Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Με τους δείκτες αυτούς αξιολογούνται οι συνθήκες: της μακροκρόπρόθεσμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Με τους δείκτες αυτούς αξιολογούνται οι συνθήκες: της μακροκρόπρόθεσμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Με τους δείκτες αυτούς αξιολογούνται οι συνθήκες: της μακροκρόπρόθεσμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης και του μακροπρόθεσμου κινδύνου επιβίωσής της

2 2 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Με την χρησιμοποιήση των δεικτών ρευστότητας εκτιμάται: η βραχυχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης Ενώ με την χρησιμοποίηση των δεικτών χρηματοοικονομικής μοχλευσης προσδιορίζεται: η μακροχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης

3 3 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Η διαδικασία προσδιορισμού της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης περιλαμβάνει: την ανάλυση της διαρθρώσεως των κεφαλαίων της επιχείρησης

4 4 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Λέγοντας διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης εννοούμε: τα διάφορα είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για την χρηματοδότησή της

5 5 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση αποτελούνται από: τα Ίδια Κεφάλαια και τα Ξένα Κεφάλαια –τις βραχυπρόθεσμες –τις μεσοπρόθεσμες –τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

6 6 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Η σπουδαιότητα της διαρθρώσεως των κεφαλαίων της επιχείρησης απορρέει: από την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει μεταξύ: των Ιδίων και των Δανειακών Κεφαλαίων

7 7 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Τα Ίδια Κεφάλαια: επωμίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο που υπάρχει σε κάθε επιχείρηση δεν εγγυώνται κάποιες αποδόσεις δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή τους επενδύονται σε μακροχρόνιες επενδύσεις και εκτίθενται σε περισσότερους κινδύνους

8 8 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Τα Ξένα Κεφάλαια: απαιτούν τόσο την πληρωμή των τόκων όσο και την πληρωμή των χρεολυσίων –ανεξάρτητα από την οικονομική θέση της επιχείρησης

9 9 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων: θα έχει σαν συνέπεια να υποστούν ζημιά τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης

10 10 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Η χρησιμοποίηση των Ξένων Κεφαλαίων είναι συμφέρουσα όταν: το κόστος των ξένων κεφαλαίων είναι μικρότερο από την αποδοτικότητα των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν με δανειακά κεφάλαια τότε οι μέτοχοι ωφελούνται από τα αυξημένα κέρδη της επιχείρησης χωρίς να εισφέρουν πρόσθετα δικά τους κεφάλαια

11 11 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Η χρησιμοποίηση των Ξένων Κεφαλαίων είναι συμφέρουσα σε: περιόδους υψηλού πληθωρισμού διότι: τα ονομαστικά κέρδη των επιχειρήσεων εμφανίζονται αυξημένα ενώ οι υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση των δανειακών κεφαλαίων παραμένουν σταθερές

12 12 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Η χρησιμοποίηση των Ξένων Κεφαλαίων είναι συμφέρουσα επειδή: οι τόκοι των ξένων κεφαλαίων θεωρούνται ως έξοδο και αφαιρούνται από τα κέρδη με αποτέλεσμα να καταβάλλονται λιγότεροι φόροι

13 13 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Σαν πρόσθετο πλεονέκτημα για την χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων μπορεί να αναφερθεί: η διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης από την πλευρά των μεγάλων μετόχων που συνήθως την διοικούν

14 14 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Αν η απόδοση των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων της επιχείρησης: είναι μεγαλύτερη από το κόστος των ξένων κεφαλαίων τότε η προκύπτουσα διαφορά αυξάνει αντίστοιχα την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων

15 15 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Αν η απόδοση των συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης: είναι μικρότερη από το κόστος των ξένων κεφαλαίων τότε η διαφορά μειώνει αντίστοιχα την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων

16 16 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Αν η απόδοση των συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης: είναι μικρότερη από το κόστος των ξένων κεφαλαίων τότε η διαφορά μειώνει αντίστοιχα την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων

17 17 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Η χρηματοδότηση των επενδύσεων με ξένα κεφάλαια: για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι γνωστή ως χρηματοοικονομική μόχλευση

18 18 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Οι επιχειρήσεις που έχουν χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση: έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ζημιών όταν η οικονομία είναι σε ύφεση αλλά αναμένουν χαμηλότερες αποδόσεις όταν η οικονομία είναι σε άνθηση

19 19 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση: αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μεγάλων ζημιών αλλά οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι πολύ υψηλές όταν η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη

20 20 Η Χρηματοοικονομική Μόχλευση (Χ.Μ) συνήθως μετριέται με τον λόγο: του μακροπρόθεσμου χρέους προς το σύνολο των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης Χ.Μ.=Μακροπρόθεσμο Χρέος/Μακροπρόθεσμο Χρέος+Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Χρέους (debt ratio)

21 21 Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές πάντοτε μικρότερες της μονάδας Όσο η τιμή του δείκτη πλησιάζει προς την μονάδα: τόσο η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στα μακροπρόθεσμα κεφάλαια γίνεται μικρότερη Δείκτης Χρέους (debt ratio)

22 22 Ένας άλλος τρόπος μέτρησης της χρηματοοικονομικής μόχλευσης αναφέρεται στον λόγο: του μακροπρόθεσμου χρέους προς τα ίδια κεφάλαια Δείκτης Χρέους=Μακροπρόθεσμο Χρέος/Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Χρέους (debt ratio)

23 23 Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές : μεγαλύτερες, ίσες ή μικρότερες της μονάδας ανάλογα με την συμμετοχή του μακροπρόθεσμου χρέους στα συνολικά μακροπρόθεσμα κεφάλαια της επιχείρησης Δείκτης Χρέους (debt ratio)

24 24 Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων/Σύνολο Ενεργητικού δείχνει τι ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων της επιχείρησης αποτελούν τα ξένα κεφάλαια είναι ενδεικτικός του βαθμού προστασίας των πιστωτών Αριθμοδείκτης των Ξένων προς τα Συνολικά Κεφάλαια

25 25 Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων δείχνει τι ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων αποτελούν τα ξένα κεφάλαια είναι επίσης ενδεικτικός του βαθμού προστασίας των πιστωτών με ίδια κεφάλαια Αριθμοδείκτης των Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια

26 26 Οι δείκτες αυτοί εξετάζουν: την περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης και τρόπο χρηματοδότησης των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων Δείκτης Συγκρότησης και Χρηματοδότησης Περιουσίας

27 27 Οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν τη μεταξύ: των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία και των κεφαλαίων με τα οποία έγινε η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επενδύσεων Δείκτες Συγκρότησης και Χρηματοδότησης Περιουσίας

28 28 Ο δείκτης αυτός εκφράζεται με τον λόγο: της αξίας των παγίων στοιχείων προς την συνολική αξία του ενεργητικού Δ.Π.Π.=Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία/Σύνολο Ενεργητικού Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας

29 29 Ανάλογα με την τιμή αυτού του δείκτη οι επιχειρήσεις διακρίνονται: σε επιχειρήσεις έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων και σε επιχειρήσεις έντασης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας

30 30 Ο δείκτης αυτός εκφράζεται με τον λόγο: των ιδίων κεφαλαίων προς τα πάγια περιουσιακά στοιχεία Δ.Α.=Ίδια Κεφάλαια/Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

31 31 Με τον υπολογισμό του δείκτη αυτού επιδιώκεται: η εύρεση του τρόπου χρηματοδοτήσεως των παγίων επενδύσεων μιας επιχείρησης Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

32 32 Όταν τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερα των επενδύσεών της σε πάγια: τότε ένα μέρος των κεφαλαίων κινήσεων αυτής προέρχεται από τους μετόχους Όταν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι μικρότερα των επενδύσεών της σε πάγια: τότε για την χρηματοδότηση των παγίων στοιχείων της έχουν χρησιμοποιηθεί και ξένα κεφάλαια Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

33 33 Η πορεία του αριθμοδείκτη διαχρονικά δείχνει: την πολιτική που ακολουθεί μία επιχείρηση ως προς τον τρόπο χρηματοδοτήσεως των παγίων στοιχείων Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

34 34 Δείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικά Ξένα Κεφάλαια Ο δείκτης αυτός εκφράζεται με τον λόγο: του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τα συνολικά ξένα κεφάλαια Δ.Κ.Ε./Σ.Ξ.Κ.=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Μακροπρόθεσμα+Βραχυπρόθε σμα Κεφάλαια δείχνει την ρευστότητα που έχει η επιχείρηση προκειμένου να εξοφλήσει τις συνολικές υποχρεώσεις της

35 35 Ο δείκτης αυτός εκφράζεται με τον λόγο: των παγίων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Π.Σ./Μ.Υ.=Πάγια Στοιχεία/Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δείκτης Παγίων στοιχείων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

36 36 Δείκτης Παγίων στοιχείων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο δείκτης αυτός αντανακλά: το βαθμό ασφαλείας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές της επιχείρησης Η παρακολούθηση του δείκτη αυτού για μια σειρά ετών δείχνει: την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση στην χρηματοδότηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων

37 37 Δείκτης Κάλυψης Τόκων Δείχνει πόσες φορές οι τόκοι που πρέπει να καταβάλλει μία επιχείρηση για την χρησιμοποίηση των ξένων μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. Δηλαδή εκφράζει την σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών και των τόκων με τους οποίους επιβαρύνεται.

38 38 Δείκτης Κάλυψης Τόκων Ο δείκτης αυτός προσδιορίζεται ως εξής: Δ.Κ.Τ.=Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων/Σύνολο Τόκων

39 39 Δείκτης Κάλυψης Τόκων Παράδειγμα: Δ.Κ.Τ.=Κ.Π.Τ.Φ./Τόκοι=5 φορές Δηλαδή οι τόκοι με τους οποίους επιβαρύνθηκε η επιχείρηση καλύπτονται στο πενταπλάσιο από τα κέρδη της

40 40 Δείκτης Κάλυψης Τόκων Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός: τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος αθετήσεως στην εξόφληση των υποχρεώσεων της

41 41 Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την σχέση: Δ.Κ.Δ.Υ.=Καθαρά Κέρδη +Τόκοι+Αποσβέσεις/Τόκοι+Εξόφληση Δανείων

42 42 Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων Ο αριθμοδείκτης καλύψεως των χρηματοοικονομικών εξόδων χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σήμερα: λόγω του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις προτιμούν να ενοικιάζουν αντί να αγοράζουν ορισμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας δανειακά κεφάλαια

43 43 Δείκτες Οικονομικής Απόδοσης Η σημασία της μέτρησης των δεικτών οικονομικής απόδοσης είναι πολύ μεγάλη διότι: με τους δείκτες αυτούς ελέγχεται η ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη η πραγματοποίηση κερδών αντιπροσωπεύει: την ανταμοιβή των επενδυτών- μετόχων και των πιστωτών για τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει και για τους κινδύνους που έχουν αναλάβει

44 44 Δείκτες Περιθωρίου Κέρδους Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται ως εξής: Δ.Μ.Π.Κ.=Έσοδα Πωλήσεων-Κόστος Πωληθέντων/Έσοδα Πωλήσεων δείχνει το μικτό κέρδος που απολαμβάνει μία επιχείρηση από την πώληση προϊόντων αξίας 100 δραχμών

45 45 Δείκτες Περιθωρίου Κέρδους Ο υπολογισμός του μικτού κέρδους είναι πολύ σημαντικός για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις γιατί: παρέχει ένα μέτρο αξιολογήσεως της αποδοτικότητας τους στις επιχειρήσεις αυτές το κόστος πωληθέντων είναι το σημαντικότερο μέγεθος και επομένως ο προσεκτικός έλεγχός του είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση κερδοφόρας δραστηριότητας

46 46 Δείκτες Περιθωρίου Κέρδους Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται ως εξής: Δ.Κ.Π.Κ.=Καθαρά Κέρδη πριν ή μετά από Φόρους/Έσοδα Πωλήσεων δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μία επιχείρηση από τις πωλήσεις της δηλαδή δείχνει το κέρδος από τις λειτουργικές της δραστηριότητες

47 47 Δείκτες Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων Ο δείκτης απόδοσης των συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων υπολογίζεται ως εξής: Δ.Α.Ε.Κ.=Κ.Π.Τ.Φ./Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων δείχνει την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως ανεξάρτητα από τις πηγές προελεύσεως των κεφαλαίων της μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση κεφαλαίων

48 48 Δείκτης Απόδοσης Καθαρής Θέσης Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Δ.Α.Κ.Θ.=Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος

49 49 Δείκτες Δραστηριότητας Οι δείκτες αυτοί μετρούν: την παραγωγικότητα και το βαθμό χρησιμοποιήσεως των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης

50 50 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Η ικανότητα μιας επιχείρησης να πωλεί τα αποθέματά της γρήγορα: αποτελεί ένα ακόμη μέτρο του βαθμού χρησιμοποιήσεως των περιουσιακών της στοιχείων

51 51 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Ο δείκτης αυτός ισούται με τον λόγο των πωλήσεων προς τα αποθέματα: Δ.Κ.Τ.Αποθ.=Πωλήσεις/Μέσο Ύψος Αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης Δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στην χρήση

52 52 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Ο δείκτης αυτός μπορεί επίσης να υπολογιστεί ως εξής: Δ.Κ.Τ.Αποθ.=Κόστος Πωληθέντων/Μέσο Ύψος Αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης

53 53 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων: τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση

54 54 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρούν το ελάχιστο ποσό αποθεμάτων για: να ελαχιστοποιούν το ύψος των τόκων των κεφαλαίων που δεσμεύουν για τα αποθέματα να εξοικονομούν δαπάνες αποθηκεύσεως να μειώνουν τον κίνδυνο μη πωλήσεως τους λόγω αλλοιώσεως, ή αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών

55 55 Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων Ο δείκτης αυτός δείχνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται: να περιμένει η επιχείρηση για την πώληση και την αντικατάσταση των εμπορευμάτων της Υπολογίζεται ως εξής: Δ.Μ.Δ.Π.Αποθ.=365/Δ.Κ.Τ.Αποθ.

56 56 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Δ.Κ.Τ.Απαιτ.=Καθαρές Πωλήσεις/Μέσο Ύψος Απαιτήσεων Αρχής και Τέλους Χρήσης δείχνει πόσες φορές εισπράττονται κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης

57 57 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Ο δείκτης αυτός παρέχει ένδειξη για: την ποιότητα και το βαθμό ρευστότητας των απαιτήσεων και του κατά πόσο επιτυχής υπήρξε η διοίκηση αυτής στην είσπραξη των απαιτήσεων της

58 58 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Σχετικά με την ποιότητα των απαιτήσεων θα πρέπει να παρακολουθείται: η σχέση μεταξύ του ύψους των επισφαλών και του ύψους των συνολικών απαιτήσεων

59 59 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεων των απαιτήσεων μιας επιχείρησης: τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος δεσμεύσεως των κεφαλαίων και τόσο καλύτερη η θέση της από από απόψεως χορηγούμενων πιστώσεων

60 60 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Μια αύξηση της ταχύτητας εισπράξεως των απαιτήσεων ενδέχεται να δείχνει: βελτίωση της ικανότητας εισπράξεως των απαιτήσεων ή αλλαγή στην πολιτική των χορηγούμενων πιστώσεων

61 61 Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Δ.Μ.Δ.Ε.Απαιτ.=365/Δ.Κ.Τ.Απαιτ. Δείχνει το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση περιμένει για να εισπράξει τις απαιτήσεις της: από την στιγμή που πραγματοποιήθηκε η πιστωτική πώληση μέχρι την στιγμή που αυτή θα μετατραπεί σε μετρητά

62 62 Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων Δηλαδή δείχνει το χρονικό διάστημα που παρέμειναν ανείσπρακτες οι απαιτήσεις στην επιχείρηση όσο μεγαλύτερη είναι η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης: τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος για την δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων

63 63 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τον λόγο: Δ.Κ.Τ.Π.Π.Σ.=Πωλήσεις/Μέσο Ύψος Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων αρχής και τέλους χρήσης

64 64 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Δείχνει το βαθμό χρησιμοποιήσεως: των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της Επίσης παρέχει ένδειξη: του αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις

65 65 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός: τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της

66 66 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Δ.Κ.Τ.Σ.Π.Σ.=Πωλήσεις/Μέσο Ύψος Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων αρχής και τέλους χρήσης εκφράζει το βαθμό χρησιμοποιήσεως του ενεργητικού μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της

67 67 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων Ένας ψηλός αριθμοδείκτης σημαίνει: ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της

68 68 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων Δηλαδή ο δείκτης αυτός δείχνει: αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί

69 69 Δείκτες Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές όταν πρόκειται να αποφασίσουν αν θα πρέπει: να αγοράσουν να πωλήσουν ή να διατηρήσουν την επένδυσή τους σε μετοχές μιας επιχείρησης

70 70 Δείκτες Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης Οι δείκτες αυτοί συγκρίνουν την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής με: τα κέρδη της επιχείρησης και με τη λογιστική αξία της μετοχής

71 71 Δείκτες Αγοραίας Αξίας ή Αποτίμησης Παρέχουν στην διοίκηση της επιχείρησης πληροφόρηση για το τι: οι επενδυτές πιστεύουν για την επίδοση της επιχείρησης στο παρελθόν και για τις μελλοντικές προοπτικές της

72 72 Δείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής της Μετοχής προς Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή (price earnings ratio) Ο δείκτης αυτός δείχνει: το ποσό που θα επιθυμούσαν να πληρώσουν οι επενδυτές για τα ανά μετοχή καθαρά κέρδη της επιχείρησης Δηλαδή δείχνει: πόσες δραχμές είναι διατεθειμένος να καταβάλλει ένας επενδυτής για κάθε δραχμή κέρδους της επιχείρησης

73 73 Δείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής της Μετοχής προς Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή (price earnings ratio) Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Δείκτης Τιμή/Κέρδη=Τιμή Μετοχής/Κέρδη ανά Μετοχή

74 74 Δείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής προς Λογιστική Αξία (price to book value ratio) Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Δ.Χ.Τ./Λ.Α.=Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής/Λογιστική Αξία

75 75 Δείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής προς Λογιστική Αξία (price to book value ratio) Ο δείκτης αυτός δείχνει: πόσες φορές την εσωτερική της αξία διαπραγματεύεται η τιμή των μετοχών μιας επιχείρησης στην αγορά και παρέχει ένδειξη για το αν η μετοχή είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη στην χρηματιστηριακή αγορά

76 76 Δείκτης Μερίσματος (dividend ratio) Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Δείκτης Μερίσματος= Μέρισμα ανά Μετοχή/Τιμή Μετοχής δείχνει την απόδοση που απολαμβάνουν οι επενδυτές από τα μερίσματα των μετοχών στις οποίες έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους

77 77 Δείκτης Μερίσματος (dividend ratio) Όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής: τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή για τους επενδυτές


Κατέβασμα ppt "1 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Με τους δείκτες αυτούς αξιολογούνται οι συνθήκες: της μακροκρόπρόθεσμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google