Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προπαρασκευαστικό Μάθημα στην Λογιστική Δημοσθένης Χέβας Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προπαρασκευαστικό Μάθημα στην Λογιστική Δημοσθένης Χέβας Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προπαρασκευαστικό Μάθημα στην Λογιστική Δημοσθένης Χέβας Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής E-mail: hevas@aueb.grhevas@aueb.gr 24/9/20161

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογιστική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη (α) συγκέντρωση, (β) μέτρηση, (γ) καταγραφή, (δ) ταξινόμηση και (ε) παρουσίαση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για μία οικονομική μονάδα με σκοπό την ενημέρωση όλων όσων έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την οικονομική της κατάσταση και την υποβοήθηση αυτών στη λήψη αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα. 24/9/20162

3 Κλάδοι της Λογιστικής (κυριότεροι) 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική 2. Κοστολόγηση - Διοικητική Λογιστική 3. Ελεγκτική 4. Λογιστική Δημόσιου Τομέα Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Χρηματοοικονομική Λογιστική έχει ως σκοπό την ενημέρωση αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές πληροφορίες μίας επιχείρησης 24/9/20163

4 Χρήστες των Λογιστικών Πληροφοριών (κυριότεροι) 1. Οι διοικήσεις των οικονομικών μονάδων 2. Οι ιδιοκτήτες 2. Οι υποψήφιοι επενδυτές 3. Οι δανειστές / πιστωτές 4. Το Κράτος 5. Οι εργαζόμενοι 6. Η τοπική κοινωνία Χρησιμότητα των Λογιστικών Πληροφοριών Επιστασία (έλεγχος παρελθόντος) Πρόβλεψη Λογιστικές (Χρηματοοικονομικές) Καταστάσεις 1. Ισολογισμός 2. Κατάσταση (Συνολικών) Αποτελεσμάτων Χρήσεως 3. Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων ή Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 5. Προσάρτημα 24/9/20164

5 Χαρακτηριστικά Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 1. Ενημέρωση κυρίως των τρίτων 2. Εξάρτηση από νομοθετικές ρυθμίσεις 3. Η υπαγωγή των σχετικών διαδικασιών της σε λογιστικούς κανόνες (λογιστικές αρχές ή λογιστικές παραδοχές, κ.λ.π.). 24/9/20165

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Θεμελιώδεις Λογιστικές Αρχές 1. Η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας 2. Η αρχή της χρηματικής μέτρησης Λοιπές Λογιστικές Αρχές 1. Η αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 2. Η αρχή της τιμής κτήσεως (κόστους) 3. Η αρχή της περιοδικότητας 4. Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων 5. Η αρχή του δουλευμένου των εξόδων 6. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων 7. Η αρχή της συνέπειας 8. Η αρχή της συντηρητικότητας 9. Η αρχή της συγκρισιμότητας 10. Η αρχή της αντικειμενικότητας 11. Η αρχή της ουσιαστικότητας 12. Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης 13. Η αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας 14. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 24/9/20166

7 Ταμειακή Λογιστική vs Λογιστική του Δουλευμένου Παράδειγμα 1 Η εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων ΑΒΓ αγοράζει την περίοδο 1 ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προς € 700 με μετρητά. Το αυτοκίνητο αυτό πουλά την περίοδο 2 αντί € 1.000 με μετρητά. Υπολογίστε το λογιστικό αποτέλεσμα των περιόδων 1 και 2 υποθέτοντας α) ταμειακή λογιστική και β) ότι εφαρμόζεται η αρχή του δουλευμένου των εσόδων και εξόδων. 7

8 Ταμειακή Λογιστική Περίοδος12Σύνολο Έσοδα01.000 Έξοδα7000(700) Κέρδος (Ζημία) (700)1000300 8

9 Λογιστική του Δουλευμένου Περίοδος12Σύνολο Έσοδα01.000 Έξοδα0(700) Κέρδος (Ζημία)0300 9

10 Παράδειγμα 2 Οι βιομηχανικές εταιρείες Α & Β είναι οι μοναδικές εταιρείες στην υφήλιο που κατασκευάζουν το προϊόν ΚΑΠΠΑ. Η Α αγόρασε στις 15/3/20Χ0 ένα εξειδικευμένο μηχάνημα για τις ανάγκες της παραγωγής της αντί € 10.000. Από το ποσό αυτό, η Α κατέβαλε στον αντιπρόσωπο ποσό ύψους € 4.000 και το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί στις 16/7/20Χ0. Το μηχάνημα παραδόθηκε στην Α στις 15/3/20Χ0. Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παραγωγή του ΚΑΠΠΑ. Στις 31/3/20Χ0 η Β παύει τις εργασίες της και κλείνει. Η αξία πώλησης του μηχανήματος σαν παλιοσίδερα εκτιμάται € 100. Σε τι αξία θα αναγνωρίσει η Α το μηχάνημα στις λογιστικές της καταστάσεις στις 15/3/20Χ0; Σε τι αξία θα αναγνωρίσει η Α το μηχάνημα στις λογιστικές της καταστάσεις στις 31/3/20Χ0; 10

11 Α) Το μηχάνημα αποκτήθηκε στις 15/3/20Χ0 γιατί τότε μεταβιβάστηκαν οι κίνδυνοι και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία. Β) Η τιμή κτήσης του μηχανήματος στις 15/3/20Χ0 ανέρχεται σε € 10.000 (αρχή του κόστους) Γ) Στις 31/3/20Χ0, εφόσον η Α εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μηχάνημα για την παραγωγή του ΚΑΠΠΑ, εξακολουθεί να αποτιμά το μηχάνημα σε € 10.000 (αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας) 11

12 Παράδειγμα 3 Στις 15/12/2011 η Χρηματιστηριακή εταιρεία ΑΒΓ υπέγραψε με την επενδυτική εταιρεία ΧΨΖ μία σύμβαση με τους παρακάτω όρους: Η ΧΨΖ θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα € 500.000.000 κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012. Η ΑΒΓ θα υποδείξει στη ΧΨΖ τις μετοχές στις οποίες αξίζει να επενδυθούν τα κεφάλαιά της. Η αμοιβή της ΑΒΓ για το παραπάνω έργο συμφωνείται σε € 1.000.000 Όλη η αμοιβή της ΑΒΓ θα καταβληθεί με μεταχρονολογημένη εξάμηνη επιταγή η οποία παραδόθηκε στην ΑΒΓ την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στην επιταγή ενσωματώθηκε και τόκος ύψους € 160.000 ο οποίος αντιστοιχούσε στο επιτόκιο της αγοράς για αυτού του είδους τις συναλλαγές. Με την παραλαβή της επιταγής η ΑΒΓ ήταν υποχρεωμένη από τη σύμβαση να εκδώσει τιμολόγιο για το παραπάνω ποσό Τι έσοδα θα αναγνωρίσει η ΑΒΓ στη χρήση 2011; 24/9/201612

13 Η ΑΒΓ αναγνώρισε όλο το έσοδο στην χρήση 2011 Ο ορκωτός ελεγκτής ενέκρινε την αναγνώριση του εσόδου στην χρήση 2011 Έτσι ξεκίνησε μία μεγάλη απάτη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 Το έσοδο θα έπρεπε να αναγνωρισθεί - με την παροχή της υπηρεσίας (αρχή της πραγματοποίησης του εσόδου) - στην χρήση που θα προσφερθεί η υπηρεσία (αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων) Τελικά, η επιταγή ουδέποτε πληρώθηκε 24/9/201613

14 Λογιστική Ταυτότητα Ενεργητικό ≡ Παθητικό ή Ενεργητικό ≡ Υποχρεώσεις + Ίδια Κεφάλαια 24/9/201614

15 Ενεργητικό Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ελέγχονται από την επιχείρηση σαν αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων και από τα οποία αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ προϋπόθεση αναγνώρισης ενός στοιχείου του Ενεργητικού είναι η κυριότητα. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ΔΛΠ αρκεί ο έλεγχος των μελλοντικών οικονομικών οφελών για την αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού. 24/9/201615

16 Υποχρεώσεις Στο παθητικό περιλαμβάνονται οι παρούσες υποχρεώσεις της επιχείρησης που προέκυψαν από παρελθούσες συναλλαγές, η τακτοποίηση των οποίων θα προκαλέσει μία εκροή ενεργητικών στοιχείων. Νομικές υποχρεώσεις vs. Τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις Υποχρεώσεις αβέβαιης ημερομηνίας εξόφλησης ή αβέβαιου ποσού 24/9/201616

17 Ίδια Κεφάλαια. Είναι ένα υπολειμματικό μέγεθος που προκύπτει αν από το ενεργητικό αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια ≠ Μετρητά στο ταμείο Ίδια Κεφάλαια = Αρχικές εισφορές ιδιοκτητών + Αδιανέμητα Κέρδη – Ζημίες 24/9/201617

18 24/9/201618

19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ2013ΠΑΘΗΤΙΚΟ2013 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ενσώματες ακινητοποιήσεις Μετοχικό κεφάλαιο200.000 Οικόπεδα25.000Αποθεματικά17.300 Κτίρια200.000Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων217.300 Μεταφορικά μέσα60.000ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός15.700Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού300.700 Δάνεια Τραπεζών90.000 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 1.700 Εμπορεύματα12.950Γραμμάτια πληρωτέα1.500 Απαιτήσεις Τράπεζες βραχ/σμες υποχρ.10.000 Πελάτες1.200Προκαταβολές πελατών1.000 Γραμμάτια εισπρακτέα1.500Σύνολο Βραχ/σμων υποχρ.14.200 Χρεόγραφα Μετοχές2.700 Διαθέσιμα Ταμείο2.000 Καταθέσεις όψεως450 Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού 20.800 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 321.500 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 321.500 24/9/201619 «ΑΒΓ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»

20 Ομαδοποίηση και Κατάταξη των Στοιχείων του Ισολογισμού Ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Συμμετοχές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Χρεόγραφα Μεταβατικοί Λογαριασμοί του Ενεργητικού Παθητικό Καθαρή Θέση Προβλέψεις Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 24/9/201620

21 Λογιστικό γεγονός κάθε γεγονός που επιφέρει μεταβολές στα στοιχεία της λογιστικής ταυτότητας. Προϋποθέσεις αναγνώρισης: 1.Θα πρέπει να είναι πραγματοποιημένο. 2.Θα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη του με συγκεκριμένα παραστατικά. 3.Να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία του σε ευρώ. 4.Η ύπαρξη του να επιφέρει μεταβολές στα στοιχεία της λογιστικής ισότητας. 24/9/201621

22 Απλοί μετασχηματισμοί της λογιστικής ταυτότητας 1. +Ε, -Ε 2. +Ε, +Π 3. +Ε, +ΚΘ 4. –Ε, -Π 5. +Π, -Π 6. –Π, +ΚΘ 7. –Ε, -ΚΘ 8. +Π, -ΚΘ 9. +ΚΘ, -ΚΘ 24/9/201622

23 Λογιστικό Αποτέλεσμα το λογιστικό αποτέλεσμα μετρά την μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης που είναι αποτέλεσμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Ένα θετικό λογιστικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως κέρδος ενώ ένα αρνητικό λογιστικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως ζημία. το λογιστικό αποτέλεσμα συνδέεται με τη δημιουργία πλούτου ανεξάρτητα με την μορφή με την οποία αυτός ο πλούτος εισρέει στην επιχείρηση. 24/9/201623

24 Λογιστική Περίοδος ονομάζεται οποιοδήποτε χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για τον υπολογισμό του λογιστικού αποτελέσματος. Λογιστική Χρήση ονομάζεται το διάστημα του ενός ημερολογιακού έτους στο οποίο οι επιχειρήσεις υποχρεούνται από το εφαρμοζόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο να υπολογίζουν το λογιστικό τους αποτέλεσμα. 24/9/201624

25 Το Λογιστικό Αποτέλεσμα ως Μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων (Άποψη της Διατήρησης του Κεφαλαίου) Καθαρή θέση τέλους περιόδου ΜείονΚαθαρή θέση αρχής περιόδου Πλέονεισφορές κεφαλαίου περιόδου Μείοναναλήψεις κεφαλαίου περιόδου =λογιστικό αποτέλεσμα περιόδου Συμβολικά: ΛΑ t,t-1 = ΙΚ t – ΙΚ t-1 + Α t,t-1 – Ε t,t-1 όπου ΛΑ t,t-1 το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου (t, t-1) ΙΚ t τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της περιόδου t Α t,t-1 οι αποσύρσεις ιδίων κεφαλαίων της περιόδου (t,t-1) και Ε t,t-1 οι εισφορές ιδίων κεφαλαίων της περιόδου (t,t-1). 24/9/201625

26 Παράδειγμα Έστω τα παρακάτω δεδομένα για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ: ΙΚ t-1 = 12.000.000 ΙΚ t = 18.000.000 Α t,t-1 = 4.000.000 Ε t,t-1 = 9.000.000 Υπολογίστε το Λογιστικό Αποτέλεσμα της Χρήσης (t-1, t) ΛΑ t,t-1 = ΙΚ t – ΙΚ t-1 + Α t,t-1 – Ε t,t-1 = =18.000.000 – 12.000.000 + 4.000.000 – 9.000.000 = + 1.000.000 (κέρδος) 24/9/201626

27 Το Λογιστικό Αποτέλεσμα ως Διαφορά των Εσόδων και των Εξόδων Ως έσοδο ορίζουμε την αξία των στοιχείων του ενεργητικού που εισέρχονται σε μία επιχείρηση ή της μείωσης των υποχρεώσεών της σαν αποτέλεσμα της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών ή της επιτέλεσης άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Ως έξοδο ορίζουμε την αξία των στοιχείων του ενεργητικού που εκρέουν ή αναλώνονται ή την αξία των υποχρεώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της προσπάθειας πραγματοποίησης εσόδων. 24/9/201627

28 Διακρίσεις Εσόδων Ανάλογα με την προέλευση Λειτουργικά Μη Λειτουργικά Ανάλογα με την περιοδικότητα Τακτικά Έκτακτα 24/9/201628

29 Διακρίσεις Εξόδων Ανάλογα με την προέλευση Λειτουργικά Μη Λειτουργικά Ανάλογα με την περιοδικότητα Τακτικά Έκτακτα Ανάλογα με τη λειτουργία τους Παραγωγής Διοίκησης Διάθεσης Χρηματοδότησης Ερευνών & Ανάπτυξης 24/9/201629

30 Μη Λειτουργική Ζημία Κάθε μείωση της καθαρής θέσης που δεν συνδέεται με την κάλυψη των αναγκών της μονάδας Μη Λειτουργικό Κέρδος Κάθε αύξηση της καθαρής θέσης που δεν συνδέεται με την δραστηριότητα της μονάδας 24/9/201630

31 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Άποψη των Συναλλαγών) Λειτουργικά έσοδα ΜείονΛειτουργικά έξοδα =λειτουργικό αποτέλεσμα (εκμεταλλεύσεως) Πλέονμη Λειτουργικά έσοδα Πλέονμη Λειτουργικά κέρδη Μείονμη Λειτουργικά έξοδα Μείονμη λειτουργικές ζημίες =αποτέλεσμα χρήσεως 24/9/201631

32 Έξοδο - Κόστος – Δαπάνη (ΕΓΛΣ) Κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών Έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως Δαπάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια πραγματοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου 24/9/201632

33 24/9/201633

34 Η Κατάσταση των Συνολικών Αποτελεσμάτων ( ΚΣΑΧ) Έσοδα100.000 Έξοδα (60.000) Φόρος εισοδήματος (10.000) Κέρδη Χρήσεως 30.000 Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων120.000 Συνολικά Κέρδη Χρήσεως150.000 24/9/201634

35 Ο Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων (ΕΓΛΣ) 24/9/201635 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως ΧΧΧ (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων ΧΧΧ (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων ΧΧΧ (+) Αποθεματικά προς διάθεση ΧΧΧ Σύνολο ΧΧΧ Μείον: 1. Φόρος εισοδήματοςΧΧΧ 2. Λοιποί μη ενσωμ/μένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ΧΧΧ ΧΧΧ Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο ΧΧΧ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό ΧΧΧ 2. Πρώτο μέρισμα ΧΧΧ 3. Πρόσθετο μέρισμα ΧΧΧ 4. Αποθεματικά καταστατικού ΧΧΧ 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά ΧΧΧ 6. Αφορολόγητα αποθεματικά ΧΧΧ 7. Αμοιβές και ποσοστά μελών ΔΣ ΧΧΧ 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΧΧΧ

36 Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Κέρδη Χρήσεως120.000 Μείον: Ζημίες προηγουμένων χρήσεων (5.000) 115.000 Μείον: Φόρος Εισοδήματος (29.920) Κέρδη προς διάθεση 85.080 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό 4.255 Πρώτο Μέρισμα 28.296 Πρόσθετο μέρισμα 10.000 Εκτός μισθού αμοιβές & ποσοστά ΔΣ 11.000 Κέρδη εις νέο 31.529 85.080 24/9/201636

37 Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια 1/1/2012740.000 Πλέον: Κέρδη από ΚΣΑΧ150.000 Πλέον: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου120.000 Μείον: Μερίσματα (30.000) Ίδια Κεφάλαια 31/12/2012980.000 24/9/201637

38 24/9/201638

39 Σχέσεις μεταξύ των μετασχηματισμών της λογιστικής ισότητας και των λογαριασμών 1. +Ε, -ΕΧ = Π 2. +Ε, +ΠΧ = Π 3. +Ε, +ΚΘΧ = Π 4. –Ε, -ΠΠ = Χ 5. +Π, -ΠΠ = Χ 6. –Π, +ΚΘΧ = Π 7. –Ε, -ΚΘΠ = Χ 8. +Π, -ΚΘΠ = Χ 9. +ΚΘ,,-ΚΘΠ = Χ 24/9/201639

40 Διακρίσεις των Λογαριασμών με βάση την ανάλυσή τους Γενικοί/Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ειδικοί/Αναλυτικοί Λογαριασμοί Απλοί Λογαριασμοί Περιληπτικοί Λογαριασμοί Διακρίσεις των Λογαριασμών με βάση το περιεχόμενό Πραγματικοί ή Ουσιαστικοί Λογαριασμοί (Ισολογισμού) Ονομαστικοί ή Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί Αμιγείς Λογαριασμοί Μικτοί Λογαριασμοί 24/9/201640

41 24/9/201641

42 24/9/201642

43 24/9/201643

44 24/9/201644

45 ΑΣΚΗΣΗ 4 1/1/20Χ0 Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία από τον Α.Α., ο οποίος εισφέρει: έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αξίας 2.000 ευρώ, ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο αξίας 2.000 ευρώ και 12.000 ευρώ σε μετρητά. 24/9/201645

46 1/1/20Χ0: 1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής2.000 Μεταφορικά μέσα 2.000 Ταμείο 12.000 (σε) Μετοχικό Κεφάλαιο16.000 24/9/201646

47 24/9/201647

48 1/1/20Χ0 Το αυτοκίνητο ασφαλίζεται για τη περίοδο 1/1/20Χ0 έως 31/12/20Χ0 και καταβάλλονται τα ασφάλιστρα της περιόδου που ανέρχονται σε 120 ευρώ. 24/9/201648

49 2 Προπληρωθέντα ασφάλιστρα120 (σε) Ταμείο 120 24/9/201649

50 24/9/201650

51 1/1/20Χ0: Ενοικιάζεται γραφείο για τη στέγαση της επιχειρήσεως και καταβάλλονται τα ενοίκια των πρώτων έξι μηνών που ανέρχονται σε 300 ευρώ. 24/9/201651

52 3 Προπληρωθέντα ενοίκια300 (σε) Ταμείο 300 24/9/201652

53 24/9/201653

54 2/1/20Χ0: Συμφωνείται με τον προμηθευτή Αυγερίου η αγορά Επίπλων και Σκευών αξίας 700 ευρώ. Με το κλείσιμο της συμφωνίας, καταβάλλονται στον Αυγερίου 200 ευρώ., ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί ως εξής : το 1/2 με την παραλαβή των επίπλων και σκευών και το 1/2 τρεις μήνες μετά την παραλαβή. Για το τελευταίο αυτό ποσό, ο Α.Α. θα αποδεχτεί συναλλαγματική ισόποση. 24/9/201654

55 4 Προκαταβολές για αγορά παγίων200 - προκ. σε Αυγερίου 200 (σε) Ταμείο 200 24/9/201655

56 24/9/201656

57 2/1/20Χ0: Προσλαμβάνονται τρεις υπάλληλοι, με μηνιαίο μισθό 80 ευρώ ο ένας. Με την πρόσληψη καταβάλλονται σε καθέναν από αυτούς 20 ευρώ., που θα συμψηφιστούν με την πρώτη μισθοδοσία. 24/9/201657

58 5 Προκαταβληθέντες μισθοί 60 (σε) Ταμείο 60 24/9/201658

59 24/9/201659

60 4/1/20Χ0: Παραλαμβάνονται τα παραγγελθέντα έπιπλα και σκεύη και καταβάλλεται στον προμηθευτή Αυγερίου ποσό ύψους 250 ευρώ., ενώ υπογράφεται ισόποσο γραμμάτιο λήξεως 4/4/20Χ0. 24/9/201660

61 6 Επιπλα & σκεύη700 (σε) Προκαταβολές για αγορά παγίων 200 - προκ. σε Αυγερίου 200 Ταμείο 250 Γραμμάτια πληρωτέα 250 24/9/201661

62 24/9/201662

63 5/1/20Χ0: Αγοράζεται διαφημιστικό υλικό αξίας 400 ευρώ. από τον προμηθευτή Βασιλείου. Με την αγορά καταβάλλονται 200 ευρώ., ενώ για το υπόλοιπο παρέχεται πίστωση 24/9/201663

64 7 Διαφημιστικό υλικο 400 (σε) Ταμείο200 Προμηθευτές200 - προμηθευτής Βασιλείου 200 24/9/201664

65 24/9/201665

66 7/1/20Χ0: Συμφωνείται με την επιχείρηση "ΑΒΓ" η προβολή ενός νέου προϊόντος αντί 800 ευρώ. και λαμβάνονται, ως προκαταβολή, 150 ευρώ. σε μετρητά και δυο γραμμάτια, ύψους 85 ευρώ και 65 ευρώ αντίστοιχα, και λήξεως 20/2/20Χ0 και 28/2/20Χ0 αντίστοιχα. Η προβολή του νέου προϊόντος θα γίνει με την επικόλληση αφισών σε επιλεγμένα σημεία των Αθηνών. 24/9/201666

67 7 Ταμείο 150 Γραμμάτια εισπρακτέα 150 (σε) Προκαταβολές πελατών300 - προκ. πελάτη "ΑΒΓ" 300 24/9/201667

68 24/9/201668

69 7/1/20Χ0: Ο Α.Α. επισκέπτεται τον τυπογράφο Ευαγγέλου στον οποίο και αναθέτει το τύπωμα 1.000 αφισών προς 150 ευρώ. 24/9/201669

70 Η ανάθεση της εκτύπωσης των αφισών δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός. 24/9/201670

71 8/1/20Χ0: Συμφωνείται με την επιχείρηση "ΧΨΖ" η έκδοση φυλλαδίου στο οποίο θα προβάλλεται ο κοινωνικός ρόλος της επιχειρήσεως, αντί 3.000 ευρώ. Με το κλείσιμο της συμφωνίας, λαμβάνονται ως προκαταβολή 400 ευρώ. 24/9/201671

72 8 Ταμείο400 (σε) Προκαταβολές πελατών400 - προκ. πελάτη "ΧΨΖ" 400 24/9/201672

73 24/9/201673

74 9/1/20Χ0: Παραλαμβάνονται οι αφίσες από τον τυπογράφο Ευαγγέλου, στον οποίο και καταβάλλονται 120 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο παρέχεται πίστωση. 24/9/201674

75 9 Διαφημιστικό υλικό150 (σε) Ταμείο120 Προμηθευτές 30 - προμηθευτής Ευαγγέλου 30 24/9/201675

76 24/9/201676

77 9/1/20Χ0: Ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργείο η αφισοκόλληση, προς 0,045 ευρώ η αφίσα. Τα αναγκαία για την αφισοκόλληση υλικά παραδίδονται στο συνεργείο από την επιχείρηση. Επίσης, η επιχείρηση διαθέτει στο συνεργείο των αφισοκολλητών το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο της μαζί με τον οδηγό του. Η ανάθεση της αφισοκόλλησης δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός Η παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου και του οδηγού του στο συνεργείο αφισικολλητών δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός 24/9/201677

78 13/1/20Χ0: Το συνεργείο των αφισοκολλητών ολοκληρώνει τη δουλειά που του ανατέθηκε και του καταβάλετε το ανάλογο ποσό. Διαπιστώνεται επίσης ότι καταβλήθηκαν για καύσιμα 20 ευρώ. τα οποία επιβαρύνουν την επιχείρηση. 24/9/201678

79 10 Αμοιβές τρίτων 45 (σε) Ταμείο 45 24/9/201679

80 24/9/201680

81 13/1/20Χ0: 11 Καύσιμα20 (σε) Ταμείο20 24/9/201681

82 24/9/201682

83 14/1/20Χ0: Γίνεται εκκαθάριση λογαριασμού με την "ΑΒΓ" και λαμβάνονται 300 ευρώ. σε μετρητά και γραμμάτιο ύψους 200 ευρώ. και λήξεως 15/3/20Χ0 24/9/201683

84 12 Προκαταβολές πελατών300 - προκ. πελάτη "ΑΒΓ" 300 Ταμείο300 Γραμμάτια εισπρακτέα200 (σε) Έσοδα από διαφημίσεις800 24/9/201684

85 24/9/201685

86 18/1/20Χ0: Παραδίδεται στον τυπογράφο Ευαγγέλου το κείμενο του διαφημιστικού φυλλαδίου της "ΧΨΖ". Ο τελευταίος αναλαμβάνει να τυπώσει 1.000 φυλλάδια προς 0,8 ευρώ. το ένα δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός 24/9/201686

87 19/1/20Χ0: Αγοράζονται μετοχές, αξίας 1.000 ευρώ με μετρητά. 13 Χρεόγραφα 1.000 (σε) Ταμείο 1.000 24/9/201687

88 24/9/201688

89 20/1/20Χ0: Εξοφλείται ο προμηθευτής Βασιλείου. 14 Προμηθευτές200 - προμηθευτής Βασιλείου 200 (σε) Ταμείο200 24/9/201689

90 24/9/201690

91 22/1/20Χ0: Ο υπάλληλος Δ.Δ. ζητάει και λαμβάνει από την επιχείρηση δάνειο ύψους 50 ευρώ., το οποίο και θα εξοφληθεί συμψηφιζόμενο με τη μισθοδοσία των επόμενων πέντε μηνών ισόποσα, αρχής γενομένης με τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου. 24/9/201691

92 15 Δάνεια σε προσωπικό 50 - Δ.Δ. 50 (σε) Ταμείο50 24/9/201692

93 24/9/201693

94 25/1/20Χ0: Παραλαμβάνονται τα φυλλάδια από τον τυπογράφο Ευαγγέλου, στον οποίο και καταβάλλεται ποσό ύψους 450 ευρώ., ενώ για το υπόλοιπο παρέχεται πίστωση. 24/9/201694

95 16 Διαφημιστικό υλικό 800 (σε) Ταμείο450 Προμηθευτές350 - προμ. Ευαγγέλου 350 24/9/201695

96 24/9/201696

97 25/1/: Παραδίδονται τα φυλλάδια στην ΧΨΖ. Εισπράττον7αι € 1.000 σε μετρητά και για το υπόλοιπο παρέχεται πίστωση. 24/9/201697

98 17 Προκαταβολές πελατών 400 - προκ. πελάτη "ΧΨΖ"400 Ταμείο1.000 Πελάτες1.600 - πελάτης "ΧΨΖ"1.600 (σε) Έσοδα από διαφημίσεις3.000 24/9/201698

99 24/9/201699

100 27/1/20Χ0: Η επιχείρηση αποφάσισε να κτίσει δικό της studio και για αυτό το λόγο διαπραγματεύθηκε με την Τράπεζα "Ω" ενυπόθηκο δάνειο ύψους 5.000 ευρώ. 27/1/20X0: Η συμφωνία με την Τράπεζα δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός 24/9/2016100

101 29/1/20Χ0: Καταβάλεται στον εργολάβο Ζαφειρίου ποσό ύψους 1.000 ευρώ. για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του studio 18 Προκαταβολές για κτήση παγίων 1.000 (σε) Ταμείο1.000 24/9/2016101

102 24/9/2016102

103 30/1/20Χ0: Καταβάλεται η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου, με εξαίρεση τον μισθό του Υπαλλήλου Ε.Ε. ο οποίος ήταν ασθενής. 19 Μισθοί 240 (σε) Προκαταβληθέντες μισθοί 60 Δάνεια σε προσωπικό 10 - Δ.Δ. 10 Ταμείο 110 Μισθοί πληρωτέοι 60 - Ε.Ε. 60 24/9/2016103

104 24/9/2016104

105 30/1/20Χ0: Λαμβάνεται η πρώτη δόση του δανείου ύψους 500 ευρώ 20 Ταμείο 500 (σε) Ενυπόθηκο δάνειο500 24/9/2016105

106 24/9/2016106

107 24/9/2016107

108 31/1/20Χ0: Διενεργείται πραγματική απογραφή  εγγραφές προσαρμογής των υπολοίπων των λογαριασμών στα δεδομένα της απογραφής Στις εγγραφές προσαρμογής δεν κινείται ο λογαριασμός «Ταμείο» εκτός εάν στην απογραφή διαπιστωθεί ταμειακό έλλειμμα. 24/9/2016108

109 Αναγνώριση δουλεμένων εξόδων: 21 Ασφάλιστρα10 (σε) Προπληρωθέντα ασφάλιστρα10 24/9/2016109

110 24/9/2016110

111 Αναγνώριση δουλεμένων εξόδων: 22 Ενοίκια50 (σε) Προπληρωθέντα ενοίκια50 24/9/2016111

112 24/9/2016112

113 Αναγνώριση του εξόδου από ανάλωση αποθεμάτων το απόθεμα του διαφημιστικού υλικού ανέρχεται σε 320 ευρώ. 23 Διαφημιστικό υλικό αναλωθέν1.030 (σε) Διαφημιστικό υλικό 1.030 24/9/2016113

114 24/9/2016114

115 Αναγνώριση οφειλόμενων εξόδων: - οφείλονται γενικά έξοδα ύψους 40 ευρώ. (δηλ. ΔΕΗ 10 ευρώ., ΟΤΕ 25 ευρώ. και ΕΥΔΑΠ 5 ευρώ.) 24 Γενικά έξοδα40 - ΔΕΗ 10 - ΟΤΕ 25 - ΕΥΔΑΠ 5 (σε) Γενικά έξοδα πληρωτέα40 24/9/2016115

116 24/9/2016116

117 Αναγνώριση εισπρακτέων εσόδων: - η επιχείρηση είχε να λάβει από μερίσματα από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου της ύψους 300 ευρώ 25 Μερίσματα εισπρακτέα300 (σε) Έσοδα από μερίσματα300 24/9/2016117

118 24/9/2016118

119 Αναγνώριση αποσβέσεων χρήσεως: - οι αποσβέσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 180 ευρώ. από τις οποίες ποσό 100 ευρώ. αφορούσε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποσό 50 ευρώ. αφορούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητο και ποσό 30 ευρώ. τα έπιπλα & σκεύη. 26 Αποσβέσεις180 (σε) Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές100 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα 50 Αποσβεσμένα έπιπλα & σκεύη 30 24/9/2016119

120 24/9/2016120

121 Εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος 27 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.615 (σε) Αμοιβές τρίτων 45 Καύσιμα 20 Μισθοί 240 Ασφάλιστρα 10 Ενοίκια 50 Διαφημιστικό υλικό αναλωθέν 1.030 Γενικά έξοδα 40 Αποσβέσεις 180 24/9/2016121

122 24/9/2016122

123 24/9/2016123

124 28 Εσοδα από διαφημίσεις 3.800 Έσοδα από μερίσματα 300 (σε) Αποτελέσματα εκμταλλεύσεως4.100 24/9/2016124

125 24/9/2016125

126 29 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 2.485 (σε) Κέρδος εκμεταλλεύσεως 2.485 24/9/2016126

127 24/9/2016127

128 30 Κέρδος εκμεταλλεύσεως 2.485 (σε) Αποτέλεσμα χρήσεως 2.485 24/9/2016128

129 24/9/2016129

130 31 Αποτελέσματα χρήσεως 2.485 (σε) Κέρδη χρήσεως2.485 24/9/2016130

131 24/9/2016131

132 Εγγραφές διάθεσης του αποτελέσματος 32 Κέρδη χρήσεως 2.485 (σε) Μερίσματα πληρωτέα1.000 Κέρδη εις νέο1.485 24/9/2016132

133 24/9/2016133

134 ------------------- 37 ---------------- Μετοχικό κεφάλαιο16.000 Κέρδη εις νέο 1.485 Μερίσματα πληρωτέα 1.000 Γραμμάτια πληρωτέα 250 Προμηθευτές 380 Μισθοί πληρωτέοι 60 Ενυπόθηκο Δάνειο 500 Γενικά έξοδα πληρωτέα 40 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 100 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα 50 Αποσβεσμένα έπιπλα & σκεύη 30 (σε) Ταμείο10.225 Ηλεκτρονικού υπολογιστές 2.000 Μεταφορικά μέσα 2.000 Προπληρωθέντα ασφάλιστρα 110 Προπληρωθέντα ενοίκια 250 Έπιπλα & σκεύη 700 Διαφημιστικό υλικό 320 Γραμμάτια εισπρακτέα 350 Χρεόγραφα 1.000 Δάνεια σε προσωπικό 40 Πελάτες 1.600 Προκαταβολές για κτήση παγίων 1.000 Μερίσματα εισπρακτέα 300 ------------------- ---------------- 24/9/2016134

135 Εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων της 1/2/20Χ0 ------------------- ---------------- Ταμείο10.225 Ηλεκτρονικού υπολογιστές 2.000 Μεταφορικά μέσα 2.000 Προπληρωθέντα ασφάλιστρα 110 Προπληρωθέντα ενοίκια 250 Επιπλα & σκεύη 700 Διαφημιστικό υλικό 320 Γραμμάτια εισπρακτέα 350 Χρεώγραφα 1.000 Δάνεια σε προσωπικό 40 Πελάτες 1.600 Προκαταβολές για κτήση παγίων 1.000 Μερίσματα εισπρακτέα 300 (σε) Ιδιο κεφάλαιο18.485 Γραμμάτια πληρωτέα 250 Προμηθευτές 380 Μισθοί πληρωτέοι 60 Ενυπόθηκο δάνειο 500 Γενικά έξοδα πληρωτέα 40 Αποσβεσθέντες ηλεκτρονικοι υπολ. 100 Αποσβεσθέντα μεταφορικά μέσα 50 Αποσβσθέντα έπιπλα & σκεύη 30 ------------------- ---------------- 24/9/2016135

136 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/1/20Χ0 Εσοδα3.800 πλέον : Εσοδα από μερίσματα 300 4.100 μείον : Μισθοί 240 Ενοίκια 50 Ασφάλιστρα 10 Διαφημιστικό υλικό αναλωθέν1.030 Αμοιβές τρίτων 45 Καύσιμα 20 Γενικά έξοδα 40 Αποσβέσεις 180 1.615 Κέρδη εκμεταλλεύσεως 2.485 Πλέον έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα 0 Κέρδη χρήσεως 2.485 24/9/2016136

137 Άσκηση 5 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του γενικού καθολικού της κλινικής ΑΒΓ της 31/12/20Χ1 (δηλ. της τελευταίας ημέρας της δεύτερης χρήσης) έχουν ως εξής: 24/9/2016137 Γήπεδα3.000 Κτίρια7.000 Μηχανήματα5.000 Πελάτες700 Ιατροφαρμακευτικό υλικό1.100 Ταμείο1.800 Ιδιο Κεφάλαιο? Αποσβεσμένα κτίρια1.050 Αποσβεσμένα μηχανήματα800 Τόκοι χρεωστικοί20 Προμηθευτές700 Μισθοί900 Τραπεζικό δάνειο (λήξη 8/9/20Χ4)600 Προεισπραχθέντα ενοίκια90 Εσοδα από ενοίκια80 Εσοδα από νοσήλια & φάρμακα6.000

138 Κατά τη διάρκεια της απογραφής τέλους χρήσεως διαπιστώθηκαν τα εξής: - το σύνολο των τόκων με τους οποίους επιβαρύνθηκε το δάνειο σε € 70, για όλη τη χρήση - από τα προεισπραχθέντα ενοίκια, ποσό € 30 αφορούσε τη χρήση που έκλεισε. - δεν είχαν καταλογιστεί οφειλόμενοι μισθοί € 20. - η ετήσια απόσβεση των μηχανημάτων και των κτιρίων υπολογίστηκε σε € 400 και € 350 αντίστοιχα. - το απόθεμα του ιατροφαρμακευτικού υλικού ανήλθε σε € 90. Ζητείται: (Α) Ο υπολογισμός των ΙΚ και (β) η προσαρμογή των υπολοίπων των λογαριασμών του γενικού καθολικού στα δεδομένα της απογραφής 24/9/2016138

139 24/9/2016139 Γήπεδα3.000 Κτίρια7.000 Μηχανήματα5.000 Πελάτες700 Ιατροφαρμακευτικό υλικό1.100 Ταμείο1.800 Ιδιο Κεφάλαιο? Αποσβεσμένα κτίρια1.050 Αποσβεσμένα μηχανήματα800 Τόκοι χρεωστικοί20 Προμηθευτές700 Μισθοί900 Τραπεζικό δάνειο (λήξη 8/9/20Χ4)600 Προεισπραχθέντα ενοίκια90 Εσοδα από ενοίκια80 Εσοδα από νοσήλια & φάρμακα6.000 ΧΥ ? ΠΥ ΧΥ ΠΥ ΧΥ ΠΥ

140 Σύνολο ΧΥ = 19.520 Σύνολο ΠΥ = 9.320 Ίδια Κεφάλαια 10.200 24/9/2016140

141 Εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών στα δεδομένα της απογραφής Τόκοι χρεωστικοί50 Τόκοι πληρωτέοι50 Προεισπραχθέντα ενοίκια30 Έσοδα από ενοίκια30 Μισθοί20 Μισθοί πληρωτέοι20 Αποσβέσεις750 Αποσβεσμένα μηχανήματα400 Αποσβεσμένα κτίρια350 Ιατροφαμακευτικό Υλικο Αναλωθέν1.010 Ιατροφαρμακευτικό Υλικό1.010 24/9/2016141

142 Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος Έσοδα από διανυκτερεύσεις420 Έσοδα από ενοίκια 6 Τόκοι πιστωτικοί 5 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως431 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως373 Γενικά έξοδα 68 Μισθοί115 Αμοιβές τρίτων 42 Ασφάλιστρα 5 Αναλωθέντα τρόφιμα 22 Αποσβέσεις121 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως58 Κέρδη εκμεταλλεύσεως58 24/9/2016142

143 Κέρδη εκμεταλλεύσεως58 Αποτελέσματα χρήσεως58 Αποτελέσματα χρήσεως20 Ζημία από πώληση Ε & Σκ20 Αποτελέσματα χρήσεως38 Κέρδη χρήσεως38 Κέρδη χρήσεως38 Ίδιο κεφάλαιο38 24/9/2016143

144 Λογιστικά Σχέδια Τα λογιστικά σχέδια έχουν σαν αντικειμενικό σκοπό τη λογιστική τυποποίηση. Στοχεύουν στην ενιαία αντιμετώπιση των λογιστικών θεμάτων, δηλαδή: Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης. Ενιαία λογιστική ορολογία. Ενιαίο σχέδιο λογαριασμών. Ομοιόμορφη παρουσίαση των λογαριασμών στις λογιστικές καταστάσεις. 24/9/2016144

145 Το σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Κάθε σχέδιο λογαριασμών αποτελείται από τους λογαριασμούς υποχρεωτικής ή προαιρετικής χρήσης, κανόνες λογιστικής τήρησής τους και εκείνους της συνδεσμολογίας τους. Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο προβλέπει δέκα ομάδες λογαριασμών, οι οποίες είναι οι εξής: Οι ομάδες ένα έως και τρία, που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του Ενεργητικού. Οι ομάδες τέσσερα και πέντε, που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της Καθαρής Θέσης και του Παθητικού. Οι ομάδες έξι και επτά, που περιλαμβάνουν λογαριασμούς σχετικούς με τα έσοδα και τα έξοδα της οικονομικής μονάδας. Η ομάδα οκτώ, που περιλαμβάνει λογαριασμούς των Αποτελεσμάτων. Η ομάδα εννέα, που περιλαμβάνει λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Η ομάδα δέκα, που περιλαμβάνει λογαριασμούς Τάξεως. 24/9/2016145

146 Αρχές Κατάρτισης του ΕΓΛΣ Αρχή της αυτονομίας, όσον αφορά το κύκλωμα των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής, της Αναλυτικής Λογιστικής και των λογαριασμών Τάξεως. Την αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, των εσόδων και των εξόδων. Την εσωλογιστική κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. 24/9/2016146

147 24/9/2016147 Κωδικοποίηση Λογαριασμών Η κωδικοποίηση των λογαριασμών γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα, ως εξής: α)Σε κάθε ομάδα σχηματίζονται μέχρι 10 πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με την προσθήκη των αριθμών έως και 9 στο ψηφίο της ομάδας β)Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναλύεται σε εκατό δευτεροβάθμιους. γ)Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός αναλύεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κ.λ.π. λογαριασμούς κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό κ.λ.π. σύστημα.

148 Οι κενοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί καλύπτονται μόνο από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Οι κενοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί με κωδικό 00 έως 89 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) καλύπτονται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο Οι κενοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί με κωδικό 90 έως 99 καλύπτονται από την επιχείρηση, εκτός εάν καλυφθούν από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Όλοι οι λογαριασμοί με υπογράμμιση, καθώς και όσοι δημιουργήθηκαν με γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ (νυν ΕΛΤΕ) είναι υποχρεωτικοί για τις επιχειρήσεις χωρίς οι τελευταίες να έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν άλλο λογαριασμό στη θέση του, ακόμα και εάν υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθμοί. Όλοι οι λογαριασμοί των υποκαταστημάτων είναι προαιρετικής χρήσης και χρησιμοποιούνται, πάντα προαιρετικά, όταν το υποκατάστημα δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια. 24/9/2016148

149 24/9/2016149

150 24/9/2016150


Κατέβασμα ppt "Προπαρασκευαστικό Μάθημα στην Λογιστική Δημοσθένης Χέβας Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google