Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σεπτέμβριος 2014

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σεπτέμβριος 2014"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σεπτέμβριος 2014 www.cse.com.cy

2 Περιεχόμενα: 1.Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια 2.Κατηγορίες ΟΣΕΚΑ 3.Κατηγορίες ΟΕΕ 4.Αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων ΧΑΚ 5.Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων 6.Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων 7.Μέθοδοι Εισαγωγής/ Παραρτήματα αιτήσεων Εισαγωγής 8.Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων Επενδυτικών Σχεδίων 9.Χρεώσεις Υποβολής Αίτησης / Ετήσιες Χρεώσεις – Χρεώσεις για Μητρώο ΧΑΚ 10.Οφέλη / Πλεονεκτήματα Αδειοδότησης και Εισαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στη Κύπρο και στο ΧΑΚ 11. Πλεονεκτήματα από την εισαγωγή στο ΧΑΚ 2 www.cse.com.cy

3 Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια:  ΟΣΕΚΑ: Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Ανοικτού Τύπου (σύσταση με βάση το Νόμο που ρυθμίζει τους περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) του 2012 - N.78(I)/2012)  ΟΕΕ: Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (σύσταση με βάση το Νόμο που ρυθμίζει τους περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και συναφή θέματα του 2014 – Ν.131(Ι)/2014) Σημείωση: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι η Αρμόδια Αρχή για την παροχή άδειας λειτουργίας 3 www.cse.com.cy

4 Κατηγορίες Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ):  Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συγκροτείται ως συμβατικής μορφής)  Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:  Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά (ρυθμιζόμενη):  Μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ)  Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Συμβατικής Μορφής) που λειτουργούν στη μορφή Exchange Traded Funds (ETFs)  Εισαγωγή, χωρίς διαπραγμάτευση, σε χρηματιστηριακή αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δεν είναι ETFs. 4 www.cse.com.cy

5 Κατηγορίες Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ):  Αμοιβαίο Κεφάλαιο  Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού ή Σταθερού Κεφαλαίου  Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:  Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:  Μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές (general public)  Μεριδίων Διαπραγματεύσιμων ΟΕΕ (ETFs σε OEE)  Εισαγωγή, χωρίς διαπραγμάτευση, μεριδίων ΟΕΕ (πλην των ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων ≤ 75 πρόσωπα) 5 www.cse.com.cy

6 Αγορές ΧΑΚ για Εισαγωγή Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων:  Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων  Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Σημείωση: Το Χρηματιστήριο επιπρόσθετα προσφέρει την επιλογή της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ (quoting) τιμών Επενδυτικών Σχεδίων, χωρίς εισαγωγή 6 www.cse.com.cy

7 Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων: (α) Άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας καταγωγής. (β) Το ενεργητικό του Δ.Α.Κ. (Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε €200.000. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ μπορεί με απόφαση του, προκειμένου περί Δ.Α.Κ. που αναπαράγει δείκτη να απαιτήσει μεγαλύτερο ποσό ελάχιστου ενεργητικού ανάλογα με τη σύνθεση του Δείκτη. (γ) Διορισμός τουλάχιστον ενός Ειδικού Διαπραγματευτή (δ) Το Δ.Α.Κ. δικαιούται να διαθέτει μερίδια προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο. (ε) Ανάθεση της τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ. (στ) Ο δικαιούχος – πάροχος δείκτη (index provider) πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Δ.Α.Κ., νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Δ.Α.Κ. 7 www.cse.com.cy

8 Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής στην Αγορά Μη- Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων: (α)Άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας καταγωγής. (β)Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε €200.000. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ μπορεί με απόφαση του προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που αναπαράγουν δείκτη, να απαιτήσει μεγαλύτερο ποσό ελάχιστου ενεργητικού ανάλογα με τη σύνθεση του δείκτη. (γ)Προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, ο δικαιούχος – πάροχος δείκτη (index provider), πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Δ.Α.Κ. νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Δ.Α.Κ. 8 www.cse.com.cy

9 Μέθοδοι εισαγωγής:  Με την εισαγωγή αξιών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια πρόσκληση μετά από την εισαγωγή και πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης. [IPO (Initial Public Offering) and capital raising]  Με την τοποθέτηση αξιών που θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν από την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή (Private placement) Παραρτήματα αιτήσεων Εισαγωγής:  Παράρτημα 25: Αίτηση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου για εξασφάλιση προέγκρισης εισαγωγής  Παράρτημα 26: Αίτηση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου για τελική έγκριση/ εισαγωγή 9 www.cse.com.cy

10 Συνεχείς Υποχρεώσεις Εισηγμένων Επενδυτικών Σχεδίων (Νομοθεσία ΧΑΚ): (i) Καθημερινή δημοσίευση ΚΕΑ (καθαρή εσωτερική αξία) (ii) Ανακοίνωση τυχόν απόφασης με την οποία αναστέλλεται η διάθεση, είτε η εξαγορά των μεριδίων, είτε επιπλέον ή τυχόν διάλυση, διάσπαση ή συγχώνευση. (iii) Υποβολή και δημοσίευση των οικονομικών εκθέσεων (ετήσιες και εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες εκθέσεις) (iv) Γνωστοποίηση και δημοσίευση κάθε πληροφορίας για ουσιώδη μεταβολή του κάθε Επενδυτικού Σχεδίου, π.χ. στα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και των Καταστατικών Εγγράφων, κλπ. 10 www.cse.com.cy

11 11 Δικαίωμα Αίτησης  Δικαίωμα Αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων  Δικαίωμα Αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Μη Διαπραγματεύσιμων) €1.000 €500 Ετήσια Συνδρομή  Για ένα σχέδιο€1.000 για κάθε σχέδιο  Για Σχέδια τύπου Umbrella, με διάφορες τάξεις/ υπό κεφάλαια €1.000 για κάθε σχέδιο συν €400 για κάθε τάξη/υποκεφάλαιο Ετήσια Τέλη για δημοσίευση τιμών στο Δείκτη Τιμών ΧΑΚ και στην ιστοσελίδα ΧΑΚ  Δημοσίευση τιμών για κάθε ένα σχέδιο €250 για κάθε σχέδιο  Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που διαθέτει μέχρι 20 υποκεφάλαια €170 για κάθε υποκεφάλαιο  Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που διαθέτει πέραν των 20 υποκεφαλαίων €130 για κάθε υποκεφάλαιο Χρεώσεις Υποβολής Αίτησης / Ετήσιες Χρεώσεις: www.cse.com.cy

12 12 www.cse.com.cy Δικαιώματα Ανάληψης Μητρώου:  Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (σε περίπτωση αρχικής εισαγωγής)  Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (μη διαπραγματεύσιμα) (σε περίπτωση αρχικής εισαγωγής). 0,01% Η αξία των εισαγόμενων επενδυτικών σχεδίων στην όποια θα υπολογίζεται η χρέωση ισούται στην περίπτωση αρχικής εισαγωγής με το γινόμενο της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης κάθε επενδυτικού σχεδίου επί των αριθμό των επενδυτικών σχεδίων. Ελάχιστη Χρέωση €1.000 Μέγιστη Χρέωση €10.000 €500 Ετήσια Χρέωση Μητρώου  Ετήσια χρέωση για την Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.  Ετήσια χρέωση για την Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Μη διαπραγματεύσιμα). €800 ετησίως €500 ετησίως Χρεώσεις για Μέλη (για Αγορά Διαπραγματεύσιμων)  Μεταβλητή χρέωση για διαπραγμάτευση  Δικαίωμα για προσυμφωνημένες συναλλαγές  Δικαίωμα υπέρ Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για εκκαθάριση συναλλαγών 0,0125% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών 0,01% επί της αξίας της συναλλαγής. 0,02% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών Χρεώσεις για το Μητρώο ΧΑΚ:

13 13 www.cse.com.cy Κράτος-Μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) / Ευνοϊκή γεω-στρατηγική και χρηματοοικονομική θέση  Η Κύπρος απολαμβάνει τα οφέλη της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης (εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο, νόμισμα Ευρώ, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και προσφοράς κινητών αξιών, Ευρωπαϊκό διαβατήριο για εκδόσεις κινητών αξιών κλπ) Ενοϊκό φορολογικό καθεστώς:  Εταιρικός φόρος 12,5%  Δεν επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών (για συναλλαγές κινητών αξιών)  Δεν επιβάλλεται τέλος επί χρηματιστηριακών συναλλαγών, από τις 02/01/2014  Δεν παρακρατείται φόρος στα μερίσματα που καταβάλλονται σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου  Ευρύς κατάλογος για αποφυγή διπλής φορολογίας (πάνω από 40 χώρες)  Ελκυστικά κίνητρα που θεσπίστηκαν πρόσφατα για χορήγηση κυπριακής υπηκοότητας, ως επακόλουθο και ιθαγένειας της Ε.Ε., καλύπτουν επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους (επενδύσεις σε επενδυτικά σχέδια που κατέχονται για 3 συνεχόμενα έτη)  Η διάθεση ή πώληση των μεριδιών επενδυτικών σχεδίων εξαιρείται από τη φορολογία Οφέλη / Πλεονεκτήματα Αδειοδότησης και Εισαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στην Κύπρο και στο ΧΑΚ

14 14 www.cse.com.cy Οφέλη / Πλεονεκτήματα Αδειοδότησης και Εισαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στην Κύπρο και στο ΧΑΚ Ψηλό επίπεδο επαγγελματιών: Δικηγόροι, Λογιστές, Θεματοφύλακες, Συμβούλοι Φορολογίας και Σύμβουλοι Επενδύσεων, Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων, κλπ (αποτελούν ικανοποιητικό δίκτυο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλους τους νομικούς/ κανονιστικούς όρους και προϋποθέσεις) Τοπική παρουσία πολλών διεθνών επενδυτικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων Αποτελεσματική εποπτεία από την Εποπτική Αρχή. Δυνατότητα προώθησης λόγω Διαβατηρίου Ε.Ε. (EU Passporting)

15 15 www.cse.com.cy Εισαγωγή σε αναγνωρισμένο και εποπτευόμενο Χρηματιστήριο.  Οι εισηγμένες κινητές αξίες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ έχουν αναγνωριστεί από το HMRC UK Tax Authority για φορολογικούς σκοπούς, από το 2009.  Το ΧΑΚ έχει αναγνωριστεί από το Federal Financial Markets Services (FFMS) της Ρωσσίας, από το 2010.  Πλήρης αναγνώριση και υψηλή αξιολόγηση από τον Οργανισμό Thomas Murray, σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο (ΚΑΜ) του ΧΑΚ / Το ΚΑΜ έχει αξιολογηθεί επιτυχώς με βάση τις Συστάσεις ESCB – CESR.  Πλήρες και ενεργό μέλος των FESE, ECSDA, WFE, ANNA (Οργανισμοί Χρηματιστηρίων, Αποθετηρίων, κλπ). Προοπτική για ιδανική αύξηση της βάσης των επενδυτών του Επενδυτικού Σχεδίου. Απλές, γρήγορες διαδικασίες εισαγωγής, ελαχιστοποίηση γραφειοκρατείας, ευελιξία και αποτελεσματικότητα / διαδικασίες χαμηλού κόστους. Το ΧΑΚ διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για παροχή βοήθειας στην αγορά. Πλεονεκτήματα από την εισαγωγή στο ΧΑΚ

16 16 www.cse.com.cy Πλεονεκτήματα από την εισαγωγή στο ΧΑΚ Τα Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να προωθηθούν καλύτερα στους επενδυτές και θεωρούνται επιλέξιμες επενδυτικές προτάσεις για συγκεκριμένους επενδυτές π.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία κλπ, επομένως ξεπερνούνται συγκεκριμένοι περιορισμοί για επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες ή σε κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. Προσβασιμότητα και διαφάνεια στους επενδυτές. Αυτό παρέχει καλύτερο προφίλ και κύρος. Οι τιμές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ και διοχετεύονται μέσω του Χρηματιστηρίου στους κυριότερους αναμεταδότες πληροφόρησης κλπ. Ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Παροχή μηχανισμού τιμών (είτε μέσω καταχώρησης Καθαρής Εσωτερικής Αξίας (NAV), είτε μέσω των τιμών της αγοράς εάν είναι διαπραγματεύσιμα). Χρήση προηγμένων υποδομών και τεχνολογίας στο ΧΑΚ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση των Επενδυτικών Σχεδίων στους επενδυτές διεθνώς. Επίσης, η ύπαρξη Κανονιστικού Πλαισίου παρέχει ένα καλύτερο επενδυτικό προφίλ και αξιοπιστία στους επενδυτές.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σεπτέμβριος 2014"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google