Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ ’ Λυκείου, Έκφραση – Έκθεση Β. Τζιβανάκη Τεχνολογία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ ’ Λυκείου, Έκφραση – Έκθεση Β. Τζιβανάκη Τεχνολογία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ ’ Λυκείου, Έκφραση – Έκθεση Β. Τζιβανάκη Τεχνολογία

2 Περιεχόμενα Ορισμός Διαχρονική ευρύτητα του όρου Σύγκριση με ΕΠΙΣΤΗΜΗ Γενικός σκοπός τεχνολογίας Τομείς τεχνολογίας Θετικά και αρνητικά Αντί για συμπέρασμα Λύσεις Εργασίες

3 Ορισμός Όταν χρησιμοποιώ τη ΓΝΩΣΗ ( στις μέρες μας επιστημονική ) και συνδυάζω ΠΟΡΟΥΣ, ώστε να δημιουργήσω ένα ΠΡΟΪΟΝ ( υλικό αντικείμενο ) με ΠΡΑΚΤΙΚΟ όφελος μέσω συγκεκριμένων πλέον ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΜΕΘΟΔΩΝ.

4 Επομένως ….. Τεχνολογία έχουμε από την εποχή των σπηλαίων και τα πρώτα εργαλεία του ανθρώπου ως σήμερα !!!

5 Προσοχή ! Δεν συγχέω τους όρους ε π ιστήμη και τεχνολογία. Η ε π ιστήμη έχει να κάνει με τη θεωρητική γνώση και τη συστηματική της μελέτη, ενώ η τεχνολογία συνδέεται κυρίως με την π ρακτική εφαρμογή. Η τεχνολογία π ροηγείται της ε π ιστήμης. Η ε π ιστήμη στις μέρες μας α π οτελεί σημαντικό κομμάτι της τεχνολογίας.

6 Σκοπός τεχνολογίας Διευκόλυνση και βελτίωση της ανθρώ π ινης ζωής Κάλυψη σημαντικών αναγκών ( Στις μέρες μας ) Κέρδη εταιριών και ανταγωνισμός

7 Τομείς τεχνολογίας Πληροφορία και Ε π ικοινωνία Βιομηχανία και Μηχανική Υγεία και Ασφάλεια Μεταφορές Στρατιωτική Τεχνολογία Οικιακή Τεχνολογία

8 Θετικά Τεχνολογίας Μεγέθυνση φυσικών δυνάμεων Βελτίωση καθημερινότητας Αύξηση π αραγωγικότητας και αφθονία αγαθών Κίνηση της οικονομίας Εκμηδένιση α π οστάσεων Πρόσβαση στην είδηση και στην π ληροφορία Αύξηση Μ. Ο. ζωής και ελεύθερου χρόνου Αμεσότητα στην ε π ικοινωνία Α π αλλαγή α π ό δεισιδαιμονίες και π ρολήψεις Διευκόλυνση εργασιών Προώθηση της εκ π αιδευτικής διαδικασίας ( σελ.183-196 ε π ιλεκτικά ) Ασφάλεια και π ρόοδος υγείας

9 Αρνητικά Τεχνολογίας Κοινωνικές Ε π ι π τώσεις ( άνθρω π οι ηθικά α π οξενωμένοι, α π ροσανατόλιστοι, π ου δύσκολα κο π ιάζουν κ ’ διεκδικούν, έξω α π ό την π ραγματική ζωή, θύματα π λασματικών αναγκών, κίνδυνοι για μικρά π αιδιά ) Εξάντληση φυσικών π όρων και α π ομάκρυνση α π ό τη φύση Μόνιμη α π ειλή για καταστροφή του κόσμου Κατάργηση ιδιωτικότητας κίνδυνοι ίντερνετ, ολόκληρο κεφάλαιο Κατάργηση π αλαιών ε π αγγελμάτων και ανάγκη π ροσαρμογής σε νέες α π αιτήσεις στον εργασιακό τομέα

10 Αντί για συμπέρασμα « Αυτή καθ ’ αυτή η τεχνολογία δεν μ π ορεί π αρά να ανα π τύσσεται. Όσο η ε π ιστημονική γνώση αυξάνεται, π ράγμα π ου είναι μέσα στη φύση του ανθρώ π ου, τόσο π ερισσότερες εφαρμογές βρίσκει σ ’ αυτό π ου ονομάζουμε τεχνολογία. Δεν μ π ορούμε να αρνηθούμε την π ροσ π άθεια για α π οκάλυψη της φύσης ε π ειδή υ π άρχει δυνατότητα να γίνει κακή χρήση των α π οτελεσμάτων της. Η τεχνολογία α π ό μόνη της δεν είναι καθόλου αρνητική.»

11 Λύσεις - Τεχνολογία και Ηθική Προτεραιότ ητα στους ανθρώ π ους και όχι στα άψυχα υλικά Διάκριση του π λασματικού α π ό το αληθινό μέσω π αιδείας, π ροάσ π ιση δικαιωμάτων και χαρακτήρα καθενός, ευαισθητο π οιημένοι γονείς Η αγά π η π ρος το π εριβάλλον και η π ροστασία του Ενίσχυση μέσω αγορών των φιλικών π ρος το π εριβάλλον τεχνολογιών, α π όρριψη των άλλων Ηθικό « Μέτρο » των τεχνολόγων και των εταιρειών, π οινικές κυρώσεις Οφείλουν να π ροειδο π οιούν καταναλωτές και κυβερνήσεις, ιδιαίτερη π ροσοχή ως π ρος τη χρήση και την κατάχρηση

12 Εργασίες Χωριζόμαστε σε 4-5 ομάδες. Καθεμία γράφει σε μία παράγραφο 150+ λέξεων τα θετικά και τα αρνητικά από έναν τομέα τεχνολογίας της επιλογής της. ( ανάπτυξη με σύγκριση αντίθεση ή διαίρεση ) “ Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι στραμμένος στην τεχνολογία. Φοιτητές, επιστήμονες, βιομηχανίες, εταιρείες, έμποροι και καταστήματα, πελάτες ή καταναλωτές αποτελούν μια αλυσίδα που τραβάει την τεχνολογία μπροστά με απίστευτους ρυθμούς, λες και η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγεί στη σωτηρία του κόσμου. Από την άλλη, αυτό το τελευταίο, μπορούμε να το αποκλείσουμε με βεβαιότητα ?” ( Επικοινωνιακή περίσταση : παρουσίαση σε μαθητικό συνέδριο τεχνολογίας, αριθμός λέξεων : 450-500, θέμα : πόσο δικαιολογημένη είναι η παραπάνω ανησυχία, σχολιασμός των λέξεων πελάτες και καταναλωτές, με ποιους τρόπους η τεχνολογία απειλεί τον κόσμο και με ποιους – απ ’ την άλλη - θα μπορούσε να τον σώσει.)


Κατέβασμα ppt "Γ ’ Λυκείου, Έκφραση – Έκθεση Β. Τζιβανάκη Τεχνολογία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google