Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 7: Έλεγχος προσφορών Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 7: Έλεγχος προσφορών Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 7: Έλεγχος προσφορών Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άνοιγμα και έλεγχος Φακέλων Τεχνικών Προσφορών Αξιολόγηση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών Υποβολή και εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 4 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

5 Κατόπιν της οριστικοποίησης του Πρακτικού Ι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της Επιτροπής σε νέα συνεδρίαση, και εκδίδει προς τούτο σχετική ανακοίνωση την οποία αναρτά στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιεί προς τους διαγωνιζόμενους που συνεχίζουν στην διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με το Πρακτικό Ι. Άνοιγμα και έλεγχος Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 5 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

6 Κατά την συνεδρίαση αυτή που είναι ανοικτή προς τους διαγωνιζόμενους, η Επιτροπή πριν από κάθε άλλη ενέργεια ξεκινά την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχωρά στο άνοιγμα των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί από τον διαγωνισμό σύμφωνα με το Πρακτικό Ι και έκαστο μέλος της Επιτροπής μονογράφει ή υπογράφει το σύνολο των περιεχομένων κάθε φακέλου. Άνοιγμα και έλεγχος Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 6 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

7 Οι Φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων που έχουν αποκλειστεί, δεν ανοίγονται, και εξακολουθούν να φυλάσσονται μαζί με τους Φακέλους των Οικονομικών Προσφορών. Ακολούθως ελέγχεται το περιεχόμενο κάθε φακέλου με βάση τα ζητούμενα στην Προκήρυξη και καταγράφονται αυτά σε ειδικό πίνακα. Η έλλειψη οιοδήποτε στοιχείου που ζητείται από την Προκήρυξη, επισείει ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου. Άνοιγμα και έλεγχος Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 7 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

8 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της καταγραφής του περιεχομένου των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Αναλυτική Προκήρυξη, ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύττει την διακοπή της συνεδρίασης. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχιστεί, τότε οι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων που τυχόν παρίσταται αποχωρούν από την αίθουσα συνεδρίασης καθώς η συνέχεια της συνεδρίασης είναι κλειστή. Άνοιγμα και έλεγχος Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 8 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

9 Εφόσον η συνεδρίαση διακοπεί, δεν ανακοινώνεται στους διαγωνιζομένους ο χρόνος και ο τόπος της συνέχισης της συνεδρίασης καθώς από το σημείο αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρακτικού ΙΙ οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι κλειστές. Άνοιγμα και έλεγχος Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 9 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

10 Η αξιολόγηση των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχονται στην Αναλυτική Προκήρυξη και εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται σε αυτή. Η χρήση υποκριτηρίων καθώς και ο επιμερισμός σε αυτά των συντελεστών βαρύτητας, όταν αυτό δεν αναφέρεται στην προκήρυξη, δηλαδή δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό στους διαγωνιζόμενους, δεν επιτρέπεται. Αξιολόγηση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 10 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

11 Τα κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών είναι δύο και αυξάνονται σε τρία στις περιπτώσεις που η προεκτίμηση των αμοιβών της μελέτης για όλες τις κατηγορίες που προβλέπει δεν ξεπερνά αθροιστικά τα 120.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αξιολόγηση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 11 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

12 Στην περίπτωση των τριών κριτηρίων ο συντελεστής βαρύτητας του 2°U κριτηρίου μειώνεται και η μείωση αυτή μεταφέρεται στο 30 κριτήριο. Εξαιρούνται οι μελέτες που εκ της φύσεώς τους και μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, το κριτήριο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αξιολόγηση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 12 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

13 Για την κάλυψη όλων των περιπτώσεων, στην παρούσα κωδικοποίηση θα αναφερθούμε και στα τρία κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Για την ανάπτυξη του τρόπου αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών Θα χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια που ορίζονται στο Υπόδειγμα Αναλυτικής Προκήρυξης που έχει αποσταλεί σε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές με την Εγκύκλιο του Υπουργείου. Αξιολόγηση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 13 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

14 Έκαστος των διαγωνιζομένων μπορεί εφόσον έχει λόγο να υποβάλει ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙ εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Προκειμένου για την σύνταξη ένστασης, ο διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και να ζητήσει την χορήγηση πιστών φωτοαντιγράφων περιεχομένων τους, η οποία θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν για την αποφυγή καθυστερήσεων στην διαδικασία του διαγωνισμού. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 14 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

15 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ο πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει τις τυχόν υποβληθείς ενστάσεις και καλεί τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προκειμένου για την εξέτασή τους και την σύνταξη σχετικής γνώμης προς την Προϊσταμένη Αρχή. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 15 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

16 Η Προϊσταμένη Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις των διαγωνιζομένων και την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση διαβιβάζεται για ενέργεια προς την Επιτροπή και κοινοποιείται για γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζομένους. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 16 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

17 Εφόσον η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής είναι απορριπτική για τις υποβληθείς ενστάσεις τότε το Πρακτικό ΙΙ δεν μεταβάλλεται και γίνεται οριστικό. Αν η απόφαση δεν είναι απορριπτική αλλά γίνεται δεκτό μέρος τουλάχιστον των ενστάσεων, τότε η Επιτροπή αναθεωρεί το Πρακτικό ΙΙ ως προς τα σημεία αυτά και κατόπιν αυτών το Πρακτικό ΙΙ γίνεται οριστικό. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 17 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

18 Οι διαγωνιζόμενοι που τυχόν αποκλείονται από τον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα λοιπά τεύχη που έχουν υποβάλλει στον διαγωνισμό, μόνο εφόσον ο εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, ότι δεν προτίθεται να προσβάλει κατά οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του Πρακτικού ΙΙ. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ 18 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

19 Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλων Οικονομικών Προσφορών Υπολογισμός Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας – Ολοκλήρωση Πρακτικού ΙΙΙ Υποβολή και εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ – Έγκριση ή μη του Αποτελέσματος Σύνταξη Πρακτικού ΙΙΙ – Εισήγηση προς Ανάθεση 19 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

20 Κατόπιν της οριστικοποίησης του Πρακτικού ΙΙ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της Επιτροπής σε δημόσια συνεδρίαση, και εκδίδει προς τούτο σχετική ανακοίνωση την οποία αναρτά στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κυρίου του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής και αποστέλλει πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους που συνεχίζουν στην διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ, τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης μετρούμενες από την επόμενη της κοινοποίησης, προκειμένου να παρευρεθούν, εφόσον το επιθυμούν. Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλων Οικονομικών Προσφορών 20 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

21 Κατά την συνεδρίαση αυτή που είναι ανοικτή προς τους διαγωνιζόμενους, η Επιτροπή πριν από κάθε άλλη ενέργεια ξεκινά την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙΙ. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί από τον διαγωνισμό σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ και έκαστο μέλος της Επιτροπής μονογράφει ή υπογράφει τις οικονομικές προσφορές σε κάθε σελίδα τους. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων που έχουν αποκλειστεί, δεν ανοίγονται, και εξακολουθούν να φυλάσσονται. Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλων Οικονομικών Προσφορών 21 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

22 Ακολούθως η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα των υπολογισμών των οικονομικών προσφορών στην βάση των ολογράφως αναγραφομένων οικονομικών προσφορών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου. Μετά τον έλεγχο των υπολογισμών και την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, η Επιτροπή ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ως μη παραδεκτές αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλων Οικονομικών Προσφορών 22 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

23 Για τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, υπολογίζεται η βαθμολογία τους στο κριτήριο αυτό. Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται με βαθμό U3 (ή U4 εφόσον τα κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών είναι τρία) που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 0 έως 100. Η βαθμολογία U3i της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από τον λόγο της χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονομική αυτή προσφορά ΟΠi ως εξής: U3i=(100 x ΟΠmin) / ΟΠi Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%. Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλων Οικονομικών Προσφορών 23 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

24 Μετά και τον προσδιορισμό της βαθμολογίας των διαγωνιζομένων στο κριτήριο της οικονομικής τους προσφοράς εφόσον αυτή κρίθηκε παραδεκτή, γίνεται ο υπολογισμός της συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου: ο οποίος όταν υπάρχει το 3° κριτήριο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, αναπροσαρμόζεται σε: Υπολογισμός Συνολικής Βαθμολογίας - Ολοκλήρωση Πρακτικού ΙΙΙ 24 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

25 Κατόπιν του υπολογισμού της συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙΙ εισηγούμενη προς την Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της μελέτης στον διαγωνιζόμενο με την υψηλότερη Σταθμισμένη Βαθμολογία. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι έλαβαν την ίδια Σταθμισμένη Βαθμολογία, η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της μελέτης στον διαγωνιζόμενο που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Υπολογισμός Συνολικής Βαθμολογίας - Ολοκλήρωση Πρακτικού ΙΙΙ 25 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

26 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και μεριμνά για την ανάρτηση του Πρακτικού ΙΙΙ στον Πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου. Επίσης συντάσσει σχετική ανακοίνωση στην οποία αναγράφεται επιπλέον, η ημερομηνία λήξης υποβολής τυχόν ενστάσεων δίνοντας προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών προσμετρούμενες από την επόμενη της κοινοποίησης, το πρωτόκολλο στο οποίο αυτές θα πρέπει να κατατεθούν και την αρχή προς την οποία θα απευθύνονται, και την κοινοποιεί σε έκαστο των διαγωνιζομένων. Υπολογισμός Συνολικής Βαθμολογίας - Ολοκλήρωση Πρακτικού ΙΙΙ 26 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

27 Προκειμένου για την σύνταξη ένστασης, ο διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των φακέλων Οικονομικών Προσφορών και να ζητήσει την χορήγηση πιστών φωτοαντιγράφων των περιεχομένων τους, τα οποία θα πρέπει να δίνονται αυθημερόν για την αποφυγή καθυστερήσεων στην διαδικασία του διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει τις τυχόν υποβληθείς ενστάσεις και καλεί τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προκειμένου για την εξέτασή τους και την σύνταξη σχετικής γνώμης προς την Προϊσταμένη Αρχή. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων - Έγκριση ή μη του Αποτελέσματος 27 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

28 Η Προϊσταμένη Αρχή λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό ΙΙΙ, τις ενστάσεις των διαγωνιζομένων και την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων, αποφασίζει για την έγκριση ή μη του αποτελέσματος με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων - Έγκριση ή μη του Αποτελέσματος 28 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

29 Βιβλιογραφία ΝΟΜΟΣ 3316/2005 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9- 8-05) Α' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/2361) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ν.3369/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (Δ17γ/157/Φ.Ν. 4393) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.3316/2005) (ΔΜΕΟ/α/ΟΙΚ/1161) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 541/1978) ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - Π.Δ. 138/2009 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6,7,8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι)ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι) Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

30 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG120/ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

31 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Μυριούνης Χρήστος Άρτα, 2015 31 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 7: Έλεγχος προσφορών Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google