Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΥΚΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΥΚΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΥΚΕ

2 Στόχος 1. Αύξηση της χρήσης του ΓΑΚ σε σχέση με τις κατευθυντήριες και τον deminimis 2. Απλοποίηση 3. Βελτίωση των ελέγχων

3 Αύξηση της χρήσης του ΓΑΚ Κοινοποίηση(Κατευθυντήριες/Συνθήκη) Παρόν ΓΑΚ Επέκταση ΓΑΚ (νέοι τύποι και κατηγορίες) Επέκταση ΓΑΚ (όρια κοινοποίησης και έντασης ενίσχυσης) Επέκταση ΓΑΚ Τύπος Ενίσχυσης Ποσό Ενίσχυσης Κοινοποιήσεις ΓΑΚ De minimis Διπλή οριζόντια επέκταση: νέες κατηγορίες και μορφές ενισχύσεων μαζί με τις παλαιότερες Διπλή κάθετη επέκταση: Υψηλότερα όρια κοινοποίησης και έντασης βοήθειας De minimis

4 Επέκταση ΓΑΚ Νέες κατηγορίες 4 Επανόρθωση Ζημιών Από Θεομηνία Κοινωνικού χαρακτήρα για μεταφορά κατοίκων Για οπτικοακουστι κά έργα Για πολιτισμό και διατήρηση κληρονομιάς Για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές Βοήθεια για τοπικές υποδομές Για υποδομές ευρυζωνικών δικτύων για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

5 Επέκταση ΓΑΚ 43 εξαιρέσεις με βάση τις οποίες: 27 νέες; 30% των παλαιών με αυξημένα όρια κοινοποίησης; και Αρκετές μορφές ενίσχυσης με υψηλά επίπεδα έντασης ενίσχυσης (π.χ. για ενισχύσεις ΕΑΚ) – στα επίπεδα των ΚΓ Βελτίωση των ορισμών για το τις επιλέξιμες δαπάνες και τα όρια σώρευσης.

6 RIS και ΕΠ Έχουμε Κ.Ε.?????????????? Έχουμε Κ.Ε.?????????????? Επιλογή «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ» (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ = Η χρήση του ΓΑΚ) Σε περίπτωση ΕΑΚ με επενδυτικά έργα τότε συνδυασμός των E&A άρθρων του ΓΑΚ με τα αντίστοιχα άρθρα για τις επιχειρήσεις του ΓΑΚ ή με τον De minimis

7 RIS και ΓΑΚ – Ορισμοί Ειδικοί ορισμοί για είδη κρατικών ενισχύσεων: περιφερειακές (παράγραφοι 40 – 61) ΜΜΕ (παράγραφοι 62 – 65) Πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (παράγραφοι 66 – 82) Έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία (παράγραφοι 83 – 98)

8 RIS - ΓΑΚ - Όρια κοινοποίησης Για ποσά ενισχύσεων (Δ.Δ.) μεγαλύτερα των ορίων =>  κοινοποίηση στην Επιτροπή για έγκριση πριν τη θέση σε ισχύ με βάση: σχετικές κατευθυντήριες γραμμές ή γενικές αρχές σχετικών άρθρων Συνθήκης Ειδικός υπολογισμός ορίων για περιφερειακές ενισχύσεις Κάποια παραδείγματα ορίων:  Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ-> 2 εκ. ευρώ/επιχ./έργο  Συμμετοχή σε εκθέσεις ΜΜΕ -> 2 εκ. ευρώ/επιχ./έτος  Βιομηχανική έρευνα -> 20εκ. ευρώ/επιχ./έργο  Πειραματική έρευνα -> 15εκ. ευρώ/επιχ./έργο  Μελέτες σκοπιμότητας-> 7,5 εκ. ευρώ/μελέτη  Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας -> 7,5 εκ. ευρώ/σχηματισμό  Διαδικαστική /οργανωτική καινοτομία -> 7,5 εκ. ευρώ/επιχείρηση/ έργο  κλπ.

9 RIS - ΓΑΚ – Διαφανείς Ενισχύσεις Δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) Μορφές διαφανών ενισχύσεων:  Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου  Ενισχύσεις δανείων εφόσον ΑΙΕ υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς  Εγγυήσεις εφόσον με προϋποθέσεις  Φορολογικά μέτρα με ανώτατο όριο Τεκμήριο διαφάνειας για ενισχύσεις:  για περιφερειακή αστική ανάπτυξη  για μέτρα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου  για νεοσύστατες επιχειρήσεις

10 RIS - ΓΑΚ – Χαρακτήρας Κινήτρου Γραπτή αίτηση πριν την έναρξη των εργασιών σε όλες τις περιπτώσεις Για ad hoc ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις - > + έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση θα έχει ως αποτέλεσμα ουσιώδη αύξηση:  του αντικειμένου του σχεδίου/δραστηριότητας, ή  του συνολικού ποσού δαπάνης, ή  της ταχύτητας ολοκλήρωσης του έργου/δραστηριότητας Δεν απαιτείται για:  περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας  πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση  πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία  αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία  μειώσεις περιβαλλοντικών φόρων  μεταφορά κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών

11 RIS - ΓΑΚ – Σώρευση Συνυπολογισμός ενισχύσεων από όλες τις πηγές -> μέγιστη ένταση ενίσχυσης Για διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, σώρευση όλων των ειδών ενίσχυσης χωρίς περιορισμό Για ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες (επικαλυπτόμενες πλήρως ή εν μέρει) => σώρευση μέχρι το ανώτερο όριο ΓΑΚ Ενισχύσεις για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για νεοσύστατες επιχειρήσεις ή για εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που δεν έχουν προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες =>  ελεύθερη σώρευση με ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες  σώρευση με άλλες ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το υψηλότερο όριο συνολικής χρηματοδότησης Σώρευση με de minimis για ίδιες επιλέξιμες δαπάνες

12 RIS - ΓΑΚ – Προτεινόμενα άρθρα Για έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία:  για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25)  για ερευνητικές υποδομές (άρθρο 26)  για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (άρθρο 27)  καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28)  για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29)  για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 30)  για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 22)

13 ΘΣ 3 & ΓΑΚ – Βασικά προτεινόμενα άρθρα Περιφερειακές:  επενδυτικές (άρθρο 14) Προς ΜΜΕ:  για συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 18)  για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19) Για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση:  για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (άρθρο 21)  για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22)  για εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ΜΜΕ (άρθρο 23)  για δαπάνες διερεύνησης (άρθρο 24) Για προστασία περιβάλλοντος:  Άρθρα επενδυτικών ενισχύσεων (Άρθρα 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 49).

14 ΠΕΠ και ΓΑΚ Στόχος είναι οι περισσότερες δράσεις ενίσχυσης να χρησιμοποιούν τον ΓΑΚ Ελαχιστοποίηση των ενισχύσεων de minimis Εάν κοινοποίηση καθεστώς «ομπρέλα» με «Πλαίσιο ΕΑΚ»

15 Σημεία προσοχής Λειτουργικές δαπάνες ΕΤΠΑ Περιορισμοί στον τόπο εγκατάστασης Αγροδιατροφή, Παράρτημα Ι Συνδυασμός χρηματοδότησης ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ/ΕΠΑΛΘ Συνδυασμός περισσοτέρων άρθρων ΓΑΚ Θερμοκοιτίδες / Σ.Σ.Κ.

16 ΕΥΔ/ΕΦ και ΕΑΣ/ΕΥΚΕ Παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών - εγκυκλίων Συντονισμός με χρήση της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ Υποχρεωτική χρήση του ΠΣΚΕ Χρήση προτύπων διαδικασιών Χρήση προτύπων εγγράφων Χρήση του Π.Σ.Σώρευσης Έγκριση/κοινοποίηση μέτρων ενίσχυσης Παροχή τεχνογνωσίας/εκπαίδευση Εκπαιδευτικό λογισμικό μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ ΑΕ

17 Πρότυπη πρόσκληση

18 Ευχαριστούμε Για ερωτήσεις : stateaid_unit@mnec.gr


Κατέβασμα ppt "Κρατικές Ενισχύσεις και RIS Ζ. Γεωργοπούλου ΕΥΚΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google