Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Πάγιο Ενεργητικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Πάγιο Ενεργητικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Πάγιο Ενεργητικό

2 2 Εισαγωγή στα πάγια  Έννοια και χαρακτηριστικά Αγαθά, άξιες και δικαιώματα αναγνωρίζονται ως στοιχεία του πάγιου ενεργητικού εάν:  Προσδοκάται κάποιο όφελος από την εκμετάλλευση τους  Το κόστος τους μπορεί να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο  Προορίζονται για χρήση ή εκμετάλλευση για μεγάλο χρονικό διάστημα  Κριτήριο ταξινόμησης παγίων  Διάκριση παγίων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ Ενσώματα Ασώματα Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  Σημασία κτήσης παγίων  Ζήτηση πληροφοριών για πάγια  Παροχή πληροφοριών για πάγια Λογαριασμοί παγίων στο ΕΓΛΣ Μητρώο παγίων

3 3 Λογαριασμοί Παγίων  Εδαφικές εκτάσεις  Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων  Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός  Μεταφορικά μέσα

4 4 Λογαριασμοί Παγίων  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων  Ασώματες ακινητοποιήσεις  Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5 5 Κόστος Κτήσης  Τιμή κτήσης + έξοδα προπαρασκευής Τιμή κτήσης= Τιμή τοις μετρητοίς + Ειδικά έξοδα κτήσης - Εκπτώσεις αγοράς  Ειδικά θέματα: Επέκταση / Βελτίωση Συντήρηση / Επισκευή

6 6 Ειδικά Θέματα  Βελτίωση: αύξηση της ωφέλιμης ζωής ή της παραγωγικότητας ή μείωση του κόστους λειτουργίας του πάγιου  Επέκταση ή προσθήκη: αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικής δυναμικότητας του πάγιου  Συντήρηση: αποσκοπεί στη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας του πάγιου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  Επισκευή: αποσκοπεί στην αντικατάσταση ή επιδιόρθωση φθαρμένων μερών για επαναφορά της αρχικής παραγωγικής ικανότητας του πάγιου. Τα έξοδα συντήρησης και τα έξοδα επισκευών επιβαρύνουν τη χρήση που πραγματοποιούνται.

7 7 Ειδικά θέματα  τα έξοδα κτήσεως ακινήτων παγίων όπως είναι ο (ΦΜΑ), οι προμήθειες μεσιτών, τα συμβολαιογραφικά, οι αμοιβές τοπογράφων και δικηγόρων κ.λπ. Δεν θεωρούνται κόστος κτήσης του παγίου αλλά καταχωρούνται σε λογαριασμό εξόδων πολυετούς απόσβεσης ‘έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων ’  Σε περίπτωση αγοράς ομάδας παγίων σε μια τιμή, π.χ. για την αγορά ενός κτιρίου και του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται, θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός της αξίας του οικοπέδου από το κτίριο και να εμφανίζονται ξεχωριστά στα λογιστικά βιβλία και τον ισολογισμό.

8 8 Τρόποι κτήσης παγίων  Αγορά  Ιδιοκατασκευή  Έρευνα και ανάπτυξη  Δωρεά  Επιχορηγήσεις  Εταιρική εισφορά

9 9 Τρόποι κτήσης παγίων  Αγορά Με μετρητά Με προθεσμιακό διακανονισμό  Αν η τιμή τοις μετρητοίς δεν είναι γνωστή, ως τιμή κτήσης θεωρείται η παρούσα άξια της τιμής με πίστωση, προεξοφλώντας με βάση το τρέχον προεξοφλητικό επιτόκιο Με εκχώρηση (έκδοση) χρεογράφων  Ως τιμή κτήσης θεωρείται η τιμή τοις μετρητοίς των χρεογράφων  Αν η τιμή τοις μετρητοίς των χρεογράφων δεν είναι γνωστή, τότε ως τιμή κτήσης εκλαμβάνεται η τρέχουσα τιμή τοις μετρητοίς του παγίου  Όταν εκχωρούνται χρεόγραφα από το χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης προς τον προμηθευτή προκύπτει ένα αποτέλεσμα, το οποίο είναι ίσο με την διάφορα του κόστους αγοράς τους από την τρέχουσα τιμή Με ανταλλαγή άλλου περιουσιακού στοιχείου  Αν η τιμή τοις μετρητοίς του νέου πάγιου είναι γνωστή, τότε αποτελεί και την τιμή κτήσης του  Αν η τιμή τοις μετρητοίς του νέου παγίου δεν είναι γνωστή, τότε ως τιμή κτήσης εκλαμβάνεται η τρέχουσα τιμή τοις μετρητοίς των περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονται αυξημένη με το ποσό των μετρητών που καταβάλλεται στον προμηθευτή  Όταν ανταλλάσσεται ένα παλιό πάγιο με ένα νέο, πραγματοποιείται συνήθως ένα μη λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ίσο με τη διαφορά της λογιστικής αξίας του παλιού παγίου από την καθαρή τρέχουσα αξία του Αγορά ομάδας παγίων

10 10 Τρόποι κτήσης παγίων Αγορά ομάδας παγίων  Καθορίζεται η τρέχουσα τιμή κάθε παγίου  Εκφράζεται η τρέχουσα τιμή κάθε παγίου ως ποσοστό της τρέχουσας άξιας του συνόλου (ομάδας) παγίων  Εφαρμόζεται το συγκεκριμένο ποσοστό στην τιμή αγοράς της ομάδας των παγίων

11 11 Τρόποι κτήσης παγίων  Ιδιοκατασκευή  Έρευνα και ανάπτυξη  Δωρεά Μέχρι η επιχείρηση να ικανοποιήσει τους όρους της δωρεάς το πάγιο εμφανίζεται στη χρέωση του 01.03 Πάγια στοιχεία τρίτων και στην πίστωση του 05.03 Δικαιούχοι παγίων στοιχείων. Πρόκειται για λογαριασμούς τάξεως Όταν η επιχείρηση αποκτήσει την κυριότητα του παγίου, το πάγιο εμφανίζεται με την τιμή κτήσης του στη χρέωση του σχετικού λογαριασμού του παγίου και στην πίστωση ενός λογαριασμού καθαρής θέσης π.χ. 41.12 Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν Οι λογαριασμοί τάξεως εξισώνονται και κλείνουν

12 12 Τρόποι κτήσης παγίων  Επιχορηγήσεις Το δημόσιο καταβάλει μέρος του κόστους κτήσης του πάγιου, ενώ το υπόλοιπο κόστος επιβαρύνει την αγοράστρια επιχείρηση Το πόσο της επιχορήγησης δεν μειώνει το λογιστικό κόστος κτήσης του παγίου Η είσπραξη της επιχορήγησης παρουσιάζεται στη χρέωση του 38.03 Καταθέσεις όψεως και στην πίστωση του 41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων  Εταιρική εισφορά Κόστος κτήσης = τιμή κτήσης + έξοδα προπαρασκευής Τιμή κτήσης= Τρέχουσα αξία παγίων + ειδικά έξοδα κτήσης  Στις ΕΠΕ και ΑΕ η τρέχουσα αξία καθορίζεται από εμπειρογνώμονες εκτιμητές  Στις ΟΕ και ΕΕ η τρέχουσα αξία καθορίζεται μετά από κοινή συμφωνία των εταίρων  Όταν συγχωνεύονται δυο ΑΕ και ιδρύεται νέα ΑΕ, η τρέχουσα αξία των μεταβιβαζομένων στοιχείων ορίζεται από εμπειρογνώμονες εκτιμητές

13 13 Είδος παγίων και κόστος κτήσης  Γήπεδα και οικόπεδα  Πήγες φυσικού πλούτου  Κτίρια και εγκαταστάσεις  Μηχανήματα-Μεταφορικά μέσα-Έπιπλα  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας  Εμπορικά και βιομηχανικά σήματα  Φήμη και πελατεία

14 14 Ειδικά Θέματα: Γήπεδα και οικόπεδα  Κόστος Κτήσης = Τιμή Κτήσης + Έξοδα Διαμόρφωσης & Βελτίωσης Τιμή κτήσης = Τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς Έξοδα Διαμόρφωσης & Βελτίωσης Οικοπέδων :  Αν έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής προσαυξάνουν το κόστος κτήσης των εδαφικών εκτάσεων, δηλαδή καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού του π.χ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα (π.χ. έξοδα εκβραχισμού, έξοδα ισοπέδωσης)  Αν έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής (π.χ. εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμός, ασφαλτόστρωση), τότε το κόστος τους δεν προσαυξήσει το κόστος κτήσης των γηπέδων και των οικοπέδων. Κεφαλαιοποιούνται και καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού ενσώματου πάγιου 11.03 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων και αποσβένονται  Τα ειδικά έξοδα κτήσης Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ δεν αυξάνουν το κόστος κτήσης των οικοπέδων αλλά παρουσιάζονται στη χρέωση του 16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Σύμφωνα με τα ΔΛΠ αυξάνουν το κόστος κτήσης των οικοπέδων

15 15 Ειδικά Θέματα: Κτίρια και εγκαταστάσεις  Το κόστος κτήσης των κτιρίων διαμορφώνεται ανάλογα με το αν αυτά: Προέρχονται από αγορά Κατασκευάζονται από τρίτους για λογαριασμό της επιχείρησης Κατασκευάζονται από την ίδια την επιχείρηση

16 16 Ειδικά Θέματα: Κτίρια και εγκαταστάσεις  Κόστος κτήσης Αγοράς κτιρίων = Τιμή κτήσης + έξοδα προπαρασκευής  Τιμή κτήσης = τιμή αγοράς που αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο  Τα ειδικά έξοδα κτήσης Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ δεν αυξάνουν το κόστος κτήσης των κτιρίων αλλά παρουσιάζονται στη χρέωση του 16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Σύμφωνα με τα ΔΛΠ αυξάνουν το κόστος κτήσης των κτιρίων

17 17 Ειδικά Θέματα: Κτίρια και εγκαταστάσεις  Κόστος κτήσης κτιρίων, όταν κατασκευάζονται από τρίτους, αποτελείται από : Έξοδα αποζημίωσης λόγω έξωσης μισθωτών από τα παλαιά κτίρια Έξοδα κατεδάφισης παλαιών κτιρίων Τα έξοδα των τεχνικών μελετών, της έκδοσης άδειας Το κόστος κατασκευής των κτιρίων, όπως αυτό φαίνεται από τα τιμολόγια των κατασκευαστικών εταιριών  Οι τόκοι των δανειακών κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή κτιρίων Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ δεν αυξάνουν το κόστος κτήσης. Θεωρούνται έξοδα πολυετούς απόσβεσης και καταχωρούνται στη χρέωση του 16.18 τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου  Μετά τη λήξη της κατασκευαστικής περιόδου, η πληρωμή τόκων θεωρείται έξοδο της χρήσης. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ οι τόκοι των δανειακών κεφαλαίων θεωρούνται έξοδο της χρήσης  Πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιρίων οι πληρωμές της επιχείρησης στην κατασκευάστρια εταιρία καταχωρούνται στη χρέωση του 15.01 Κτίρια- εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα υπό εκτέλεση  Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, το υπόλοιπο του 15.01 μεταφέρεται στην χρέωση του 11.00 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων

18 18 Ειδικά Θέματα: Μηχανήματα- Μεταφορικά μέσα-Έπιπλα  Κόστος κτήσης = Τιμή κτήσης + έξοδα προετοιμασίας  Τιμή κτήσης = τιμή τοις μετρητοίς + ειδικά έξοδα κτήσης  Λογαριασμοί Μηχανημάτων-Μεταφορικών μέσων-Επίπλων 12 Μηχανήματα- τεχνικές εγκαταστάσεις- λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

19 19 Ειδικά Θέματα:Φήμη και πελατεία  Η ικανή διοίκηση μιας επιχείρησης, η αποτελεσματική διαφήμιση, οι προοπτικές ανάπτυξης της, μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φήμης και πελατείας της  Η υπεράξια (φήμη και πελατεία) δεν υπόκεινται σε μέτρηση, συνεπώς δεν παρακολουθείται λογιστικώς  Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που μια εταιρία εξαγοράζει μια άλλη εταιρία  Η υπεράξια της εξαγοραζόμενης εταιρίας υπολογίζεται ως η διάφορα της πραγματικής άξιας της εξαγοραζόμενης εταιρίας από την τιμή της εξαγοράς της Η πραγματική αξία της εξαγοραζόμενης εταιρίας είναι η διάφορα της τρέχουσας άξιας του συνόλου των υποχρεώσεων από την τρέχουσα αξία του συνόλου του ενεργητικού της εξαγοραζόμενης εταιρίας  Η υπεραξία της εξαγοραζόμενης εταιρίας αποτελεί στοιχείο του άυλου πάγιου ενεργητικού της αγοράστριας εταιρίας Εμφανίζεται στη χρέωση του λογαριασμού 16.00 Υπεραξία επιχείρησης

20 20 Έννοια απόσβεσης  Καθώς οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα πάγια στοιχεία τους, αντλούν από αυτά διάφορες υπηρεσίες (π.χ. μεταφοράς, στέγασης), το κόστος των οποίων συνιστά το έξοδο της απόσβεσης  Απόσβεση είναι η διαδικασία επιμερισμού της αποσβεστέας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου στο χρόνο της παραγωγικής του ζωής Με υπολογιστικά απλές και πάγια χρησιμοποιούμενες μεθόδους  Επιβάλλεται από τη λογιστική αρχή της συσχέτισης εξόδων και εσόδων  Οι αποσβέσεις διακρίνονται σε τακτικές και πρόσθετες  Η απόσβεση διαφέρει από τα άλλα λειτουργικά έξοδα διότι δεν προκαλεί καμιά ταμειακή εκροή Αλλά μειώνει το φορολογητέο εισόδημα

21 21 Αίτια των αποσβέσεων  Εκμετάλλευση των παγίων Η ένταση εκμετάλλευσης επηρεάζει το ρυθμό μείωσης της χρησιμότητας των παγίων  Πάροδος του χρόνου Η μοναδική αιτία μείωσης της χρησιμότητας για τα περισσότερα άυλα πάγια  Οικονομική απαξίωση Η χρήση των πάγιων γίνεται ασύμφορη όταν νέα πάγια παράγουν το ίδιο έργο πιο οικονομικά ή με το ίδιο κόστος παράγουν έργο που είναι ποιοτικά ή ποσοτικά ανώτερο  Ανεπάρκεια των παγίων Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες της αγοράς

22 22 Σημασία της απόσβεσης  Επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων  Συμβάλει στην επανείσπραξη των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στα αποσβεσιμα πάγια  Μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων

23 23 Υπολογισμός του εξόδου της απόσβεσης  Ωφέλιμη ζωή Η ζωή του πάγιου κατά τη διάρκεια της οποίας η εκμετάλλευση του παγίου είναι οικονομικά συμφέρουσα  Αποσβεστεα αξία Εκφράζει το κόστος του συνόλου των υπηρεσιών που αναμένεται ότι θα προσφέρει το πάγιο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του Αποσβεστεα άξια= Κόστος κτήσης – υπολειμματική αξία  Υπολειμματική αξία Πιθανή καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του παγίου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του  Μέθοδος υπολογισμού Το σύνολο των αποσβέσεων κατά την ωφέλιμη ζωή είναι ανεξάρτητο της μεθόδου

24 24 Υπολογισμός του εξόδου της απόσβεσης  Αναποσβεστη αξία Είναι η αποσβεστέα αξία μειωμένη με το σύνολο των αποσβέσεων (σωρευμένες αποσβέσεις) του παγίου Αναποσβεστη αξία= αποσβεστέα αξία – αποσβεσμένη αξία  Λογιστική αξία Αντιπροσωπεύει την άξια που έχει ακόμα το πάγιο για την επιχείρηση σύμφωνα με τα στοιχεία των λογιστικών βιβλίων της Λογιστική αξία = κόστος κτήσης – αποσβεσμένη αξία

25 25 Μέθοδος υπολογισμού απόσβεσης  Κάθε μέθοδος διέπεται από διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με τα αιτία της αναμενόμενης μείωσης της χρησιμότητας των παγίων  Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται πρέπει να αντανακλά τον ρυθμό με τον οποίο τα οικονομικά οφέλη του περιουσιακού στοιχείου αναλίσκονται από την επιχείρηση Όχι αναγκαστικά σταθερή Αν αυτός ο ρυθμός δεν μπορεί να καθορίζεται αξιόπιστα, η σταθερή μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται  Το έξοδο της απόσβεσης για κάθε περίοδο πρέπει να καταχωρείται στην ΚΑΧ

26 26 Παράδειγμα  Η επιχείρηση ‘ΑΑ’ απόκτησε ένα πάγιο, τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα εξής:  Κόστος κτήσης €32.000  Υπολειμματική αξία 2.000  Ωφέλιμη ζωή 3 χρόνια  Ζητείται να υπολογισθεί η απόσβεση για κάθε χρόνο της ωφέλιμης ζωής

27 27 Μέθοδος σταθερής ετήσιας απόσβεσης  Βασίζεται στη υπόθεση ότι κάθε χρόνο αντλούνται ισόποσα οφέλη από τα πάγια δηλαδή η μείωση της χρησιμότητας τους είναι ίδια κάθε χρόνο  Ετήσια απόσβεση= (ΚΚ-ΥΑ)/έτη ωφέλιμης ζωής  Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος Τέλος Έτους Αποσβεστέα αξία Συντελεστής Ετήσια Απόσβεση Συσσωρεύμ. αποσβέσεις Αναποσβ. αξίαΛογιστική αξία (α)(β)(γ)(δ)=(α)-(γ)(ε)=κκ-(γ) 132.000-2.000= 30.000 1/310.000 30.000-10.000= 20.000 32.000-10.000= 22.000 232.000-2.000= 30.000 1/310.00020.00030.000-20.000= 10.000 32.000-20.000= 12.000 332.000-2.000= 30.000 1/310.00030.00030.000-30.000= 0 32.000-30.000= 2.000

28 28 Μέθοδος μειούμενης ή φθίνουσας ετήσιας απόσβεσης  Βασίζεται στη υπόθεση ότι η απόσβεση είναι συνάρτηση του χρόνου λειτουργίας και αντανακλά την παρατηρούμενη μείωση της απόδοσης του παγίου  Οι πιο διαδεδομένες παραλλαγές της είναι: Η μέθοδος του αθροίσματος των αριθμών των ετών της ωφέλιμης ζωής Η μέθοδος του σταθερού συντελεστή επί φθίνοντος υπολοίπου

29 29 Μέθοδος του αθροίσματος των αριθμών των ετών της ωφέλιμης ζωής  Συντελεστής απόσβεσης: (Εναπομένοντα έτη ωφέλιμης ζωής + 1) / (άθροισμα των αριθμών των ετών της ωφέλιμης ζωής)  Ετήσια απόσβεση: (ΚΚ-ΥΑ) * συντελεστή Τέλος Έτους Αποσβεστέα αξία Συντελε στής Ετήσια Απόσβεση Συσσωρεύμ. αποσβέσεις Αναποσβ. αξίαΛογιστική αξία (α)(β)(γ)(δ)=(α)-(γ)(ε)=κκ-(γ) 132.000-2.000= 30.000 3/615.000 30.000-15.000= 15.000 32.000-15.000= 17.000 232.000-2.000= 30.000 2/610.00025.00030.000-25.000= 5.000 32.000-25.000= 7.000 332.000-2.000= 30.000 1/6 5.00030.00030.000-30.000= 0 32.000-30.000= 2.000

30 30 Μέθοδος του σταθερού συντελεστή επί φθίνοντος υπολοίπου (α)  Συντελεστής απόσβεσης=  Ετήσια απόσβεση = Λογιστική αξία στο τέλος της προηγούμενης χρήσης * συντελεστή

31 31 Μέθοδος του σταθερού συντελεστή επί φθίνοντος υπολοίπου (β)  Συντελεστής απόσβεσης Ορίζεται ως το διπλάσιο ή τριπλάσιο του συντελεστή της σταθερής ετήσιας απόσβεσης  Ετήσια απόσβεση = Λογιστική αξία στο τέλος της προηγούμενης χρήσης * συντελεστή Τέλος Έτους Ετήσια Απόσβεση Συσσωρεύμ. αποσβέσεις Λογιστική αξία (α)(β)(γ)=κκ-(β) 132.000 x (0.33335 x 2)= 21.334,421.334,432.000-21.334,4= 10.665,6 210.665,6 x (0.33335 x 2)= 7.110,7621.334,4 + 7.110,76 = 28.445,16 32.000-28.445,16= 3.554,84 33.554,84 x (0.33335 x 2)= 1.554.84*30.00032.000-30.000= 2.000 * Το ποσό της απόσβεσης του 3ου έτους πρέπει να είναι € 2.370,01 (3.554,84 x (0.33335 x2)). Μειώθηκε στο ποσό των € 1.554.84, ώστε η λογιστική αξία να αποδίδει την υπολειμματική αξία.

32 32 Μέθοδος του σταθερού συντελεστή επί φθίνοντος υπολοίπου  Ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και σε μια χρήση η αναπόσβεστη αξία (αποσβεστεα αξία – αποσβεσμενη αξία) που προκύπτει μετά τον καταλογισμό των αποσβέσεων είναι μικρότερη του 10% της αποσβεστεας αξίας του παγίου, η επιχείρηση δικαιούται να αποσβέσει στη χρήση αυτή το πάγιο ολοσχερώς.

33 33 Μέθοδος των ωρών λειτουργίας  Το ύψος της απόσβεσης μεταβάλλεται ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας των παγίων  Συντελεστής απόσβεσης ή συντελεστής επιβάρυνσης ανά ώρα λειτουργίας του παγίου = (ΚΚ-ΥΑ)/προβλεπόμενος αριθμός ωρών λειτουργίας στην ωφέλιμη ζωή  Ετήσια απόσβεση = ώρες λειτουργίας μέσα στο έτος * συντελεστή απόσβεσης

34 34 Μέθοδος της παραγωγής  Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η άντληση υπηρεσιών από τα πάγια και κατ’επέκταση η μείωση της χρησιμότητας τους οφείλεται αποκλειστικά στην ένταση της λειτουργίας τους  Συντελεστής απόσβεσης ή συντελεστής επιβάρυνσης ανά μονάδα μέτρησης = (ΚΚ-ΥΑ) / προβλεπόμενος αριθμός μονάδων προϊόντος στην ωφέλιμη ζωή του παγίου  Ετήσια απόσβεση = μονάδες προϊόντος που έχει παράγει το πάγιο μέσα στο έτος * συντελεστή απόσβεσης

35 35 Μέθοδος της φυσικής απογραφής  Εφαρμόζεται σε πάγια μικρής αξίας ανά μονάδα  Διενεργείται στο τέλος της χρήσης φυσική απογραφή του παγίου  Συγκρίνεται το αποτέλεσμα της απογραφής με το υπόλοιπο του λογαριασμού του πάγιου και η διαφορά τους αποτελεί το ποσό της ετήσιας απόσβεσης

36 36 Απόσβεση για τμήμα του έτους  Υπολογίζουμε αποσβέσεις μόνο για τους μήνες που το πάγιο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση  Αν το πάγιο δεν χρησιμοποιείται δεν υπολογίζουμε αποσβέσεις γιατί δεν δημιουργεί έσοδα Δεν υπολογίζουμε αποσβέσεις ούτε για την περίοδο που το πάγιο ανήκει στην επιχείρηση αλλά δεν έχει αρχίσει η χρήση του

37 37 Προσδιορισμός αποσβέσεων κατόπιν αλλαγής των προσδιοριστικών παραγόντων  Πιθανές αλλαγές Υπολειμματική αξία Χρόνος ωφέλιμης ζωής Κόστος κτήσης  Τυχόν αλλαγές επηρεάζουν τις αποσβέσεις ΜΕΤΑ τη χρονική στιγμή της αλλαγής


Κατέβασμα ppt "1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Πάγιο Ενεργητικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google