Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Μαρία Χριστοφίδου Λειτουργός ΙΔΕΠ – ΒΔ2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Μαρία Χριστοφίδου Λειτουργός ΙΔΕΠ – ΒΔ2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Μαρία Χριστοφίδου Λειτουργός ΙΔΕΠ – ΒΔ2

2 Key Action 2: Cooperation for innovation and exchange of good practices Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: Strategic Partnerships (Στρατηγικές Συμπράξεις) μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων Knowledge Alliances (Συμμαχίες Γνώσης) – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Sector Skills Alliances (Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων) – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Capacity Building (Ανάπτυξη Ικανοτήτων) – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Νεολαία

3 Στρατηγικές Συμπράξεις Στόχοι Στόχοι: Η ανάπτυξη, εφαρμογή και μεταφορά καινοτόμων πρακτικών από σχολεία, τοπικές και επαρχιακές σχολικές αρχές, ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών και άλλους τύπους οργανισμών/ ιδρυμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης από διάφορες χώρες.

4 Επιχορηγούμενα Σχέδια Συνεργασίας στη Σχολική Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships) μεταξύ σχολείων (σχολικές συμπράξεις) μεταξύ σχολείων και ιδρυμάτων/οργανισμών άλλων τομέων, με ενδιαφέρον στη Σχολική Εκπαίδευση (διατομεακές συμπράξεις – φαίνονται από τις προτεραιότητες που θα επιλεγούν) μεταξύ τοπικών/περιφερειακών Εκπαιδευτικών Αρχών με συμπερίληψη σχολείων και άλλων σχετικών οργανισμών της περιφέρειας (περιφερειακές συμπράξεις) Για όλα τα είδη συμπράξεων απαιτείται Ευρωπαϊκή συνεργασία

5 Κύριες δραστηριότητες Στρατηγικών Συμπράξεων Συνεργασίες μεταξύ σχολείων, τοπικών/περιφερειακών αρχών και άλλων οργανισμών εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και την αξιοποίηση των ΤΠΕ Ανταλλαγές μαθητών για περίοδο μελέτης/μάθησης στα πλαίσια ενός σχεδίου με στόχο την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης. eTwinning για on line συνεργασίες για εκπαιδευτικούς/online εργαστήρια/ επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, και συνεργασίες μεταξύ μαθητών.

6 Στρατηγικές Συμπράξεις Συμμετέχουσες χώρες Στις Στρατηγικές Συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν χώρες του προγράμματος (Ευρωπαϊκές, υποψήφιες και χώρες του ΕΟΧ) και χώρες εταίροι (τρίτες χώρες) Μόνο Ιδρύματα από χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν πρόταση (ως συντονιστές) Μπορεί να συμμετέχει και ίδρυμα από χώρα εταίρο, αν η συμμετοχή του κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στη σύμπραξη (essential added value). Σε περίπτωση που αυτό το κριτήριο δεν πληρείται, τότε το σχέδιο δεν θα ληφθεί υπόψη για επιλογή.

7 Στρατηγικές Συμπράξεις Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων Στρατηγικές Συμπράξεις με συμμετοχή οργανισμών διαφόρων τομέων: είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 ιδρυμάτων/ οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες του Προγράμματος Στρατηγικές Συμπράξεις που εμπλέκονται μόνο σχολεία: μπορούν να συμμετάσχουν τουλάχιστο δύο σχολεία από δύο διαφορετικές χώρες του Προγράμματος (δύο ή περισσότερα σχολεία) – δεν επιτρέπεται η συμμετοχή χωρών εταίρων Στρατηγικές Συμπράξεις που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών/περιφερειακών Σχολικών Αρχών: αυτά τα σχέδια θα πρέπει να εμπλέκουν τουλάχιστο δύο τοπικές/περιφερειακές σχολικές αρχές από δύο διαφορετικές χώρες του Προγράμματος

8 Στρατηγικές Συμπράξεις Τύποι Στρατηγικών Συμπράξεων Από το 2016 εισάγονται δύο ξεχωριστοί τύποι Στρατηγικών Συμπράξεων: 1.Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Για όλους τους τομείς εκτός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – όλες οι Συμπράξεις μεταξύ μόνο Σχολείων και Περιφερειών είναι αυτού του τύπου (με περιορισμένες δραστηριότητες). Επιτρέπουν στους εταίρους να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάζουν/υποστηρίζουν ιδέες, πρακτικές και μεθόδους 2.Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία (ανάπτυξη, διάδοση και αξιοποίηση) Για

9 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση Διάρκεια σχεδίου: μεταξύ 1 και 3 χρόνων Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης (Δηλώνεται ο ΕΦ της χώρας του) Προθεσμία υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2016: 31 Μαρτίου 2016, 12:00 μμ (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος συμπράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2016 : Έναρξη: το νωρίτερο την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Ολοκλήρωση: το αργότερο την 31η Αυγούστου 2019

10 Στρατηγικές Συμπράξεις Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (1/4) Συνάφεια του σχεδίου (max. 30 points) Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (max. 20 points) Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας (max. 20 points) Αντίκτυπος και διάδοση (max. 30 points) Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ και της ΕΕ. Για να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση ένα σχέδιο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστο τους μισούς βαθμούς σε κάθε επί μέρους κριτήριο και 60 βαθμούς στο σύνολο.

11 Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (2/4) a)Συνάφεια του σχεδίου (max. 30 points) - Συνάφεια του σχεδίου ως προς τις προτεραιότητες πολιτικής και τους γενικούς στόχους των στρατηγικών συμπράξεων - Η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί. - Οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και μπορούν να πραγματοποιηθούν. - Η πρόταση προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. b) Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (max.20 points) - η σαφήνεια και η πληρότητα του προγράμματος εργασίας. - η συνοχή μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων. - η ύπαρξη μέτρων ελέγχου της ποιότητας. - (σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων κατάρτισης/μάθησης) η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων σε σχέση με τους στόχους της σύμπραξης και οι διευθετήσεις για αναγνώριση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων

12 Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (3/4) c) Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας (max. 20 points) -Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν την πείρα και εξειδίκευση για να υλοποιήσουν το σχέδιο. -Η κατανομή των ευθυνών και εργασιών αποδεικνύει την ενεργό συμμετοχή και αφοσίωση όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. -το σχέδιο περιλαμβάνει νεοεισερχόμενους στη δράση φορείς. -το σχέδιο εμπλέκει οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς( σε διατομεακές συμπράξεις). -Υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για συντονισμό και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων.

13 Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (4/4) d) Αντίκτυπος και διάδοση (max. 30 points) - Η ποιότητα των μέτρων για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. -Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στα άτομα και ιδρύματα που συμμετέχουν κατά και μετά τη διάρκεια του σχεδίου. -Ο αναμενόμενος αντίκτυπος πέραν των οργανισμών που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο. -Η ποιότητα του σχεδίου διάδοσης. -Όπου ισχύει, ο βαθμός που περιγράφεται πώς τα αποτελέσματα που θα παραχθούν θα διατίθενται ελεύθερα μέσω ανοικτών αδειών κλπ -Ο βαθμός που περιγράφεται ο σχεδιασμός για βιωσιμότητα του σχεδίου

14 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Οι στρατηγικές συμπράξεις κυμαίνονται από απλά έως αρκετά εξελιγμένα και μεγάλης κλίμακας σχέδια με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων (βλ. τύπους συμπράξεων). Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα διάφορα είδη σχεδίων θα ποικίλουν κατ 'ανάγκη ανάλογα. Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού στοιχείων κόστους (cost items) από τα οποία οι αιτούντες θα επιλέξουν ανάλογα με τον τύπο της σύμπραξης, αλλά και τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν

15 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Κατηγορίες κόστους για όλους τους τύπους συμπράξεων: Project management and implementation Transnational project meetings Transnational training, teaching and learning activities Κατηγορίες κόστους μόνο για συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία Intellectual outputs/products Multiplier events Επιπρόσθετες κατηγορίες κόστους (για όλους τους τύπους συμπράξεων): Exceptional costs Special needs costs

16 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Project Management and Ιmplementation Επιχορηγούμενες δραστηριότητες διαχείριση του σχεδίου (πχ. σχεδιασμός/προγραμματισμός, οικονομικά, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, κλπ.) μικρής κλίμακας υλικά μάθησης/διδασκαλίας, εργαλεία, προσεγγίσεις κλπ. εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες (πχ. ένταξη εργασιών του σχεδίου στην τάξη, διοργάνωση και παρακολούθηση ενσωματωμένων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης, κλπ) πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση (πχ. brochures, φυλλάδια, ιστοσελίδες, πληροφόρηση στο διαδίκτυο, κλπ) Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος ανά ίδρυμα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους : 500€ και 250€ αντίστοιχα). Ανώτατο ποσό (για όλη τη σύμπραξη): 2.750 € το μήνα

17 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Transnational project meetings Δραστηριότητες Συμμετοχή σε συναντήσεις μεταξύ των εταίρων και οι οποίες φιλοξενούνται από συμμετέχοντα οργανισμό για σκοπούς υλοποίησης και συντονισμού. Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ανάγκη για τις συναντήσεις όσον αφορά τον αριθμό των συναντήσεων καθώς και τον αριθμό των συμμετεχόντων Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος που περιλαμβάνει ταξιδιωτικά και διαβίωση ανά συμμετέχοντα. Μικρές αποστάσεις από 100 μέχρι 1999 χμ: 575€. Μεγάλες αποστάσεις από 2000χμ και άνω: 760€. Οι αποστάσεις θα υπολογίζονται από εργαλείο της ΕΕ (distance calculator)

18 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Transnational training, teaching and learning activities (1/3) Μικρής και μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα αυτών των κινητικοτήτων όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου Ι. Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών (5 μέρες έως 2 μήνες) με συνοδεία εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας των μαθητών. Έξοδα ταξιδιού: 100-1999km: 275€, 2.000km ή περισσότερα: 360€ Έξοδα διαβίωσης (για τους μαθητές): Ανά συμμετέχοντα, το ίδιο μοναδιαίο κόστος για όλες τις χώρες προορισμού 55€ ανά ημέρα για περίοδο 1 – 14 ημερών 40 € ανά ημέρα για περίοδο 15 – 60 ημερών ΙΙ. Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε εταιρικό σχολείο (2-12 μήνες). Ηλικία: 14 ετών και άνω. Ατομική κινητικότητα. Έξοδα ταξιδίου όπως πιο πάνω. Μοναδιαίο κόστος διαβίωσης ανά συμμετέχοντα, μήνα και χώρα προορισμού

19 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Transnational training, teaching and learning activities (2/3) IIΙ. Μικρής διάρκειας κινητικότητα προσωπικού για κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού (5 μέρες έως 2 μήνες) Έξοδα ταξιδιού: 100-1999 km: 275€, 2.000km ή περισσότερα: 360€ Έξοδα διαβίωσης: Ανά συμμετέχοντα, το ίδιο μοναδιαίο κόστος για όλες τις χώρες προορισμού: 100 € ανά ημέρα για περίοδο 1- 14 ημερών 70 € ανά ημέρα για περίοδο 15 – 60 ημερών IV. Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα προσωπικού για αναθέσεις διδασκαλίας ή κατάρτισης – teaching or training assignments (2-12 μήνες) Έξοδα ταξιδιού: όπως πιο πάνω Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα, μήνα και χώρα προορισμού

20 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Transnational training, teaching and learning activities (3/3) Κινητικότητα εκπαιδευομένων καθώς και μεγάλης διάρκειας κινητικότητα προσωπικού προς και από χώρες εταίρους δεν είναι επιλέξιμη Μικρή διάρκεια: μέχρι 60 μέρες, Μεγάλη διάρκεια: μέχρι 12 μήνες Για μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού παρέχεται χρηματοδότηση για βελτίωση της γνώσης των συμμετεχόντων στη γλώσσα εργασίας της δραστηριότητας: 150€ ανά συμμετέχοντα

21 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Intellectual outputs Πνευματικά αποτελέσματα/απτά παραδοτέα του σχεδίου όπως αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (Open Educational Resources), εργαλεία, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι μάθησης από ομότιμους (peer learning methods), κλπ. Επιχορήγηση Τα αποτελέσματα (outputs) θα πρέπει να είναι ουσιώδη σε ποιότητα και ποσότητα για να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτόν τον τύπο χρηματοδότησης Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τον τύπο και τον όγκο του κόστους προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα (output) Μοναδιαίο κόστος προσωπικού ανά ημέρα το οποίο βασίζεται στην κατηγορία του προσωπικού καθώς και στη χώρα προέλευσής του (κατά βάση όχι διευθυντικού ή διοικητικού γιατί αυτά καλύπτονται από το κόστος διαχείρισης) βλ. Οδηγό Προγράμματος και ιστοσελίδα ΙΔΕΠ

22 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Multiplier events Δραστηριότητες Συνεισφορά σε έξοδα διοργάνωσης τοπικών και διακρατικών συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το σχέδιο. Επιχορήγηση Μόνο αν υπάρχουν intellectual outputs για πολλαπλασιασμό/ διάδοση. Κόστος για διοργάνωση μόνο. Μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (100€ για κάθε τοπικό συμμετέχοντα και 200€ για κάθε διεθνή. Άτομα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς δεν είναι επιλέξιμα. Ανώτατο ποσό: 30.000€ για όλο το σχέδιο

23 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Exceptional costs (1/2) Συνεισφορά σε πραγματικά έξοδα για υπεργολαβίες ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών Η υπεργολαβία θα πρέπει να σχετίζεται με υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους οργανισμούς (π.χ. μεταφράσεις), για λόγους δεόντως αιτιολογημένους (η εξωτερική αξιολόγηση του σχεδίου δεν είναι επιλέξιμη) Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που κανονικά χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς (όπως ηλεκτρονικοί και φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κλπ.) Επιχορήγηση 75% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ανά σχέδιο

24 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί Exceptional costs (2/2) Κάλυψη του πραγματικού κόστους ταξιδίου συμμετεχόντων από απομακρυσμένες περιοχές και υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Επιχορήγηση Μέχρι το ανώτατο όριο του 80% του συνολικού πραγματικού κόστους, δεδομένου ότι το μοναδιαίο κόστος που διατίθεται με βάση τη ζώνη απόστασης δεν καλύπτει τουλάχιστον το 70% των εξόδων ταξιδίου των συμμετεχόντων Special needs support Επιπρόσθετο κόστος άμεσα συνδεδεμένο με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών

25 Στρατηγικές Συμπράξεις Υποβολή αίτησης Βήματα για υποβολή αίτησης (1/2) Ι. Εξεύρεση εταίρων: Το ΙΔΕΠ επιχορηγεί μικρό αριθμό συμμετοχών σε σεμινάρια επαφών για εξεύρεση εταίρων (πραγματοποιούνται συνήθως μέσα στο Φθινόπωρο). Πρόσκληση για συμμετοχή και κατάλογος σεμιναρίων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ. Η πλατφόρμα “School Education Gateway” (προσβάσιμη και από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξεύρεση εταίρων στη σχολική εκπαίδευση. Ειδικά για συμπράξεις μεταξύ σχολείων, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα “eTwinning” για εξεύρεση εταίρων Μετά από την εξεύρεση εταίρων η πρόταση ετοιμάζεται από κοινού από τους εταίρους υπό το συντονισμό του συντονιστικού ιδρύματος Στα πλαίσια του Erasmus+ δεν επιχορηγούνται προπαρασκευαστικές επισκέψεις για προετοιμασία πρότασης

26 Στρατηγικές Συμπράξεις Υποβολή αίτησης Βήματα για υποβολή αίτησης (2/2) ΙΙ. Εγγραφή στην πύλη συμμετεχόντων: Όλοι οι οργανισμοί που προτίθενται να συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο θα πρέπει να εγγραφούν και να παράσχουν τα βασικά νομικά και οικονομικά δεδομένα τους (Legal entity form and financial Identification Form) στο Unique Registration Facility (URF) της Πύλης συμμετεχόντων της ΕΕ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο οργανισμός παίρνει ένα αριθμό (Personal Identification Code – PIC) (Οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ) III. Υποβολή της αίτησης: Το συντονιστικό ίδρυμα εκ μέρους όλων των εταίρων υποβάλλει την αίτηση (συνοδευόμενη με τα απαραίτητα έντυπα) ηλεκτρονικά στον ΕΦ του. Αιτήσεις που θα στέλνονται ταχυδρομικά, με courier, φαξ ή email δεν θα γίνονται δεκτές. Καμία αίτηση ή έγγραφο υποβάλλεται σε έντυπη μορφή.

27 Στρατηγικές Συμπράξεις Αξιολόγηση και επιλογή (1/2) Αξιολόγηση της αίτησης από τον ΕΦ του συντονιστικού ιδρύματος που υπέβαλε την αίτηση ως προς την επιλεξιμότητα, την ποιότητα και το αιτούμενο κονδύλι Δεν υπάρχουν εθνικά κριτήρια επιλογής Τα έντυπα της αξιολόγησης προτάσεων είναι κοινά για όλες τις χώρες και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των ΕΦ Η επιλογή των συμπράξεων γίνεται από τον ΕΦ του συντονιστικού ιδρύματος

28 Στρατηγικές Συμπράξεις Αξιολόγηση και επιλογή (2/2) Η αξιολόγηση γίνεται από δύο αξιολογητές που διορίζονται από τον ΕΦ Σε περίπτωση που ο ΕΦ κρίνει ότι ένα ίδρυμα από χώρα εταίρο δεν προσθέτει αξία στο σχέδιο, τότε μπορεί να απορρίψει όλη την πρόταση Ο ΕΦ μπορεί να μειώσει το αιτούμενο κονδύλι λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και τις δραστηριότητες του προτεινόμενου σχεδίου Στις Συμπράξεις μεταξύ σχολείων δεν υπάρχει κατάλογος αναμονής.

29 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

30 Χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό του σχεδίου Οδηγός Προγράμματος (Programme Guide) Ιδιαίτερα χρήσιμα τα πιο κάτω μέρη: Μέρος Β – πληροφορίες για κάθε δράση καθώς και λεπτομέρειες/κανόνες για την επιχορήγηση (οικονομικοί πίνακες κλπ) Μέρος C – Διαδικασία για την υποβολή μιας πρότασης Annex I – Επιπρόσθετες πληροφορίες για κάθε τομέα και δράση ξεχωριστά (με παραδείγματα δραστηριοτήτων) Annex IΙ – Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts) (και τα δύο εργαλεία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ)

31 Είδη Αιτήσεων για τις Στρατηγικές Συμπράξεις Για τη Σχολική Εκπαίδευση χρησιμοποιούνται δύο είδη αιτήσεων, η ΚΑ201 και η ΚΑ219: Η ΚΑ201 αφορά γενικά συμπράξεις για τη σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών συμπράξεων) και η ΚΑ219 αφορά συμπράξεις μεταξύ σχολείων μόνο. Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: ΚΑ202 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση: ΚΑ203 (μόνο για Συμπράξεις Καινοτομίας, διάρκειας 2-3 έτη) Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων: ΚΑ204

32 Γενικές Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης Για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η αποθήκευση της αίτησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του αιτητή. Τα γκρίζα πεδία είναι προσυπληρωμένα - συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα ροζ πεδία και προαιρετικά τα κίτρινα. Όπου υπάρχει τόξο στα δεξιά εμφανίζεται drop-down menu από το οποίο ο αιτητής μπορεί να επιλέξει. Όπου υπάρχει «+» και «-» μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί επιλογή. Στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει το κουμπί «validate», πατώντας το οποίο μπορεί κάποιος να δει αν είναι ολοκληρωμένη η συμπλήρωση της σελίδας.

33 Προτεραιότητες πολιτικής για το 2016 (1/4) Για να χρηματοδοτηθεί μια Στρατηγική συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει είτε: α) τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα ή β) τουλάχιστον μια ειδική προτεραιότητα που σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, από την οποία ως επί το πλείστον επηρεάζεται. (Progr. Guide p. 107-110)

34 Προτεραιότητες πολιτικής για το 2016 (2/4) Οριζόντιες προτεραιότητες: Βελτίωση των επιτευγμάτων σε σχετικές και υψηλού επιπέδου βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες (όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές και οι γλωσσικές ικανότητες) Ενταξιακή Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία σε συμμόρφωση με τη Διακήρυξη του Παρισιού. Ανοιχτή και καινοτόμος εκπαίδευση εντεταγμένη στην ψηφιακή εποχή Πρόσληψη, επιλογή και εισαγωγή των καλύτερων και καταλληλότερων υποψήφιων για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού Βιώσιμες επενδύσεις, ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

35 Επιπρόσθετη Προτεραιότητα του Erasmus+ 2016 (3/4) Λόγω των πρόσφατων προκλήσεων που προέκυψαν από τη μαζική μετακίνηση μεταναστών προς την Ευρώπη και των τραγικών Συμβάντων στη Γαλλία, η ΕΕ έθεσε ως προτεραιότητα για τη διαδικασία επιλογής σχεδίων, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, αυτά των οποίων το θέμα σχετίζεται με την ενταξιακή Εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και τους πρόσφυγες. Τέτοια σχέδια μπορεί να εμπίπτουν σε όλους τους Τομείς και Δράσεις του Προγράμματος Αυτή η προτεραιότητα υπάρχει και στα κριτήρια αξιολόγησης (Συνάφεια του σχεδίου). Εάν η πρόταση πραγματεύεται την οριζόντια προτεραιότητα "Ενταξιακή Εκπαίδευση", θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ σημαντική 10

36 Προτεραιότητες πολιτικής για το 2015 (4/4) Προτεραιότητες που αφορούν στη σχολική εκπαίδευση Ι. Στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των μειονεκτούντων μαθητών ΙΙ. Αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες μέσω πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ΙΙΙ. Βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας IV. Αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των διδακτικών επαγγελμάτων

37 Σημεία άξια σχολιασμού για τη συμπλήρωση της αίτησης (1/2) Μέρος Β της αίτησης ΚΑ201: Επιλογή για Περιφερειακή Σύμπραξη ή όχι. Σε περίπτωση επιλογής ναι, τότε αυτόματα εμφανίζεται ως κύριος στόχος της σύμπραξης η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Σε περίπτωση επιλογής όχι, τότε αυτόματα εμφανίζονται δύο επιλογές (ανταλλαγή καλών πρακτικών ή καινοτομία). Όλοι οι τύποι των συμπράξεων έχουν επιλογή για ανταλλαγή καλών πρακτικών ή καινοτομία, εκτός από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΚΑ203) και την αίτηση μεταξύ σχολείων (ΚΑ219) στις οποίες είναι προσυμπληρωμένο το Main objective of the project.

38 Σημεία άξια σχολιασμού για τη συμπλήρωση της αίτησης (1/2) Μέρος Β1: Η ημερομηνία έναρξης του σχεδίου επιλέγεται από ημερολόγιο που εμφανίζεται στα δεξιά - πρέπει να είναι μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2016. Όλες οι συμπράξεις μπορούν να διαρκούν από 12-36 μήνες, εκτός από την Τριτοβάθμια που μπορεί να διαρκεί από 24-26 μήνες. Μέρος C: Επιλογή από drop-down menu της πιο σχετικής οριζόντιας ή τομεακής προτεραιότητας σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου και μέχρι δύο άλλων προτεραιοτήτων. Χρειάζεται αιτιολόγηση της επιλογής.

39 Σημεία άξια σχολιασμού για τη συμπλήρωση της αίτησης (2/2) Μέρος D: Εισαγωγή του PIC του οργανισμού-αιτητή στο έντυπο της αίτησης. Πατώντας στο κουμπί «Check PIC» όλα τα στοιχεία του οργανισμού που έχουν καταχωρηθεί στο URF μεταφέρονται στην αίτηση. Η ίδια πρακτική ακολουθείται για όλους τους εταίρους (add partner). Μέρος D.1.2: Για κάθε συμμετέχοντα οργανισμό γίνεται μια σύντομη περιγραφή του τύπου, του μεγέθους και των δραστηριοτήτων του, του προσωπικού του, της εμπειρίας του που σχετίζεται με το σχέδιο και της συμμετοχής του σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Μέρος D.1.3: Δηλώνεται το άτομο που εκπροσωπεί/μπορεί να δεσμεύσει νομικά το ίδρυμα (και τα στοιχεία επικοινωνίας του). Μέρος D.1.4: Δηλώνεται το άτομο επαφής/συντονιστής για το κάθε ίδρυμα (και τα στοιχεία επικοινωνίας του). Στο συντονιστικό ίδρυμα παρέχεται η επιλογή για προσθήκη μέχρι και 3 ατόμων επαφής.

40 Μέρος Ε: Περιγραφή του Σχεδίου (1/2) Σημαντικό μέρος της αίτησης - Πρέπει να συμπληρώνεται από κοινού, με όλους τους εταίρους της Σύμπραξης. Περιγραφή των στόχων και των ομάδων-στόχων του σχεδίου. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας και του καινοτόμου χαρακτήρα της Σύμπραξης. Περιγραφή της Ευρωπαϊκής διάστασης του σχεδίου και της αναγκαιότητας για διακρατική συνεργασία. Αιτιολόγηση της επιλογής των εταίρων, περιγραφή της εμπειρίας που θα φέρει ο κάθε συμμετέχων στο σχέδιο και κατανομή καθηκόντων και ευθυνών

41 Μέρος Ε: Περιγραφή του Σχεδίου (2/2) Ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Περιγραφή της αναγκαιότητας των διακρατικών συναντήσεων και λεπτομέρειες (σκοπός, συχνότητα και συμμετέχοντες). Καταγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (στην περίπτωση που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των πνευματικών αποτελεσμάτων, Πολλαπλασιαστικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων εκμάθησης, εκπαίδευσης, διδασκαλίας), όπως βιβλιαράκια, ημερολόγια, Blogs, wikis, ιστοσελίδα, CD, DVD, power-point εργασίες, ενημερωτικά δελτία, κλπ. – καλύπτονται από την κατηγορία «έξοδα διαχείρισης».

42 F. Preparation Αυτό το μέρος επικεντρώνεται στις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες και ρυθμίσεις, πριν από την υλοποίηση του σχεδίου για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του, όπως είναι:  Διαχειριστικές ρυθμίσεις  Ενημέρωση προσωπικού των συμμετεχόντων οργανισμών  Επιλογή συμμετεχόντων  Επικοινωνία με τους εταίρους  Κατανομή καθηκόντων  Συγκέντρωση υλικού, έρευνα και μελέτη  Γλωσσική και άλλη προετοιμασία

43 F.1. Project Management Περιγραφή των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου του κονδυλίου και σωστής διαχείρισης του χρόνου. Μέθοδοι και εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του σχεδίου (π.χ. ερωτηματολόγια, πιλοτικές εφαρμογές, αναλύσεις) – είναι σημαντικό τα άτομα που θα εμπλακούν στη διαδικασία να έχουν σχετική εμπειρία Περιγραφή των μέτρων διαχείρισης κινδύνων (όπως διαφωνίες μεταξύ εταίρων, απόσυρση εταίρου, μη σωστή κατανομή καθηκόντων, έλλειψη χρόνου και πόρων κλπ.). Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι συμφωνημένοι κώδικες συμπεριφοράς, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, συμφωνημένη διαδικασία διαμεσολάβησης κλπ. Αναφορά σε αριθμό ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (2-3) με τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης (έρευνες, ερωτηματολόγια, εκθέσεις κλπ.) για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του σχεδίου

44 G. Implementation Στο μέρος αυτό της αίτησης περιγράφονται τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν από το σχέδιο. Είναι σημαντικό να επεξηγηθεί η σημασία τους στην υλοποίηση των στόχων του σχεδίου: Intellectual outputs: Κάθε παραδοτέο περιγράφεται ξεχωριστά (τίτλος, περιγραφή, αιτιολόγηση, καθήκοντα που οδηγούν στην παραγωγή τους, εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και οι εταίροι που θα το υλοποιήσουν – συνιστάται η συμμετοχή περισσοτέρων του ενός). Εμφανίζονται ως επιλογή μόνο στις συμπράξεις καινοτομίας Multiplier Events: Κάθε εκδήλωση εισάγεται ξεχωριστά (τίτλος, περιγραφή, χώρα διεξαγωγής, αιτιολόγηση, αριθμός και προφίλ των ατόμων που θα συμμετέχουν) Εμφανίζονται ως επιλογή μόνο στις συμπράξεις καινοτομίας Learning/teaching/training activities: Κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά. Επιλογή του είδους από drop down menu. (Περιγραφή, αριθμός συμμετεχόντων περιλαμβανομένων των συνοδών, διάρκεια)

45 Intellectual Outputs Πνευματικά παραδοτέα θεωρούνται τα εξής: Computerized databases, academic papers, policy recommendations at different levels, curricula, case studies and good practice, pedagogical materials, educational portals, training courses, methodological guides, specific software, original ICT tools, analysis and studies, peer learning methods, Open Educational Resources (OER): multimedia materials for teaching and learning freely available under open license, etc. Πνευματικά παραδοτέα δεν θεωρούνται τα εξής: Webpages, dissemination material (booklets, leaflets, banners, Facebook pages etc.), evaluation reports

46 H. Follow-up H.1. Impact: Περιγραφή του αναμενόμενου αντίκτυπου στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στις ομάδες στόχους και στους άλλους σχετικούς φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό να αναφερθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες (2-3) και κατάλληλα εργαλεία μέτρησης (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, εκθέσεις κλπ.). H.2. Dissemination and Use of Projects' Results: Περιγραφή του σχεδίου διάδοσης των αποτελεσμάτων (σε ποιους, από ποιον εταίρο, τα μέσα, δραστηριότητες). Το Erasmus+ προωθεί την ανοικτή πρόσβαση για όλα τα αποτελέσματα που υλοποιούνται στα πλαίσια των σχεδίων. H.3. Sustainability: Περιγραφή των μέτρων που θα παρθούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων μετά από την ολοκλήρωση του σχεδίου (επαφή με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με μέσα ενημέρωσης, δραστηριότητες κατάρτισης, δημιουργία δικτύων συνεργασίας, κλπ.).

47 I. Budget Πληροφορίες για τους κανονισμούς χρηματοδότησης των σχεδίων παρέχονται στον Οδηγό Προγράμματος (σελ 118- 124). Τονίζεται ότι όλα τα ποσά πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Σημειώνεται ότι αν σε μια κατηγορία προϋπολογισμού γίνει υπέρβαση του ποσού για ένα τύπο δραστηριότητας, με το πάτημα του κουμπιού «validate» θα βγει ειδοποίηση με το μέγιστο ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία/ δραστηριότητα. Για κάθε κατηγορία κόστους που γίνεται αίτημα για χρηματοδότηση επιλέγεται (από drop down menu) το PIC Number των οργανισμών που θα χρηματοδοτηθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία

48 I.1. Project Management and Implementation Ο πίνακας θα συμπληρωθεί αυτόματα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων οργανισμών και τη διάρκεια του σχεδίου. Επισημαίνεται ότι για τα σχέδια που αφορούν περισσότερους από 10 εταίρους, η μηνιαία επιχορήγηση περιορίζεται στο ποσό το οποίο αντιστοιχεί με 10 συμμετέχοντες οργανισμούς, δηλαδή € 2,750 ανά μήνα για όλη τη σύμπραξη.

49 I.2. Transnational Project Meetings Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (Drop down menu). Εισαγωγή συνολικού αριθμού των συναντήσεων στις οποίες ο κάθε οργανισμός θα παρευρεθεί, ανά κατηγορία απόστασης (μηδενική, μικρή ή μεγάλη). Η κατηγορία απόστασης επιλέγεται από drop down menu. Κάθε εταίρος μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορία απόστασης (Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής). Εισαγωγή συνολικού αριθμού συμμετεχόντων σε όλες τις συναντήσεις της κατηγορίας. (π.χ. 4 meetings όπου θα συμμετάσχουν 2 άτομα σε κάθε meeting, τότε το σύνολο είναι 8). Τα ποσά υπολογίζονται αυτόματα. Για υπολογισμό της απόστασης μεταξύ πόλεων (προέλευσης και υποδοχής) χρησιμοποιείται το εργαλείο Distance Calculator.

50 I.3. Intellectual Outputs Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό που σχετίζεται με ένα πνευματικό παραδοτέο (drop down menu). Επιλογή του «output identification» και της κατηγορίας προσωπικού από drop down menu. Εισαγωγή εργάσιμων ημερών ανά παραδοτέο και ανά κατηγορία προσωπικού. Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Σημειώσεις: Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό, για κάθε Output, για κάθε κατηγορία προσωπικού. Για να δικαιούται χρηματοδότηση ένας εταίρος για συγκεκριμένο output πρέπει να έχει δηλωθεί ως συμμετέχων στο αντίστοιχο μέρος της αίτησης (G).

51 I.4. Multiplier Events Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό που διοργανώνει μια εκδήλωση (drop down menu.) Επιλογή του «event identification» από drop down menu. Εισαγωγή αριθμoύ τοπικών και ξένων συμμετεχόντων. Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Σημειώσεις: Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε εκδήλωση. Επειδή η χρηματοδότηση αφορά έξοδα διοργάνωσης, χρηματοδότηση για μια εκδήλωση δικαιούνται μόνο οργανισμοί/εταίροι που βρίσκονται στην ίδια χώρα.

52 I.5. Learning/Teaching/Training Activities I.5.1. Travel Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (drop down menu). Επιλογή του «Activity No» και του «distance band» από drop down menu. Εισαγωγή αριθμού των συμμετεχόντων (περιλαμβανομένων των συνοδών όπου υφίστανται). Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Σημειώσεις: Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό αποστολής και για κάθε δραστηριότητα.

53 I.5. Learning/Teaching/Training Activities I.5.2. Individual Support Χρησιμοποίηση του σωστού πίνακα που αντιστοιχεί στον τύπο της δραστηριότητας (μικρής ή μεγάλης διάρκειας). Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (drop down menu). Επιλογή του «Activity No» και της χώρας προορισμού (μόνο στην περίπτωση μεγάλης διάρκειας κινητικότητας) από drop down menu, εισαγωγή αριθμού διάρκειας (σε μήνες) των συμμετεχόντων - ξεχωριστά των εκπαιδευομένων και ξεχωριστά των συνοδών, αν υπάρχουν. Επιλογή του «Activity No» και εισαγωγή αριθμoύ ημερών των συμμετεχόντων - ξεχωριστά των εκπαιδευομένων και ξεχωριστά των συνοδών, αν υπάρχουν (πρέπει να προστίθενται οι ημέρες ταξιδίου στη διάρκειά της). Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό αποστολής και για κάθε δραστηριότητα.

54 I.5.3. Linguistic Support Χρηματοδότηση παρέχεται μόνο αν έχει προγραμματιστεί μεγάλης διάρκειας κινητικότητα (2-12 μήνες). Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (drop down menu). Επιλογή του «Activity No» από drop down menu. Εισαγωγή αριθμoύ των συμμετεχόντων. Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό αποστολής και για κάθε δραστηριότητα.

55 I.5.4. Exceptional Costs (Travel Costs from Overseas Countries and Territories ) Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (drop down menu). Επιλογή του «Activity No» από drop down menu. To Activity Type βγαίνει αυτόματα Εισαγωγή αριθμού των συμμετεχόντων (περιλαμβανομένων των συνοδών όπου υφίστανται). Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Αιτιολόγηση του σκοπού και περιγραφή του κόστους. Εισαγωγή του αιτούμενου ποσού (επιχορηγείται μέχρι το ανώτατο όριο του 80% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών). Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό που αιτείται ειδικές δαπάνες.

56 I.6. Special Needs Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό (drop down menu) με άτομα με ειδικές ανάγκες. Εισαγωγή αριθμoύ ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα συμμετάσχει στις δραστηριότητες του σχεδίου. Αιτιολόγηση του αιτούμενου επιπλέον ποσού χρηματοδότησης (π.χ. πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τα ταξιδιωτικά για ένα χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος). Εισαγωγή του αιτούμενου ποσού με βάση τα προβλεπόμενα πραγματικά έξοδα. Το κόστος γι’ αυτή την κατηγορία αφορά μόνο τη συμμετοχή σε Transnational teaching, training and learning activities

57 I.7. Exceptional Costs (για αγορά υπηρεσιών και εξοπλισμού) Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό (drop down menu) που αιτείται ειδικές δαπάνες. Αιτιολόγηση της ανάγκης για αγορά υπηρεσιών ή/και ειδικού εξοπλισμού. Εισαγωγή του αιτούμενου ποσού που πρέπει να αντιστοιχεί στο 75% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό που αιτείται ειδικές δαπάνες.

58 J. Project Summary Σύντομη περίληψη του σχεδίου στη γλώσσα εργασίας του (μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Στην αίτηση γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο. Η περίληψη πρέπει να είναι καλογραμμένη γιατί θα χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσίευσης του σχεδίου. Η μετάφραση στα Αγγλικά είναι υποχρεωτικό πεδίο, ακόμα και αν η γλώσσα εργασίας είναι η Αγγλική

59 Timeline Πριν την υποβολή της αίτησης χρειάζεται να συμπληρωθεί το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων του σχεδίου (μηνιαίο) το οποίο πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση. Σ’ αυτό δηλώνεται ο χρόνος και η διάρκεια υλοποίησης κάθε δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες τύπου «Α» (που καλύπτονται από τα διαχειριστικά έξοδα) δεν αριθμούνται στην αίτηση, γίνεται όμως εισήγηση στα μέρη Ε (τελευταία ερώτηση) και G να αριθμηθούν από το συντονιστή, για να φαίνονται καθαρά στο χρονοδιάγραμμα και να είναι έτσι πιο διαφανής ο κύκλος ζωής του σχεδίου. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει μια λογική σειρά για καλύτερη αξιολόγηση του σχεδίου.

60 Υποβολή αίτησης (1/2) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το συντονιστικό ίδρυμα στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας του. Πριν την υποβολή βεβαιώνεται ότι: όλοι οι εταίροι έχουν εγγραφεί στο URF και έχουν πάρει αριθμό PIC όλοι οι εταίροι έχουν ανεβάσει στο URF τα απαραίτητα έντυπα που αποδεικνύουν τη νομική τους οντότητα Το συντονιστικό ίδρυμα πρέπει να ανεβάσει τα απαραίτητα έντυπα που αποδεικνύουν τη χρηματοοικoνομική του ικανότητα (financial capacity), σε περίπτωση που δεν είναι δημόσιος οργανισμός και το συνολικό αιτούμενο ποσό είναι άνω των 60.000€ (για συμπράξεις μεταξύ σχολείων μόνο: δεν λαμβάνεται υπόψη όλο το ποσό αλλά το ποσό που αντιστοιχεί στο κάθε σχολείο. Εάν υπερβαίνει τις 60.000, τότε ισχύουν οι πιο πάνω κανονισμοί).

61 Υποβολή αίτησης (2/2) Επίσης, πριν την υποβολή πρέπει να τυπωθεί το μέρος «declaration of honour», το οποίο αφού υπογραφεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του συντονιστικού ιδρύματος και σφραγιστεί, θα σκαναριστεί και θα ανεβαστεί ως επισυναπτόμενο της αίτησης (attachment). Στην αίτηση πρέπει ακόμα να επισυναφθούν οι εντολές ανάθεσης (mandates) από όλα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Στις συμπράξεις μεταξύ σχολείων τα mandates δεν είναι υποχρεωτικά. Το συντονιστικό ίδρυμα αφού υποβάλει την αίτηση, τη φυλάει στον ΗΥ του για δική του αναφορά αλλά και των εταίρων του.

62 Προσοχή! Διακρατικές συναντήσεις και Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης Οι διακρατικές συναντήσεις και οι Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης μπορούν να διεξάγονται παράλληλα ή και να τελειώνει η μία δραστηριότητα και να ξεκινά η άλλη. Σε περίπτωση που οι διακρατικές συναντήσεις και οι Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας διεξάγονται ταυτόχρονα, τότε παρέχεται επιχορήγηση μόνο για τις Διεθνικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που τελειώνει η μία δραστηριότητα και αρχίζει η άλλη, τότε παρέχεται πλήρης επιχορήγηση για τις διακρατικές συναντήσεις και επιχορήγηση μόνο για τα έξοδα διαβίωσης που αφορούν στις Διεθνικές δραστηριότητες

63 Προσοχή! Exceptional Costs Γενικός κανόνας: O δικαιούχος οφείλει να συνάψει συμφωνία με όποιον προσφέρει την καλύτερη αξία και τη χαμηλότερη τιμή. Πρέπει να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων Εφαρμόζεται η Εθνική Νομοθεσία καθώς και οι εσωτερικοί κανόνες κάθε οργανισμού όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής της αγοράς εξοπλισμού και ανάθεσης υπεργολαβίας. Σε περίπτωση ενοικίασης ή μίσθωσης εξοπλισμού καλύπτεται μόνο το ποσό απόσβεσης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε ο εξοπλισμός για τους σκοπούς του σχεδίου.

64 Προσοχή! Ακόμα και αν δεν είστε συντονιστές εμπλακείτε στη διαμόρφωση της αίτησης, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του οργανισμού σας καθώς και οι απόψεις σας. Μην αιτείστε περισσότερα κονδύλια από αυτά που μπορείτε να απορροφήσετε! Στερείτε από συναδέλφους σας τα αναξιοποίητα κονδύλια που επιστρέφονται στην ΕΕ. Τα σχολεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κανονισμούς του ΥΠΠ για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών.

65 Χρήσιμες ιστοσελίδες Ιστοσελίδα της ΕΕ για το Erasmus+ http://ec.europa.eu/erasmus-plus Επικοινωνία με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy Τηλέφωνο: 22448888 Email: info@llp.org.cyinfo@llp.org.cy Ιστοσελίδα για εγγραφή στο URF http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ desktop/en/home.htmlhttp://ec.europa.eu/education/participants/portal/ desktop/en/home.html

66 ERASMUS+ Η Ευρώπη δημιουργεί ευκαιρίες Η αίτησή σας είναι το εισιτήριό σας για επιχορήγηση και συνεργασία ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Μαρία Χριστοφίδου Λειτουργός ΙΔΕΠ – ΒΔ2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google