Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εισαγωγή. Στόχος του μαθήματος  Η κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εισαγωγή. Στόχος του μαθήματος  Η κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εισαγωγή

2 Στόχος του μαθήματος  Η κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων  Η εξοικείωση με τεχνικά και διοικητικά ζητήματα για την ανάπτυξη και αποτελεσματική χρήση των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων  Η γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των μεθόδων μοντελοποίησης προβλημάτων, διαδικασίας αποφάσεων και υποστήριξης με τεχνολογίες πληροφορικής 2

3 Τα μαθήματα Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα – ΗΥ310 Δ’ Εξάμηνο Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων – ΗΥ315 Ε’ Εξάμηνο Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – ΗΥ660 Στ’ Εξάμηνο Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων – ΗΥ350 Ζ’ Εξάμηνο Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων – ΗΥ355 Η’ Εξάμηνο Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων – ΗΥ360 Η’ Εξάμηνο 3

4 Θεματικές Ενότητες Μαθήματος 1.Εισαγωγή στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 2.Θεωρία αποφάσεων 3.Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων 4.Μοντέλα λήψης απόφασης 5.Γραμμικός Προγραμματισμός και Ανάλυση Ευαισθησίας 6.Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων 4

5 ΘΕ 1: Εισαγωγή στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων  Συζητούνται οι έννοιες δεδομένα, π ληροφορία, γνώση και σοφία και η ιεραρχία τους, σε ε π ιχειρησιακά π εριβάλλοντα.  Περιγράφεται ο ρόλος των π ληροφοριακών συστημάτων για την υ π οστήριξη ε π ιχειρησιακών διεργασιών και τη λήψη α π οφάσεων.  Τα συστήματα στήριξης α π οφάσεων στο π λαίσιο των π ληροφοριακών συστημάτων. 5

6 ΘΕ 2: Θεωρία Αποφάσεων  Παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο σχετικά με τη λήψη αποφάσεων.  Περιγράφονται ταξινομήσεις των ειδών απόφασης ανάλογα με το βαθμό δόμησης, το επίπεδο διοίκησης, τις δραστηριότητας, το βαθμό αβεβαιότητας και την υποκειμενικότητα.  Αναφέρονται ταξινομήσεις των αποφασιζόντων και ομάδων αποφασιζόντων στη λήψη αποφάσεων  Παρουσιάζεται η επιστημονική θεμελίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τα κριτήρια αποφάσεων και ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων 6

7 ΘΕ 3: Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων  Περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη των Συστημάτων Υ π οστήριξης Α π οφάσεων ( ΣΥΑ ) και τα χαρακτηριστικά τους  Παρουσιάζονται ταξινομήσεις των ειδών ΣΥΑ  Περιγράφονται τα δομικά συστατικά στοιχεία των ΣΥΑ και αναλύονται τα ε π ιμέρους υ π οσυστήματα 7

8 ΘΕ 4: Μοντέλα Λήψης Απόφασης  Πραγματοποιείται επισκόπηση των μοντέλων λήψης απόφασης  Μαθηματικά μοντέλα  Αναλυτικά μοντέλα  Δένδρα αποφάσεων  Μοντέλα προσομοίωσης  Ευρεστικά μοντέλα  Παρουσιάζονται παραδείγματα μοντέλων λήψης απόφασης 8

9 ΘΕ 5: Γραμμικός Προγραμματισμός και Ανάλυση Ευαισθησίας  Περιγράφεται ο ρόλος του γραμμικού προγραμματισμού για την υποστήριξη αποφάσεων.  Αναλύεται η οικονομική σημασία του δυϊκού προβλήματος και περιγράφεται η ανάλυση ευαισθησίας  Παρουσιάζονται εργαλεία λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού  Δίνονται παραδείγματα αναφοράς και επιλύονται 9

10 ΘΕ 6: Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων  Προσεγγίσεις λήψης ομαδικών α π οφάσεων  Παράγοντες π ου ε π ηρεάζουν το α π οτέλεσμα ομαδικών α π οφάσεων  Συστήματα Υ π οστήριξης Ομαδικών Α π οφάσεων ( ΣΥΟΑ )  Δομή  Λειτουργία  Διασύνδεση χρηστών  Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα 10

11 11 Βιβλιογραφία [1] Ματσατσίνης N. (2010), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών [2] Πραστάκος Γ. (2006) Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλη [3] David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams και Kipp Martin, (2014), Διοικητική Επιστήμη: Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Μετάφραση Χατζούδης Δ., Εκδόσεις Κριτική 11

12 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί με:  Εργασία (υποχρεωτική): 40% του τελικού βαθμού  Γραπτή εξέταση: 60% του τελικού βαθμού  Απαιτείται βαθμός >=5 στα 10 τόσο σε εργασία όσο και γραπτή εξέταση 12

13 Στόχος του μαθήματος Να συνθέσει – τη λήψη α π οφάσεων – τις διαδικασίες α π όφασης με τη μοντελο π οίηση και τις τεχνολογίες της π ληροφορικής, στη δημιουργία και ανά π τυξη συστημάτων υ π οστήριξης α π οφάσεων

14 Ε π ι π λέον στόχοι Κατανόηση τεχνικών και διοικητικών θεμάτων – κατά την ανά π τυξη – κατά την α π οτελεσματική χρήση των ΣΥΑ Κατανόηση διαδικασίας α π οφάσεων μοντελο π οίηση & π ολυκριτηριακή ανάλυση α π οφάσεων χρήση των τεχνολογιών π ληροφορικής στην αντιμετώ π ιση διαφόρων π ροβλημάτων

15 Λήψη α π οφάσεων Ταχέα μεταβαλλόμενο π εριβάλλον αγοράς Ανάγκη για καλύτερες κατά το δυνατόν α π οφάσεις – διαχρονική αναγκαιότητα π ρέ π ει να έχουν στη διάθεσή τους – τη κατάλληλη χρονική στιγμή – τις σωστές π ληροφορίες Έγκυρη & έγκαιρη π ληροφόρηση – π ρόσθετα π λεονεκτήματα έναντι ανταγωνιστών

16 Λήψη α π οφάσεων : Στις ε π ιχειρήσεις ε π ίγνωση συνε π ειών π ληροφόρησης κάθε π ρόβλημα μιας ε π ιχείρηση – π ραγματικότητα π ρόβλημα π ληροφόρησης γενικότερα – κάθε π ρόβλημα α π όφασης = π ρόβλημα π ληροφόρησης – όταν κά π οιος αναφέρεται σε π ροβλήματα θα π ρέ π ει να ανατρέχει στη π ληροφόρηση

17 Δυσκολίες λήψης α π όφασης υφιστάμενοι π εριορισμοί ( για τους α π οφασίζοντες ) – στην ε π εξεργασία π ληροφοριών – στην ε π ίλυση π ροβλημάτων 1.π οικιλία & π ολυ π λοκότητα της α π αιτούμενης π ληροφόρησης, 2. ύ π αρξη π ροβλημάτων στην συνεργασία α π οφασιζόντων - αναλυτών για τον καθορισμό των α π αιτήσεων π ληροφόρησης Προτάθηκε μια σταδιακή π ροσέγγιση – π έντε βήματα καθορισμού των αναγκών π ληροφόρησης για το καθορισμό μιας στρατηγικής

18 Αξία - σημαντικότητα π ληροφορίας Είναι αυτή π ου της α π οδίδεται α π ό τον α π οφασίζοντα π ου τη χρησιμο π οιεί Η α π όκτηση ή μη μιας π ληροφορίας εξαρτάται α π ό την αξία π ου της έχει α π οδώσει ο χρήστης της π ληροφορία = σημαντικό π εριουσιακό στοιχείο εταιρείας Τα οφέλη α π ό εκμετάλλευσή της αφορούν – όχι στη μείωση κόστους & βελτίωση α π οδοτικότητας της εταιρείας – κυρίως βελτίωσή της σε θέματα λήψης α π οφάσεων & χάραξης στρατηγικής

19 Η χρήση των π ληροφοριακών συστημάτων Α π ό το 1979 π αρατηρήθηκε μεγάλη δυσαρμονία μεταξύ – του μεγάλου όγκου της διαθέσιμης π ληροφόρησης – του μικρού βαθμού καθημερινής της χρήσης Πολλές έρευνες μελέτησαν τη χρήση π ληροφοριακών συστημάτων ( σαν αντίστοιχου ισοδύναμου όρου με τη π ληροφόρηση ) – συμ π έρασμα για να μην υ π άρχει η δυσαρμονία π ρέ π ει να γίνεται α π οδεκτή α π ό την ε π ιχείρηση η αξία της π ληροφόρησης, π ριν γίνει ο π οιαδή π οτε π ροσ π άθεια εκμετάλλευσής της μέσω των π ληροφοριακών συστημάτων

20 Προβλήματα π ληροφόρησης α π οφασιζόντων 1. Πρόβλημα εγκυρότητας της λαμβανόμενης π ληροφόρησης 2. Ανυ π αρξία ε π αρκούς π ληροφόρησης Ύ π αρξη, αντιθέτως, π εριττής π ληροφόρησης 3. Διάχυση π ληροφοριών στα διάφορα τμήματα της ε π ιχείρησης, έτσι π ου για μικρά θέματα α π αιτείται μεγάλη π ροσ π άθεια 4. Α π όκρυψη π ληροφοριών α π ό διάφορους υ π αλλήλους της εταιρείας ε π ειδή π ιθανόν α π οκαλύ π τουν σφάλματα ή π αραλείψεις τους 5. Οι σημαντικές π ληροφορίες συνήθως φτάνουν π ολύ αργά

21 Προβλήματα π ληροφόρησης α π οφασιζόντων : Αντιμετώ π ιση Αναγκαιότητα ε π ιχειρήσεων – ανά π τυξης και λειτουργίας π ληροφοριακού συστήματος σημαντικότητα χρήσης ηλεκτρονικών υ π ολογιστών ε π ισημασμένη α π ό το 1966 – δημιουργία κατάλληλης υ π οδομής για διεξαγωγή ερευνών αγοράς συγκέντρωση αναγκαίας π ληροφόρησης ( ε π εξεργασία α π ό το π ληροφοριακό σύστημα )

22 Η χρήση π ληροφοριακών συστημάτων διοίκησης Εξυ π ηρετεί τους α π οφασίζοντες σε : – Τον έλεγχο & εκτίμηση σχεδιαζόμενων ενεργειών και α π οφάσεων τις ο π οίες μ π ορεί να συγκρίνουν με τις π ραγματικά λαμβανόμενες σαν α π οτέλεσμα της εφαρμογής των π ληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ – Τη διαδικασία π ρογραμματισμού μάρκετινγκ – Τη λήψη α π οφάσεων με τη π αροχή μοντέλων π ρόβλεψης α π οτελεσμάτων εφαρμογής των εναλλακτικών δυνατών α π οφάσεων, με στόχο την ε π ιλογή της καταλληλότερης α π ό αυτές

23 Ορισμός π ληροφοριακού συστήματος ένα σύνολο α π ό μέσα συλλογής, α π οθήκευσης, ε π εξεργασίας, ανάλυσης και διάχυσης της π ληροφόρησης με στόχο την ε π ίτευξη ενός συγκεκριμένου σκο π ού.

24 Ορισμός π ληροφοριακού συστήματος Η / Υ Ο ορισμός καλύ π τει τα π άσης φύσεως συστήματα π ληροφόρησης – στην π ράξη ο όρος αυτός αναφέρεται στα π ληροφοριακά συστήματα π ου βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικού υ π ολογιστή (computer-based information systems) Πληροφοριακά Συστήματα π ου βασίζονται στη χρήση Η / Υ ορίζουμε : τα π ληροφοριακά συστήματα π ου χρησιμο π οιούν την τεχνολογία των Η / Υ, για την υλο π οίηση των εργασιών και των στόχων των χρηστών τους.

25 Πληροφοριακό σύστημα

26 Διάφοροι τύ π οι ΠΣ ανεξάρτητα : Πληροφοριακά συστήματα π ου έχουν ανα π τυχθεί και λειτουργούν αυτόνομα για την υλο π οίηση συγκεκριμένων εργασιών ομαδο π οιημένα : Πληροφοριακά συστήματα π ου λειτουργούν σαν ανεξάρτητες μονάδες αλλά π ου συνεργάζονται και υ π οστηρίζονται στα π λαίσια υλο π οίησης ενός στόχου ( τα δεδομένα εξόδου ενός μ π ορεί να διαβιβάζονται σαν δεδομένα εισόδου σε ένα άλλο ) δικτυωμένα : Πληροφοριακά συστήματα π ου λειτουργούν σε δίκτυο οργανωμένα σε αρχιτεκτονική π ελάτη - εξυ π ηρέτη (client-server)

27 Στρατηγικός ρόλος ΠΣ Λανθασμένη θεώρηση ε π ιχειρηματιών – η χρήση των ΠΣ θα ε π ιφέρει α π οτελέσματα σε : μερίδια αγοράς, κέρδη, ανά π τυξη νέων ε π ιχειρηματικών π ρωτοβουλιών,… Μετεξέλιξη της π ε π οίθησης – κύριος ρόλος των ΠΣ : να π ροσδίδει ανταγωνιστικά π λεονεκτήματα στις ε π ιχειρήσεις Δεν υ π άρχει βεβαιότητα ότι ε π ιχείρηση π ου ανα π τύσσει & χρησιμο π οιεί ΠΣ έχει a priori την π ροσδοκώμενη ε π ιτυχία υλο π οίησης των τιθέμενων στόχων

28 Οργανωτική δομή / λειτουργία ε π ιχειρήσεων Κύρια αιτία α π οτυχίας – τα ΠΣ π ου ανα π τύσσονται π ροσαρμόζονται στην υφιστάμενη α π αρχαιωμένη οργανωτική δομή της ε π ιχείρησης ε π ιλύνοντας τρέχοντα π ροβλήματα Για ε π ίτευξη ανταγωνιστικών π λεονεκτημάτων με βοήθεια ΠΣ, α π αιτείται – αναδιοργάνωση των οργανωτικών λειτουργιών και διαδικασιών της ε π ιχείρησης – αύξηση χρήσης εξειδικευμένων π ληροφοριακών συστημάτων α π ό τα στελέχη – α π οφασίζοντες υψηλού ε π ι π έδου διοίκησης για την ε π ίλυση εξειδικευμένων π ροβλημάτων

29 Ε π ί π εδα διαχείρισης Κατά την ανά π τυξη ενός ΠΣ, π ροσαρμογή στο ε π ί π εδο διαχείρισης του χρήστη π ου α π ευθύνεται – διαφορετικές ανάγκες π ληροφόρησης, ε π εξεργασίας, ανα π αράστασης Οι διαχειριστές στρατηγικών α π οφάσεων – π ερισσότερη ανάγκη α π ό συγκεντρωτικές π ληροφορίες, π ροέρχονται α π ό το εξωτερικό των ε π ιχειρήσεων και λιγότερο α π ό το εσωτερικό τους Διαχειριστές κατώτερων ε π ι π έδων – ανάγκη κυρίως α π ό εσωτερική και λε π τομερή π ληροφόρηση

30 Τρία ε π ί π εδα μάνατζμεντ Στρατηγικού σχεδιασμού – μακροχρόνιες, αφορούν το μέλλον και την ύ π αρξη της ε π ιχείρηση, γίνεται κατανομή των π όρων και τίθενται οι στρατηγικοί στόχοι της ε π ιχείρηση Διοικητικού ελέγχου – καλύτερη διαχείριση π όρων, στα π λαίσια υλο π οίησης των α π οφάσεων για ε π ίτευξη των στόχων π ου έχουν τεθεί α π ό το ανώτερο ε π ί π εδο Λειτουργικού ελέγχου – καθημερινές α π οφάσεις ε π ίλυσης λειτουργικών π ροβλημάτων της ε π ιχείρησης

31 Ε π ικρατούσες τεχνολογικές τάσεις αύξηση χρήσης ο π τικών ινών – ταχύτερες διεθνείς δικτυακές διασυνδέσεις π λήρης ε π έκταση αντικειμενοστραφούς π ρογραμματισμού τα δίκτυα και η αρχιτεκτονική π ελάτη - εξυ π ηρέτη θα κυριαρχούν κατανεμημένες βάσεις δεδομένων – συμ π ληρώνουν το π εριβάλλον των διεθνών δικτύων εφαρμογών π ελάτη - εξυ π ηρέτη α π οθηκευτικές δυνατότητες – αύξηση μνήμης RAM & π εριφερειακών συσκευών θα αυξάνουν – μείωση κόστους τους

32 Ε π ικρατούσες τεχνολογικές τάσεις ΙΙ εξά π λωση χρήσης νευρωνικών δικτύων & έμ π ειρων συστημάτων χρήση γραφικών και εικονικής π ραγματικότητας σε συστήματα ε π ικοινωνίας διαρκής αύξηση χρήσης π ολυμέσων αύξηση ανά π τυξης και χρήσης εξειδικευμένων ΠΣ – συστημάτων υ π οστήριξης α π οφάσεων (DSS) – διοικητικά π ληροφοριακά συστήματα (EIS)

33 Τεχνολογίες π ληροφοριακών συστημάτων Ο όρος εμφανίζεται αρχικά σε συνέδρια του ΝΑΤΟ (1968, 1969) – π ροσ π άθεια συλλογικής οργάνωσης π αραγωγής π ροϊόντων λογισμικού Ολοκληρωμένα συστήματα – τα διαφορετικά συστατικά ή τμήματα του συστήματος, έχουν τη δυνατότητα, να συνεργάζονται μεταξύ τους α π οτελεσματικά. 2 είδη ολοκλήρωσης συστημάτων – τεχνική (technical integration) – λειτουργική (functional integration)

34 Τεχνική ολοκλήρωση Κάθετη ολοκλήρωση π ληροφοριακών συστημάτων – Πρόνοια κατά τη σχεδίαση για μεταφορά δεδομένων μεταξύ των διαφόρων ανεξάρτητων εφαρμογών του συστήματος. – χρήση σταθερών π αραμέτρων ενδοε π ικοινωνίας για δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων

35 Τεχνική ολοκλήρωση Οριζόντια ολοκλήρωση π ληροφοριακών συστημάτων – Πρόνοια κατά τη σχεδίαση για συνεργασία διάφορων λειτουργικών υ π οσυστημάτων του δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων α π ό το ένα υ π οσύστημα σε ένα άλλο – Διαχωρίζονται σε 4 υ π οκατηγορίες ανάλογα με το τρό π ο διασύνδεσης των υ π οσυστημάτων όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων 1. αυτόνομα (standalone) 2. α π λής διασύνδεσης (simple linked) 3.π ερί π λοκης διασύνδεσης (sophisticated linked) 4. ολοκληρωμένα (integrated)

36 Τεχνική ολοκλήρωση Προγραμματισμένη ολοκλήρωση (project integration) – Μεγάλα και π ολύ π λοκα συστήματα, π εριλαμβάνουν βάσεις δεδομένων και δυνατότητες τηλε π ικοινωνίας

37 Λειτουργική ολοκλήρωση Στόχος : βελτίωση α π οτελεσματικότητας – ολική ε π ανασχεδίαση αρκετών λειτουργικών διαδικασιών, ε π ιφέρει π ρόσθετα ανταγωνιστικά π λεονεκτήματα στην ε π ιχείρηση 2 κύριοι τρό π οι λειτουργικής ολοκλήρωσης – Κάθετη ολοκλήρωση των λειτουργιών – Οριζόντια ολοκλήρωση των λειτουργιών

38 Τρό π οι λειτουργικής ολοκλήρωσης Κάθετη ολοκλήρωση των λειτουργιών – ε π ανασχεδίαση εργασιών – ριζική μεταβολή π αραδοσιακών τρό π ων καταμερισμού ροής εργασιών στις διάφορες ομάδες χρηστών του συστήματος Οριζόντια ολοκλήρωση των λειτουργιών – χρήση συστημάτων για να μεταβάλλουν τις δομικές διαφορές μεταξύ στρατηγικών μέσων μίας εταιρείας στόχος : βελτίωση χρησιμο π οίησης μέσων = π τώση του κόστους

39 Συμβατότητα το μέτρο της λογικής αντιστοιχίας, αφενός μεν των εργασιών π ου εκτέλεσαν οι χρήστες και αφετέρου των τμημάτων του ΠΣ, π ου χρησιμο π οιήθηκαν γι ' αυτό Ουσιαστικά : ένα μέτρο π οιότητας σχεδίασης ενός ΠΣ Για ανά π τυξη ΠΣ ενδείκνυται η τεχνική ολοκλήρωση, – οι χρήστες χρησιμο π οιούν π ολλά υ π οσυστήματα → ε π ιδιώκεται α π ό τους σχεδιαστές / κατασκευαστές καλύτερο ε π ί π εδο εξυ π ηρέτησης και ωφέλειάς χρηστών α π ό χρήση του συστήματος

40 Κύκλος ζωής ανά π τυξης συστημάτων Κύκλος ζωής π ροϊόντων λογισμικού – ξεκινά α π ό τη σύλληψη μιας νέας ιδέας – φθάνει μέχρι την α π όσυρσή του α π ό την αγορά ή α π ό το σταμάτημα της χρήσης του – π εριλαμβάνει τις δραστηριότητες π ου είναι α π αραίτητες για : – την ανά π τυξη – τη λειτουργία – την συντήρησή

41 Μοντέλα ανά π τυξής λογισμικού Μοντέλο του καταρράκτη - waterfall model Σ π ειροειδές μοντέλο - spiral model Μοντέλο σταδιακής βελτίωσης και ε π αναλη π τικού εμ π λουτισμού – stepwise refinement & iterative enhancement model Μοντέλο π ρωτοτυ π ο π οίησης - prototyping model Λειτουργικό μοντέλο - operational model Μοντέλο αυτόματου π ρογραμματισμού - automatic programming model Μοντέλο της ε π αναχρησιμο π οίησης λογισμικού

42 Τα μοντέλα Περιγράφουν γενικές κατηγορίες και π ερι π τώσεις ανά π τυξης λογισμικού – π αρακάμ π τοντας λε π τομερείς αναφορές σε συγκεκριμένες π ερι π τώσεις Τα μοντέλα καλύ π τουν γενικές γραμμές ανά π τυξης λογισμικού – η ανά π τυξη και συντήρηση του λογισμικού είναι π ροσαρμοσμένες στις συνθήκες ανά π τυξής του – ( ε π ιχείρηση, χρήστες, ομάδα ανά π τυξης, ύ π αρξη στελεχών, εμ π ειρία αναλυτών, υφιστάμενος εξο π λισμός, …)

43 Μοντέλο του καταρράκτη

44 Φάσεις κύκλου ζωής ανά π τυξης ΠΣ

45 Ανάλυση, σχεδίαση, ολοκλήρωση & χρήση συστημάτων Χαρακτηριστικά ανά π τυξης ΠΣ 1960 – 70 1. Έμφαση διαδικασίας ανά π τυξης : π ειθαρχημένη ανά π τυξη : π εριορισμός των διαφορετικών π ροσω π ικών τεχνικών ανά π τυξης συστημάτων – θέσ π ιση κανόνων διαδικασίας ανά π τυξης και τεκμηρίωσης των ΠΣ αξιο π ιστία : π ροσανατολισμός έλεγχων στον εντο π ισμό λαθών – συντακτικών, λογικών ή π αραλείψεων σε ( όσο το δυνατόν ) αρχικά στάδια α π οδοτικότητα : π ροσ π άθεια βελτίωσης διαχείρισης ανά π τυξης εφαρμογών – Στόχο : οικονομία π όρων, αύξηση π αραγωγικότητας & μείωση χρόνου ανά π τυξης των ΠΣ

46 Χαρακτηριστικά ανά π τυξης ΠΣ 1960 – 70 2. έλλειψη ευελιξίας σε νέες π ροσθήκες των ήδη ανε π τυγμένων εφαρμογών 3. μη συμμετοχή των χρηστών στην διαδικασία ανά π τυξης 4.π ροσ π άθεια διερεύνησης δυσκολιών ανά π τυξης στα αρχικά στάδια ανά π τυξη συνεργασιών σε ομάδες για τη σχεδίαση του ΠΣ 5. ανά π τυξη ΠΣ με καταγραφή αρχικά των α π αιτήσεων σε δεδομένα εισόδου - εξόδου συνέχεια ανά π τυξη διαδικασιών χειρισμού των δεδομένων

47 Χαρακτηριστικά ανά π τυξης ΠΣ ’80 Ε π ιτάχυνση της ανά π τυξης ΠΣ Έμφαση στη χρήση γλωσσών 4 ης γενιάς, οι ο π οίες διαθέτουν χαρακτηριστικά : – γραφικών – σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων – ικανότητες αλληλε π ιδραστικής ε π ικοινωνίας, υ π οβολή ερωτήσεων - α π άντηση – γεννήτριες αναφορών – λεξικά δεδομένων – ε π εξεργασία κειμένων – ε π αναχρησιμο π οιούμενο κώδικα – βιβλιοθήκη ανά π τυξης λογισμικού – ασφάλεια π ρόσβασης στα δεδομένα, κ. α.

48 Χαρακτηριστικά ανά π τυξης ΠΣ ’80 Έμφαση στην ανά π τυξη π ρωτοτύ π ων για την π ειραματική δοκιμή των εφαρμογών και διενέργεια ελέγχων – Πρωτότυ π ο = ταχείας ανά π τυξης π ροϊόν λογισμικού & π εριλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες τελικού π ροϊόντος. – Βάσει αυτού γίνονται οι έλεγχοι εντο π ίζονται σφάλματα διερευνώνται νέες α π αιτήσεις, νέες λειτουργίες. – Το π ρότυ π ο υφίσταται βελτιώσεις η διαδικασία ε π αναλαμβάνεται μέχρι να π άρουμε το τελικό π ροϊόν

49 Χαρακτηριστικά ανά π τυξης ΠΣ ’80 Έμφαση σε χρήση τεχνικών δομημένης ανά π τυξης εφαρμογών με χρήση εργαλείων CASE – Computer-Aided Software Engineering – τα εργαλεία στοχεύουν στην αυτοματο π οίηση της ανά π τυξης μεγάλων και σύνθετων ΠΣ Έμφαση σε ανά π τυξη εφαρμογών με χρήση αντικειμενοστραφούς π ρογραμματισμού

50 Χαρακτηριστικά ανά π τυξης ΠΣ ’80 Έμφαση ανά π τυξης συστημάτων ανοιχτής αρχιτεκτονικής – Ανεξαρτησία δεδομένων, λογικής και διαδικασιών – Οι εφαρμογές π ου ανα π τύσσονται είναι ανεξάρτητες α π ό π λατφόρμα ανά π τυξης, εύκολες σε μεταβολές και ολοκληρώσιμες με άλλες εφαρμογές

51 Δομημένη ανάλυση Σχεδίαση Συστήματος ανά π τυξη συστήματος – γίνεται για να καλύ π τει συγκεκριμένες ανάγκες αρχικά τίθενται αντικειμενικοί στόχοι π ου π ρέ π ει να π ληροί το σύστημα π ρώτη φάση – π ροσδιορισμός α π αιτήσεων συστήματος – καταγραφή, ανάλυση, καθορισμός α π αιτήσεων

52 Δομημένη ανάλυση φάση της σχεδίασης – οι λειτουργίες - ε π εξεργασίες μετασχηματίζονται – εύκολη η υλο π οίηση συστήματος με διαθέσιμα μέσα υλικού + λογισμικού – καθορισμός τμημάτων (modules) υλο π οιούν συγκεκριμένες λειτουργίες - ε π εξεργασίες τρό π ος διαχείρισης δεδομένων, συστήματος ε π ικοινωνίας χρήστη – συστήματος

53 Εργαλεία ανάλυσης ανά π τυξη π οιοτικού λογισμικού – βάση αρχών δομημένης ανάλυσης – α π αραίτητη η χρήση κατάλληλων εργαλείων γραφική ανα π αράσταση λειτουργιών - λογικής συστήματος – Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων – Λεξικών Δεδομένων – Διαγραμμάτων Δομής – Διαγραμμάτων Δομής Δεδομένων


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εισαγωγή. Στόχος του μαθήματος  Η κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google