έλεγχος για οφειλές των ιδρυτών στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν ο ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο ο έλεγχος γίνεται στους εταίρους (φυσικά πρόσωπα) αυτού. Στους εταίρους - νομικά πρόσωπα δεν προχωρά ο έλεγχος

30 (συνέχεια) Να μεριμνήσει για τη χορήγηση ΑΦΜ στους μετόχους Να προβεί στον προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και να μεριμνήσει για τη χορήγηση προέγκρισης χρήσης της επωνυμίας (μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας) Να εισπράξει το Γραμμάτιο, το φόρο συγκέντρωσης και να χορηγήσει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης Μετά την υπογραφή του καταστατικού να γίνει ανάρτηση αυτού ως σκαναρισμένου εγγράφου στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, όπως και του θεωρημένου μισθωτηρίου συμβολαίου Να γίνει η καταχώριση της εγγραφής της εταιρίας στο Τμήμα ΓΕΜΗ (δηλαδή των ελάχιστων υποχρεωτικών στοιχείων της εταιρίας) Να μεριμνήσει για την απόδοση του 12ψηφίου αριθμού ΓΕΜΗ και του ταυτόσημου κωδικού καταχώρισης

31 (συνέχεια) Η ΥΜΣ πρέπει να καταθέσει στον τηρούμενο στην Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος το ποσό που αφορά : α) τέλος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τέλος εγγραφής στο Επιμελητήριο, τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου Να συντάξει περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της καταχώρισης (ημερομηνία καταχώρισης και αριθμός ΓΕΜΗ, περίληψη του καταστατικού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που καταχωρούνται στη Μερίδα καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του πρώτου ΔΣ και των Ελεγκτών) και να την αποστείλει ηλεκτρονικά στο οικείο Τμήμα ΓΕΜΗ. Να αποστείλει την περίληψη ως Ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ ΕΠΕ & ΓΕΜΗ και να λάβει τον Κωδικό Δημοσίευσης

32 (συνέχεια) Να προβεί στις ενέργειες για τη χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρία και εγγραφή της στο οικείο Επιμελητήριο και να αποστείλει τον φάκελο δικαιολογητικών στο Τμήμα ΓΕΜΗ Το ΓΕΜΗ αν διαπιστώσει κατά τον έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ότι η αίτηση και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, τότε καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσω fax ή email μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες (ή 10, αν δικαιολογείται από τις περιστάσεις) να προβούν εγγράφως στις απαραίτητες διευκρινήσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις. Η σύσταση δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ αν περάσει άπρακτη η προθεσμία ή τα στοιχεία δεν είναι πλήρη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους και ο ΦΣΚ

33 Νομιμοποιητικά Έγγραφα για τη σύσταση εταιριών Για τη σύσταση εταιρίας και την εγγραφή αυτής στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται στην ΥΜΣ από τους ιδρυτές/ αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών, πέραν των ανωτέρω βασικών εγγράφων, και τα ακόλουθα έγγραφα: Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα - Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες πολίτες, ταυτότητα ή διαβατήριο για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, ή διαβατήριο για πολίτες κρατών εκτός Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα. Εάν στην ΥΜΣ προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο. - Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε ΟΕ και ΕΕ ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε ΕΠΕ, καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε ΑΕ

34 (συνέχεια) Συμπληρωμένα τα έντυπα «δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν. Τα έντυπα αυτά διατίθενται και από τις ΥΜΣ και μπορούν να συμπληρώνονται, με ευθύνη των υπόχρεων και κατά την προσέλευση τους. Εάν ιδρυτής/ές είναι ημεδαπά νομικά προσώπων απαιτούνται: Εάν ιδρυτής/εταίρος είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ: Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό Φορολογική ενημερότητα για την εταιρία Επιπλέον για την ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό συνέλευσης εταίρων ότι η εταιρία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρία. Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

35 (συνέχεια) Εάν εταίρος είναι ΑΕ: ΦΕΚ σύστασης ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για το ποσοστό των μετοχών Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρία Φορολογική ενημερότητα για την εταιρία. Εάν οι ιδρυτές είναι αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Εάν εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίσει:

36 (συνέχεια) Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης της 5. Οκτωβρίου 1961 (apostille), επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρίας (Good standing), με διαδικασία apostille.

37 Έξοδα Σύστασης Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της Εταιρίας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρίες, και εβδομήντα (70) ευρώ για τις ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των τριών (3), το ύψος του Γ.Ε.Κ.Σ.Ε. προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Το Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ του άρθρου 8 του Ν. 3419/2005 ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ, και καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώρηση ή μεταβολή στο ΓΕΜΗ Το Κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο, καθορίζεται διαφορετικά σε κάθε Επιμελητήριο (ΟΕ και ΕΕ 9€, ΕΠΕ και ΙΚΕ 24€, ΑΕ 30€) Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών ποσοστού 0,5% επί του κεφαλαίου των Ο.Ε. και Ε.Ε. Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών μόνο για σύσταση εταιριών με έδρα την Αττική.

38 (συνέχεια) O Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του οριζόμενου στο καταστατικό κεφαλαίου. Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ποσοστού 1‰ επί του οριζόμενου στο καταστατικό κεφαλαίου μόνο για σύσταση ΑΕ Τέλος χορήγησης πιστοποιητικών αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν 3419/2005, το οποίο ορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ πλέον πενήντα λεπτών (0,50) για κάθε σελίδα. Εφόσον το αντίγραφο ή το απόσπασμα χορηγείται ηλεκτρονικά, δεν καταβάλλεται πρόσθετο τέλος ανά σελίδα. Τέλος για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΓΕΜΗ και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων δεδομένων, για τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ ετησίως (αρθρ. 16 παρ. 5 Ν 3419/2010). Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης

39 (Συμβολαιογραφικά Δικαιώματα – Αμοιβή Δικηγόρου) Η αμοιβή του Συμβολαιογράφου, ο οποίος για τη σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ αποτελεί υποχρεωτικά την ΥΜΣ, είναι: Το κόστος για την σύνταξη του συμβολαίου σύστασης ΕΠΕ και ΙΚΕ είναι 44,02 ευρώ, πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Το κόστος των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Το κόστος για την σύνταξη του συμβολαίου σύστασης ΑΕ είναι 480 ευρώ (ανώτατο), πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πέραν του πρώτου, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Το κόστος των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23% (ΚΥΑ 11376/31-12-2011, ΦΕΚ 113/11-1-2012, τ..Β). Το κόστος για τη σύνταξη συμβολαίων εισπράττεται από τον ίδιο τον Συμβολαιογράφο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης. Με το Μνημόνιο ΙΙΙ (Ν. 4093/2012) καταργήθηκε η παράσταση δικηγόρου στη σύνταξη καταστατικών. Αν ζητηθεί η παρουσία δικηγόρου η ελάχιστη αμοιβή του ορίζεται σε 1% για ποσό έως 44.020,00€ και 0,5% για ποσό πάνω από αυτό, επί του ποσού της εταιρικής σύμβασης

40 Καταβολή εξόδων Κάθε ποσό που αφορά το διοικητικό κόστος καταβάλλεται σε μετρητά ή αν υπερβαίνει τα 1500 ευρώ με τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και προσκόμιση του δικαιολογητικού κατάθεσης της τράπεζας στην ΥΜΣ. Αν υφίσταται σχετική τεχνική δυνατότητα, μπορεί να γίνει η καταβολή με διαδικτυακή ή τηλεφωνική τραπεζική εντολή (web ή phone banking) ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή με διατραπεζική μεταφορά. Η ΥΜΣ για κάθε πληρωμή εκδίδει εις διπλούν απόδειξη είσπραξης. Το πρώτο στέλεχος δίδεται στον καταβάλλοντα, το άλλο φυλάσσεται στο φάκελο της εταιρίας για 10 έτη. Αν η σύσταση δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των εταίρων, επιστρέφεται εντός 30 ημερών το σύνολο των εξόδων, εκτός του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας (70€ ή 50€) Τα δικαιώματα εγγραφής στον ΟΑΕΕ είναι 111,10€ για κάθε υπόχρεο πρόσωπο

41 Μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου για τη σύσταση κεφαλαιουχικής εταιρίας Για τη σύσταση της ΙΚΕ (άρθρα 42 επ. Ν. 4072/2012), προβλέπεται ως ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 1 ευρώ. Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας..» [ΦΕΚ Α΄ 240/12.12.2012] προβλέπεται μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου για την σύσταση των κεφαλαιουχικών Εταιριών. Με το άρθρ. 6 παρ.3 περ.β της Πράξης αυτής το ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο των ΕΠΕ από [4.500,00€] ορίζεται πλέον σε [2.400,00€], το οποίο πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο των Α.Ε. από [60.000,00 €] ορίζεται πλέον, δυνάμει του άρθρου 6 παρ.3 περ.α της ίδιας Πράξης σε [24.000,00€], το οποίο πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της (άρθρ. 6 παρ.3 περ.α της ίδιας Πράξης).

42 Δεδομένα για αξιολόγηση του νέου συστήματος one -stop-shop Στοιχεία των τριών τελευταίων ετήσιων εκθέσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας (Doing Business) Κατάταξη με βάση το Δείκτη ίδρυσης επιχείρησης (Starting a Business) Συγκεντρωτική κατάταξη με βάση όλους τους δείκτες (Ease of Doing Business rank) Κόστος και χρόνος ίδρυσης (σε ποσοστό επί του κεφαλήν εισοδήματος, διαδικασίες, ημέρες Doing Business 2011 149 η θέση από 183 χώρες 109 η από 183 χώρες 20,5%, (25.000 δολ) 15 διαδικασίες, 28 ημέρες Doing Business 2012 135 η από 183 χώρες 100 η από 183 χώρες 20,1% 10 διαδικασίες 10 ημέρες Doing Business 2013 146 η από 185 χώρες 78 η από 185 χώρες20,5% 11 διαδικασίες 11 ημέρες

43 Συγκριτικός πίνακας σε επίπεδο Ε.Ε. Doing Business 2012 για ΕλλάδαΜέσος όρος της Ε.Ε. για το 2012 Απαιτούμενος χρόνος ίδρυσης επιχείρησης: 10 ημέρες Μέσος όρος Ε.Ε.: 14 ημέρες Κόστος ίδρυσης: 20,1% του κατά κεφαλήν εισοδήματος Μέσος όρος Ε.Ε.: 4,98% του κατά κεφαλήν εισοδήματος Απαιτούμενο καταβλητέο κεφάλαιο: 23% του κατά κεφαλήν εισοδήματος Μέσος όρος Ε.Ε.: 16% του κατά κεφαλήν εισοδήματος Γενική κατάταξη για ίδρυση επιχείρησης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 21 η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ

44 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ιωάννης Παπαδημόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google