Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, Στέλεχος Ε. Σ. Α. με Α. Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ στοχευμένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, Στέλεχος Ε. Σ. Α. με Α. Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ στοχευμένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, Στέλεχος Ε. Σ. Α. με Α. Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων») Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία κατά την εξειδίκευση των Τομεακών Ε.Π.

2 Προτεινόμενες δράσεις Δημιουργία ‘Υπηρεσίας Δια-μεταγωγής’ για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων ατόμων από υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (ΚΕΠ, Νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.) Ενίσχυση των Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα και ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας υφιστάμενων ιστοσελίδων

3 Προτεινόμενες δράσεις Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία Έλεγχος της προσβασιμότητας επιλεγμένων δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, προτάσεις μέτρων για τη βελτίωσή τους, σύνταξη τυπικών τεχνικών προδιαγραφών προς υποστήριξη της δημοπράτησης παρεμβάσεων Δράσεις εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης (π.χ. ελεγκτικών σωμάτων, στελέχη ΣΕΠΕ, στελέχη Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στελέχη Υπουργείων) σε θέματα σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012).

4 Προτεινόμενες δράσεις Ενδυνάμωση του εθνικού αναπηρικού κινήματος Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος ποσόστωσης αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα με αναπηρία λόγω των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζει το υφιστάμενο (Ν.2643/1998). ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Θ.Σ. 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

5 Προτεινόμενες δράσεις Ανάπτυξη δεικτών επίπτωσης των προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Κοινωνική Οικονομία) στα άτομα με αναπηρία. Ενίσχυση του σχετικού μηχανισμού του ΟΑΕΔ για την εξεύρεση θέσεων εργασίας για τα ΑμεΑ Υλοποίηση προγράμματος υποστηριζόμενης απασχόλησης στη βάση των απαιτήσεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Θ.Σ. 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

6 Προτεινόμενες δράσεις Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (κατάρτιση, απασχόληση ή/και αυτο- απασχόληση) για νέους με αναπηρία Εφαρμογή στοχευμένου προγράμματος δημιουργίας ΝΘΕ στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους με αναπηρία Εφαρμογή προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε αναπηρικούς φορείς

7 ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση Προτεινόμενες δράσεις Δημιουργία μηχανισμού/εργαλείων για τον εντοπισμό των ατόμων με αναπηρία που δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα Πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων για την πρόληψη του φαινομένου της μη ένταξης παιδιών με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού για την αναπηρία και τις διακρίσεις, που θα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και συνακόλουθα της σχολικής διαρροής των ΑμεΑ

8 ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση Προτεινόμενες δράσεις Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές για φοιτητές και εν γένει εκπαιδευόμενους (ΔΒΜ) με αναπηρία Ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία Επιμόρφωση των στελεχών των γραφείων διασύνδεσης των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε ζητήματα αναπηρίας Εκπαίδευση ή/και κατάρτιση (ΔΒΜ) ατόμων με αναπηρία Συνδικαλιστική εκπαίδευση στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων

9 Προτεινόμενες δράσεις Εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης Εκπαίδευση ατόμων ως επιμελητών/τριών προσωπικής φροντίδας ατόμων με αναπηρία (βλ. Προσωπικό Βοηθό ΠΕΠ)

10 Προτεινόμενες δράσεις Επιδότηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας υφιστάμενων υποδομών, οι οποίες βάσει του άρθρου 26 παρ. 4 του ΝΟΚ υποχρεούνται μέχρι το 2020 να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα των κτιριακών τους υποδομών επί ποινή χαρακτηρισμού τους ως αυθαίρετων Δράση «Διαβιώ κατ’ οίκον», για τη βελτίωση της προσβασιμότητας της κατοικίας ατόμων με αναπηρία με στόχο την αξιοποίηση των ειδικών προβλέψεων που έχει πλέον συμπεριλάβει ο ΝΟΚ Εμβληματική δράση «Προσβάσιμη Πόλη» για τη δημιουργία δικτύου πόλεων με καθολική προσβασιμότητα αξιοποιώντας τα εργαλεία τοπικών αναπλάσεων και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

11 Προτεινόμενες δράσεις Ενίσχυση ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία (π.χ. εργαλεία πλοήγησης στο χώρο για τυφλά άτομα, ανάπτυξη συστημάτων ξενάγησης ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικούς/φυσικούς χώρους κ.λπ.) ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Θ.Σ. 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

12 Προτεινόμενες δράσεις Ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας υφιστάμενων ιστοσελίδων ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Θ.Σ.2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

13 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Θ.Σ.3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) Προτεινόμενες δράσεις Υποστήριξη της προσβασιμότητας στον τομέα του πολιτισμού (δημιουργία τμημάτων αφής, εφαρμογή συστημάτων ξενάγησης ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικούς/φυσικούς χώρους κ.λπ.) Οδηγός καταγραφής και δράσεις προώθησης πληροφόρησης σχετικής με υποδομές και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, στο εσωτερικό και το εξωτερικό Εκστρατεία πληροφόρησης/ενημέρωσης επιχειρηματιών για το μέγεθος και τις ανάγκες της αγοράς των ατόμων με αναπηρία, ατόμων γ’ ηλικίας κ.λπ. Εκστρατεία προώθησης του προτύπου ΕΛΟΤ 1439 ‘Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις’ και της πιστοποίησης επιχειρήσεων βάσει αυτού Επιδότηση της χρήσης ετικετών/συσκευασιών σε Braille σε ελληνικά προϊόντα

14 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Θ.Σ. 8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού Δυναμικού Προτεινόμενες δράσεις «Επιχειρώ προσβάσιμα»: επιδότηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ή/και την υλοποίηση εύλογων προσαρμογών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες με βάση τον ΝΟΚ (άρθρο 26, παρ.4) θα πρέπει μέχρι το 2020 να έχουν αποκαταστήσει την προσβασιμότητα των κτιριακών υποδομών τους για να μην θεωρηθούν αυθαίρετες

15 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση Προτεινόμενες δράσεις Προγράμματα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα συναλλαγής/εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, ατόμων γ’ ηλικίας κ.λπ. Προγράμματα κατάρτισης στελεχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία Εκπαίδευση επαγγελματιών του τομέα πιστοποίησης στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 ‘Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις’

16 ΕΠ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» Προτεινόμενες δράσεις Δημιουργία εργαλείων για την στήριξη της διοικητικής ικανότητας των στελεχών των ΕΥΔ και των δικαιούχων ως προς την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας και την εφαρμογή της προσβασιμότητας στις χρηματοδοτούμενες πράξεις Οδηγός καλής πρακτικής εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ΑμεΑ: το ελληνικό παράδειγμα (ελληνικά, αγγλικά)

17


Κατέβασμα ppt "Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, Στέλεχος Ε. Σ. Α. με Α. Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ στοχευμένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google