Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 ΥΓΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " ΥΓΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  ΥΓΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

3   Εργασία σε επικίνδυνα σημεία.  Εργασία σε ύψος.  Εργασία σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους.  Εργασία σε μηχανές ή κοντά σε αυτές.  Εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.  Εργασία κοντά σε επικίνδυνες ουσίες.  Εργασία σε χώρους που υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

4   Χημικοί παράγοντες. Υπέρβαση οριακών τιμών έκθεσης σε αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα σωματίδια.  Φυσικοί παράγοντες. Καιρικές συνθήκες. Θόρυβος.  Βιολογικοί παράγοντες. Ιοί, βακτήρια, τοξίνες. Προσωπική υγιεινή. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ

5   Οργάνωση εργασίας.  Βάρδιες  Βιολογικό ρολόι  Κόπωση  Νυκτερινή εργασία  Σωματική και νοητική κόπωση.  Ψυχολογικοί παράγοντες.  Διαμονή και εργασία στον ίδιο χώρο  Στέρηση οικογένειας και κοινωνικής ζωής  Συνθήκες εργασίας.  Τραυματισμοί από χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού.  Χρήση υλικών που δεν ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΊ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

6   Ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος επέβαλλαν την δημιουργία του ναυτεργατικού δικαίου.  Φορτηγά πλοία άνω των 800 κοχ εφαρμόζεται ο Κανονισμός Εργασίας Φορτηγών πλοίων.  Επιβατικά πλοία άνω των 500 κοχ εφαρμόζεται ο Κανονισμός Υπηρεσίας Επιβατικών Πλοίων. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

7   Εκπαίδευση.  Επαγγελματική κατάρτιση.  Πειθαρχεία, ιεραρχία. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

8   Ρέλια.  Δίχτυ ασφαλείας.  Φωτισμός  Κυκλικό σωσίβιο με σχοινί. Σκάλα ακομοδεσίου ή διαβάθρα (Gangway).

9   Κυκλικό σωσίβιο.  Υβιλάι.  Φωτισμός. Σκάλα πιλότου

10   Κίνδυνοι κατά την φορτοεκφόρτωση φορτίου.  Διάδρομοι κυκλοφορίας για ασφαλή μετακίνηση του πληρώματος.  Θέσπιση κανόνων εργασίας και εφαρμογή.  Καθαριότητα του χώρου από λάδια, εμπόδια  Βίντσια, σχοινιά.  Σωληνώσεις καταστρώματος. Ασφάλεια στο κατάστρωμα

11   Μπουκαπόρτες.  Σκάλες.  Φωτισμός.  Ρουχισμός ασφαλείας με έντονο χρώμα.  Υπεύθυνος αξιωματικός.  Κανόνες ασφαλείας. Ασφάλεια στους χώρους φορτίου του πλοίου

12   Κανόνες υγιεινής.  Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.  Απολύμανση / απεντόμωση.  Φωτισμός.  Αερισμός.  Κλιματισμός.  Πόσιμο νερό. Ασφάλεια στο ακομοδέσιο

13   Εξειδίκευση ναυτικών.  Υψηλές θερμοκρασίες.  Πυρκαγιά και μέσα πυρόσβεσης.  Περιστρεφόμενα μηχανήματα.  Ευθύνες αξιωματικών.  Προστατευτικός εξοπλισμός / ένδυση.  Σήμανση.  Λάδια.  Ένταση θορύβου.  Οδοί διαφυγής / στεγανές θύρες. Ασφάλεια στο μηχανοστάσιο.

14   Τοποθέτηση προφυλακτήρων σε περιστρεφόμενα μηχανήματα.  Μόνωση σωληνώσεων και άλλων μερών των μηχανημάτων.  Προειδοποιητικές πινακίδες.  Κατάλληλος ρουχισμός. Ασφάλεια εργασίας κοντά σε μηχανήματα.

15   Σήμανση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  Συντήρηση δικτύων ρεύματος.  Οδηγίες χρήσης ηλεκτρικών στοιχείων.  Αρμοδιότητα χρήσης λόγω ειδικότητας. Ασφάλεια από την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

16   Απαγόρευση καπνίσματος, γυμνών φώτων και χρήσης φλόγας στα αμπάρια του πλοίου.  Απαγόρευση καπνίσματος, γυμνών φώτων και χρήσης φλόγας σε πλοία μεταφοράς εύφλεκτων υγρών ή αερίων και γενικά επικίνδυνων φορτίων.  Χρήση μόνο εγκεκριμένων αντιεκρηκτικών φανών. Ασφαλής χρήση φορητών φανών, κάπνισμα και γυμνή φλόγα.

17  Μηχανοστάσιο

18  Engine control room

19   Συμπλήρωση του απαραίτητου εντύπου.  Άδεια από τις λιμενικές αρχές όταν είμαστε σε λιμάνι.  Απαγόρευση καπνίσματος.  Προετοιμασία για ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Θερμές / ψυχρές εργασίες.

20  Κλάση 1 Εκρηκτικά. Υποκλάση 1 ουσίες με κίνδυνο έκρηξης. Υποκλάση 2, ουσίες με κίνδυνο εκτίναξης. Υποκλάση 3, ουσίες με κίνδυνο πυρκαγιάς. Υποκλάση 4, ουσίες χωρίς σημαντικό κίνδυνο. Υποκλάση 5, μη ευαίσθητες ουσίες. Κλάση 2 Αέρια 1.Μόνιμα αέρια υπό πίεση 2.Υγροποιημένα αέρια. 3.Διαλυμένα αέρια υπό πίεση Υποκλάση 1, Εύφλεκτα αέρια. Υποκλάση 2, Άφλεκτα αέρια. Υποκλάση 3, Δηλητηριώδη – τοξικά αέρια. Διεθνής Ναυτιλιακός κώδικας συσκευασμένων επικίνδυνων φορτίων (International Maritime Dangerous Goods Code) IMDG

21  Κλάση 3, Εύφλεκτα υγρά. Υποκλάση 1, Υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω των -18 ο C. Υποκλάση 2, Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ των -18 και 23 ο C. Υποκλάση 3, Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ των 23 και 61 ο C. Κλάση 4, Εύφλεκτα στερεά. Υποκλάση 1, Ουσίες που αναφλέγονται από εξωτερική αιτία. Υποκλάση 2, Ουσίες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη. Υποκλάση 3, ουσίες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια όταν υγρανθούν. Κλάση 5, Οξειδωτικές ουσίες. Ιδιότητες : -Υφίστανται εκρηκτική αποσύνθεση. -Καίγονται ταχέως. -Ευαίσθητα σε κρούση / τριβή. -Αντιδρούν βίαια με άλλες ουσίες. -Προκαλούν βλάβες στα μάτια.

22  Κλάση 6, Δηλητηριώδης και μολυσματικές ουσίες. Κλάση 7, Ραδιενεργά υλικά. Κλάση 8, Διαβρωτικές ουσίες. Κλάση 9, Διάφορες επικίνδυνες ουσίες.

23  Σήμανση IMDG

24   Πετρελαιοειδή. Υπόκεινται στις απαιτήσεις της SOLAS.  Χύδην υγρά χημικά. Διεθνής Κώδικας για τα Χύδην Χημικά Φορτία (International Bulk Chemical Code- IBC).  Υγροποιημένα αέρια. Υπόκεινται στην SOLAS και στον Κώδικα του ΙΜΟ για Μεταφορά Υγραερίων ( Ι nternational Gas Carrier Code – IGCC).  Στερεά χύδην φορτία. Κώδικα για την Ασφαλή μεταφορά Χύδην Στερεών του ΙΜΟ (Code of Safe Practise for Solide and Bulk Cargo – BC code). Επικίνδυνα χύδην φορτία

25  Μεταφερόμενη ουσία Χρώμα ΝερόΠράσινο ΑέραςΜπλέ Ατμός Γκρι - Ασημί Λάδια και υγρά καύσιμα Καφέ ΟξυγόνοΛευκό Αέρια ( εκτός αέρα και οξυγόνου ) Κίτρινο ΟξέαΙώδες Βάσεις ( υδροξείδια ) Μαύρο Σήμανση σωληνώσεων στα πλοία

26   Φόρμα εργασίας. -Προστασία από τοξικά. -Για το ψύχος. -Αντιπυρικές. -Εντόνων ανακλαστικών χρωμάτων.  Κράνος ασφαλείας.  Γάντια ασφαλείας.  Παπούτσια ασφαλείας. Ενισχυμένο πέλμα και μύτη, αντιολισθητικά, ηλεκτρικά μονωμένα. Προστατευτικός ρουχισμός

27   Γυαλιά ασφαλείας, ασπίδες και προσωπίδες.  Ωτοασπίδες, ωτοπώματα.  Μάσκες χειρουργικές και αερίων.  Αναπνευστικές συσκευές.  Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας.  Ατομικά σωσίβια. Προστατευτικός εξοπλισμός

28  Κλειστοί χώροι πλοίου

29  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  Μειωμένο οξυγόνο ( δύσπνοια ).  Έλλειψη οξυγόνου ( ασφυξία ).  Εύφλεκτα αέρια ( έκρηξη ).  Τοξικά / δηλητηριώδη αέρια ( δηλητηρίαση ).  Κατεστραμμένα μέσα καθόδου, γλιστερές επιφάνειες ( σωματική ακεραιότητα ).  Πτώσεις αντικειμένων.  Κλειστοφοβία.  Νευρικότητα.  Αδυναμία επικοινωνίας.  Κακός φωτισμός.

30  ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  Έχει αεριστεί τελείως ο χώρος και, όπου διατίθεται εξοπλισμός ( οξυγονόμετρο, μετρητής αερίων ) για ελέγχους, έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι ο χώρος είναι ασφαλής ;  Έχουν γίνει οι σχετικές ενέργειες να συνεχιστεί ο αερισμός του χώρου κατά την διάρκεια που βρίσκεται εντός αυτού προσωπικό και, κατά διαστήματα, κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων ;  Υπάρχει εξοπλισμός διάσωσης, καθώς και για επαναφορά των αισθήσεων, έξω από την είσοδο του διαμερίσματος κι έτοιμος για άμεση χρήση ;  Έχουν γίνει ενέργειες για να βρίσκεται ένα υπεύθυνο άτομο παρά την είσοδο του χώρου σε ετοιμότητα και συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού, που θα απασχολείται στον χώρ o ;  Έχει συμφωνηθεί σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του ατόμου παρά την είσοδο και εκείνων εντός του χώρου και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης του χώρου ;  Είναι επαρκής ο φωτισμός και εύκολη η προσπέλαση ;  Οι φορητοί φανοί ή άλλος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένου τύπου και σε καλή κατάσταση ; ΕΔΑΦΙΟ 1( συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο η τον υπεύθυνο αξιωματικό )

31  ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  Έχουν δοθεί οδηγίες ή έγκριση από Πλοίαρχο ή τον υπεύθυνο αξιωματικό στο / α άτομο / α που θα εισέλθουν στον κλειστό χώρο ;  Έχει προηγηθεί η σωστή συμπλήρωση του εδαφίου 1 ;  Γνωρίζετε ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ο χώρος σε περίπτωση βλάβης του συστήματος εξαερισμού ;  Έχετε καταλάβει πως θα επικοινωνήσετε ( διαδικασίες επικοινωνίας ) με το άτομο που βρίσκεται σε ετοιμότητα στην είσοδο του χώρου ΕΔΑΦΙΟ 2( συμπληρώνεται από το άτομο που θα εισέλθει τον χώρο )

32  ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  Έχετε εξοικειωθεί με την συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε ;  Έχει ελεγχθεί η συσκευή ως προς : 1.το μετρητή και ποσότητα αέρα ; 2.τον ηχητικό συναγερμό λόγω χαμηλής πίεσης ; 3.την προσωπίδα ( μάσκα ) αέρα - παροχή αέρα - σφίξιμο - διαρροές ;  Έχουν ελεγχθεί τα μέσα επικοινωνίας κι έχουν συμφωνηθεί τα σήματα σε περίπτωση ανάγκης ; ΕΔΑΦΙΟ 3 ( συμπληρώνεται από το άτομο που θα εισέλθει στον χώρο, τον υπεύθυνο αξιωματικό και τον πλοίαρχο εφόσον χρησιμοποιηθεί αναπνευστική συσκευή )

33  ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : Επτά (7) ή περισσότεροι βραχείς συριγμοί ακολουθούμενοι από ένα (1) μακρό Σφύριγμα με τη σφυρίκτρα του ( Επάνδρωση θέσεων εγκατάλειψης πλοίου ). Εκπομπή του σήματος κινδύνου δεν σημαίνει και εγκατάλειψη του πλοίου. Σπεύσατε αμέσως προς τους Σταθμούς Σωσιβίων Λέμβων με τα σωσίβια σας.  ΣΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ : Ομάδες κωδωνισμών διάρκειας της κάθε μιας 10 δευτερόλεπτα με τον κώδωνα του πλοίου ( καμπανάκι ) και το ίδιο με τους ηλεκτρικούς κώδωνες κινδύνου. Σπεύσατε αμέσως προς τους χώρους συγκέντρωσης έκτατης ανάγκης με τα σωσίβια σας.  ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ : Τρεις μακροί κωδωνισμοί με το ηλεκτρικό σύστημα αναγγελίας κινδύνου / πυρκαγιάς. Σπεύσατε αμέσως προς τους χώρους συγκέντρωσης έκτατης ανάγκης με τα σωσίβια σας.  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΛΟΙΟΥ : ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ “ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΛΟΙΟΥ ”.

34  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ SOLAS ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ SOLAS MHNIAIO SOLAS MHNIAIO SOLAS MHNIAIO ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MHNIAIO ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3MHNIAI Α ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ SOPEP. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 3MHNIAI Α ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ SOPEP. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΕΤΗΣΙΟ SOPEP

35   ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑ  ΔΙΑΡΡΟΗ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ SOLAS

36   Συνέρχεται κάθε τρίμηνο ή κάθε μήνα και σε κάθε έκτακτη περίπτωση.  Συμμετέχοντες οι προϊστάμενοι των επιστασιών και αν απαιτηθεί και το κατώτερο πλήρωμα.  Θέματα συζήτησης -Ασφάλεια εργασίας. -Ατυχήματα. -Γυμνάσια. -Εφαρμογή του ΣΑΔ πλοίου. -Κανόνες ασφαλείας. Επιτροπή ασφαλέιας


Κατέβασμα ppt " ΥΓΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google