Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ: Γεωτεχνικές Έρευνες & Δοκιμές πεδίου Διευκρίνιση Τίτλου: οι Δοκιμές πεδίου περιλαμβάνονται (ως υποσύστημα) στη Γεωτεχνική Έρευνα (ΓΕ) & αποτελούν,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ: Γεωτεχνικές Έρευνες & Δοκιμές πεδίου Διευκρίνιση Τίτλου: οι Δοκιμές πεδίου περιλαμβάνονται (ως υποσύστημα) στη Γεωτεχνική Έρευνα (ΓΕ) & αποτελούν,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ: Γεωτεχνικές Έρευνες & Δοκιμές πεδίου Διευκρίνιση Τίτλου: οι Δοκιμές πεδίου περιλαμβάνονται (ως υποσύστημα) στη Γεωτεχνική Έρευνα (ΓΕ) & αποτελούν, συνήθως, τμήμα ενός προγράμματος ΓΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: βασικές έννοιες, ορολογία, στόχευση, μεθοδολογία Γεωτεχνική Έρευνα (ΓΕ), περίγραμμα ορισμού: αποτελεί έρευνα που διεξάγεται (χώρος: γραφείο, ύπαιθρο, εργαστήριο), με βάση πρόγραμμα που συντάσσεται από Γεωτεχνικό Μηχανικό ή Τεχνικό Γεωλόγο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εκπόνησης μιας Γεωτεχνικής Μελέτης (ή προμελέτης), (δηλ. αποφασισθούν, μετά από αξιολόγηση, οι τιμές παραμέτρων σχεδιασμού της μελέτης) που αναφέρεται (η Μελέτη) σε δεδομένο τεχνικό αντικείμενο- έργο Πολ. Μηχανικού. Παραδείγματα ΓΜ & συνδεόμενων έργων Πολ. Μηχ.: Επιχώματα-Αναχώματα, Ορύγματα σε έργα Οδοποιίας, Φράγματος, κ.ά. Θεμελιώσεις σε έργα Κτιριακά, Γεφυρών, κ.ά. Σημ. Ο ανάδοχος εκτέλεσης της ΓΕ μπορεί να είναι διαφορετικός από τον Μελετητή της ΓΜ Σχετ. Νομοθεσία, Ελλάδα: Ν. 3316/2005, Κεφάλαιο ΙΑ’ Γεωτεχνικές Μελέτες. Αναφορά σε: περιεχόμενο-μεθοδολογία, προδιαγραφές, κοστολόγια, και προσόντα & αμοιβές του σχετιζόμενου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού (για προγραμματισμό, εκτέλεση, επίβλεψη, αξιολόγηση της ΓΕ)

2 Φάσεις διεξαγωγής της Γεωτεχν. Έρευνας (ΓΕ): 1.Έκθεση Προγράμματος, ΕΠ 2.Επίβλεψη Εκτέλεσης, ΕΕ 3.Έκθεση Αξιολόγησης, ΕΑ 1. ΕΠ, Ι. αντικείμενο: ο πλήρης καθορισμός της αναγκαίας ΓΕ με βάση το είδος και τα στοιχεία των υπό μελέτη έργων (π.χ. χάραξη οδού, τεχνικό έργο, υπόγειο έργο) λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα γεωλογικά-γεωτεχνικά στοιχεία της υπό μελέτη περιοχής 1. ΕΠ, ΙΙ. περιεχόμενο: Η Έκθεση συντάσσεται αφού γίνει επιτόπου αναγνώριση της περιοχής και περιλαμβάνει, τυπικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: (α) Συγκέντρωση και περιγραφή όλων των διαθέσιμων γεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών στην υπό μελέτη περιοχή (γεωλογικοί χάρτες, υπάρχουσες γεωλογικές-γεωτεχνικές έρευνες, αεροφωτογραφίες, πληροφορίες για τη σεισμικότητα και την εμπειρία που υπάρχει στην περιοχή σχετικά με το υπέδαφος κτλ.)

3 (β) Παρουσίαση αποτελεσμάτων της επιτόπου γεωτεχνικής αναγνώρισης στην περιοχή του έργου από ειδικευμένο Γεωτεχνικό Επιστήμονα, με έμφαση στις επιφανειακές παρατηρήσεις που σχετίζονται με τη μελέτη του έργου και την εμπειρία της περιοχής, για παράδειγμα, καθιζήσεις και ρωγμές παλαιότερων κτιρίων, κατολισθήσεις, υπόγεια ύδατα, λατομεία, δανειοθαλάμους, ευκολία εκσκαφής κλπ. (γ) Συγκέντρωση-περιγραφή όλων των στοιχείων των υπό μελέτη έργων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους μελετητές (τοπογραφικό, οριζοντιογραφία, τεχνική περιγραφή έργων, λειτουργικές απαιτήσεις, γεωμετρία, ελάχιστο λειτουργικό βάθος θεμελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική μορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις μελετητών επί ειδικών θεμάτων κλπ.) (δ) Πλήρης και εκτεταμένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης του προτεινόμενου προγράμματος (για τη θέση, βάθος και είδος κάθε σημείου έρευνας)

4 (ε) Λεπτομερής περιγραφή προτεινόμενων ερευνών (θέση, είδος, διάμετρος και βάθος κάθε ερευνητικής διάνοιξης), απαιτήσεις δειγματοληψίας, απαιτήσεις εγκατάστασης οργάνων και πρόγραμμα παρακολούθησης αυτών, είδος και πυκνότητα εκτέλεσης επί τόπου δοκιμών, ενδεικτικό πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών, προδιαγραφές εκτέλεσης των ερευνών κτλ) (στ)Τοπογραφικό διάγραμμα με οριζοντιογραφία των προβλεπόμενων έργων στο οποίο θα σημειώνονται (με διαφορετική σήμανση ανά είδος έρευνας) οι θέσεις όλων των υφιστάμενων και προτεινόμενων σημείων έρευνας. Στο υπόμνημα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγμένες (Χ, Υ) των θέσεων της προτεινόμενης έρευνας (ζ) Σχολιασμός αναγκαιότητας διάνοιξης οδών προσπέλασης και του τρόπου τροφοδοσίας νερού σε περίπτωση που απαιτείται για τις ανάγκες της έρευνας. (η) Προμέτρηση, Προϋπολογισμό και Χρονοδιάγραμμα Ερευνών

5 2. ΕΕ: Ι. αντικείμενο, ΙΙ. υποχρεώσεις επιβλέποντα: Σημ.: Η επίβλεψη από τον γεωτεχνικό μελετητή εννοείται ότι παρέχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος των γεωτεχνικών ερευνών είναι διαφορετικός από τον γεωτεχνικό μελετητή. Ι. αντικείμενο (της εκτέλεσης) των ΓΕ είναι: (α) η εξασφάλιση της ποιότητας της έρευνας, (β) η κάλυψη των απαιτήσεων του προγράμματος καθώς και (γ) η έγκαιρη επέμβαση και τροποποίηση στο εκτελούμενο πρόγραμμα (υπαίθρου και εργαστηρίου) με βάση τα ευρήματα της έρευνας ώστε να συγκεντρώνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές πληροφορίες με (δ) η ταυτόχρονη εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και οικονομικής εκτέλεσης των ερευνών ΙΙ. υποχρεώσεις Επιβλέποντα (όχι περιοριστικά) : (α) παρέχει συνεχή & υπεύθυνη επίβλεψη των ΓΕ από προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και χορηγεί πλήρεις οδηγίες για την έντεχνη, εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των εργασιών. Το προσωπικό αυτό θα κατέχει πτυχίο πολιτικού μηχανικού, γεωλόγου ή μεταλλειολόγου μηχανικού και θα έχει ελάχιστη τριετή σχετική εμπειρία σε γεωτεχνικές έρευνες. (β) υπογράφει τα ημερολόγια του έργου, τα ημερήσια δελτία γεωτρυπάνων και τις επιμετρήσεις.

6 (γ) ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την Υπηρεσία σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της έρευνας προκύπτουν συνθήκες που θεωρεί ότι μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό ή την ποιότητα της έρευνας (δ) ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την Υπηρεσία σε περίπτωση που με βάση τα ευρήματα της εκτελούμενης έρευνας απαιτείται τροποποίηση της (βάθος, είδος, θέση έρευνας κτλ.) με στόχο την βελτιστοποίηση αυτής (ε) προβαίνει έγκαιρα στην επιλογή των ληφθέντων δειγμάτων και συντάσσει το πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών που το υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση (στ) ελέγχει την Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης, δηλαδή: επισημαίνει λάθη, τυχόν ελλείψεις ή μη συμφωνία με τις προδιαγραφές και κάνει την σχετική αναφορά στην Υπηρεσία 3. ΕΑ, Ι. αντικείμενο, ΙΙ. περιεχόμενο Ι. αντικείμενο ΕΑ : Αντικείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών (ΓΕ) είναι η αξιολόγηση και ερμηνεία των στοιχείων της ΓΕ συνεκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική μελέτη με στόχο τον καθορισμό του γεωτεχνικού προσομοιώματος στην περιοχή του έργου. ΙΙ. περιεχόμενο ΕΑ: Η Έκθεση Αξιολ. περιλαμβάνει τυπικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

7 (α) Σύντομη παράθεση των γεωλογικών πληροφοριών με αναφορά στην πηγή των πληροφοριών και συγκεκριμένα: Αναφορά στα υφιστάμενα γεωλογικά στοιχεία Περιγραφή των γενικών γεωλογικών συνθηκών της περιοχής του έργου (με σαφή αναφορά στη γεωμορφολογία, στρωματογραφία, τεκτονική, σεισμικότητα κλπ.) Περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής του έργου Περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής (με σαφή αναφορά σε τεχνικογεωλογικές ενότητες-ομάδες γεωϋλικών με την ίδια ή παρόμοια αναμενόμενη μηχανική συμπεριφορά, με χρήση γνωστών μεθόδων κατάταξης- ταξινόμησης & χρήση ποσοτικών δεικτών. Π.χ. συστήματα ταξινόμησης βραχόμαζας: GSI, Q-NGI-Barton, RMR- Bieniawski)

8 (β) Σύντομη περιγραφή της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής έρευνας με αναφορά στο είδος/είδη), θέση/θεσεις και βάθος/βάθη αυτής. Απαραίτητα θα περιλαμβάνονται σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: τοπογρ. διάγραμμα με οριζοντιογραφία των προβλεπόμενων έργων στο οποίο θα αποτυπώνονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί και, με διαφορετική σήμανση ανά είδος έρευνας, οι θέσεις όλων των ερευνών που έχουν εκτελεσθεί σε παλαιότερο ή στο παρόν στάδιο μελέτης. Στο υπόμνημα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγμένες των θέσεων (Χ, Υ, Ζ) της εκτελεσθείσας έρευνας όπως αυτές περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών Ερευνών τα μητρώα των ερευνητικών διανοίξεων (γεωτρήσεις, τάφροι, φρέατα) όπως αυτά περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών Ερευνών

9 (γ) Περιγραφή του υπό μελέτη έργου (θέση, τεχνική περιγραφή, γεωμετρία, λειτουργικές απαιτήσεις, ελάχιστο λειτουργικό βάθος θεμελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική μορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις μελετητών επί ειδικών θεμάτων κλπ.) και παροχή χρήσιμων πληροφοριών για το περιβάλλον αυτού (π.χ. κτίσματα, άλλες γειτνιάζουσες κατασκευές και αλληλεπίδραση αυτών) (δ) Παρουσίαση του γεωτεχνικού προσομοιώματος, δηλαδή του διαχωρισμού των συναντώμενων γεωλογικών σχηματισμών ή πετρωμάτων, σε εδαφικά στρώματα/βραχώδεις ενότητες με κριτήριο τη μηχανική συμπεριφορά, με βάση τα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης και των γεωτεχνικών ερευνών (εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές). Γίνεται λεπτομερής περιγραφή των διαφόρων εδαφ. στρώσεων- βραχ. ενοτήτων με βάση τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά (με έμφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και συμπιεστότητας) και δίνεται διαφορετικό σύμβολο για κάθε διαχωριζόμενη στρώση-ενότητα.

10 Σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: γεωτεχνικές τομές (μηκοτομή –διατομές στις θέσεις των ερευνών) πάνω στις οποίες δείχνεται ο διαχωρισμός των στρωμάτων- ενοτήτων με απόλυτα υψόμετρα όπου είναι δυνατόν, αλλιώς με σχετικά υψόμετρα από τα σχέδια της μελέτης και προβάλλονται στις θέσεις γεωτεχνικής έρευνας κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 1. Η κατάταξη των εδαφ. υλικών με βάση το σύστημα USCS 2. ο αριθμός κρούσεων N-SPT των δοκιμών πρότυπης διείσδυσης, στα βάθη που έχουν πραγματοποιηθεί 3. ο δείκτης ποιότητας βραχομαζας (RQD) και 4. ο βαθμός αποσάθρωσης της

11 5. Η στάθμη του υπόγειου νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετά στοιχεία είναι σκόπιμο να παρουσιάζεται το εποχιακό εύρος διακύμανσης αυτής. Οι όποιες μετρήσεις σταθμών που παρουσιάζονται πρέπει να πραγματοποιούνται μετά το πέρας των γεωτρητικών εργασιών. ΕΠΙΣΗΣ: στην περιγραφή του κατασκευαζόμενου γεωτεχνικού προσομοιώματος (βλ. πιο πάνω στο δ) λαμβάνονται υπόψη και σχολιάζονται όλες οι διαθέσιμες μετρήσεις οργάνων παρακολούθησης (πιεζόμετρα, αποκλισιόμετρα, επιφανειακοί μάρτυρες κτλ.). (ε) Tαξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών (στ) Παρουσίαση των τιμών (διακύμανση και μέσοι όροι) των κυριότερων φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών-παραμέτρων για κάθε εδαφικό στρώμα/ βραχώδη ενότητα που έχει διαχωρισθεί, με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών αντοχής, παραμορφωσιμότητας, συμπιεστότητας περατότητας, φυσικής υγρασίας,

12 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρουσίαση των ορίων μεταβολής των γεωτεχνικών παραμέτρων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο σαφή και εποπτικό ώστε να επιτρέπει την επιλογή των πιο κατάλληλων & αντιπροσωπευτικών παραμέτρων για τους γεωτεχνικούς υπολογισμούς της συνδεόμενης (με την αξιολογούμενη Γεωτεχνική Έρευνα) Γεωτεχνικής Μελέτης

13 Αποτελέσματα που παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από το μεγαλύτερο μέρος των άλλων αποτελεσμάτων εξετάζονται με σχολαστικότητα για να διαπιστωθεί εάν οφείλονται: 1. σε σφάλματα δοκιμής ή 2. εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συνθήκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον διαχωρισμό των εδαφ. στρώσεων- βραχ. ενοτήτων (π.χ. ανάγκη τροποποίησης διαχωρισμών;) (ζ) Επιλογή αντιπροσωπευτικών τιμών (σχεδιασμού) των φυσικών και μηχανικών παραμέτρων για κάθε διαχωριζόμενη στρώση- ενότητα. Θα γίνεται προσπάθεια για ερμηνεία των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των παραμέτρων που προέρχονται από διάφορα είδη δοκιμών. Σε περιπτώσεις στις οποίες προεκτιμάται ότι η αστοχία θα συμβεί στο ασθενέστερο υλικό που υπάρχει σε ανομοιογενή στρωματογραφική διάταξη (π.χ. φλύσχης), το κατώτατο όριο τιμών χαρακτηριστικών παραμέτρων για τα υλικά που επηρεάζουν την αστοχία θα προσδιορίζεται με βάση την κρίση του γεωτεχνικού μηχανικού ή με στατιστικές μεθόδους κατά τις οποίες θα επιλέγεται μια πιθανότητα μη υπέρβασης ίση με 5%.

14 Στις περιπτώσεις που τόσο η αντοχή όσο και η παραμόρφωση δεν καθορίζονται από το ασθενέστερο υλικό που υπάρχει, τότε θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι μέσου όρου με απομείωση (εάν απαιτείται) ανάλογα με την εκτιμηθείσα τυπική απόκλιση ……ΑΛΛΕΣ ειδικές περιπτώσεις: π.χ. αξιολόγηση διακύμανσης στάθμης των υπόγ. νερών…… (ια) Κατάταξη των εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000). (ιβ) Αξιολόγηση των χημικών ιδιοτήτων των υπογείων υδάτων σε σχέση με την επίδρασή τους σε δομικά στοιχεία που βρίσκονται στο έδαφος (ιγ) Yποβολή αιτιολογημένων προτάσεων σχετικά με το είδος και τον αριθμό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστούν, για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηματικά που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση.

15 Βασικά σημεία-στόχοι στις 3 φάσεις διεξαγωγής της Γεωτεχνικής Έρευνας (ΓΕ) Το περιεχόμενο του Προγράμματος της ΓΕ διαμορφώνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με: Α. την κατηγορία της Γεωτεχνικής Μελέτης, ΓΜ (ή Προμελέτης) στην οποία αναφέρεται & Β. στο είδος & τα χαρακτηριστικά (π.χ. διαστάσεις-μεγέθη) του Έργου (Πολ. Μηχ/κου) με το οποίο η Μελέτη συνδέεται. Γ. Το Τεχνικογεωλογικό Προσομοίωμα χωρικής αναφοράς του έργου (Γεωλογία της θέσης ή και της ευρύτερης περιοχής του, αν απαιτείται) Π.χ. Α. ΓΜ: Θεμελίωσης, ορύγματος, αναχώματος ή άλλου ειδικού σκοπού (π.χ. ρύπανση υπόγειων νερών) Β. Έργο: Φράγμα, Γέφυρα, Σήραγγα, Κτιριακό έργο, επιλογή για Χρήσεις Γης (π.χ. βιομηχανική, οικιστική, …)

16 Το αρχικό Πρόγραμμα της ΓΕ μπορεί να αποφασισθεί να μεταβληθεί στις φάσεις της Επίβλεψης (με αποδοχή σχετ. πρότασης του Επιβλέποντα) και της Αξιολόγησης με αποδοχή πρότασης του Γεωτεχνικού Μηχανικού, Μελετητή, που εκπονεί την ΓΜ. Κυρίως, λόγω διαπίστωσης γεωλογικών δεδομένων-στοιχείων, που δεν είχαν αναφερθεί ή είχαν υποτιμηθεί στο υφιστάμενο τεχνικογεωλογικό προσομοίωμα. Π.χ. διαπίστωση ύπαρξη ενεργού τεκτονικού ρήγματος (θέση, μέγεθος, επικινδυνότητα, κλπ) Στόχος της ΓΕ είναι να κατασκευαστεί ένα Γεωτεχνικό Προσομοίωμα (από το υφιστάμενο Τεχνικογεωλογικό) που περιλαμβάνει επιμέρους εδαφικές στρώσεις και βραχώδεις ενότητες που η κάθε μία εκπροσωπείται από συγκεκριμένες παραμέτρους φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών και από συγκεκριμένες τιμές αυτών. Οι παράμετροι αυτές και οι τιμές του είναι τα δεδομένα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της ΛΥΣΗΣ που (πρέπει να..) περιγράφεται με επάρκεια στη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

17 (Ι) Τεχνικο-Γεωλογική Έρευνα, στόχος: το Τεχνικογεωλογικό Προσομοίωμα Θέσης ή και Ευρύτερης Περιοχής (ΙΙ) Γεωτεχνική Έρευνα, στόχος: το Γεωτεχνικό Προσομοίωμα Θέσης (ή θέσεων) αναφοράς της Γεωτεχν. Μελέτης για αντικειμ. Πολ. Μηχ. Αναπαριστά (σε 2Δ-τομές ή 3Δ) την κατανομή στο χώρο των διακριτών εδαφικών στρώσεων και βραχωδών ενοτήτων, στο υπέδαφος της Θέσης (ή θέσεων) Χωρ. Κλίμακες Ερευνών & αντίστοιχων Προσομοιωμάτων: Ι<<ΙΙ Γεωτεχνική Έρευνα, τελικά ζητούμενα: είδος παραμέτρων σχεδιασμού και τιμές των παραμέτρων αυτών για χρήση στους μαθηματικούς υπολογισμούς (κατασκευαστικές λύσεις) της Γεωτ. Μελέτης Γεωτεχνική Μελέτη = κατασκευαστική ΛΥΣΗ (π.χ. επίχωμα, όρυγμα, θεμελίωση) για αντικείμενα Πολ. Μηχ. Κόστος Γεωτεχν. Έρευνας: συνάρτηση α) της ΓΜ & Τεχν. Έργου αναφοράς (είδος, χαρακτηρ/κα, μεγέθη-διαστάσεις) & β) του βαθμού Γεωλογ. Πολυπλοκότητας της θέσης & ευρύτερης περιοχής αναφοράς. Κύμανση κόστους: από 0,1% (συμβατ. περιπτώσεις) έως 5% του συνολικού κόστους του Έργου (σε εξαιρετ. περιπτώσεις δύσκολων & μεγ. έργων & γεωλ. πολυπλοκότητας)

18 Για κατασκευή του Τεχνικογεωλογικού Προσομοιώματος

19 Εδαφικές τομές (φυσικές ή τεχνητές σε ορύγματα). Συλλογή-καταγραφή στοιχείων με απλή ή ενόργανη οπτική παρατήρηση, στο πλαίσιο Γεωτ. Έρευνας για κατασκευή Τεχνικογεωλ. Προσομοιώματος

20 Πυρήνες («καρότα») βραχώδους υλικού από γεώτρηση με χρήση περιστροφικού δειγματοληπτικού γεωτρύπανου. Το κοπτικό άκρο του είναι αδαμαντοκορώνα

21


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ: Γεωτεχνικές Έρευνες & Δοκιμές πεδίου Διευκρίνιση Τίτλου: οι Δοκιμές πεδίου περιλαμβάνονται (ως υποσύστημα) στη Γεωτεχνική Έρευνα (ΓΕ) & αποτελούν,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google