Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Βιδάλης Λ. Κοσμάς Υποέργο 01: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Μεσολογγίου Υποέργο 02: Κεντρικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Βιδάλης Λ. Κοσμάς Υποέργο 01: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Μεσολογγίου Υποέργο 02: Κεντρικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Βιδάλης Λ. Κοσμάς Υποέργο 01: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Μεσολογγίου Υποέργο 02: Κεντρικές Δράσεις ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;  Η Πρακτική Άσκηση αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

3  Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει: στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας στη δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

4  Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

5 Σκοπός χρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Η βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης Η δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

6 Σκοπός χρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

7 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα, η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση. 2.Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων φοιτητών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. 3.Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 4.Η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως αυτές διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

8 5.Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων. 6.Η δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Μεσολογγίου και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο σημαντικών αυτών θεσμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. 7.Η ενσωμάτωση νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  Επόπτες Πρακτικής Άσκησης  Γραμματεία Τμήματος  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

11 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης του Τμήματος η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο: Της αξιοπιστίας ποσοτικοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων. Της ικανοποίησης των ασκουμένων από την Πρακτική Άσκηση (αντικείμενο εργασίας, εργοδότη, επόπτη καθηγητή κλπ.), με τη συμπλήρωση από τον ασκούμενο ειδικού ερωτηματολογίου. Της ικανοποίησης των εργοδοτών από τους ασκούμενους και τη συνεργασία τους με τους επόπτες καθηγητές, με τη συμπλήρωση από τον εργοδότη ειδικού ερωτηματολογίου. Του συστήματος αξιολόγησης και βελτίωσης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Προετοιμάζει τα έντυπα της πρακτικής άσκησης που συμπληρώνουν οι σπουδαστές. Δέχεται τις αιτήσεις των σπουδαστών από τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις (όπως αυτές διαμορφωθούν), από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής υποχρέωσης. Στη συνέχεια αφού διαπιστώσει, τη συνάφεια του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, καθώς και την επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό και την επάρκεια της υποδομής του φορέα, προτείνει την τοποθέτηση του στην προσφερόμενη θέση. Προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος τον ορισμό επόπτη εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης. Κάνει την τελική αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης κάθε σπουδαστή και συντάσσει την έκθεση αναφορά στο Τμήμα. Αρχειοθετεί το υλικό της Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνει βάσεις δεδομένων. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

13 ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Επισκέπτεται και ελέγχει κατά διαστήματα τους χώρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, το αντικείμενο εργασίας και την πρόοδο του ασκούμενου σπουδαστή και τον καθοδηγεί για την καλύτερη διεξαγωγή της. Συνεργάζεται με τον επόπτη του φορέα για την καλύτερη εκπαίδευση του σπουδαστή. Ελέγχει το ημερολόγιο εργασιών στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και συντάσσει και υπογράφει την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

14 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Τήρηση κανονισμών εργασίας και ασφάλειας της επιχείρησης. Τήρηση ωραρίου επιχείρησης. Συμπλήρωση Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης, ερωτηματολογίων, σύνταξη τελικής έκθεσης. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

15 ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Ο επιβλέπων από το φορέα απασχόλησης: Μεριμνά για το σαφή καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου φοιτητή και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό. Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και την επίδοση των ασκούμενων. Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών, με βάση τις δυνατότητες του φορέα. Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση του φορέα για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων. Ελέγχει και θεωρεί το ημερολόγιο εργασιών στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης του φοιτητή. Συμπληρώνει και αποστέλλει στο ΓΠΑ, στο τέλος κάθε μήνα, την μηνιαία βεβαίωση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Συντάσσει το Έντυπο Επίβλεψης και Επίδοσης Ασκούμενου το οποίο περιλαμβάνει ενότητες με επαρκή στοιχεία σχετικά με την πρόοδο, συνέπεια, απόδοση και τη γενικότερη παρουσία του ασκούμενου στο χώρο εξάσκησης. Συμπληρώνει το ειδικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Προγράμματος στο οποίο θα αξιολογεί την προετοιμασία, την ενημέρωση και το ενδιαφέρον των φοιτητών, τους επόπτες, την οργάνωση και συνέπεια του Προγράμματος κ.λπ. Καταβάλει την προβλεπόμενη αμοιβή στον ασκούμενο. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

16 Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στην Πρακτική Άσκηση.  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στεγάζεται στο κτίριο του Γραφείου Διασύνδεσης σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων & Έρευνας ΤΕΙ Μεσολογγίου.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631058314  Ηλεκτρονική διεύθυνση: praktikiaskisi@teimes.gr ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

17 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ).  Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (ΘΕΚΑ).  Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕΣΥΔ).  Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔΑΔ).  Τμήμα Λογιστικής.  Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (ΔΙΚΣΕΟ). ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

18 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

19 α) Δημόσιος Τομέας: 64 β) Ιδιωτικός Τομέας: 411 Συνολικός Αριθμός Φοιτητών: 475 ΤΜΗΜΑΤΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΔ1653 ΔΙΚΣΕΟ874 ΕΠΔΟ1199 ΤΕΣΥΔ1665 ΘΕΚΑ547 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ873 Σύνολο64411 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

20 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Δημόσιος Τομέας: 500 Ευρώ  Ιδιωτικός Τομέας: 320-340 Ευρώ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

22 ΤΜΗΜΑΤΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΔ42 ΤΕΣΥΔ62 ΕΠΔΟ1- ΘΕΚΑ-8 Σύνολο1112 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Αριθμός Φοιτητών ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

23 ΤΜΗΜΑΤΑΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΔ12 ΤΕΣΥΔ12 ΕΠΔΟ1- ΘΕΚΑ-8 Σύνολο312 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ β) Αριθμός Συνεργαζόμενων Φορέων ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

24 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Βιδάλης Λ. Κοσμάς Υποέργο 01: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Μεσολογγίου Υποέργο 02: Κεντρικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google