Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Πολύβιος, Ἱ στορίαι 4.20.4-21.1 Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Πολύβιος, Ἱ στορίαι 4.20.4-21.1 Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Πολύβιος, Ἱ στορίαι 4.20.4-21.1 Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη http://alexgger.blogspot.gr/

2 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Π ᾶ σι μ ὲ ν ἀ νθρώποις ὂ φελος ἀ σκε ῖ ν ( τι; ) Ἀ ρκάσι δ ὲ (τι είναι; ). Παρ ὰ μόνοις γ ὰ ρ Ἀ ρκάσι πρ ῶ τον μ ὲ ν ο ἱ πα ῖ δες (τι κάνουν;). Ο ἷ ς ἑ καστοι (σύμφωνα με τι;) ὑ μνο ῦ σι (τι;). Μετ ὰ δ ὲ τα ῦ τα(πώς;) ( τι κάνουν ;) (που;) Μουσικήν κα ὶ ἀ ναγκα ῖ ον ἐ κ νηπίων ᾄ δειν ἐ θίζονται κατ ὰ νόμους το ὺ ς ὓ μνους κα ὶ παι ᾶ νας, κατ ὰ τ ὰ πάτρια το ὺ ς ἐ πιχωρίους ἣ ρωας κα ὶ θεο ὺ ς. χορεύουσι κατ’ ἐ νιαυτ ὸ ν το ῖ ς Διονυσιακο ῖ ς α ὐ λητα ῖ ς ἐ ν το ῖ ς θεάτροις. πολλ ῇ φιλοτιμί ᾳ

3 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Κα ὶ (από τι;) ο ὐ δ ὲ ν α ἰ σχρ ὸ ν ἡ γο ῦ νται(τι;) τήν γε μ ὴ ν ᾠ δ ὴ ν ο ὒ τε δύνανται (τι;) ( γιατί ;) ο ὒ θ’ ὁ μολογο ῦ ντες ( μπορούν τι;) (γιατί; ) (που;) τ ῶ ν μ ὲ ν ἂ λλων μαθημάτων ἀ ρνηθ ῆ ναι τι μ ὴ γιγνώσκειν ἀ ρνηθ ῆ ναι δι ὰ τ ὸ κατ’ ἀ νάγκην πάντας μανθάνειν, ἀ ποτρίβεσθαι δι ὰ τ ὸ τ ῶ ν α ἰ σχρ ῶ ν νομίζεσθαι το ῦ το παρ’ α ὐ το ῖ ς.

4 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Τέ μοι δοκο ῦ σιν (οτι ;) (ποιοι;) (με ποιο σκοπό;), αλλά (για ποιο λόγο;) (και για ποιο άλλο λόγο;) (η οποία κάνει τι;) παρεισαγαγε ῖ ν τα ῦ τα ο ἱ πάλαι ο ὐ τρυφ ῆ ς κα ὶ περιουσίας χάριν θεωρο ῦ ντες μ ὲ ν τ ὴ ν ἑ κάστων α ὐ τουργίαν κα ὶ συλλήβδην τ ὸ τ ῶ ν βίων ἐ πίπονον κα ὶ σκληρόν, θεωρο ῦ ντες δ ὲ τ ὴ ν τ ῶ ν ἠ θ ῶ ν α ὐ στηρίαν, ἣ τις α ὐ το ῖ ς παρέπεται δι ὰ τ ὴ ν το ῦ περιέχοντος ψυχρότητα κα ὶ στυγνότητα τ ὴ ν κατ ὰ τ ὸ πλε ῖ στον ἐ ν το ῖ ς τόποις ὑ πάρχουσαν.

5 Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η στενή σχέση των Αρκάδων με τη μουσική Τα παιδιά από μικρή ηλικία τραγουδούν τους ύμνους και τους παιάνες. Συμμετέχουν σε χορούς και κάθε χρόνο στα θέατρα ψάλλουν άσμα προς τιμή του θεού με συνοδεία των αυλητών του Διονύσου. Το τραγούδι είναι υποχρεωτικό μάθημα των παιδιών. Θεωρούν ντροπή να σταματήσουν να τραγουδούν.

6 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Στόχοι της καλλιέργειας της μουσικής Η απαλλαγή των Αρκάδων από την καθημερινή κούραση και από τη σκληρή ζωή τους. Η καλλιέργεια μιας λεπτής αισθητικής. Η εξευγένιση των ηθών και ο εκπολιτισμός τους.

7 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ Ο Πολύβιος πιστεύει ότι το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει το χαρακτήρα του ανθρώπου και αναγνωρίζει τη στενή σχέση ανάμεσα στη γεωγραφική θέση και το κλίμα ενός τόπου και στις συνήθειες των κατοίκων του. Πρόκειται για αντιλήψεις που και σήμερα είναι αποδεκτές.

8 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://el.wikipedia.org /wiki/%CE%A0%CF%8 D%CE%BB%CE%B7:% CE%9A%CF%8D%CF% 81%CE%B9%CE%B1 http://el.wikipedia.org /wiki/%CE%A0%CF%8 D%CE%BB%CE%B7:% CE%9A%CF%8D%CF% 81%CE%B9%CE%B1 http://www.lyravlos.gr /ancient-greek- music.asp http://www.lyravlos.gr /ancient-greek- music.asp http://www.cycladic.g r/frontoffice/portal.asp ?cpage=resource&cresr c=1308&cnode=55&cla ng=0 http://www.cycladic.g r/frontoffice/portal.asp ?cpage=resource&cresr c=1308&cnode=55&cla ng=0

9 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ὅ μηρος, Ἰ λιάς, Ι 185-189 Μυρμιδόνων δ' ἐ πί τε κλισίας κα ὶ ν ῆ ας ἱ κέσθην, τ ὸ ν δ' ε ὗ ρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγεί ῃ καλ ῇ δαιδαλέ ῃ, ἐ π ὶ δ' ἀ ργύρεον ζυγ ὸ ν ἦ εν, τ ὴ ν ἄ ρετ' ἐ ξ ἐ νάρων πόλιν Ἠ ετίωνος ὀ λέσσας· τ ῇ ὅ γε θυμ ὸ ν ἔ τερπεν, ἄ ειδε δ' ἄ ρα κλέα ἀ νδρ ῶ ν. Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι..Θ. Κακριδή Κι ως τέλος στα καλύβια κι άρμενα των Μυρμιδόνων φτάσαν, να φραίνεται τον βρήκαν με όμορφη, πολύπλουμη κιθάρα, γλυκόφωνη, που ο καβαλάρης της ξεχώριζε ασημένιος— κουρσός δικό του, του Ηετίωνα σαν πάτησε το κάστρο. Με αύτη φραινόταν τώρα κι έψελνε παλικαριές μεγάλες. Πηγή:http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Yliko%20arx.. htmhttp://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Yliko%20arx.. htm

10 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πίνδαρος, Α' Πυθιόνικος 1-6 Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀ πόλλωνος κα ὶ ἰ οπλοκάμων σύνδικον Μοισ ᾶ ν κτέανον· τ ᾶ ς ἀ κούει μ ὲ ν βάσις, ἀ γλαΐας ἀ ρχά, πείθονται δ' ἀ οιδο ὶ σάμασιν, ἁ γησιχόρων ὁ πόταν προοιμίων ἀ μβολ ὰ ς τεύχ ῃ ς ἐ λελιζομένα. Μετάφραση Θρασύβουλος Σταύρου Φόρμιγγα χρυσή! Ο Απόλλωνας σε ορίζει, Μα κι οι Μούσες, θεές μενεξεδομαλλούσες. Ο δικός σου αχός τα βήματα ρυθμίζει Τα χορευτικά που ανοίγουν το γιορτάσι· Οι τραγουδιστές τα σήματά σου ακούνε, Όταν προανακρούσματα των προοιμίων, Που οδηγούν χορούς, τρεμάμενη εσύ δίνεις. Πηγή: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Yliko%20arx..htmhttp://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Yliko%20arx..htm

11 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α ἰ λιανός, Ποικίλη Ἱ στορία, 7.15 Ἡ ν ί κα τ ῆ ς θαλ ά ττης ἦ ρξαν Μυτιληνα ῖ οι, το ῖ ς ἀ φισταμ έ νοις τ ῶ ν συμμ ά χων τιμωρ ί αν ἐ κε ί νην ἐ π ή ρτησαν, γρ ά μματα μ ὴ μανθ ά νειν το ὺ ς πα ῖ δας α ὐ τ ῶ ν μηδ ὲ μουσικ ὴ ν διδ ά σκεσθαι, πασ ῶ ν κολ ά σεων ἡ γησ ά μενοι βαρυτ ά την ε ἶ ναι τα ύ την, ἐ ν ἀ μουσ ίᾳ κα ὶ ἀ μαθ ίᾳ καταβι ῶ ναι. Μετάφραση Όταν οι Μυτιληναίοι εξουσίαζαν στη θάλασσα, επέβαλαν σε αυτούς από τους συμμάχους που επαναστατούσαν αυτήν την τιμωρία, να μη μαθαίνουν, δηλαδή, τα παιδιά τους γράμματα και να μη διδάσκονται μουσική, επειδή θεώρησαν ότι είναι αυτή η πιο βαριά από όλες τις ποινές, να περνάει, δηλαδή, κανείς τη ζωή του χωρίς αρμονία και γνώσεις. Πηγή:http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Yliko% 20arx..htmhttp://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Yliko% 20arx..htm

12 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η μουσική είχε μεγάλη αξία για τους αρχαίους Έλληνες για τους εξής λόγους : Ανέπτυσσε τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ήταν μέσο διαπαιδαγώγησης και διάπλασης χαρακτήρα. Ήταν απαραίτητο στοιχείο των εορταστικών εκδηλώσεων και αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχαγωγίας τους. Εξέφραζε την αγάπη την αγάπη και το θαυμασμό τους για τους ήρωες και τη λατρεία τους για τους θεούς. Αποτελούσε τρόπο για να εκτονωθούν και να ξεχάσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ήταν δείγμα εκλεπτυσμένου χαρακτήρα, υψηλού πολιτισμού και εξευγενισμένων ηθών.

13 ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η μουσική ξεπλύνει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Berthold Auerbach, 1812-1882, Γερμανός συγγραφέας. Ένα βιβλίο είναι μια ιστορία για το μυαλό. Ένα τραγούδι είναι μια ιστορία για την ψυχή.Eric Pio, Αμερικανός ηθοποιός Η μουσική είναι η πιο δυνατή μορφή μαγείας.Marilyn Manson, 1969-, Αμερικανός μουσικός. Μουσική είναι η ηδονή που αισθάνεται η ανθρώπινη ψυχή όταν μετράει, χωρίς να έχει συναίσθηση ότι μετράει.Gottfried Leibnitz, 1646-1716, Γερμανός φιλόσοφος & μαθηματικός. Η μουσική είναι το φεγγαρόφωτο στη σκοτεινή νύχτα της ζωής.Jean-Paul Richter, 1763-1825, Γερμανός συγγραφέας.

14 ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Χωρίς Μουσική Η ζωή θα ήταν λάθος. Friedrich Nietzsche (Γερμανός Φιλόσοφος ). Η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος που έχουμε για να χωνεύουμε το χρόνο. W.H. Auden (Βρετανός ποιητής ). Ενώ ετοίμαζαν το κώνειο, ο Σωκράτης μάθαινε μια μελωδία στον πλαγίαυλο. "Σε τι θα σου χρησιμεύσει;" τον ρώτησαν. "Μα να μάθω αυτή τη μελωδία πριν πεθάνω".Italo Calvino (Ιταλός συγγραφέας). Το πρόβλημα με τη ζωή είναι ότι δεν έχει μουσική υπόκρουση. Aνώνυμος

15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.Να αναζητήσετε πληροφορίες για τη σημασία της μουσικής και του τραγουδιού για τους αρχαίους Έλληνες. 2.Να βρείτε ιστορίες σχετικές με τη δύναμη της μουσικής από τη μυθολογία ή τη δημοτική μας παράδοση.


Κατέβασμα ppt "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Πολύβιος, Ἱ στορίαι 4.20.4-21.1 Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google