Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Transpersonal Experiential Education Η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία Transpersonal Experiential Education Vitor Rodrigues,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Transpersonal Experiential Education Η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία Transpersonal Experiential Education Vitor Rodrigues,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Transpersonal Experiential Education Η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία Transpersonal Experiential Education Vitor Rodrigues, Ph.D. Nicholas Vayiakakos Life Alphabet ® System ©2014-2016

2 Γιατί Εκπαίδευση στο Υπερπροσωπικό; Why Adult Transpersonal Education? H καλή εκπαίδευση ενηλίκων συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και την αυτογνωσία σε πολλά επίπεδα/διαστάσεις. Good adult education brings on self- development and self-knowledge in many dimensions ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

3 Γιατί Εκπαίδευση στο Υπερπροσωπικό; Why Adult Transpersonal Education? Σκοπός : να υποστηρίξουμε ενηλίκους να καταστούν πιο ευτυχείς, παραγωγικοί, συνει- δητοί, με καλές προθέσεις, με βαθειά κατανόηση του εαυτού και του δυναμικού τους. Αim: to help adults become happier productive, conscious and good- willing citizens with a deep under- standing of themselves and of their potential. ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

4 Γιατί Εκπαίδευση στο Υπερπροσωπικό; Why Adult Transpersonal Education? Aσχολούμαστε σωστά με την ολότητα της ύπαρξης του ατόμου, περιλαμβανομένης μιας προσωπικής ταυτότητας με σώμα, συναισθήματα και σκέψεις. Dealing properly with the whole of the person, including a personal identity with a body, emotions and thoughts. ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

5 Η μάθηση των διαστάσεων της ταυτότητας Learning about personal identity dimensions ΣΥΝΕΙΔΗ- ΤΟΤΗΤΑ CONSCIOUS -NESS ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ BODY LITERACY ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΝΟΥ ΜIND LITERACY ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΙΣΘHMΑΤΩΝ EMOTIONAL LITERACY ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

6 Γνώση περί του Σώματος Body Literacy Αίσθηση και γνωριμία σώματος, σωματική κίνηση και ακινησία, ένταση και χαλάρωση σώματος, πάθηση και σωματική υγεία, για την ενέργεια του σώματος, πώς εμφανίζονται οι αναμνήσεις και τα νοήματα. Feeling & knowing the body, exploring movement and stillness, body tension and relaxation, body disease & health, body energy and how memories and meanings can show up in the body. ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ©www.alexifrancisillustrations.co.uk

7 Γνώση περί των Συναισθημάτων Emotional Literacy Διερεύνηση και ορισμός συναι- σθημάτων, αύξηση και μείωση, αποστασιοποίηση και εμβύθιση, σημασία και επίδραση στο σώμα και το νου. Learning to explore/define emotions, to increase and decrease them, how to distance or dive into them, to under- stand their meaning and their effects in the body and mind. ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ©www.alexifrancisillustrations.co.uk

8 Γνώση περί του Νου Mind Literacy Αίσθηση νου, εστίαση προσοχής και διάσπασης, ενάργεια του νου και απροσεξία, παρατήρηση των λειτουργιών του νου, το περιεχό- μενο του νου, διαχείριση σκέψης και αναμνήσεων, αισθητηριακή αντιληπτικότητα. Feeling the mind, focusing, distractions mindfulness, mindlessness, observing the mind’s workings, observing mind’s contents, managing thoughts, managing memories. Managing perception and the senses. ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ©www.alexifrancisillustrations.co.uk

9 Γνώση περί της Συνειδητότητας Consciousness Literacy Μεταβολή και διαχείριση κατα- στάσεων συνειδητότητας, τεχνο- λογίες και όργανα παραγωγής μεταβολών και «μέτρησή» τους. Κατανόηση, εντοπισμός εσώτε- ρων εμπειριών, χάρτες, μοντέλα. To change, manage states of conscious- ness, instruments to produce changes in consciousness, ways to characterize and “measure”, understand and situate inner experiences and different states of consciousness from their contents and shapes, cartographies and models. ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ©www.alexifrancisillustrations.co.uk

10 The Curriculum Το Θεματολόγιο The Curriculum Ακέραιο Integral Ενοποιητικό Integrative Ολοκληρωμένο Integrated Δεοντολογικό Integrous ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

11 Γενικό Εκπαιδευτικό Θεματολόγιο General Educational Curriculum Εκπαίδευση στη Σωματική Επίγνωση o Αίσθηση σώματος, χορός, αναπνοή, συναισθηματικές σωματικές αντανακλάσεις. Body knowledge education (body awareness, dance, breathing, emotional bodily reflections). Εκπαίδευση στη Σωματική Επίγνωση o Αίσθηση σώματος, χορός, αναπνοή, συναισθηματικές σωματικές αντανακλάσεις. Body knowledge education (body awareness, dance, breathing, emotional bodily reflections). Εκπαίδευση στη Συναισθηματική Επίγνωση o Συναισθήματα και επιρροή τους, δόμηση και μετασχη- ματισμός των συναισθημάτων. Emotional knowledge education (emotions and their influence, building and transforming emotions). Εκπαίδευση στη Συναισθηματική Επίγνωση o Συναισθήματα και επιρροή τους, δόμηση και μετασχη- ματισμός των συναισθημάτων. Emotional knowledge education (emotions and their influence, building and transforming emotions). ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

12 Γενικό Εκπαιδευτικό Θεματολόγιο General Educational Curriculum Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Επίγνωση o Εστίαση-απεστίαση του νου, ενάργεια-απροσεξία, παρατήρηση, καθαρότητα-σύγχυση, σιωπή-ανησυχία. Cognitive knowledge education (focusing and de-focusing the mind, mindfulness and mindlessness, self-observation, clarity, confusion, agitation and silence) Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Επίγνωση o Εστίαση-απεστίαση του νου, ενάργεια-απροσεξία, παρατήρηση, καθαρότητα-σύγχυση, σιωπή-ανησυχία. Cognitive knowledge education (focusing and de-focusing the mind, mindfulness and mindlessness, self-observation, clarity, confusion, agitation and silence) Η Υπερπροσωπική ματιά στην Εξέλιξη του Ανθρώπου o Σωματική, συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική εξέλιξη, έναντι ανάπτυξη συνειδητότητας και ταυτότητας. Transpersonal Perspective on Human Development (physical, emotional, cognitive and social development vs. development of consciousness and identity) Η Υπερπροσωπική ματιά στην Εξέλιξη του Ανθρώπου o Σωματική, συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική εξέλιξη, έναντι ανάπτυξη συνειδητότητας και ταυτότητας. Transpersonal Perspective on Human Development (physical, emotional, cognitive and social development vs. development of consciousness and identity) ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

13 Γενικό Εκπαιδευτικό Θεματολόγιο General Educational Curriculum Σχέσεις & Επικοινωνία o Επικοινωνία από καρδιάς, επίπεδα επικοινωνίας, οι σχέσεις ως πνευματική μαθητεία, σεξουαλικότητα Relationships and communication within a Transpersonal Perspective (heart communication, levels of communication, relationships as a spiritual learning area, sexuality, energy and emotional influences) Σχέσεις & Επικοινωνία o Επικοινωνία από καρδιάς, επίπεδα επικοινωνίας, οι σχέσεις ως πνευματική μαθητεία, σεξουαλικότητα Relationships and communication within a Transpersonal Perspective (heart communication, levels of communication, relationships as a spiritual learning area, sexuality, energy and emotional influences) Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ταυτότητας o Μη προσκόλληση, αποταύτιση, επίπεδα ταυτότητας, βαθιά, υπερπροσωπική, αισθητηριακή, ενεργειακή ταυτότητα Identity management education (detachment, de-identification and re-identification, layers of identity, social, self-identity, deep, trans- personal identity, sensorial identity, energy identity, spatial identity) Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ταυτότητας o Μη προσκόλληση, αποταύτιση, επίπεδα ταυτότητας, βαθιά, υπερπροσωπική, αισθητηριακή, ενεργειακή ταυτότητα Identity management education (detachment, de-identification and re-identification, layers of identity, social, self-identity, deep, trans- personal identity, sensorial identity, energy identity, spatial identity) ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

14 Γενικό Εκπαιδευτικό Θεματολόγιο General Educational Curriculum Εκπαίδευση στη Διαχείριση Συνειδητότητας o Καταστάσεις και διαφοροποιήσεις τους, στρατηγικές, τεχνικές, χαρτογράφηση και μοντέλα, έρευνα Consciousness management education (states and modifications of states, strategies, techniques, cartographies and models, research) Εκπαίδευση στη Διαχείριση Συνειδητότητας o Καταστάσεις και διαφοροποιήσεις τους, στρατηγικές, τεχνικές, χαρτογράφηση και μοντέλα, έρευνα Consciousness management education (states and modifications of states, strategies, techniques, cartographies and models, research) Διαχείριση Φαινομένων και Νοήματος o Όψεις πραγματικότητας, φαινομενολογική σκέψη, φαινομενολογία σώματος/συναισθημάτων/νου/σχέσεων Phenomena management education (Aspects of reality, phenomeno- logical thinking, phenomenology of body, emotions, mind, systemic Διαχείριση Φαινομένων και Νοήματος o Όψεις πραγματικότητας, φαινομενολογική σκέψη, φαινομενολογία σώματος/συναισθημάτων/νου/σχέσεων Phenomena management education (Aspects of reality, phenomeno- logical thinking, phenomenology of body, emotions, mind, systemic ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

15 Ειδική Εκπαίδευση Ψ/Θ/Σ Specific Education in Psychotherapy & Counseling Υπνοθεραπεία, NLP Hypnotherapy, NLP Χαλάρωση και Διαλογισμός Relaxation and Meditation Τεχνικές Αναπνοής, Σωματική εργ. Breathing techniques, Bodywork Εργ. Ονείρων, Συνειδητό ονείρεμα Dreamwork and Lucid Dreaming Θεραπευτική Αναδρομή & Τεχνική Βαθείας Μνήμης, Julia Peres, Aυτο- σάρωση, άλλες τεχνικές Regression Therapy techniques: DMP, Julia Peres, Self-Scanning, other approaches ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

16 Ειδική Εκπαίδευση Ψ/Θ/Σ Specific Education in Psychotherapy & Counseling Συστημική Φαινομενολογία Systemic Phenomenology Εργασία Προγόνων Ancestors Work Ψυχική Προστασία Psychic Defense Εργασία Σκιάς Shadow Work Αρχετυπική Εργασία, Θεραπεία Σχημάτων & Συμβόλων Archetypal Work, Forms and Symbols in Therapy Ψυχοδυναμική Χρωματο-θεραπεία Color Psychodynamics (Therapy/Counsel) Δημιουργικές/Εκφραστικές Τέχνες Creative & Expressive Arts Techniques ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ©www.alexifrancisillustrations.co.uk

17 Υπερπροσωπική Έρευνα Research in the Transpersonal Domains Ποσοτική & ποιοτική έρευνα: Quantitative and qualitative research: o Σε πρώτο πρόσωπο First-person app. o Ιδιοδεκτική γραφή Proprioceptive wr. o Σε τρίτο πρόσωπο Third person app. Νευροεπιστήμες Neurosciences and the transpersonal experiences Παραψυχολογία και ΕΑΕ Parapsychology and Exceptional Human Experiences Διαστάσεις σωματικών θεραπειών TP dimensions of Somatic Therapies ©2014-16 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ©www.alexifrancisillustrations.co.uk

18 Χρονοδιάγραμμα  Timeline www.transpersonal-education.eu Live Webinars (Modules 1236) Online Learning (Mods 1236) Experiential Seminars (Athens) ©2014-16 LIFE ALPHABET SYSTEM 21 TRAINING DAYS

19 www.transpersonal-education.eu Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Ημερολόγιο και Ατζέντα εκδηλώσεων Online εκπαιδευτική διαχείριση Αλφάβητο Ζωής ® Σύστημα Υπηρεσιών Προσωπικής & Συλλογικής Ανάπτυξης | ΚοινΣΕπ E: lifealphabet@gmail.com T: 210-3313713 F: 210-3313712


Κατέβασμα ppt "Transpersonal Experiential Education Η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία Transpersonal Experiential Education Vitor Rodrigues,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google