Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

K ΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης AFCOS Anti Fraud Coordination Service.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "K ΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης AFCOS Anti Fraud Coordination Service."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 K ΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης AFCOS Anti Fraud Coordination Service

3 Περιεχόμενα της Παρουσίασης Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 1.Υποχρεώσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της Απάτης : Ευρωπαϊκό - Εθνικό Πλαίσιο 2. Ελληνική υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 3. Αρμοδιότητες κα Δράσεις της Υπηρεσίας Πρόληψη της Απάτης Αναφορά Παρατυπιών Εξέταση Καταγγελιών Συντονισμό σε υποθέσεις Απάτης

4 Καταπολέμηση της Απάτης – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 1.Η Επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη καλούνται να καταπολεμούν την απάτη και οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρα 310 και 325) 2.Στα προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης η Επιτροπή αναθέτει στα κράτη μέλη την κύρια ευθύνη για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης (άρ. του Δημοσιονομικού Καν. ΕΕ Νο 966/2012)

5 Καταπολέμηση της Απάτης – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Η έννοια του AFCOS εισήχθη στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ με τον Καν.(EU, EURATOM) No 883/2013, "Τα κράτη μέλη καλούνται να ορίζουν μια υπηρεσία («η υπηρεσία συντονισμού της καταπολέμησης της απάτης») για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα, με την Υπηρεσία. …..».

6 Καταπολέμηση της Απάτης – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Η Υπηρεσία AFCOS οφείλει να διασφαλίσει κατ’ ελάχιστον: 1.Τον συντονισμό (coordination) εντός της χώρας, όλων των απαραίτητων νομοθετικών, διοικητικών και ερευνητικών υποχρεώσεων και ενεργειών, που σχετίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. 2.Την συνεργασία (cooperation) με την OLAF και τα άλλα Κράτη Μέλη

7 Καταπολέμηση της Απάτης – Εθνικό Πλαίσιο Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της υποχρέωσης, που προβλέπει ο Κανονισμός 883/2013, η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ορίστηκε ως η Ελληνική Συντονιστική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της απάτης (AFCOS), δυνάμει της παρ. 1β του άρθρου 7 του νόμου 4320/2015

8 Καταπολέμηση της Απάτης – Υπηρεσία AFCOS Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Οι τομείς δραστηριότητας της ελληνικής Υπηρεσία AFCOS στους πρώτους μήνες λειτουργίας της αφορούν : Α. στην Πρόληψης της απάτης Β. στην Αναφορά παρατυπιών Γ. στην Εξέταση καταγγελιών Δ. στον Συντονισμό σε υποθέσεις απάτης

9 Α. Πρόληψη της Απάτης - (πολιτικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της απάτης) Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 1.Συνεργασία με την OLAF 1.1 Ετήσια Έκθεση 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1.2 Ομάδες εργασίας της OLAF 1.3 Συναντήσεις με στελέχη της OLAF 1.4 Διακρατικό σεμινάριο εκπαίδευσης IMS 5

10 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2.Αποτύπωση σε εθνικό επίπεδο των φορέων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο πεδίο καταπολέμησης της απάτης 3.Εξέταση της ανάγκης ανάπτυξης Εθνικής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Απάτης σε σχέση με των Υφιστάμενες Εθνικές Στρατηγικές Α. Πρόληψη της Απάτης - (πολιτικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της απάτης)

11 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 4.Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας Υπηρεσιών AFCOS. με ενέργειες που αφορούν : στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών, στην υιοθέτηση διαδικασιών συντονισμού δράσεων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Α. Πρόληψη της Απάτης - (πολιτικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της απάτης)

12 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Ο Καν.1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καλεί τις Διαχειριστικές Αρχές να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. Β. Αναφορά παρατυπιών

13 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Ειδικότερα προβλέπεται: 1.ότι τα Κ-Μ προλαμβάνουν, ανιχνεύουν και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, καθώς και τόκους υπερημερίας. 2.ενημερώνουν την Επιτροπή για τις παρατυπίες, που υπερβαίνουν τα 10.000 EUR συνεισφοράς των Ταμείων και την κρατούν ενήμερη για τη σημαντική πρόοδο σχετικών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών Β. Αναφορά παρατυπιών

14 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Η υποχρέωση αναφοράς παρατυπιών καταγράφεται στο σύνολο των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης : Δράσεις ΕΔΕΤ (Καν. 1303/13) και κοινής γεωργικής πολιτικής (Καν. Ε.Ε. 1306/2013 άρθρα 48.3, 50.2), Δράσεις του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Καν. Ε.Ε. 514/2014), Δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Καν. Ε.Ε. 223/2014) Δράσεις του Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Καν. Ε.Ε. 1309/2013). Β. Αναφορά παρατυπιών

15 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τις παρατυπίες στην Επιτροπή (OLAF) μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Παρατυπιών (IMS) σε τακτική βάση. Εφαρμοστικοί Κανονισμοί:  1970/2015 και 1974/2015 για τα ΕΔΕΤ (εκτός Γεωργικού Ταμείου),  1970/2015 και 1975/2015 για το Γεωργικό Ταμείο,  1972/2015 και 1976/2015 για το ΤΕΒΑ,  1973/2015 και 1977/2015 για το ΤΑΜΕΑ Β. Αναφορά παρατυπιών

16 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Οι εν λόγω υποχρεώσεις, που πηγάζουν από τους Κανονισμούς, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, για τα ΕΔΕΤ ενσωματώθηκαν : 1.στη Διαδικασία ΔIII_3 «Αναφορά παρατυπιών στην ΕΕ» του ΣΔΕ των Διαρθρωτικών Δράσεων 2014-2020 1.στη Διαδικασία V.1.5 «Διαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών στην OLAF» του ΣΔΕ του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΦΕΚ 1273/Β΄/4-5-2013). Β. Αναφορά παρατυπιών

17 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Η Υπηρεσία AFCOS θα πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή της τομεακής νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με τη διαδικασία αναφοράς των παρατυπιών, ….. με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παρατυπιών (IMS),..και την αναφορά της προόδου των σχετικών διοικητικών και ελεγκτικών διαδικασιών. Εάν οι ως άνω αναφερόμενες ενέργειες υλοποιούνται από άλλη αρμόδια εθνική αρχή, η Υπηρεσία AFCOS δύναται να εξασφαλίσει οποιοδήποτε συντονισμό απαιτείται. Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination Service (AFCOS) Β. Αναφορά παρατυπιών

18 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Η υποχρέωση των Κρατών Μελών για δημιουργία μηχανισμού υποδοχής καταγγελιών απαντάται πρώτη φορά σε επίπεδο κανονισμών που αφορούν στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, (Καν. ΕΕ 1303/2013, άρθρο 74): «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθενται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ. Την ευθύνη για το πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές τις ρυθμίσεις αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο». Γ. Εξέταση Καταγγελιών

19 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020, (άρθρο 52, παρ. 4) προβλέπεται ότι: «Δημιουργείται μηχανισμός υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε διαρθρωτικές δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οποίος τίθεται σε εφαρμογή σε πλήρη συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γ. Εξέταση Καταγγελιών

20 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Α. Εξέταση Καταγγελιών στις Διαρθρωτικές Δράσεις Οι υποχρεώσεις, του Καν. 1303/13 και τον Ν. 4314/2014, ενσωματώθηκαν στο ΣΔΕ των Διαρθρωτικών Δράσεων όπου προβλέπεται η ΔVIII_3: «Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών» με συμμετοχή στην διαδικασία της υπηρεσίας AFCOS ως Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα Γ. Εξέταση Καταγγελιών

21 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Β. Εξέταση καταγγελιών στις Δράσεις του Γεωργικού Ταμείου Για τις καταγγελίες που αφορούν σε δράσεις του Γεωργικού Ταμείου σχετική αναφορά ως προς την εξέτασή τους υπάρχει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020» ( ενότητα 15.1.2), χωρίς εξειδίκευση στη Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Γεωργικού Ταμείου (ΦΕΚ 1273/Β΄/4-5-2013) Γ. Εξέταση Καταγγελιών

22 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Από τον Ιανουάριο του 2016 η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει αναπτύξει και έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας στην ιστοσελίδα της ΓΕΓΚΑΔ (http://kataggelies.gsac.gov.gr/),http://kataggelies.gsac.gov.gr/ μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)www.espa.gr Γ. Εξέταση Καταγγελιών

23 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 1. Επιτόπιοι έλεγχοι (on-the-spot checks) – OLAF & Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. - Συντονισμός: AFCOS. 11 ος 2015 - 5 ος 2016: διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι (on-the-spot checks – Κανονισμοί 2185/1996 και 883/2013), σε οκτώ (8) οικονομικούς φορείς στην Ελλάδα, στα πλαίσια τεσσάρων (4) υποθέσεων. Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 23

24 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 1. Επιτόπιοι έλεγχοι (on-the-spot checks) – OLAF & Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. - Συντονισμός: AFCOS. Οι εν λόγω υποθέσεις και επιτόπιοι έλεγχοι αφορούσαν σε:  Έρευνα για απάτη και παρατυπίες, σε μία (1) υπόθεση  Εσωτερική έρευνα της OLAF, σε μία (1) υπόθεση  Έρευνα για παρατυπίες, σε δύο (2) υποθέσεις Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 24

25 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Η Τελωνειακή Υπηρεσία από τον 10 ο 2015 έως τον 4 ο 2016 κατέσχεσε έντεκα (11) εμπορευματοκιβώτια (containers) με λαθραία τσιγάρα. Συνολικός αριθμός κατασχεθέντων τσιγάρων: 125.570.000. Συνολικό ποσό αναλογούντων δασμών και φόρων: €23.119.841,18 Συνεργασία: Τελωνειακή Υπηρεσία με Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για κατασχέσεις πέντε (5) εμπορευματοκιβωτίων. Συντονισμός: Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς – AFCOS. Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 25

26 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Οι πληροφορίες που τελικώς οδήγησαν στις κατασχέσεις, αρχικώς περιήλθαν στο AFCOS από την OLAF, γεγονός που καταδεικνύει επίσης την άριστη συνεργασία που έχει παγιωθεί μεταξύ του AFCOS της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης - OLAF. Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 26

27 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Αξίζει να σημειωθεί ότι η OLAF μέσα στο 2016 έχει δημοσιεύσει δύο (2) δελτία τύπου, αναφορικά με σημαντικές επιτυχίες στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων, στις οποίες γίνονται ρητές αναφορές στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τη συνεισφορά της στον τομέα αυτό. Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 27

28 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Το Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων & Δίωξης του Ε’ Τελωνείου Πειραιά κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016 κατέσχεσε πέντε (5) εμπορευματοκιβώτια (containers) με λαθραία τσιγάρα. Συνεργασία: Τελωνειακή Υπηρεσία με Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. Συντονισμός: Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς – AFCOS. Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 28

29 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Συνολικός αριθμός κατασχεθέντων τσιγάρων: 58.350.000. Συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων: €10.751.164,59 Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 29

30 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Σημειώνεται ότι στις σχετικές επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκε και ο σκύλος ανιχνευτής καπνικών ΝΤΙΑΜΠΛΟ της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 30

31 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Κατασχέθηκαν:  τσιγάρα,  άλλα προϊόντα (που χρησιμοποιήθηκαν για παραπλάνηση των Αρχών),  συνολικά εννέα (9) εμπορευματοκιβώτια (5 με λαθραία τσιγάρα + 4 με τα άλλα προϊόντα). Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 31

32 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων – προϊόντα για παραπλάνηση των Αρχών Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 32

33 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Κύπρος Μαυροβούνιο Μάλτα Πειραιάς Κίνα Μεταφόρτωση σε άλλα containers Ταϊβάν Κατασχέσεις: 1 ος 2016 & 2 ος 2016 Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 33

34 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 34

35 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS 2. Κατασχέσεις τσιγάρων Παράγοντες επιτυχίας:  Ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ OLAF, εμπλεκόμενων κρατών μελών και τρίτων χωρών.  Διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.  Αποτελεσματικότητα τελωνειακών ερευνών και ελέγχων.  Συντονισμός – αποτελεσματική συνεργασία. Δ. Συντονισμός σε υποθέσεις απάτης 35

36 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Κατασχέσεις καπνικών προϊόντων στην Ε.Ε. (πηγή: OLAF) 36 2015: 1 η Θέση 2014: 3 η Θέση 2013: 2 η Θέση 2012: 4 η Θέση 2011: 1 η Θέση 2010: 3 η Θέση 2009: 6 η Θέση

37 Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - AFCOS Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!!


Κατέβασμα ppt "K ΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Συντονιστική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης AFCOS Anti Fraud Coordination Service."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google