Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016. Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016. Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

2 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών επιχειρήσεων, ενώ παρέχει σημαντικά κίνητρα και για την επαναλειτουργία κλειστών βιομηχανιών και διατηρεί τις ενισχύσεις ξενοδοχειακών μονάδων. 2 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

3 Υλικά-Κατασκευές : έξυπνα επιχρίσματα, πράσινα υλικά, σύνθετα δομικά στοιχεία κτιρίων,πλωτές κατασκευές κλπ Υγεία-Φάρμακο: ανταγωνιστικά φαρμακευτικά προϊόντα & τεχνολογίες,τηλεϊατρική,ιατρικός τουρισμός,ανταγωνιστικές εφαρμογές & υπηρεσίες κλπ Ενέργεια : προϊόντα & υπηρεσίες εξοικονόμησης, έξυπνα δίκτυα & αποθήκευση ενέργειας κλπ, ΟΧΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΟΧΙ ΑΙΟΛΙΚΑ Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα : νέες τεχνολογίες μεταφορών, αειφόρες αστικές μεταφορές, ηλεκτρονική ροή πληροφοριών, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, 3 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΤΟΜΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη : σύγχρονες δραστηριότητες ανακύκλωσης, ανάκτηση υλικών, διαχείριση βιοαποβλήτων και βιομηχανικών αποβλήτων, αντιρρυπαντική προστασία Τουρισμός, πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία: εφαρμογές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,πολιτιστικά λογισμικά κλπ ΤΠΕ : διαχείριση περιεχομένου πληροφοριών,αρχιτεκτονική δικτύων,μικρο-ηλεκτρονική,νανο-μικρο-ηλεκτρονική κλπ Αγροδιατροφή :τρόφιμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας για τη μεταποίηση κλπ 4 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΤΟΜΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5 Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης: Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ (από 1 εκατ. ευρώ). Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό 200.000 ευρώ (από 500.000 ευρώ). Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ (ξεκινούσαν από 200.000 και 300.000 ευρώ). ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 5

6 Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν οι εταιρείες που λειτουργούν υπό μορφήν: ατομικών επιχειρήσεων, εμπορικών εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων συνεταιριστικών εταιρειών υπό ίδρυση εταιρείες Δικαίωμα υπαγωγής θα έχουν και επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, πανεπιστήμια κ.ά. LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 6 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

7 Παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά τα παρακάτω είδη ενισχύσεων : 1. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση. 2. Επιχορήγηση από το κράτος για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη των δόσεων για leasing απόκτησης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η επιδότηση προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης. ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 7

8 4. Επιδότηση επιτοκίου. 5. Συμψηφισμός οφειλών με φόρους. 6. Κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. 7. Σταθερό φορολογικό σύστημα για επτά χρόνια. 8. Ταχεία αδειοδότηση. 9. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών. 8 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

9 Προβλέπεται ότι μπορεί να ενισχυθεί η αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την α γορά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύνανται να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 9

10 Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το 70% στην περίπτωση των ΜμΕ. – Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Επίσης η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, εφόσον στη λήξη της τα αποκτήσει ο επενδυτής. – Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 10 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11 – Η ανέγερση εγκαταστάσεων σε χώρο που έχει μισθωθεί- παραχωρηθεί από το δημόσιο – Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ λογισμικό, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα κλπ) μπορούν να ενισχυθούν υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού είναι επιλέξιμες μέχρι του 50% των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την αρχική επένδυση και για τις ΜμΕ μέχρι 75%. – Ενισχύονται επίσης μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού 50.000 ευρώ. - Ενισχύονται δαπάνες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 11 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

12 Σχετικά με την καινοτομία των ΜμΕ, ενισχύονται δαπάνες για: (α) απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. (β) απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από ερευνητικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις (γ) συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών 12 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

13 Για τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας κατ’ εξαίρεση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες λειτουργίας, οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες σχετικά με: (α) τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού, (β) την προβολή, (γ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, (δ) την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων. 13 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

14 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 14 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

15 Οικονομική επίδοση του φορέα (αριθμοδείκτες) Διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου – εταίρου Κάλυψη Ιδίας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα μετά την επένδυση Θέσεις εργασίας που δημιουργεί η επένδυση Αξιοποίηση ανενεργών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Υφιστάμενες εξαγωγές σε ποσοστό του κύκλου εργασιών Ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ >= 25% 15 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

16 ⇒ ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων ⇒ επέκταση και εκσυγχρονισμό κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων ⇒ εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακά Κέντρα, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, θεματικά Πάρκα, Τουριστικούς Λιμένες Σκαφών Αναψυχής, γήπεδα Γκολφ, εγκαταστάσεις Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικά Κέντρα, Κέντρα Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρόμια). ⇒ οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 16

17 ⇒ μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων, και υφιστάμενων ξενοδοχείων που λειτουργούν σε παραδοσιακά- διατηρητέα κτίρια και αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων. ⇒ εκσυγχρονισμό κάμπινγκ Γ’ τάξης και άνω, καθώς και μετατροπή τους σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων. ⇒ εκσυγχρονισμό και επέκταση ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων. Επίσης επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν συμπληρώσουν επτά χρόνια λειτουργίας. LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 17 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

18 1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ 2.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Υπενθυμίζουμε : -Προσωπικό <10 άτομα : ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ -Προσωπικό >10 & <50, τζίρος <10 εκατ. €, ΜΙΚΡΗ -Προσωπικό >50 & 10 εκατ & <20 εκατ €,ΜΕΣΑΙΑ -Προσωπικό >250 άτομα, τζίρος >20 εκατ.€,ΜΕΓΑΛΗ 5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ,πότε έγινε η τελευταία μέσω αναπτυξιακού LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 18 ΣΥΝΟΨΗ – ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΩ

19 1.Δράση 4.2.1 Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΠΑΑ 2014-2020 19 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

20 20 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

21 Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για : ιδρύσεις εκσυγχρονισμούς επεκτάσεις μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 21 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26 ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114

22 Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, έως 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων Αγορά καινούργιων οχημάτων – όπως ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 22

23 Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης Απόκτηση πιστοποιητικών (όπως ISO, HACCP) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως fax, τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, λογισμικών κλπ) Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 23

24 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ) Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3. Εξοικονόμηση ύδατος Αύξηση θέσεων απασχόλησης Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 24

25 Το ύψος χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 10.000.000 €. Τα ποσοστά επιδότησης ανά περιφέρεια διαμορφώνονται ως εξής : Ποσοστό 75% Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο Ποσοστό 50% Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά., Πελοπόννησος, Κρήτη. Ποσοστό 40% Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Αττική Για δικαιούχους που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, Τ.Κ. 54627 T. + 30 2310 552 113, f. +30 2310 552 114 25

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016. Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google