Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Introduction to Long- Lived Assets ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Introduction to Long- Lived Assets ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Introduction to Long- Lived Assets ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 2 Κόστος αγοράς Όλα τα αναγκαία έξοδα ώστε το πάγιο να είναι έτοιμο για χρήση Τιμή Αγοράς ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 3 Η Γή δεν αποσβένεται Τιμή Αγοράς Φόροι Μεταβίβασης Συμβολαιογράφοι Δικηγόροι Τοπογράφοι Έξοδα Υποθηκοφυλακείου ΕΔΑΦΟΣ-ΓΗ

4 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 4 Τιμή Αγοράς Κόστη κατασκευής Κόστη εγκατάστασης Μεταφορικά κόστη Κτίρια & Μηχανήματα

5 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 5 ΑΠΟΣΒΕΣΗ – Έννοια

6 Αποσβέσεις-θεωρία $2; $3; $4; SV $3; $4; SV $4; SV SV $1; $2; $3; $4; SV ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Time Ανάλωση ως έξοδο Αποσβέσεις

7 Απόσβεση είναι μια διαδικασία κατανομής κόστους που ισορροπεί το κόστος αγοράς του παγίου με τις περιόδους που η χρήση του μας παρέχει ωφέλειες. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟ Απόσβεση

8 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Απόσβεση για το τρέχον έτος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Σύνολο Αποσβέσεων ως την ημ/νια Ισολογισμού ΑΠΟΣΒΕΣΗ

9 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 9 Συντελεστές υπολογισμού Αποσβέσεων Χρειαζόμαστε 3 ποσά για κάθε πάγιο: Κόστος αγοράς. Υπολειπόμενη αξία =Salvage Value (SV). Χρήσιμη ζωή.

10 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 10 ΑΠΟΣΒΕΣΗ Αν το πάγιο αναμένουμε να μας ωφελήσει ισοδύναμα όλες τις περιόδους, Η σταθερή μέθοδος απόσβεσης είναι η πιο κατάλληλη.

11 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 11 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

12 Κόστος - Υπολ/νη αξία Έτη χρήσης Απόσβεση Ανά έτος = Σταθερή Μέθοδος

13 Στις 31 Δεκεμβρίου, 2001, αγοράσαμε ένα μηχάνημα μετρητοίς αντί $50,000. Το μηχάνημα έχει χρήσιμη ζωή 5 έτη και υπολειπόμενη αξία $5,000 στο τέλος. Σταθερή Μέθοδος Έξοδο Απόσβεσης ανά Έτος = $50,000 - $5,000 5 Έτη =$9,000

14 Υπολειπόμενη αξία Σταθερή Μέθοδος

15 Depreciation Expense Έξοδο απόσβεσης στα αποτελέσματα. Λογιστική αξία στον Ισολογισμό.

16 Life in Years Annual Depreciation Straight-Line

17 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 17 Όταν αποκτούμε ένα Πάγιο μέσα στο χρόνο, τότε υπολογίζουμε αποσβέσεις για την περίοδο του χρόνου που κατέχουμε το πάγιο. June 30 Μερικές αποσβέσεις

18 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 18 Μερικές αποσβέσεις Υπολογίστε με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης τον Δεκέμβριο, 2003, για ένα μηχάνημα που αγοράσθηκε στις 3 Ιουλίου, 2003. Το μηχάνημα κόστους $75,000, έχει ωφέλιμη ζωή 10 έτη και υπολειμματική αξία $5,000.

19 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 19 Μερικές αποσβέσεις Απόσβεση= ($75,000 - $5,000) ÷ 10 = $7,000 ετησίως Απόσβεση = $7,000 × 6 / 12 = $3,500 Απόσβεση= ($75,000 - $5,000) ÷ 10 = $7,000 ετησίως Απόσβεση = $7,000 × 6 / 12 = $3,500

20 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Update depreciation to the date of disposal. Journalize disposal by: Αν τιμή πωλ. > καθ.αξία, κέρδη. Αν τιμή πωλ. < καθ.αξία, ζημία. Αν τιμή πωλ. = καθ.αξία, τίποτα. Πώληση παγίων

21 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Στις 30 Σεπτεμβρίου, 2001, πουλήσαμε ένα μηχάνημα $58,000 μετρητοίς, το οποίο είχαμε αγοράσει την 1 Ιανουαρίου 1996 αντί $100,000. Έχει αποσβεσθεί με την σταθερή μέθοδο με υπολειμματική αξία $20,000 και ωφέλιμη ζωή 10 έτη. Πώληση παγίων

22 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Υπολογίζουμε την απόσβεση έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 2001 : a.$8,000. b.$6,000. c.$4,000. d.$2,000. Υπολογίζουμε την απόσβεση έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 2001 : a.$8,000. b.$6,000. c.$4,000. d.$2,000. Πώληση παγίων Ετήσια απόσβεση: ($100,000 - $20,000) ÷ 10 Yrs. = $8,000 Απόσβεση έως 30 Σεπτεμβρίου: 9/12 × $8,000 = $6,000

23 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Μετά υπολογίζουμε την καθαρή αξία στις 30 Σεπτεμβρίου, 2001: a.$54,000. b.$46,000. c.$40,000. d.$60,000. Μετά υπολογίζουμε την καθαρή αξία στις 30 Σεπτεμβρίου, 2001: a.$54,000. b.$46,000. c.$40,000. d.$60,000. Πώληση παγίων

24 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Ετσι έχουμε κέρδος: a.a gain of $6,000. b.a gain of $4,000. c.a loss of $6,000. d.a loss of $4,000. Ετσι έχουμε κέρδος: a.a gain of $6,000. b.a gain of $4,000. c.a loss of $6,000. d.a loss of $4,000. Πώληση παγίων Τώρα, θα κάνουμε τις ημερολογιακές εγγραφές.

25 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Πώληση παγίων

26 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 The End

27 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΥΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ$50,000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 36,000 ΚΑΘ.ΚΕΡΔΗ$14,000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΝΤΕΡΣΠΟΡΤ Α.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ$150,000 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ/ΝΤΩΝ90,000 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ$60,000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ35,000 ΚΑΘ.ΚΕΡΔΗ $25,000 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

29 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

30 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31 Classified Balance Sheet

32 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ.

33 ΚΥΚΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ

34 ΚΥΚΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ

35 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ + + ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ/ΝΤΩΝ

36 Περιοδική Απογραφή

37 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Περιοδική Απογραφή Καταμέτρηση αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης. Δεν καταχωρούνται λεπτομερή στοιχεία των αποθεμάτων κατά την διάρκεια της χρήσης. Πιο οικονομική μέθοδος, αλλά δεν παρέχει πολλές πληροφορίες.

38 Περιοδική Απογραφή ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ BI xxx xxx xxx ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ xxx ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ xxx ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ο ΛΟΓ/ΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ

39 = Κόστος Πωληθέντων$131,660 Κόστος Πωληθέντων - Τελικά Αποθέματα48,300 = Αποθέματα προς πώληση179,660 + Καθ. Αγορές126,860 Αρχικό Απόθεμα$52,800 ΚατηγορίαΠοσό

40 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Συνεχής Απογραφή

41 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Συνεχής Απογραφή Καταχωρούνται συνεχώς οι ποσότητες και το κόστος των αποθεμάτων όταν αγοράζονται και πωλούνται. Αποτελεσματική παροχή πληροφοριών για ποσότητες αποθεμάτων και σέρβις στους πελάτες.

42 Συνεχής Απογραφή ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ xxx ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΝ/ΝΤΩΝ xxx xxx Όταν Αγοράζονται Όταν πωλούνται

43

44 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Αγορά εμπορευμάτων Στις 20 Ιουνίου, η εταιρία ΑΒΓ αγόρασε εμπορεύματα αξίας $14,000 μετρητοίς.

45 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Αγορά με πίστωση Στις 7Μαΐου, αγοράσθηκαν εμπορεύματα αξίας $27,με πίστωση.

46 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201  Seller  Invoice date  Purchaser  Order number  Credit terms  Freight terms  Goods  Invoice amount        

47 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Εκπτώσεις Αγορών Στις 15 Μαΐου εξόφλησε τον προμηθευτή και είχε έκπτωση 2%. $27,000 × 2% = $540 έκπτωση.

48 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Εκπτώσεις Αγορών Μετά το ημερολόγιο οι λογαριασμοί θα είναι: Merchandise Inventory 5/7 27,0005/15 540 Bal. 26,460 Accounts Payable 5/7 27,0005/15 27,000 Bal. 0

49 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 Επιστροφές Αγορών Ισχύουν τα ίδια με τις εκπτώσεις.. ….

50 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201

51 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Στις 18Μαρτίου,πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας $25,000 με πίστωση. Το κόστος του εμπορεύματος ήταν αξίας $18,000.

52 Στις 8 Ιουνίου, πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας $6,000 με πίστωση. Το κόστος του εμπορεύματος ήταν αξίας $3,500. Πωλήσεις-Εκπτώσεις

53 Στις 17 Ιουνίου, εισέπραξε το ποσό $5,880 μειωμένο κατά 2% από την παρεχόμενη έκπτωση. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

54 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Exh. 6-11 Εκπτώσεις και Επιστροφές Είναι αντίθετοι Των πωλήσεων λογαριασμοί. Εκπτώσεις και Επιστροφές Είναι αντίθετοι Των πωλήσεων λογαριασμοί.

55 ACCT 201 ACCT 201 ACCT 201 The End


Κατέβασμα ppt "Introduction to Long- Lived Assets ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google