Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2 Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού για :  τον εκσυγχρονισμό τους,  την ποιοτική αναβάθμιση τους,  τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000 € «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 2

3 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/03/2016 έως 17/05/2016 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΥΠΟΒΟΛΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 3 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

4 Στο πλαίσιο του προγράμματος έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 € Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Επιπλέον 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ΠΡΟΣΟΧΗ : ΙΣΧΥΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ De Minimis!!!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ : ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 150.000 € (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΌ : ελάχιστα έως καθόλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) 4 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

5 Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :  Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τις παρακάτω προϋποθέσεις :  λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας  να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε.,Ε.Ε., Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις  να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση  να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης Ως υφιστάμενη / νέα ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31.12.2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,5 ΕΜΕ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 5 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

6 Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση : ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια θαλάσσιες μεταφορές campings κατασκηνώσεις ταξιδιωτικά πρακτορεία υπηρεσίες κρατήσεων οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων ενοικιάσεις οχημάτων Τουριστικά πρακτορεία EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

7  Κ τίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  Μηχανήματα και εξοπλισμός  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & νερού  Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ.)  Πιστοποιήσεις συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  Ενέργειες προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους  Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  Μεταφορικά μέσα  Μελέτες, έρευνες αγοράς  Αμοιβές Συμβούλων  Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 7

8 Bασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),  Υλικά / Κατασκευές,  Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια,  Περιβάλλον,  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,  Υγεία Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 78.000.000 € ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 8

9 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 07/04/2016 έως 20/05/2016 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΥΠΟΒΟΛΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

10 Στο πλαίσιο του προγράμματος έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 € Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Επιπλέον 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ΠΡΟΣΟΧΗ : ΙΣΧΥΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ De Minimis!!!!!! 10 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11 Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :  Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τις παρακάτω προϋποθέσεις :  λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας  να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε.,Ε.Ε., Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις  να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση  να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης Ως υφιστάμενη / νέα ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31.12.2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΌΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΑΔ ΕΩΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

12 Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας Μηχανολογικός εξοπλισμός,απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ Πιστοποίηση Συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση Προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων Δικαιώματα τεχνογνωσίας Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη για την βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και της καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας Πλήρες μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 12

13 Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 72.000.000€ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 13

14 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 17/03/2016 έως 27/04/2016 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 14 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

15 Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 € έως 60.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. 15 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

16 Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 16 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

17 Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας Αγροδιατροφή Ενέργεια Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Υγεία - Φάρμακα Υλικά – Κατασκευές ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 17 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

18 Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες ) σε ποσοστό έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις Αποσβέσεις Παγίων Προμήθεια Αναλωσίμων Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων) το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) οι δαπάνες και οι αμοιβές τρίτων σε ποσοστό έως 8% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 18

19 Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 32.500.000€ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 19

20 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 08/03/2016 έως 27/04/2016 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 20 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

21 Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 21 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

22 Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςγια την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ειδικότερα: άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 22 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

23 Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες ) σε ποσοστό έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου οι δαπάνες και οι αμοιβές τρίτων σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου σε ποσοστό έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου Προμήθεια αναλωσίμων σε ποσοστό έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ) Αποσβέσεις παγίων ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 23

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google