Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Εισηγητής:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Εισηγητής:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Εισηγητής: δρ. Χρήστος Λεμονάκης E-mail: c.lemonakis@nup.ac.cyc.lemonakis@nup.ac.cy Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016

2 Page  2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει την ποσότητα και τα κόστη των αποθεμάτων με δυο εναλλακτικούς τρόπους: Α) Με το σύστημα της περιοδικής απογραφής και Β) Με το σύστημα της διαρκούς απογραφής. Ειδικότερα: Α) Σύμφωνα με το σύστημα της περιοδικής απογραφής τα αποθέματα αρχής παρακολουθούνται από το λογαριασμό «Αποθέματα αρχής». Οι προσθήκες στο απόθεμα κατά την διάρκεια της περιόδου προέρχονται από αγορές ή παραγόμενα νέα προϊόντα. Το άθροισμα των προσθηκών και του αρχικού υπολοίπου αντιπροσωπεύει το συνολικό ύψος των διαθέσιμων αποθεμάτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αφαιρούνται ποσότητες από το απόθεμα οι οποίες προορίζονται προς πώληση. Αυτό που απομένει στο τέλος της περιόδου είναι το τελικό απόθεμα.

3 Page  3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όσον αφορά το κόστος πωληθέντων δεν γίνεται καμία εγγραφή και προσδιορίζεται στο τέλος της κοστολογικής περιόδου εξωλογιστικά. Έτσι μπορούμε να πούμε σύμφωνα με τα παραπάνω ότι η βασική εξίσωση των λογαριασμών των αποθεμάτων είναι: Το μειονέκτημα του συστήματος της περιοδικής απογραφής είναι ότι δεν μας δίδει την δυνατότητα να έχουμε σε καθημερινή βάση πληροφορίες που έχουν σχέση με το κόστος των υλικών που έχουν αναλωθεί στην παραγωγή, και κόστους των προϊόντων που έχουν πουληθεί.

4 Page  4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β) Σύμφωνα με το σύστημα της διαρκούς απογραφής δίνεται η δυνατότητα για συνεχή πληροφόρηση σχετικά με τις ποσότητες και το κόστος των αποθεμάτων της επιχείρησης. Το χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι τα λογιστικά δεδομένα της επιχείρησης δείχνουν συνεχώς το ποσό του υπάρχοντος αποθέματος και το κόστος των υλικών που έχουν αναλωθεί καθώς και το κόστος των πωληθέντων προϊόντων. Η αποτίμηση των αποθεμάτων με το σύστημα της διαρκούς απογραφής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί επίσης με τη μέθοδο FIFO, LIFO, του μέσου σταθμικού κλπ. Οι λογαριασμοί των αποθεμάτων συμπεριφέροντε ως εξής: 1.Τα προϊόντα Αυξάνονται όταν μεταφέρονται στην αποθήκη από τη παραγωγή. Αυξάνονται με τις επιστροφές και τις εκπτώσεις των πωλήσεων. Μειώνονται με το κόστος των πωληθέντων.

5 Page  5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.Τα υλικά Αυξάνονται με τις αγορές. Αυξάνονται με τυχόν επιστροφές από τη παραγωγή. Μειώνονται με το κόστος των υλικών που αναλώνονται. Με τις εκπτώσεις και τις επιστροφές των αγορών. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το κύκλωμα της παραγωγής και πώλησης ενός προϊόντος.

6 Page  6 Το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και παραγωγής Just-In-Time ή JIT ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Όταν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και παραγωγής «τη στιγμή που χρειάζεται»(JIT), αγοράζουν υλικά και παράγουν μονάδες προϊόντος μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να καλύψουν την πραγματική ζήτηση από τους πελάτες. 2.Σε ένα σύστημα JIT, τα αποθέματα περιορίζονται στο ελάχιστο και σε ορισμένες περιπτώσεις μηδενίζονται, π.χ το τμήμα προϊόντων μνήμης υπολογιστών της επιχείρησης Stolle Corporation στο Οχάϊο μείωσε το απόθεμα των ημιτελών προϊόντων από 10000 μονάδες σε 250 μονάδες. 3.Το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και παραγωγής (JIT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εμπορικές όσο και σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο η εφαρμογή του στις βιομηχανικές επιχειρήσεις έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι οι βιομηχανικές διατηρούν τρεις κατηγορίες αποθεμάτων, ήτοι έτοιμα προϊόντα, ημικατεργασμένα (ημιτελή) προϊόντα, και πρώτες ύλες.

7 Page  7 Το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και παραγωγής Just-In-Time ή JIT ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Υπό ιδανικές συνθήκες, μια εταιρεία που έχει σε λειτουργία ένα σύστημα JIT αγοράζει κάθε μέρα μόνο τόσα υλικά, όσα χρειάζονται για να καλύψει τις ανάγκες της ημέρας εκείνης. 2.Επιπλέον η ιδεώδης αυτή εταιρεία δεν θα έχει στο τέλος της ημέρας κανένα προϊόν υπό επεξεργασία, και όλα τα προϊόντα που έχουν ολοκληρωθεί στη διάρκεια της ημέρας θα έχουν αποσταλεί στους πελάτες. 3.Αν και ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν επιτύχει να φθάσουν στο ιδεώδες αυτό σημείο, πολλές επιχειρήσεις έχουν κατορθώσει να μειώσουν τα αποθέματά τους σε ελάχιστο σημείο. 4.Σε ένα περιβάλλον JIT, όλα τα μηχανήματα που χρειάζονται για να κατασκευασθεί ένα προϊόν κατά κανόνα συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο, έτσι ώστε να δημιουργείται το λεγόμενο εστιασμένο εργοστάσιο ή ένα κύτταρο παραγωγής.

8 Page  8 Άσκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στην επιχείρηση «ΖΕΥΣ», πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία διαχειριστική περίοδο οι παρακάτω δαπάνες: Άμεσα υλικά 3,000,000 € Έμμεσα υλικά 500,000 € Άμεση εργασία 7,000,000 € Έμμεση εργασία 1,000,000 € Αμοιβές μηχανικών παραγωγής 400,000 € Αμοιβές διοικητικών στελεχών 600,000 € Αποσβέσεις κτιρίου(βιομηχανοστασίου) 80,000 € Αποσβέσεις κτιρίων διοίκησης και τμήματος πωλήσεων 50,000 € Αμοιβές πωλητών 2,500,000 € Προμήθειες πωλητών 700,000 € Να γίνει η ταξινόμηση των δαπανών αυτών: 1) σε κόστος παραγωγής και κόστος περιόδου. 2) σε σταθερό κόστος παραγωγής και μεταβλητό κόστος παραγωγής.

9 Page  9 Άσκηση 1-Απάντηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κόστος παραγωγής σε € = 3,000,000+500,000+7,000,000+1,000,000+400,000+80,000 = 11,980,000 €. Κόστος περιόδου σε € = 600,000+50,000+2,500,000+700,000=3,850,000 €. Σταθερό κόστος παραγωγής σε € = 400,000+80,000=480,000 €. Μεταβλητό κόστος παραγωγής = 3,000,000+500,000+7,000,000+1,000,000= = 11,500,000 €.

10 Page  10 Άσκηση 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Βιομηχανική επιχείρηση που παράγει το προϊόν «β» σας δίδει τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το κόστος του προϊόντος για την διαχειριστική χρήση που μόλις έληξε: Υλικά τα οποία αναλώθηκαν στην παραγωγή 1,500,000 €, από τα οποία υλικά αξίας 300,000 € ήταν έμμεσα. Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού 1,000,000 €, από τα οποία 150,000 € αφορά έμμεση εργασία. Λοιπά ΓΒΕ 300,000 €. Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων 320,000 €. Ζητείται: 1) Το βασικό κόστος. 2) Τα συνολικά ΓΒΕ. 3) Το κόστος μετατροπής.

11 Page  11 Άσκηση 2-Απάντηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Βασικό κόστος = κόστος ΑΥ + κόστος ΑΕ = =1,200,000 € + 850,000€ =2,050,000 €. Συνολικά ΓΒΕ = =300,000€ +300,000€ +150,000€ = 750,000 €. Κόστος μετατροπής = =Κόστος ΑΕ+ Κόστος ΓΒΕ= =850,000€ +750,000 € =1,600,000 €

12 Page  12 Άσκηση 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά στοιχεία για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. 1.Πρώτες και βοηθητικές ύλες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή 1,900,000 €, από τις οποίες οι 200,000 € ήταν έμμεσες. 2.Δαπάνες που αφορούν το έμμισθο προσωπικό της παραγωγής (εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής) 1,100,000 € και δαπάνες οι οποίες αφορούν έμμεση εργασία στη παραγωγή (ημερομίσθιο προσωπικό) 300,000 €. 3.Διάφορες δαπάνες του τμήματος πωλήσεων 350,000 €, από τις οποίες 50,000 € αφορούν ασφάλιστρα αυτοκινήτων, 200,000 € μισθοδοσία έμμισθου προσωπικού και 100,000 € προμήθειες πωλητών. 4.Δαπάνες του τμήματος διοίκησης 450,000 €, από τις οποίες 50,000€, είναι μεταβλητές. 5.Αποσβέσεις τμημάτων διοίκησης και πωλήσεων 50,000 € και τμήματος παραγωγής 100,000 € 6.Λοιπά ΓΒΕ 700,000 €, από τις οποία 400,000 € μεταβλητά. Ζητείται: 1) Το άμεσο κόστος, 2) Τα ΓΒΕ, 3) Το κόστος μετατροπής, 4) Τα σταθερά και τα μεταβλητά έξοδα. 5) Το κόστος παραγωγής, 6) Το κόστος περιόδου.

13 Page  13 Άσκηση 3-Απάντηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Άμεσο κόστος = Άμεσες Α’ Ύλες + Άμεση Εργασία = 1,700,000 + 1,100,000 = 2,800,000 € 2.ΓΒΕ = Έμμεσες Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες+ Έμμεση εργασία στη παραγωγή (ημερομίσθιο προσωπικό) + Αποσβέσεις Τμ. Παραγωγής + Λοιπά ΓΒΕ = 200,000 + 300,000 + 100,000 + 700,000 = 1,300,000 € 3.Κόστος μετατροπής = Άμεση Εργασία + ΓΒΕ = 1,100,000 + 1,300,000 = 2,400,000 € 4.Α) Σταθερά έξοδα =Δαπάνες προσωπικού στη γραμμή παραγωγής+ Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων+ Μισθοδοσία έμμισθου προσωπικού + Σταθερές Δαπάνες του Τμήματος Διοίκησης+ Αποσβέσεις τμημάτων διοίκησης και πωλήσεων + Λοιπά σταθερά ΓΒΕ + Προμήθειες πωλητών = 1,100,000 + 50,000 + 200,000 + 400,000 + 50,000 + 100,000 + 300,000 = 2,200,000 €. Β) Μεταβλητά έξοδα = Πρώτες και βοηθητικές ύλες + Έμμεση εργασία στη παραγωγή + +Αποσβέσεις Τ μήματος Παραγωγής + Λοιπά μεταβλητά ΓΒΕ= 1,900,000 + 300,000 + 100,000 + 50,000 + 400,000 = 2,750,000 € 5.Κόστος παραγωγής = Α’ και Βοηθητικές Α’ Ύλες+ Δαπάνες Προσωπικού + Έμμεση Εργασία+ Αποσβέσεις Τμήματος Παραγωγής + Αποσβέσεις τμημάτων διοίκησης και πωλήσεων +Λοιπά ΓΒΕ = 1,900,000 + 1,100,000 + 300,000 + 100,000 + 700,000 = 4,100,000 € 6.Κόστος περιόδου = Διάφορες δαπάνες Τμ. πωλήσεων + Δαπάνες του Τμ. Διοίκησης + Αποσβέσεις Τμ. Διοίκησης και Πωλήσεων = 350,000 + 450,000 + 50,000 = 850,000 €

14 Page  14 Άσκηση 4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Για την Ιαπωνική επιχείρηση κατασκευής ηλεκτρονικών συστημάτων «Panamax», η οποία εφαρμόζει το σύστημα JIT (Just-In-Time) δίδονται τα παρακάτω στοιχεία σε εκατομμύρια ¥ (γεν) που αφορούν την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο: Έσοδα από πωλήσεις 980 Άμεσα υλικά 300 Άμεσα εργατικά 170 Μεταβλητά ΓΒΕ 60 Σταθερά ΓΒΕ 80 Μεταβλητά έξοδα πώλησης και διοίκησης 50 Σταθερά έξοδα πώλησης και διοίκησης 40 Φόρος κερδών 70 Ζητούνται: 1) Το μεταβλητό βιομηχανικό κόστος των πωληθέντων προϊόντων. 2) Το συνολικό μεταβλητό κόστος. 3) Το κόστος μετατροπής. 4) Το κόστος παραχθέντων προϊόντων. 5) Το κόστος πωληθέντων προϊόντων. 6) Το καθαρό κέρδος

15 Page  15 Άσκηση 4-Απάντηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Μεταβλητό βιομηχανικό κόστος = ΑΥ + ΑΕ + Μεταβλητά ΓΒΕ = 300 + 170 +60 = 530 εκ. ¥. 2.Συνολικό μεταβλητό κόστος = Μεταβλητό βιομηχανικό κόστος +Μεταβλητά έξοδα πώλησης και διοίκησης =530 + 50 = 580 εκ. ¥. 3.Κόστος μετατροπής = ΑΕ + ΓΒΕ = 170 + (60 + 80) = 310 εκ. ¥. 4.Κόστος παραχθέντων προϊόντων =ΑΥ + ΑΕ + ΓΒΕ = 300 + 170 + (60+80) = 610 εκ. ¥. Το κόστος πωληθέντων, επειδή η επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα JIT που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρχικά και τελικά αποθέματα, είναι το ίδιο με το κόστος παραχθέντων. Κατάσταση αποτελεσμάτων εκ. ¥ Έσοδα από πωλήσεις 980 Μείον: Κόστος πωληθέντων 610 Μικτό περιθώριο κέρδους 370 Μείον: Έξοδα πώλησης και διοίκησης 90 Κέρδη προ φόρων 280 Μείον: Φόρος κερδών 70 Καθαρό κέρδος 210

16 Page  16 Άσκηση 5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Για την επιχείρηση fast food «Αλαντίν ΑΒΕΕ» δίδονται οι παρακάτω πληροφορίες που αφορούν την τελευταία διαχειριστική περίοδο που έληξε: Έσοδα από πωλήσεις 1,650,000 € Αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών 400,000 € Πρώτες και βοηθητικές ύλες, απόθεμα 1η Ιανουαρίου 60,000 € Πρώτες και βοηθητικές ύλες, απόθεμα 31η Δεκεμβρίου 32,000 € Ημι-κατεργασμένα, απόθεμα 1η Ιανουαρίου 50,000 € Ημι-κατεργασμένα, απόθεμα 31η Δεκεμβρίου 60,000 € Έτοιμα προϊόντα, απόθεμα 1η Ιανουαρίου 55,000 € Έτοιμα προϊόντα, απόθεμα 31η Δεκεμβρίου 20,000 € Άμεσα εργατικά 480,000 € Έμμεσα εργατικά 40,000 € Έμμεσα υλικά 22,000 € Έξοδα πώλησης 100,000 € Έξοδα διοίκησης 120,000 € Λοιπά ΓΒΕ 70,000 € Φόρος εισοδήματος 57,500 € Αποσβέσεις κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 75,000 € Ηλεκτρικό ρεύμα, Ύδρευση, Τηλεπικοινωνίες εργοστασίου 60,000 €

17 Page  17 Άσκηση 5 Ζητούμενα και Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ζητούνται: 1) Το κόστος των παραχθέντων προϊόντων 2) Το κόστος των πωληθέντων προϊόντων 3) Το αποτέλεσμα της χρήσης Επίλυση Κόστος παραχθέντων προϊόντων Άμεσα Υλικά Πρώτες και βοηθ. ύλες 1ης Ιανουαρίου 60,000 € Συν: Αγορές πρώτων και βοηθ. Υλών 400,000 € Μείον: Πρώτες και βοηθ. ύλες 31ης Δεκεμβρίου 32,000 € Πρώτες και βοηθ. ύλες που αναλώθηκαν 428,000 € Άμεσα Εργατικά 480,000 €

18 Page  18 Άσκηση 5-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Λοιπά ΓΒΕ 70,000 € Έμμεσα υλικά 22,000 € Έμμεσα εργατικά 40,000 € Αποσβέσεις κτιριακών και μηχανολ. εγκατ. 75,000 € Ηλεκτρ. ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικ. εργοστασίου 60,000 € Συνολικά ΓΒΕ 267,000 € Σύνολο Δαπανών Μεταποίησης 1,175,000 € Συν: Ημι-κατεργασμένα, απόθεμα 1ης Ιανουαρίου 50,000 € Μείον: Ημι-κατεργασμένα, απόθεμα 31ης Δεκεμβρίου 60,000 € Κόστος παραχθέντων προϊόντων 1,165,000 €

19 Page  19 Άσκηση 5-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κόστος πωληθέντων προϊόντων Έτοιμα προϊόντα, απόθεμα 1ης Ιανουαρίου 55,000 € Συν: Κόστος παραχθέντων προϊόντων 1,165,000 € Μείον: Έτοιμα προϊόντα, απόθεμα 31ης Δεκεμβρίου 20,000 € Κόστος πωληθέντων προϊόντων 1,200,000 € Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Έσοδα από πωλήσεις 1,650,000 € Μείον: Κόστος πωληθέντων προϊόντων 1,200,000 € Μικτό περιθώριο κέρδους 450,000 € Μείον: Έξοδα πώλησης 100,000 € Μείον: Έξοδα διοίκησης 120,000 € Κέρδη προ φόρων 230,000 € Μείον: Φόρος εισοδήματος 57,500 € Καθαρό κέρδος 172,500 €

20 Page  20 Άσκηση 6 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Η βιομηχανική επιχείρηση «ΑΑΑ» εργάζεται σε βαθμό απασχόλησης 70% και παράγει το προϊόν Α του οποίου το κόστος και τα έσοδα έχουν ως εξής: Πρώτες και βοηθ. ύλες 100,000 € (Α1) Άμεση εργασία 50,000 € (Α2) ΓΒΕ 80,000 € (Α3) Έσοδα μονάδες 10,000 Χ 40 = 400,000 € Η επιχείρηση λόγω κάμψης της ζήτησης, αντιμετωπίζει την μείωση της παραγωγής στο μισό (κατά 50%). Να εξετασθεί αν συμφέρει η μείωση της παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Οι πρώτες ύλες και η άμεση εργασία είναι δαπάνες αναλογικές. Τα ΓΒΕ είναι 50% αναλογικά και 50% σταθερά. Από τη μείωση της παραγωγής τα σταθερά έξοδα θα μειωθούν κατά 20%. Η τιμή των προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί κατά 25%.

21 Page  21 Άσκηση 6-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μείωση του κόστους Πρώτες & βοηθ. ύλες 50,000 € Άμεση εργασία 25,000 € ΓΒΕ (αναλογικά) 20,000 € ΓΒΕ (σταθερά 40,000Χ80%) 32,000 € 127.000 € Επομένως, 230,000 € [=(Α1)+(Α2)+(Α3)]- 127.000 € = 103.000 € μείωση κόστους Μείωση εσόδων Έσοδα μονάδες 10,000 Χ 40€ = 400,000 € Μείον 5,000 (μείωση παραγωγής κατά 50%, δηλαδή 10,000*,5=5,000 μονάδες) Χ 50€ (τιμή με αύξηση κατά 25%, δηλ. 40*1,25=50€)= 250,000 € 150.000 € μείωση εσόδων Παρατηρούμε ότι η μείωση του κόστους είναι μικρότερη από τη μείωση των εσόδων, και άρα δεν συμφέρει η μείωση της παραγωγής

22 Page  22 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο διέπεται από τη βασική αρχή της αυτονομίας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι λογαριασμοί κατανέμονται στα εξής τρία αυτόνομα μέρη: τη Γενική Λογιστική (ομάδες 1-8) την Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης (ομάδα 9) τους Λογαριασμούς Τάξεως (ομάδα 10)  Καθένα από τα τρία αυτά μέρη αποτελεί ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα.  Οι λογαριασμοί κάθε μέρους συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους (χρεώνονται και πιστώνονται μόνο μεταξύ τους).  Επιτρέπεται μόνο να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής, η Γενική και η Αναλυτική Λογιστική υπό τις εξής προϋποθέσεις: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

23 Page  23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ότι η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της. ότι δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές: α) της κατ' είδος συγκέντρωσης και παρακολούθησης των αποθεμάτων, των εξόδων και των εσόδων και β) της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Ειδικότερα:  Οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης που αναπτύσσονται στην ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ συνδέονται και συλλειτουργούν (χρεωπιστώνονται) μόνο μεταξύ τους και αποτελούν έτσι ανεξάρτητο (από τη Γενική Λογιστική) λογιστικό κύκλωμα.  Η αυτονομία της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης εξασφαλίζεται με τους διάμεσους αντικριζόμενους λογαριασμούς τους ενταγμένους στην ομάδα 9. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

24 Page  24 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Στην ομάδα 9 παρακολουθούνται όλα τα λογιστικά γεγονότα αρμοδιότητας εσωτερικής λογιστικής ή λογιστικής κόστους: εγγραφές παραγωγικής διαδικασίας, κατάρτισης εκθέσεων με βάση τις οποίες λαμβάνονται οι σχετικές με το προγραμματισμό και τον έλεγχο αποφάσεις κ.λ.π.) Στην αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης καταχωρούνται: τα λογιστικά δεδομένα των ομάδων 2,6,7 & 8 της γενικής λογιστικής, οι αναλώσεις για τη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και οι εσωτερικές διακινήσεις των αποθεμάτων Σε περίπτωση λειτουργίας συστήματος αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης στο κλειστό λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 9, η οικονομική μονάδα είναι υποχρεωμένη να αναπτύξει τους λογαριασμούς που κατά τη κρίση της εξυπηρετούν τις ανάγκες της υπό τους ακόλουθους υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

25 Page  25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 90 Διάμεσοι - Αντικριζόμενοι λογαριασμοί 91 Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους 93 Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη) 94 Αποθέματα 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος 96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού 98 Αναλυτικά αποτελέσματα 99 Εσωτερικές διασυνδέσεις(Α′ λύση) ή Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (Β′ λύση ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

26 Page  26 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κάθε οικονομική μονάδα, ανεξάρτητα, από το σύστημα αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζει, είναι υποχρεωμένη να διαμορφώνει τους υπο-λογαριασμούς των 92 και 93 κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:  Η διαμόρφωση του κόστους κατά λειτουργία, η οποία εξασφαλίζεται με τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  Η ανάλυση του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων(προϊόντων ή υπηρεσιών) στα βασικά στοιχεία, που είναι τα υλικά και τα έξοδα κατεργασίας. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

27 Page  27 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Οι διάμεσοι αντικριζόμενοι λογαριασμοί, μέσα στο σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης, αποτελούν το συνδετικό κρίκο ή τη γέφυρα από την οποία μεταφέρονται στην αναλυτική λογιστική τα δεδομένα των αρχικών αποθεμάτων, των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, καθώς και των αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8, χωρίς κατά τη μεταφορά αυτή να θίγονται ή να κινούνται οι οικείοι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής. Η μεταφορά των δεδομένων της γενικής λογιστικής αποβλέπει στην επεξεργασία τους μέσα στο κλειστό λογιστικό κύκλωμα της αναλυτικής λογιστικής, με στόχο το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αντικειμένων γενικά ή του κόστους αγοράς των εμπορευμάτων και γενικά των αγαθών που αγοράζονται ή τέλος, του κόστους των εσόδων και του αποτελέσματος ( κέρδους ή ζημιάς). ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

28 Page  28 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1)Οι υπο-λογαριασμοί του 90 (που καλούνται και αντικριζόμενοι) αντικρίζουν απόλυτα τους λογαριασμούς των ομάδων 2,6,7 και 8 της γενικής λογιστικής και αντικρίζονται επίσης από αυτούς. 2)Η παρεμβολή των διάμεσων υπο-λογαριασμών του 90 (στους λογ. των ομάδων 2,6,7 και 8 της γενικής λογιστικής), παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης εσωλογιστικά (με λογιστικές εγγραφές) Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υπο-λογαριασμών του 90 διέπεται από δύο θεμελιώδεις αρχές: 1.Τα ποσά που καταχωρούνται στους λογαριασμούς των ομάδων 2,6,7 και 8 και της γενικής λογιστικής εγγράφονται άμεσα ή περιοδικά, στους αναλυτικούς λογαριασμούς του 90 με χρέωση ή πίστωση των οικείων λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής. 2.Στο τέλος κάθε χρήσης, το υπόλοιπο καθενός υπο-λογαριασμού του 90 είναι ίσο αλλά αντίθετο από το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού ή υπο-λογαριασμού της γενικής λογιστικής τον οποίο αντικρίζει. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

29 Page  29 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ο λογαριασμός 90 χρεώνεται ή πιστώνεται πάντοτε με πίστωση ή χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 9. Έτσι επιτυγχάνεται το κλειστό λογιστικό κύκλωμα και η αυτονομία της αναλυτικής λογιστικής. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 90 είναι: 90.00 …………………………………………… 90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα 90.02 Αγορές λογισμένες 90.03.................................................................... 90.04.................................................................... 90.05.................................................................... 90.06 Οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα 90.07 Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα 90.08 Αποτελέσματα λογισμένα 90.09 Υπολογιστικά έξοδα λογισμένα 90.10 Υπολογιστικά έσοδα λογισμένα 90.11.................................................................... 90.99.................................................................... ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

30 Page  30 Παραδείγματα 1) Οι λογαριασμοί της ομάδας 2 της γενικής λογιστικής παρουσιάζουν σε χιλιάδες € τα εξής υπόλοιπα: Αρχικά αποθέματα 21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 1,200 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας 500 25 Αναλώσιμα υλικά 300 Αγορές χρήσης 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας 9,400 25 Αναλώσιμα υλικά 1,050 Ζητούμενο Να γίνουν οι εγγραφές στην ομάδα 9 της αναλυτικής λογιστικής. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

31 Page  31 Παράδειγμα #1-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ

32 Page  32 Παραδείγματα #2 Οι λογαριασμοί των ομάδων 6 και 7 της γενικής λογιστικής παρουσιάζουν σε χιλιάδες € τα εξής υπόλοιπα: Οργανικά έξοδα 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 70,000 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 35,000 62 Παροχές τρίτων 85,000 Οργανικά έσοδα 71 Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών 95,000 Ζητούνται: Να γίνουν οι εγγραφές στην ομάδα 9 της αναλυτικής λογιστικής, αν το 60% των οργανικών εξόδων αφορά τη λειτουργία της παραγωγής, το 30% τη λειτουργία της διοίκησης και το 10% το τμήμα πωλήσεων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

33 Page  33 Παράδειγμα #2-Επίλυση ΧΡΕΩΣΗΠΙΣΤΩΣΗ 92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους 190,000 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 114,000 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 57,000 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 19,000 90 Διάμεσοι - Αντικρυζόμενοι λογ/σμοί 190,000 90.06 Οργαν. έξοδα κατ' είδος λογ/να 190,000 90 Διάμεσοι - Αντικρυζόμενοι λογαριασμοί 95,000 90.07 Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα 95,000 96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτ/τα 95,000 96.01 Πωλήσεις προϊόντ. Ετ. & ημιτελ. 95,000 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

34 Page  34 Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 91 91.00 Ανακατάταξη των εξόδων σε σταθερά και μεταβλητά 91.01 Οργανικά έξοδα κατ' είδος προομαδοποιημένα 91.02 Οργανικά έσοδα κατ' είδος προομαδοποιημένα 91.03.................................................................... 91.04.................................................................... 91.05 Οργανικά έξοδα κατ' είδος προς μερισμό 91.06 Οργανικά έξοδα κατ' είδος ενσωματωμένα(προϋπολογιστικά) 91.07 Οργανικά έσοδα κατ' είδος ενσωματωμένα(προϋπολογιστικά) 91.08 Αποτελέσματα ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) 91.09 Αγορές αποθεμάτων ενσωματωμένες (προϋπολογιστικά) 91.10.................................................................... 91.99.................................................................... ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

35 Page  35 Παραδείγματα #3 Η επιχείρηση «ΖΗΤΑ» αγόρασε πρώτες ύλες χωρίς να συνοδεύονται από τιμολόγιο. Η ποσότητα που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής είναι 2,000 τεμάχια με πιθανή τιμή αγοράς 20 € το τεμάχιο. Όταν παραλαμβάνεται το σχετικό τιμολόγιο από την επιχείρηση η πραγματική τιμή ανά τεμάχιο είναι 22 €. Ζητείται: Να γίνουν εγγραφές στην αναλυτική λογιστική. Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ

36 Page  36 Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 92 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 92.05 ……. 92.99 Καταλογισμένο λειτουργικό κόστος(λογαριασμός αντίθετος)  Στο λογαριασμό «92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής» συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6 της γενικής λογιστικής που σχετίζονται με τη λειτουργία αυτή, εκτός από τους τόκους και τα συναφή έξοδα τα οποία δεν κοστολογούνται και επομένως δεν βαρύνουν το κόστος των αποθεμάτων.  Το κόστος λειτουργίας παραγωγής περιλαμβάνει και τυχόν υπολογιστικά έξοδα που αφορούν στη λειτουργία αυτή. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

37 Page  37 Λογαριασμός 93 : Κόστος παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη) 93.00 Κόστος παραγωγής εργοστασίου Α 93.01 Κόστος παραγωγής εργοστασίου Β 93.02 Κόστος παραγωγής εργοστασίου Γ 93.03 ……. 93.21 Κόστος παραγωγής προϊόντων 93.24 Κόστος πρώτων υλών προς κατανομή(ενδιάμεσος λογαριασμός) ……. 93.73 Κόστος παραγωγής υπηρεσιών ……. 93.96 Κόστος ιδιοπαραγωγής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 93.97 Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτήτων 93.98 Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων 93.99 Κόστος αναπτύξεως προϊόντων (πολυετούς αποσβέσεως) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

38 Page  38 Λογαριασμός 94 : Αποθέματα Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 94 είναι : 94.00 Εμπορεύματα 94.01 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 94.02 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 94.03 Παραγωγή σε εξέλιξη(προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας) 94.04 Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 94.05 Αναλώσιμα υλικά 94.06 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 94.07.................................................... 94.08 Είδη συσκευασίας........ 94.09 …… 94.99 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

39 Page  39 Εσωτερική διακίνηση αποθεμάτων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

40 Page  40 Βιβλίο αποθήκης και διακίνησης υλικών ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

41 Page  41 Λογαριασμός 95: Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Στους υπο-λογαριασμούς του 95 παρακολουθούνται οι αποκλίσεις του πραγματικού από το πρότυπο κόστος, όταν η οικονομική μονάδα εφαρμόζει σύστημα πρότυπης κοστολόγησης. Οι αποκλίσεις προσδιορίζονται με βάση τη παρακάτω ισότητα: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ± ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Όταν εφαρμόζεται πρότυπη κοστολόγηση, αποκλίσεις ανάμεσα στο πρότυπο και στο πραγματικό κόστος προσδιορίζονται κατά κανόνα για τα ακόλουθα στοιχεία: Τα άμεσα υλικά (πρώτες ύλες) Την άμεση εργασία Τα ΓΒΕ

42 Page  42 Λογαριασμός 95: Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι αποκλίσεις για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύονται ως εξής: Για τις πρώτες ύλες → Απόκλιση ποσότητας → Απόκλιση τιμής Για την Άμεση Εργασία → Απόκλιση αποδοτικότητας ή ωρών → Απόκλιση τιμής ή ωρομισθίου Για τα ΓΒΕ → Απόκλιση όγκου παραγωγής ή βαθμού απασχόλησης → Απόκλιση αποτελεσματικότητας → Απόκλιση προϋπολογισμού

43 Page  43 Λογαριασμός 95: Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι υπο-λογαριασμοί του 95 χρεώνονται με τις αρνητικές αποκλίσεις και πιστώνονται με τις θετικές. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 95 είναι: 95.00 Αποκλίσεις πρώτων υλών – υλικών(Υ) 95.01 Αποκλίσεις άμεσης εργασίας(ΑΕ) 95.02 Αποκλίσεις γενικών βιομηχανικών εξόδων(ΓΒΕ) 95.03 Αποκλίσεις εξόδων διοικητικής λειτουργίας 95.04 Αποκλίσεις εξόδων λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 95.05 Αποκλίσεις εξόδων λειτουργίας διαθέσεως 95.06....... 95.99

44 Page  44 Λογαριασμός 96 : Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 96.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων 96.01 Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών 96.02 Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων 96.03 ………........................................................ 96.04 Πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας 96.05 Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών 96.06 Πωλήσεις ανταλλακτικών παγίων στοιχείων 96.07 ……............................................................ 96.08 Πωλήσεις ειδών συσκευασίας 96.09 Πωλήσεις άχρηστου υλικού 96.10 Πωλήσεις υπηρεσιών(έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 96.11 ……............................................................ 96.12 ……............................................................ 96.13 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 96.14 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 96.15 Έσοδα κεφαλαίων 96.16 Ιδιο-παραγωγή παγίων & χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμετ/σης 96.17 ……................................................................... 96.20 Κόστος παραγωγής ή αγοράς πωλημένων 96.21 Άμεσα έξοδα πωλήσεων 96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 96.23........ 96.99

45 Page  45 Λογαριασμός 97 : Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 97 είναι: 97.00 Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εξόδων και αποσβέσεων 97.01 Διαφορές ενσωματώσεως υπολογιστικών εσόδων 97.02 Διαφορές ενσωματώσεως εξόδων - κόστους αποθεμάτων 97.03 Διαφορές πραγματοποιημένων – λογισμένων εσόδων 97.04......... 97.10 Διαφορές καταλογισμού 97.11......... 97.99

46 Page  46 Λογαριασμός 98 : Αναλυτικά αποτελέσματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  Το υπόλοιπο του λογαριασμού 98.99 (θετικό ή αρνητικό) είναι πάντα ίσο με το καθαρό αποτέλεσμα του λογαριασμού 86 της γενικής λογιστικής, όταν τα τυχόν υπολογιστικά έξοδα και έσοδα εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω των οικείων υπο-λογαριασμών του 97.  Στην περίπτωση που τα υπολογιστικά έξοδα και έσοδα εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω των αντικριζόμενων υπο-λογαριασμών του 90, το ολικό αποτέλεσμα του λογαριασμού 98.99 διαφέρει από το ολικό αποτέλεσμα του λογαριασμού 86 κατά τα υπολογιστικά έξοδα (-) και τα υπολογιστικά έσοδα (+). Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 98 είναι: 98.00 98.01 ………………………………………………….. 98.98 98.99 Αποτελέσματα χρήσης

47 Page  47 Λογαριασμός 98 : Αναλυτικά αποτελέσματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  Το υπόλοιπο του λογαριασμού 98.99 (θετικό ή αρνητικό) είναι πάντα ίσο με το καθαρό αποτέλεσμα του λογαριασμού 86 της γενικής λογιστικής, όταν τα τυχόν υπολογιστικά έξοδα και έσοδα εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω των οικείων υπο-λογαριασμών του 97.  Στην περίπτωση που τα υπολογιστικά έξοδα και έσοδα εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική μέσω των αντικριζόμενων υπο-λογαριασμών του 90, το ολικό αποτέλεσμα του λογαριασμού 98.99 διαφέρει από το ολικό αποτέλεσμα του λογαριασμού 86 κατά τα υπολογιστικά έξοδα (-) και τα υπολογιστικά έσοδα (+). Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 98 είναι: 98.00 98.01 ………………………………………………….. 98.98 98.99 Αποτελέσματα χρήσης

48 Page  48 Παράδειγμα #3 Η εμπορική επιχείρηση «Υγρά Καύσιμα Δυτ. Μακεδονίας ΑΕ» αγοράζει ορυκτέλαια από τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου αξίας 200,000 €. Προκειμένου να διαθέσει το εμπόρευμα στην αγορά, αγοράζει 400 βαρέλια συσκευασίας, συνολικής αξίας 40,000 € από την προμηθεύτρια εταιρεία «Κλώνος ΕΠΕ». Κατά την πώληση του εμπορεύματος παραδίδει στον πελάτη «Παπαστέλιου» 50 βαρέλια συσκευασίας και στον πελάτη «Παπαδόπουλο» 100 βαρέλια συσκευασίας με συμφωνία επιστροφής. Η τιμή πώλησης του κάθε βαρελιού συσκευασίας είναι 140 €. Ο πελάτης «Παπαστέλιου» επιστρέφει τα βαρέλια τηρώντας την συμφωνία, ενώ ο πελάτης «Παπαδόπουλος» δεν τα επιστρέφει. Στην προμηθεύτρια εταιρεία των βαρελιών συσκευασίας επιστρέφονται τα 60 βαρέλια ως ελαττωματικά. Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές στην αναλυτική λογιστική. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

49 Page  49 Παράδειγμα #3-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μεταφορά αγορών από γενική λογιστική σε αναλυτική λογιστική Μεταφορά αγορών(είδη συσκ.) από γεν. λογιστ. σε αναλυτική λογιστική Χρέωση Πίστωση 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 200,000 94.00 Εμπορεύματα 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 200,000 90.02 Αγορές λογισμένες 90.02.00 Εμπορεύματα λογισμένα Χρέωση Πίστωση 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 40,000 94.08 Είδη συσκευασίας 94.08.00 Είδη συσκευασίας στις αποθήκες 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 40,000 90.02 Αγορές λογισμένες 90.02.08 Είδη συσκευασίας λογισμένα

50 Page  50 Παράδειγμα #3-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Παρακολούθηση επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας σε πελάτες Αντιλογισμός επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας από πελάτη Παπαστέλιου 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 15,000 94.08 Είδη συσκευασίας 94.08.50 Επιστρεπτέα είδη συσκευασίας σε τρίτους 94.08.50.00 Επιστρεπτέα βαρέλια συσκευασίας σε τρίτους 94.08.50.00.00 Πελάτης Παπαστέλιος(100Χ50=5000) 94.08.50.00.01 Πελάτης Παπαδόπουλος (100Χ100=10000) 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 15,000 94.08 Είδη συσκευασίας 94.08.00 Είδη συσκευασίας στις αποθήκες 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5,000 94.08 Είδη συσκευασίας 94.08.00 Είδη συσκευασίας στις αποθήκες 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5,000 94.08 Είδη συσκευασίας 94.08.50 Επιστρεπτέα είδη συσκευασίας σε τρίτους 94.08.50.00 Επιστρεπτέα βαρέλια συσκευασίας σε τρίτους 94.08.50.00.00 Πελάτης Παπαστέλιου

51 Page  51 Παράδειγμα #3-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κόστος πωλημένων ειδών συσκ.(βαρελιών) από πελάτη Παπαδόπουλο 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10,000 96.20 Κόστος παραγωγής ή αγοράς πωλημένων 96.20.08 Κόστος πωλημένων ειδών συσκευασίας (100Χ100) 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 10,000 94.08 Είδη συσκευασίας 94.08.50 Επιστρεπτέα είδη συσκευασίας σε τρίτους 94.08.50.00 Επιστρεπτέα βαρέλια συσκευασίας σε τρίτους 94.08.50.00.01 Πελάτης Παπαδόπουλος 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 14,000 90.07 Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα 90.07.02 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού λογισμένες 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14,000 96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 96.22.08 Ειδών συσκευασίας(100Χ140) Μεταφορά πωλήσεων ειδών συσκ.(βαρέλια) από γεν. λογιστ. σε αναλ. λογιστ.

52 Page  52 Παράδειγμα #3-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μεταφορά κόστους ειδών συσκευασίας από λογ/σμό 96.20.08 σε 96.22.08 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10,000 96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 96.22.08 Ειδών συσκευασίας 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10,000 96.20 Κόστος παραγωγής ή αγοράς πωλημένων 96.20.08 Κόστος πωλημένων ειδών συσκευασίας Επιστροφή ειδών συσκευασίας στη προμηθεύτρια εταιρεία «Κλώνος ΕΠΕ». 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 6,000 90.02 Αγορές λογισμένες 90.02.08 Είδη συσκευασίας λογισμένα 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 6,000 94.08 Είδη συσκευασίας 94.08.00 Είδη συσκευασίας στις αποθήκες

53 Page  53 Παράδειγμα #4 Στη βιομηχανική επιχείρηση «Ο Μάστορας» που παράγει το προϊόν «RP» συνέβησαν τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα (σε χιλιάδες €). 1.Την 1η Απριλίου βρέθηκαν προϊόντα αξίας 8.400 € και πρώτες ύλες αξίας 5,000 €. 2.Κατά την διάρκεια του μηνός Απριλίου αγοράσθηκαν πρώτες ύλες και διάφορα αναλώσιμα υλικά αξίας 6,000 € και 2,000 € αντίστοιχα, πλέον ΦΠΑ 23%, επί πιστώσει. 3.Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού 38,000 €, για ενοίκια 8.000 €, και για τόκους 1,500 €. 4.Επίσης καταβλήθηκαν για διάφορα γενικά έξοδα 26,500 €, για έξοδα αποστολής 2,500 € και για έξοδα διαφήμισης 4,500 €, πλέον ΦΠΑ 23%. 5.Για την επιβάρυνση των οργανικών αυτών εξόδων κατ’ είδος συντάχθηκε το πιο κάτω φύλλο μερισμού, βάσει του οποίου έγινε η επιβάρυνση των διαφόρων κέντρων κόστους. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

54 Page  54 Παράδειγμα #4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Στις 30 Απριλίου η απογραφή του μηνός έδειξε ότι υπήρχαν προϊόντα αξίας 4,000 €. Η αξία των προϊόντων που πουλήθηκαν ανήλθε σε 90,000 €, πλέον ΦΠΑ 23%. 2.Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,600 €. 3.Η επιχείρηση κέρδισε από την εκποίηση παλαιών της επίπλων 1,000 €. Ζητούνται: Να συνταχθεί το ημερολόγιο για τον μήνα Απρίλιο στην αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης και να προσδιορισθεί το τελικό αποτέλεσμα.

55 Page  55 Παράδειγμα #4-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μεταφορά αρχικών αποθ/των από γεν. λογιστική σε αναλυτική λογιστική Μεταφορά αγορών από γενική λογιστική σε αναλυτική λογιστική 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 13,400 94.01 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή (8,400) 94.04 Πρ & βοηθ ύλες - υλικά συσκευασίας (5,000) 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13,400 90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα (13,400) 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 8,000 94.04 Πρ & βοηθ ύλες - υλικά συσκευασίας (6,000) 94.05 Αναλώσιμα υλικά (2,000) 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 8,000 90.02 Αγορές λογισμένες(8,000)

56 Page  56 Παράδειγμα #4-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μεταφορά οργαν. εξόδων από γεν. λογιστ. σε αναλυτική λογιστική 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ 81,000 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής (40,000) 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (17,000) 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (4,000) 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (18,000) 92.04 Έξοδα χρηματοικονομικής λειτουργίας (2,000) 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 81,000 90.06 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισμένα (81,000) Αναλώσεις πρ. υλών και αναλωσίμων υλικών 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13,000 93.00 Κόστος παραγωγής προϊόντος "RP" (13,000) 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 13,000 94.04 Πρ & βοηθ ύλες - υλικά συσκευασίας (11,000) 94.05 Αναλώσιμα υλικά (2,000)

57 Page  57 Παράδειγμα #4-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μεταφ. των εξόδων λειτ. παραγωγής στο λογ/σμο κοστ. παραγωγής 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 93.00 Κόστος παραγωγής προϊόντος "RP" 40,000 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 40,000 Κόστος παραχθέντων ετοίμων προϊόντων 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 53,000 94.01 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 53,000 93.00 Κόστος παραγωγής προϊόντος "RP"

58 Page  58 Παράδειγμα #4-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κόστος παραγωγής πωλημένων 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 57,400 96.20 Κόστος παραγωγής πωλημένων 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 57,400 94.01 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Μεταφορά του 96.20 στον 96.22 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 57,400 96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 57,400 96.20 Κόστος παραγωγής πωλημένων Μεταφορά πωλήσεων από γενική λογιστική σε αναλυτική λογιστική 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 90,000 90.07 Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 90,000 96.01 Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών

59 Page  59 Παράδειγμα #4-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μεταφορά του 96.01 στον 96.22 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 90,000 96.01 Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 90,000 96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Μεταφορά των μικτών αποτελεσμάτων στα αναλυτικά αποτελέσματα 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32,600 9622 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32,600 98.99 Αποτελέσματα χρήσης 98.99.00 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Μεταφορά προστίμων και προσαυξήσεων από γεν. σε αναλ. λογιστική 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1,600 98.99 Αποτελέσματα χρήσης 98.99.04 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1,600 90.08 Αποτελέσματα λογισμένα 90.08.81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα λογισμένα

60 Page  60 Παράδειγμα #4-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μεταφορά εκτάκτων κερδών από γενική σε αναλυτική λογιστική 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1,000 90.08 Αποτελέσματα λογισμένα 90.08.81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα λογισμένα 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1,000 98.99 Αποτελέσματα χρήσης 98.99.04 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Μεταφ. των εξοδων που βαρύνουν τα μικτά αποτ/τα στα αποτ. Χρήσης 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 41,000 98.99 Αποτελέσματα χρήσης 98.99.01 Έξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ 41,000 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας(17,000) 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (4,000) 92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (18,000) 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (2,000)

61 Page  61 Παράδειγμα #4-Επίλυση ΑΣΚΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός καθαρού αποτελέσματος 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 42,600 98.99 Αποτελέσματα χρήσης 98.99.00 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (32,600) 98.99.04 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (1,000) 98.99.99 Καθαρά αποτελέσματα - Ζημιές χρήσης (9,000) 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 42,600 98.99 Αποτελέσματα χρήσης 98.99.04 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (1,600) 98.99.01 Έξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα εκμ/σης (41,000)

62 Page  62 Τέλος Εισήγησης Εισαγωγική Διάλεξη


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Εισηγητής:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google