Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

494/3 >Ο Θεμιστοκλής εκλέγεται επώνυμος άρχων και προτείνει την τείχιση του Πειραιά. Ως τότε οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν για λιμάνι τους το Φάληρο. Προτείνει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "494/3 >Ο Θεμιστοκλής εκλέγεται επώνυμος άρχων και προτείνει την τείχιση του Πειραιά. Ως τότε οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν για λιμάνι τους το Φάληρο. Προτείνει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 494/3 >Ο Θεμιστοκλής εκλέγεται επώνυμος άρχων και προτείνει την τείχιση του Πειραιά. Ως τότε οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν για λιμάνι τους το Φάληρο. Προτείνει η τείχιση να περιλάβει τα 3 φυσικά λιμάνια του Πειραιά, τον Κάνθαρο, τη Ζέα και τη Μουνιχία. Η πρόταση εγκρίνεται παρά τις αντιδράσεις που συναντάει από τους γαιοκτήμονες (Φιλαϊδες-Μιλτιάδης- και Κύρηκες)(;). Το έργο σταματάει εξαιτίας της περσικής επίθεσης στον Μαραθώνα για να ξαναρχίσει πολύ αργότερα το 479 μετά δηλαδή την οριστική απομάκρυνση των Περσών από την Ελλάδα.

2

3 Μάχη του Μαραθώνα (490) Μάχη του Μαραθώνα (490) Εκστρατεία Μιλτιάδη στην Πάρο Εκστρατεία Μιλτιάδη στην Πάρο Οστρακισμός Ιππάρχου (487-418) Οστρακισμός Ιππάρχου (487-418) Πόλεμος με Αθήνας-Αίγινας (493- 486).Λήγει με αποτυχία των Αθηναίων Πόλεμος με Αθήνας-Αίγινας (493- 486).Λήγει με αποτυχία των Αθηναίων

4 483> Ο Θεμιστοκλής προτείνει το Ναυτικό Νόμο. Ευτυχής συγκυρία για το Θεμιστοκλή η έρευση φλέβας στα μεταλλεία του Λαυρίου. Έως τότε κάθε φορά που βρισκόταν μία πλούσια φλέβα προέβαιναν σε 2 ενέργειες: α. Ένα τμήμα των χρημάτων αφιερωνόταν στους θεούς και β. Μοιράζονταν τα υπόλοιπα χρήματα στους Αθηναίους. Ο Θ. προτείνει να δοθεί ένα τμήμα των χρημάτων στους θεούς και τα υπόλοιπα 100 τάλαντα να μοιραστούν σε 100 πλούσιους Αθηναίους, οι οποίοι θα είχαν την ευθύνη να κατασκευάσουν 100 τριήρεις. 483> Ο Θεμιστοκλής προτείνει το Ναυτικό Νόμο. Ευτυχής συγκυρία για το Θεμιστοκλή η έρευση φλέβας στα μεταλλεία του Λαυρίου. Έως τότε κάθε φορά που βρισκόταν μία πλούσια φλέβα προέβαιναν σε 2 ενέργειες: α. Ένα τμήμα των χρημάτων αφιερωνόταν στους θεούς και β. Μοιράζονταν τα υπόλοιπα χρήματα στους Αθηναίους. Ο Θ. προτείνει να δοθεί ένα τμήμα των χρημάτων στους θεούς και τα υπόλοιπα 100 τάλαντα να μοιραστούν σε 100 πλούσιους Αθηναίους, οι οποίοι θα είχαν την ευθύνη να κατασκευάσουν 100 τριήρεις.

5 Το σχέδιο εγκρίνεται και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι Αθηναίοι αποκτούν ναυτικό! 100 καινούργιες τριήρεις + 47 που ήδη διέθεταν + 53 εφεδρικές Το σχέδιο εγκρίνεται και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι Αθηναίοι αποκτούν ναυτικό! 100 καινούργιες τριήρεις + 47 που ήδη διέθεταν + 53 εφεδρικές

6 ΜΗΔΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Αίτια: Αίτια: 1. Αναμφισβήτητη υπεροχή του περσικού κράτους συναρτημένη με την προετοιμασία και τις δυνάμεις που ο Ξέρξης είχε συγκεντρώσει 1. Αναμφισβήτητη υπεροχή του περσικού κράτους συναρτημένη με την προετοιμασία και τις δυνάμεις που ο Ξέρξης είχε συγκεντρώσει Ηρόδ.7.1 Ηρόδ.7.1 Kaˆ aÙt…ka m  n ™phggšlleto pšmpwn ¢ggšlouj kat¦ pÒlij ˜toim£zein strati»n, pollù plšw ™pit£sswn ˜k£stoisi À prÒteron pare‹con, kaˆ nšaj te kaˆ †ppouj kaˆ s‹ton kaˆ plo‹a. ToÚtwn d  periaggellomšnwn ¹ 'As…h ™donšeto ™pˆ tr…a œtea, katalegomšnwn te tîn ¢r…stwn æj ™pˆ t¾n `Ell£da strateusomšnwn kaˆ paraskeuazomšnwn. Kaˆ aÙt…ka m  n ™phggšlleto pšmpwn ¢ggšlouj kat¦ pÒlij ˜toim£zein strati»n, pollù plšw ™pit£sswn ˜k£stoisi À prÒteron pare‹con, kaˆ nšaj te kaˆ †ppouj kaˆ s‹ton kaˆ plo‹a. ToÚtwn d  periaggellomšnwn ¹ 'As…h ™donšeto ™pˆ tr…a œtea, katalegomšnwn te tîn ¢r…stwn æj ™pˆ t¾n `Ell£da strateusomšnwn kaˆ paraskeuazomšnwn. 2. Η κατάσταση στην Ελλάδα: Αργοπορημένη αντίδραση σε σχέση με τις προετοιμασίες στην Ασία 2. Η κατάσταση στην Ελλάδα: Αργοπορημένη αντίδραση σε σχέση με τις προετοιμασίες στην Ασία

7 Ηρόδ.7.131-132 Ηρόδ.7.131-132 `O m  n (Ξέρξης) d¾ perˆ Pier…hn dištribe ¹mšraj sucn£j.... `O m  n (Ξέρξης) d¾ perˆ Pier…hn dištribe ¹mšraj sucn£j.... Oƒ d  d¾ k»rukej oƒ ¢popemfqšntej ™j t¾n `Ell£da ™pˆ gÁj a‡thsin ¢p…kato, oƒ m  n keino…, oƒ d  fšrontej gÁn te kaˆ Ûdwr. Tîn d  dÒntwn taàta ™gšnonto o†de Qessalo…, DÒlopej, 'EniÁnej, Perraibo…, Lokro…, M£gnhtej, Mhlišej, 'Acaioˆ oƒ Fqiîtai, kaˆ Qhba‹oi kaˆ oƒ ¥lloi Boiwtoˆ pl¾n Qespišwn te kaˆ Plataišwn. 'Epˆ toÚtoisi oƒ “Ellhnej œtamon Órkion oƒ tù barb£rJ pÒlemon ¢eirÒmenoi tÕ d  Órkion ïde e  ce Ósoi tù PšrsV œdosan sfšaj aÙtoÝj “Ellhnej ™Òntej, m¾ ¢nagkasqšntej, katast£ntwn sfi eâ tîn prhgm£twn, toÚtouj dekateàsai tù ™n Delfo‹si qeù. Oƒ d  d¾ k»rukej oƒ ¢popemfqšntej ™j t¾n `Ell£da ™pˆ gÁj a‡thsin ¢p…kato, oƒ m  n keino…, oƒ d  fšrontej gÁn te kaˆ Ûdwr. Tîn d  dÒntwn taàta ™gšnonto o†de Qessalo…, DÒlopej, 'EniÁnej, Perraibo…, Lokro…, M£gnhtej, Mhlišej, 'Acaioˆ oƒ Fqiîtai, kaˆ Qhba‹oi kaˆ oƒ ¥lloi Boiwtoˆ pl¾n Qespišwn te kaˆ Plataišwn. 'Epˆ toÚtoisi oƒ “Ellhnej œtamon Órkion oƒ tù barb£rJ pÒlemon ¢eirÒmenoi tÕ d  Órkion ïde e  ce Ósoi tù PšrsV œdosan sfšaj aÙtoÝj “Ellhnej ™Òntej, m¾ ¢nagkasqšntej, katast£ntwn sfi eâ tîn prhgm£twn, toÚtouj dekateàsai tù ™n Delfo‹si qeù.

8 Δόλοπες>κατοικούν στις δύο πλευρές της Πίνδου Δόλοπες>κατοικούν στις δύο πλευρές της Πίνδου Αινιάνες>κατοικούν Νοτιοανατολικά των πρώτων στην άνω κοιλάδα του Σπερχειού Αινιάνες>κατοικούν Νοτιοανατολικά των πρώτων στην άνω κοιλάδα του Σπερχειού Μαλιείς>στο δυτικό άκρο του Μαλιακού κόλπου Μαλιείς>στο δυτικό άκρο του Μαλιακού κόλπου Περραιβοί> βόρεια περάσματα Θεσσαλίας Περραιβοί> βόρεια περάσματα Θεσσαλίας -όλες αυτές οι φυλές συμμετέχουν στη δελφική αμφικτυονία

9 Ηρόδ. 7.174 Ηρόδ. 7.174 AÛth ™gšneto ¹ ™j Qessal…hn strath…h basilšoj te mšllontoj diaba…nein ™j t¾n EÙrèphn ™k tÁj 'As…hj kaˆ ™Òntoj ½dh ™n 'AbÚdJ. Qessaloˆ d  ™rhmwqšntej summ£cwn oÛtw d¾ ™m»disan proqÚmwj oÙd' œti ™ndoiastîj, éste ™n to‹si pr»gmasi ™fa…nonto basilš  ¥ndrej ™Òntej crhsimètatoi. AÛth ™gšneto ¹ ™j Qessal…hn strath…h basilšoj te mšllontoj diaba…nein ™j t¾n EÙrèphn ™k tÁj 'As…hj kaˆ ™Òntoj ½dh ™n 'AbÚdJ. Qessaloˆ d  ™rhmwqšntej summ£cwn oÛtw d¾ ™m»disan proqÚmwj oÙd' œti ™ndoiastîj, éste ™n to‹si pr»gmasi ™fa…nonto basilš  ¥ndrej ™Òntej crhsimètatoi. Μηδισμός Θεσσαλών: Μηδισμός Θεσσαλών: -Πρώτη φιλοπερσική ροπή μετά την υπαγωγή της Μακεδονίας στους δασμοφόρους του περσικού κράτους (512-479) -Πρώτη φιλοπερσική ροπή μετά την υπαγωγή της Μακεδονίας στους δασμοφόρους του περσικού κράτους (512-479) -Ηρόδ.7.6>Αγγελιοφόροι των Αλευαδών από τη Θεσσαλία έφτασαν στην αυλή του Πέρση βασιλιά (Ξέρξη) και τον καλούσαν να βαδίσει εναντίον της Ελλάδας και έλεγαν ότι εκείνοι με κάθε προθυμία θα σταθούν στο πλευρό του (οι Αλευάδες ήταν αριστοκρατικό γένος της Θεσσαλίας) -Ηρόδ.7.6>Αγγελιοφόροι των Αλευαδών από τη Θεσσαλία έφτασαν στην αυλή του Πέρση βασιλιά (Ξέρξη) και τον καλούσαν να βαδίσει εναντίον της Ελλάδας και έλεγαν ότι εκείνοι με κάθε προθυμία θα σταθούν στο πλευρό του (οι Αλευάδες ήταν αριστοκρατικό γένος της Θεσσαλίας)

10 Ηρόδ.7.130 Ηρόδ.7.130 Taàta d  œconta œlege ™j toÝj 'AleÚew pa‹daj, Óti prîtoi `Ell»nwn ™Òntej Qessaloˆ œdosan ˜wutoÝj basilš , dokšwn Ð Xšrxhj ¢pÕ pantÒj sfeaj toà œqneoj ™paggšllesqai fil…hn. Taàta d  œconta œlege ™j toÝj 'AleÚew pa‹daj, Óti prîtoi `Ell»nwn ™Òntej Qessaloˆ œdosan ˜wutoÝj basilš , dokšwn Ð Xšrxhj ¢pÕ pantÒj sfeaj toà œqneoj ™paggšllesqai fil…hn. Γιατί οι Αλευάδες έστειλαν την πρεσβεία στα Σούσα; Γιατί οι Αλευάδες έστειλαν την πρεσβεία στα Σούσα; -δυσαρέσκεια Αλευαδών για τη στάση άλλων Θεσσαλών ευγενών -η φιλία με τους Πεισιστρατίδες θα αναβάθμιζε τον ρόλο τους στη Θεσσαλία μετά την κατάληψη της Ελλάδας -επιδίωκαν παρόμοια θέση με εκείνη του βασιλιά Αλέξανδρου της Μακεδονίας ( α. ο Ξέρξης είχε παραχωρήσει στον Αλέξανδρο τη διοίκηση της περιοχής της άνω Μακεδονίας, όπου διέμεναν φυλές της Ηπείρου και β. μετά την αναχώρηση του Ξέρξη κατέλαβε εδάφη και στα δυτικά του Στρυμόνα)

11 Συνέδριο 481 στον Ισθμό. Παίρνουν μέρος όσοι Έλληνες δεν είχαν μηδίσει και αποφασίζουν να διαλυθεί κάθε έχθρα μεταξύ τους και επίσης να ανατεθεί η ηγεσία του στρατού σε μία πόλη, τη Σπάρτη (αντιρρήσεις Αθηναίων). Τελικά με παρακίνηση του Θεμιστοκλή οι Αθηναίοι υπαναχωρούν και την ηγεσία αναλαμβάνουν οι Σπαρτιάτες. Συνέδριο 481 στον Ισθμό. Παίρνουν μέρος όσοι Έλληνες δεν είχαν μηδίσει και αποφασίζουν να διαλυθεί κάθε έχθρα μεταξύ τους και επίσης να ανατεθεί η ηγεσία του στρατού σε μία πόλη, τη Σπάρτη (αντιρρήσεις Αθηναίων). Τελικά με παρακίνηση του Θεμιστοκλή οι Αθηναίοι υπαναχωρούν και την ηγεσία αναλαμβάνουν οι Σπαρτιάτες. Αποφασίζεται να ανακοπεί η περσική πορεία: στέλνεται στρατός στις Θερμοπύλες και στόλος στο Αρτεμίσιο. Στέλνεται επίσης στρατός εναντίον των Βοιωτών που είχαν μηδίσει. Αποφασίζεται να ανακοπεί η περσική πορεία: στέλνεται στρατός στις Θερμοπύλες και στόλος στο Αρτεμίσιο. Στέλνεται επίσης στρατός εναντίον των Βοιωτών που είχαν μηδίσει.

12

13 Στη ναυμαχία του Αρτεμισίου στέφονται με επιτυχία οι Αθηναίοι και οι υπόλοιποι Έλληνες. Είναι πολύ σημαντική επιτυχία γιατί αποκτούν αυτοπεποίθηση οι Αθηναίοι που πολύ πρόσφατα έγιναν ναυτικοί! Στη ναυμαχία του Αρτεμισίου στέφονται με επιτυχία οι Αθηναίοι και οι υπόλοιποι Έλληνες. Είναι πολύ σημαντική επιτυχία γιατί αποκτούν αυτοπεποίθηση οι Αθηναίοι που πολύ πρόσφατα έγιναν ναυτικοί!

14 ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

15 Ο περσικός στρατός ήταν πια ασταμάτητος. Κι ενώ οι Αθηναίοι περίμεναν ότι οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοί τους θα βρίσκονταν κοντά στα σύνορα της Αττικής για να αμυνθούν, πληροφορούνται ότι οι Πελ/νησιοι ασχολούνται με την τείχιση του Ισθμού. Τότε ο Θεμιστοκλής προτείνει στους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την Αθήνα. Πώς επιτεύχθηκε η εκκένωση της πόλης; Συνεργάζεται το ιερατείο και ο Άρειος Πάγος με τον Θεμιστοκλή (ιστορία όφεως και Κίμωνα) Ο περσικός στρατός ήταν πια ασταμάτητος. Κι ενώ οι Αθηναίοι περίμεναν ότι οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοί τους θα βρίσκονταν κοντά στα σύνορα της Αττικής για να αμυνθούν, πληροφορούνται ότι οι Πελ/νησιοι ασχολούνται με την τείχιση του Ισθμού. Τότε ο Θεμιστοκλής προτείνει στους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την Αθήνα. Πώς επιτεύχθηκε η εκκένωση της πόλης; Συνεργάζεται το ιερατείο και ο Άρειος Πάγος με τον Θεμιστοκλή (ιστορία όφεως και Κίμωνα)

16 Άποφασίζεται επίσης να επανέλθουν στην πόλη, όσοι είχαν οστρακιστεί, δηλ.ο Κίμωνας και ο Ξάνθιππος προκειμένου να υπάρχει ομόνοια και σύμπραξη όλων των δυνάμεων. Άποφασίζεται επίσης να επανέλθουν στην πόλη, όσοι είχαν οστρακιστεί, δηλ.ο Κίμωνας και ο Ξάνθιππος προκειμένου να υπάρχει ομόνοια και σύμπραξη όλων των δυνάμεων. Ο Άρειος Πάγος δίνει από 8 δραχμές σε όλους τους πολίτες και τα γυναικόπαιδα+οι ηλικιωμένοι μεταφέρονται στην Τροιζήνα και την Αίγινα Ο Άρειος Πάγος δίνει από 8 δραχμές σε όλους τους πολίτες και τα γυναικόπαιδα+οι ηλικιωμένοι μεταφέρονται στην Τροιζήνα και την Αίγινα Οι μάχιμοι Αθηναίοι επιβιβάζονται στα πλοία με σκοπό να προασπίσουν την πόλη τους στην Σαλαμίνα. Οι Πελ/νησιοι αντιδρούν και προτείνουν να μεταφερθεί ο στρατός στον Ισθμό να προφυλάξει την Πελ/νησο. Οι μάχιμοι Αθηναίοι επιβιβάζονται στα πλοία με σκοπό να προασπίσουν την πόλη τους στην Σαλαμίνα. Οι Πελ/νησιοι αντιδρούν και προτείνουν να μεταφερθεί ο στρατός στον Ισθμό να προφυλάξει την Πελ/νησο.

17 Γιατί η αποτυχία ήταν βέβαιη; Γιατί η αποτυχία ήταν βέβαιη; Ο στρατός των Περσών ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ο στρατός των Περσών ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αλλά και εάν πολεμούσαν σε ανοιχτή θάλασσα και πάλι θα αποτύγχαναν δεδομένου ότι τα πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα περσικά πλοία θα περικύκλωναν τον ελληνικό στόλο. Η καλύτερη τοποθεσία ήταν η Σαλαμίνα, όπου ο στενός χώρος θα επέτρεπε στις μικρές και ευέλικτες τριήρεις να κινηθούν γρηγορότερα. Με αυτόν τον τρόπο θα αχρηστευόταν ο μεγάλος αριθμός των περσικών πλοίων. Αλλά και εάν πολεμούσαν σε ανοιχτή θάλασσα και πάλι θα αποτύγχαναν δεδομένου ότι τα πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα περσικά πλοία θα περικύκλωναν τον ελληνικό στόλο. Η καλύτερη τοποθεσία ήταν η Σαλαμίνα, όπου ο στενός χώρος θα επέτρεπε στις μικρές και ευέλικτες τριήρεις να κινηθούν γρηγορότερα. Με αυτόν τον τρόπο θα αχρηστευόταν ο μεγάλος αριθμός των περσικών πλοίων.

18 Οι Σπαρτιάτες δεν συμφωνούν και τότε ο Ευρυβιάδης σηκώνει το μπαστούνι να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή κι εκείνος απαντά «άκουσον μεν, πάταξον δε». Ο Θεμιστοκλής χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα για να προκαλέσει την εκστρατεία. Στέλνει τον παιδαγωγό του, τον Σύκινο, στο Ξέρξη βασιλιά δίνοντας του μία λάθος πληροφορία (Πέρσες Αισχύλου στ.354) Οι Σπαρτιάτες δεν συμφωνούν και τότε ο Ευρυβιάδης σηκώνει το μπαστούνι να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή κι εκείνος απαντά «άκουσον μεν, πάταξον δε». Ο Θεμιστοκλής χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα για να προκαλέσει την εκστρατεία. Στέλνει τον παιδαγωγό του, τον Σύκινο, στο Ξέρξη βασιλιά δίνοντας του μία λάθος πληροφορία (Πέρσες Αισχύλου στ.354)

19

20 Μετα τη θριαμβευτική ναυμαχία αναφέρει ο Ηρόδοτος και ο Αισχύλος μία πεζομαχία που συνέβη στην Ψυττάλεια. Αποβιβάζονται εκεί οι επιφανείς Πέρσες και σφαγιάζονται από τους Αθηναίους οπλίτες με αρχηγό τον Αριστείδη. Μετα τη θριαμβευτική ναυμαχία αναφέρει ο Ηρόδοτος και ο Αισχύλος μία πεζομαχία που συνέβη στην Ψυττάλεια. Αποβιβάζονται εκεί οι επιφανείς Πέρσες και σφαγιάζονται από τους Αθηναίους οπλίτες με αρχηγό τον Αριστείδη. Η Αθήνα πυρπολείται για 2 η φορά αλλά υφίσταται μόνο υλικές ζημιές. Η Αθήνα πυρπολείται για 2 η φορά αλλά υφίσταται μόνο υλικές ζημιές.

21 Ναυμαχία Μυκάλης υπό την αρχηγία του Λεωτυχίδη και στρατηγό των Αθηναίων τον Ξάνθιππο (Ηρόδ.8.131, 9.90-107) ύστερα από παρότρυνση Ιώνων. Ο στόλος ναυλοχούσε την Αίγινα, ενώ το πεζικό υπό την αρχηγία του Παυσανία βρισκόταν στις Πλαταιές. Οι Σάμιοι υποσχέθηκαν στους Έλληνες ότι οι Ίωνες θα αποστατήσουν από τους Πέρσες μόλις δουν τον ελληνικό στόλο και ότι οι Πέρσες δεν θα αντισταθούν. Ναυμαχία Μυκάλης υπό την αρχηγία του Λεωτυχίδη και στρατηγό των Αθηναίων τον Ξάνθιππο (Ηρόδ.8.131, 9.90-107) ύστερα από παρότρυνση Ιώνων. Ο στόλος ναυλοχούσε την Αίγινα, ενώ το πεζικό υπό την αρχηγία του Παυσανία βρισκόταν στις Πλαταιές. Οι Σάμιοι υποσχέθηκαν στους Έλληνες ότι οι Ίωνες θα αποστατήσουν από τους Πέρσες μόλις δουν τον ελληνικό στόλο και ότι οι Πέρσες δεν θα αντισταθούν. Το έπαθλο θα ήταν ο Ελλήσποντος και τα νησιά>Ηρόδ.9.101 Το έπαθλο θα ήταν ο Ελλήσποντος και τα νησιά>Ηρόδ.9.101 Νίκη του ελληνικού στόλου στη Μυκάλη και στην πεζομαχία που ακολούθησε. Νίκη του ελληνικού στόλου στη Μυκάλη και στην πεζομαχία που ακολούθησε.

22 Οι Πλαταιές μετά τη μάχη Οι Πλαταιές μετά τη μάχη - Θυσία Παυσανία στην ερειπωμένη αγορά των Πλαταιών - Όρκοι Παυσανία για μελλοντική ασφάλεια Πλαταιών από επιθέσεις - Καθιέρωση των Ελευθέριων αγώνων κάθε τέσσερα χρόνια στη μικρή πόλη προς τιμή της απελευθέρωσης όλης της Ελλάδας Αντάλλαγμα Πλαταιέων Αντάλλαγμα Πλαταιέων - Φροντίδα των τάφων των Ελλήνων αγωνιστών που ενταφιάστηκαν στο πεδίο της μάχης και προσφορά θυσιών προς τιμή τους

23 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Μετά τη νίκη στη Μυκάλη (9.105) συνεδριάζουν οι επιμέρους αρχηγοί όλων των πόλεων για να συζητήσουν για την απελευθέρωση όλων των Ιωνικών πόλεων Μετά τη νίκη στη Μυκάλη (9.105) συνεδριάζουν οι επιμέρους αρχηγοί όλων των πόλεων για να συζητήσουν για την απελευθέρωση όλων των Ιωνικών πόλεων Απόπλευση στόλου για απελευθέρωση Ελλησπόντου Απόπλευση στόλου για απελευθέρωση Ελλησπόντου Απόπλευση Πελοποννησιακού στόλου Απόπλευση Πελοποννησιακού στόλου Αθηναϊκός στόλος με Ίωνες συμμάχους απελευθερώνουν τη Χερσόνησο, θέση κλειδί για τη μεταφορά των σιτηρών Αθηναϊκός στόλος με Ίωνες συμμάχους απελευθερώνουν τη Χερσόνησο, θέση κλειδί για τη μεταφορά των σιτηρών Έτσι συνέβη για πρώτη φορά μετά τη δημιουργία της Πανελλήνιας Συμμαχίας t¾n dÚnamin tîn `Ell»nwnσcisqÁnai(Διόδ.11.37.4) Έτσι συνέβη για πρώτη φορά μετά τη δημιουργία της Πανελλήνιας Συμμαχίας t¾n dÚnamin tîn `Ell»nwnσcisqÁnai(Διόδ.11.37.4)

24 -Απελευθέρωση Σηστού -Απελευθέρωση Σηστού -Ανοικοδόμηση των τειχών της Αθήνας. Συνεργασία Θεμιστοκλή-Αριστείδη -Ανοικοδόμηση των τειχών της Αθήνας. Συνεργασία Θεμιστοκλή-Αριστείδη -Αντίδραση Σπαρτιατών (Θουκ.1.90.2) -Αντίδραση Σπαρτιατών (Θουκ.1.90.2) ºx…oun te aÙtoÝj m¾ teic…zein, ¢ll¦ kaˆ tîn œxw Peloponn»sou m©llon Ósoij eƒst»kei xugkaqele‹n met¦ sfîn toÝj peribÒlouj, tÕ m  n boulÒmenon kaˆ Ûpopton tÁj gnèmhj oÙ dhloàntej ™j toÝj 'Aqhna…ouj, æj d  toà barb£rou, e„ aâqij ™pšlqoi, oÙk  n œcontoj ¢pÕ ™curoà poqšn, ésper nàn ™k tîn Qhbîn, Ðrm©sqai: t»n te PelopÒnnhson p©sin œfasan ¢nacèrhs…n te kaˆ ¢form¾n ƒkan¾n e  nai. ºx…oun te aÙtoÝj m¾ teic…zein, ¢ll¦ kaˆ tîn œxw Peloponn»sou m©llon Ósoij eƒst»kei xugkaqele‹n met¦ sfîn toÝj peribÒlouj, tÕ m  n boulÒmenon kaˆ Ûpopton tÁj gnèmhj oÙ dhloàntej ™j toÝj 'Aqhna…ouj, æj d  toà barb£rou, e„ aâqij ™pšlqoi, oÙk  n œcontoj ¢pÕ ™curoà poqšn, ésper nàn ™k tîn Qhbîn, Ðrm©sqai: t»n te PelopÒnnhson p©sin œfasan ¢nacèrhs…n te kaˆ ¢form¾n ƒkan¾n e  nai.

25 478>Μεταστροφή Σπαρτιατικής πολιτικής> η Σπάρτη αναλαμβάνει ξανά την ηγεσία του στόλου με αρχηγό τον Παυσανία. Στόχος της επιχείρησης: απελευθέρωση πόλεων της Κύπρου Στόχος της επιχείρησης: απελευθέρωση πόλεων της Κύπρου -ανάκληση του Παυσανία από τη Σπάρτη (Βίαιη συμπεριφορά; Απροθυμία Πελ/νησιων συμμάχων;) -αποστολή Δόρκη με μικρή δύναμη>άρνηση συμμάχων να τον δεχτούν (Θουκ. 1.95.1, Ηρόδ. 8.3.2) -

26 - τελική αποχώρηση της Σπάρτης από την ηγεσία του απελευθερωτικού πολέμου: ¥llouj oÙkšti Ûsteron ™xšpemyan oƒ LakedaimÒnioi, foboÚmenoi m¾ sf…sin oƒ ™xiÒntej ce…rouj g…gnwntai, Óper kaˆ ™n tù Pausan…v ™ne‹don, ¢pallaxe…ontej d  kaˆ toà Mhdikoà polšmou kaˆ toÝj 'Aqhna…ouj nom…zontej ƒkanoÝj ™xhge‹sqai kaˆ sf…sin ™n tù tÒte parÒnti ™pithde…ouj. (Θουκ.1.95.7) ¥llouj oÙkšti Ûsteron ™xšpemyan oƒ LakedaimÒnioi, foboÚmenoi m¾ sf…sin oƒ ™xiÒntej ce…rouj g…gnwntai, Óper kaˆ ™n tù Pausan…v ™ne‹don, ¢pallaxe…ontej d  kaˆ toà Mhdikoà polšmou kaˆ toÝj 'Aqhna…ouj nom…zontej ƒkanoÝj ™xhge‹sqai kaˆ sf…sin ™n tù tÒte parÒnti ™pithde…ouj. (Θουκ.1.95.7)

27 Οι νέοι της Σπάρτης διαμαρτυρήθηκαν γι’αυτήν την απόφαση της Σπάρτης. Όμως ο έφορος Ετοιμαρίδας ™pece…rhse sumbouleÚein ™©n toÝj 'Aqhna…ouj ™pˆ tÁj ¹gemon…aj: m¾ sumfšrein g¦r tÍ Sp£rtV tÁj qal£tthj ¢mfisbhte‹n (Διόδ.11.50.1-7) Οι νέοι της Σπάρτης διαμαρτυρήθηκαν γι’αυτήν την απόφαση της Σπάρτης. Όμως ο έφορος Ετοιμαρίδας ™pece…rhse sumbouleÚein ™©n toÝj 'Aqhna…ouj ™pˆ tÁj ¹gemon…aj: m¾ sumfšrein g¦r tÍ Sp£rtV tÁj qal£tthj ¢mfisbhte‹n (Διόδ.11.50.1-7) -Δεύτερη «ιδιωτική» προσπάθεια Παυσανία να ανακτηθεί η πρωτοστασία της Σπάρτης στη θάλασσα(;) -Δεύτερη «ιδιωτική» προσπάθεια Παυσανία να ανακτηθεί η πρωτοστασία της Σπάρτης στη θάλασσα(;) -ανάκληση Παυσανία (μυστικές επαφές με Πέρσες; Επιδίωξη ανατροπής της τάξης πραγμάτων στη Σπάρτη;) -ανάκληση Παυσανία (μυστικές επαφές με Πέρσες; Επιδίωξη ανατροπής της τάξης πραγμάτων στη Σπάρτη;)

28 Γιατί γίνεται η εκστρατεία του Λεωτυχίδη στη Θεσσαλία; Γιατί γίνεται η εκστρατεία του Λεωτυχίδη στη Θεσσαλία; -τιμωρία Θεσσαλών -τιμωρία Θεσσαλών -συμβολική πράξη>λήξη των μηδικών πολέμων από την ηγεμόνα Σπάρτη> η τιμωρία των Αθηναίων -συμβολική πράξη>λήξη των μηδικών πολέμων από την ηγεμόνα Σπάρτη> η τιμωρία των Αθηναίων -έλεγχος Κ. Ελλάδας από τη μεγαλύτερη οπλιτική δύναμη, τη Σπάρτη> Αθήνα, θάλασσα, Σπάρτη, ξηρά -έλεγχος Κ. Ελλάδας από τη μεγαλύτερη οπλιτική δύναμη, τη Σπάρτη> Αθήνα, θάλασσα, Σπάρτη, ξηρά

29 478/7> Δημιουργία Δηλιακής Συμμαχίας στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συμμαχίας. Συνεργασία Θεμιστοκλή, Αριστείδη, Κίμωνα. Σκοπός Συμμαχίας: Συνέχιση πολέμου εναντίον των Περσών και διασφάλιση της ανεξαρτησίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Αμυντικός και επιθετικός ο χαρακτήρας της Συμμαχίας. 478/7> Δημιουργία Δηλιακής Συμμαχίας στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συμμαχίας. Συνεργασία Θεμιστοκλή, Αριστείδη, Κίμωνα. Σκοπός Συμμαχίας: Συνέχιση πολέμου εναντίον των Περσών και διασφάλιση της ανεξαρτησίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Αμυντικός και επιθετικός ο χαρακτήρας της Συμμαχίας. Όροι: Συνεισφορά σε χρήματα ή σε πλοία αξίας 460 ταλάντων. Τα πλοία θα συγκεντρώνονταν στον Πειραιά και η είσπραξη του φόρου ανατέθηκε στους Ελληνοταμίες, Αθηναίους που εκλέγονταν από την εκκλησία του δήμου. Όροι: Συνεισφορά σε χρήματα ή σε πλοία αξίας 460 ταλάντων. Τα πλοία θα συγκεντρώνονταν στον Πειραιά και η είσπραξη του φόρου ανατέθηκε στους Ελληνοταμίες, Αθηναίους που εκλέγονταν από την εκκλησία του δήμου.

30 Το ταμείο της συμμαχίας θα φυλαγόταν στη Δήλο. Εκεί γίνονταν και οι σύνοδοι>ισόψηφοι όλοι οι σύμμαχοι. Το ταμείο της συμμαχίας θα φυλαγόταν στη Δήλο. Εκεί γίνονταν και οι σύνοδοι>ισόψηφοι όλοι οι σύμμαχοι. Ορίστηκε κάθε πόλη να είναι αυτόνομη και ελεύθερη και συμφωνήθηκε να έχουν όλες τους ίδιους φίλους και τους ίδιους εχθρούς. Ορίστηκε κάθε πόλη να είναι αυτόνομη και ελεύθερη και συμφωνήθηκε να έχουν όλες τους ίδιους φίλους και τους ίδιους εχθρούς. Όρκος>παντοτινη διάρκεια της συμμαχίας ρίχνοντας πυρακτωμένα σίδηρα στη θάλασσα. Όρκος>παντοτινη διάρκεια της συμμαχίας ρίχνοντας πυρακτωμένα σίδηρα στη θάλασσα.

31 478/7-462 - απελευθέρωση θρακικών παραλίων από περσικές φρουρές (Ηιόνα) [ερμαϊκές στήλες, αναδρομή στην τρωϊκή εκστρατεία] [ερμαϊκές στήλες, αναδρομή στην τρωϊκή εκστρατεία] - οι επόμενες έως το 468 ενέργειες δεν στρέφονται εναντίον των Περσών, αλλά εξυπηρετούν τα εμπορικά συμφέροντα της συμμαχίας (Σκύρος, όπου εγκαθίστανται Αθηναίοι κληρούχοι, Κάρυστος, γίνονται φόρου υποτελείς>τρίτη κατηγορία συμμάχων +Νάξος) (Σκύρος, όπου εγκαθίστανται Αθηναίοι κληρούχοι, Κάρυστος, γίνονται φόρου υποτελείς>τρίτη κατηγορία συμμάχων +Νάξος)

32 -467>Διπλή νίκη στον Ευρυμέδοντα (ναυμαχία και πεζομαχία)>>Οι πόλεις της Λυκίας και της Καρίας εισχωρούν στη Δηλιακή Συμμαχία -465>ενάρξη εκδηλώσεων διαμαρτυρίας προς Αθηναίους>κατάληψη θέσης Εννέα Οδοί, κοντά στην Αμφίπολη>αποστασία Θασίων>υπόσχεση Λακ/νίων για στρατιωτική βοήθεια. Μετά από τριετή πολιορκία η Θάσος παραδίδεται (463/2). Υποχρεώνεται να καταβάλει πολεμική αποζημίωση, να γκρεμίσει τα τείχη της,να παραδώσει το στόλο της. Έτσι και η Θάσος γίνεται φόρου υποτελής.

33 Εσωτερικές εξελίξεις στην Αθήνα>Εφιάλτης και Περικλής εναντίον Κίμωνα. Πρώτη φορά σε εσωτερική ρήξη μετά τα Μηδικά. Οι 2 άντρες κατηγορούν τον Κίμωνα ότι δωροδοκήθηκε από τον Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρο και γι’αυτό δεν εισέβαλε στη χώρα του. Ο Κίμων κλήθηκε να λογοδοτήσει και αθωώθηκε. Εσωτερικές εξελίξεις στην Αθήνα>Εφιάλτης και Περικλής εναντίον Κίμωνα. Πρώτη φορά σε εσωτερική ρήξη μετά τα Μηδικά. Οι 2 άντρες κατηγορούν τον Κίμωνα ότι δωροδοκήθηκε από τον Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρο και γι’αυτό δεν εισέβαλε στη χώρα του. Ο Κίμων κλήθηκε να λογοδοτήσει και αθωώθηκε.

34 Τί κάνει η Σπάρτη σε όλο αυτό το διάστημα; Τί κάνει η Σπάρτη σε όλο αυτό το διάστημα; - επιδιώκει να εδραιώσει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην Πελοπόννησο: το Άργος είχε ισχυροποιηθεί, είχαν εκδηλωθεί δημοκρατικές τάσεις σε πόλεις της Πελ/νησου, ο Θεμιστοκλής δρούσε ανενόχλητος στην Πελ/νησο μετά τον οστρακισμό του> συνοικισμός των Μαντινέων, των Ηλείων, των Τεγεατών, συμμαχία Άργους- Τεγέας

35 - Μετά την εκδίωξη του Θεμιστοκλή από την Πελ/νησο, την οποία προκάλεσαν οι ίδιοι οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες νικούν στην Τεγέα τις ενωμένες δυναμεις Τεγεατών-Αργείων, στη Διπαία τους Αρκάδες> ίσως με αρχηγό τον Αρχίδαμο (469) - 465>Σεισμός συγκλονίζει τη Σπάρτη με αποτέλεσμα να επαναστατήσουν οι Είλωτες. Η Σπάρτη ζητά βοήθεια από την Αθήνα>Κίμωνας με 4000 οπλίτες, Μαντινείς, Αιγινήτες και οι Πλαταιείς

36 Γιατί διώχνονται οι Αθηναίοι; Γιατί διώχνονται οι Αθηναίοι; de…santej tîn 'Aqhna…wn tÕ tolmhrÕn kaˆ t¾n newteropoi…an, kaˆ ¢llofÚlouj ¤ma ¹ghs£menoi, m» ti, Àn parame…nwsin, ØpÕ tîn ™n 'IqèmV peisqšntej newter…swsi, mÒnouj tîn xumm£cwn ¢pšpemyan (Θουκ.1.102.3) de…santej tîn 'Aqhna…wn tÕ tolmhrÕn kaˆ t¾n newteropoi…an, kaˆ ¢llofÚlouj ¤ma ¹ghs£menoi, m» ti, Àn parame…nwsin, ØpÕ tîn ™n 'IqèmV peisqšntej newter…swsi, mÒnouj tîn xumm£cwn ¢pšpemyan (Θουκ.1.102.3) 460/59> συνθηκολόγηση ειλώτων. Αποφασίστηκε να φύγουν από την Πελοπόννησο με τον όρο να μην ξαναεπιστρέψουν ποτέ. 460/59> συνθηκολόγηση ειλώτων. Αποφασίστηκε να φύγουν από την Πελοπόννησο με τον όρο να μην ξαναεπιστρέψουν ποτέ.

37 Στο διάστημα της απουσίας του Κίμωνα στην Αθήνα πραγματοποιούνται πολιτεικές αλλαγές με πρωτοβουλία του Εφιάλτη: αφαίρεση από τον Άρειο Πάγο των δικαιοδοσιών να εποπτεύει τις ενέργειες της πολιτικής διοίκησης. Οι δικαιοδοσίες αυτές μεταβιβάστηκαν στη Βουλή των 500, στην εκκλησία του δήμου και στην Ηλιαία. Στον Άρειο Πάγο παρέμεινε η εκδίκαση ορισμένων φονικών υποθέσεων και η εποπτεία των ιερών ελαιών που έδιναν το λάδι για τους νικητές των Παναθηναίων. Στο διάστημα της απουσίας του Κίμωνα στην Αθήνα πραγματοποιούνται πολιτεικές αλλαγές με πρωτοβουλία του Εφιάλτη: αφαίρεση από τον Άρειο Πάγο των δικαιοδοσιών να εποπτεύει τις ενέργειες της πολιτικής διοίκησης. Οι δικαιοδοσίες αυτές μεταβιβάστηκαν στη Βουλή των 500, στην εκκλησία του δήμου και στην Ηλιαία. Στον Άρειο Πάγο παρέμεινε η εκδίκαση ορισμένων φονικών υποθέσεων και η εποπτεία των ιερών ελαιών που έδιναν το λάδι για τους νικητές των Παναθηναίων.

38 Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τότε αφαιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο η αρμοδιότητα του προκαταρκτικού ελέγχου των αρχόντων μέσω της διαδικασίας της δοκιμασίας (της εξέτασης των προσόντων που απαιτούνταν για την ανάληψη του αξιώματος) και ίσως και της εκδίκασης των κατηγοριών για αδικήματα εναντίον του κράτους (εισαγγελίαι). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τότε αφαιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο η αρμοδιότητα του προκαταρκτικού ελέγχου των αρχόντων μέσω της διαδικασίας της δοκιμασίας (της εξέτασης των προσόντων που απαιτούνταν για την ανάληψη του αξιώματος) και ίσως και της εκδίκασης των κατηγοριών για αδικήματα εναντίον του κράτους (εισαγγελίαι).

39 Ο Κίμων οστρακίζεται (461), αλλά ο Εφιάλτης δολοφονείται. Ο Κίμων οστρακίζεται (461), αλλά ο Εφιάλτης δολοφονείται. 462/1 Οι Αθηναίοι συμμαχούν με το Άργος και με τους Θεσσαλούς. Τότε διαλύεται και τυπικά η Πανελλήνια Συμμαχία του 481. 462/1 Οι Αθηναίοι συμμαχούν με το Άργος και με τους Θεσσαλούς. Τότε διαλύεται και τυπικά η Πανελλήνια Συμμαχία του 481.

40

41

42 Πολιτειακές μεταρρυθμίσεις Περικλή, οι οποίες οδηγούν στην εδραίωση της Δημοκρατίας: Πολιτειακές μεταρρυθμίσεις Περικλή, οι οποίες οδηγούν στην εδραίωση της Δημοκρατίας: -Η Βουλή των 500 και η Ηλιαία, των οποίων οι δικαιοδοσίες αυξήθηκαν με τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη, είναι αρχές κληρωτές. Η ανάδειξη των αρχόντων με κλήρο είχε εισαχθεί το 487. -Η Βουλή των 500 και η Ηλιαία, των οποίων οι δικαιοδοσίες αυξήθηκαν με τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη, είναι αρχές κληρωτές. Η ανάδειξη των αρχόντων με κλήρο είχε εισαχθεί το 487. -Εισάγεται η μισθοφορά, ώστε οι άποροι να μπορούν να επιζητούν τα αξιώματα. Αρχικά έπαιρναν μισθό τα μέλη της Ηλιαίας (ηλιαστικός), αργότερα τα μέλη της βουλής (βουλευτικός).

43 - Δικαίωμα στους ζευγίτες να εκλέγονται 9 άρχοντες (457/6) - 451/0>Νόμος σύμφωνα με τον οποίο το δικαίωμα του πολίτη περιορίζεται σε όσους είχαν γεννηθεί από μητέρα και πατέρα Αθηναίους. - Περιφρούρηση Δημοκρατίας με την εισαγωγή του θεσμού της Γραφής παρανόμων. Σύμφωνα με αυτόν κάθε Αθηναίος αποκτά το δικαίωμα να μηνύσει τον εισηγητή πρότασης νόμου εφόσον ήταν αντίθετη με νόμο που υπήρχε.

44 459

45 Γιατί οι Αθηναίοι χτίζουν τα τείχη; Γιατί οι Αθηναίοι χτίζουν τα τείχη; Η Σπάρτη έχει ενοχληθεί από τη συμμαχία Αθήνας-Άργους(462/1). Συγκρούεται με τους Αργείους+Αθηναίους στην Οινόη το 460 και η Σπάρτη ηττήθηκε. Η Σπάρτη έχει ενοχληθεί από τη συμμαχία Αθήνας-Άργους(462/1). Συγκρούεται με τους Αργείους+Αθηναίους στην Οινόη το 460 και η Σπάρτη ηττήθηκε. Ποιές είναι οι επιδιώξεις των Αθηναίων στο εξής; Ποιές είναι οι επιδιώξεις των Αθηναίων στο εξής; -επέκταση στον Κορινθιακό>Δύση -συνέχιση πολέμου εναντίον των Περσών (από το 465 με την άνοδο του Αρταξέρξη στο θρόνο η Περσία αντιμετωπίζει εσωτερικές εξεγέρσεις> μία από αυτές είναι του Ινάρω του Ψαμμητίχου στην Αίγυπτο)

46 459> Οι Αθηναίοι στέλνουν προς ενίσχυση του Ινάρω 200 πλοία αφού πρώτα απελευθέρωσαν την Κύπρο από τις περσικές φρουρές. 459> Οι Αθηναίοι στέλνουν προς ενίσχυση του Ινάρω 200 πλοία αφού πρώτα απελευθέρωσαν την Κύπρο από τις περσικές φρουρές. Η Περσία ζητάει τη βοήθεια των Σπαρτιατών προσφέροντας πολλά χρήματα. Η Περσία ζητάει τη βοήθεια των Σπαρτιατών προσφέροντας πολλά χρήματα. Γιατί η Σπάρτη δεν μπορεί να βοηθήσει; Γιατί η Σπάρτη δεν μπορεί να βοηθήσει; -Παράλληλα με την αποστολή βοήθειας στην Αίγυπτο τα Μέγαρα συμμαχούν με τους Αθηναίους (μακρά τείχη Νίσαιας και φρούρηση από Αθηναίους)

47 Οι Αθηναίοι προχωρούν στην κατάληψη της Ναυπάκτου από τους Οπούντιους Λοκρούς, όπου εγκατέστησαν τους Μεσσήνιους που είχαν φύγει από την Πελοπόννησο. Θίγονται όμως τα συμφέροντα των Κορίνθιων και των Αιγινητών Οι Αθηναίοι προχωρούν στην κατάληψη της Ναυπάκτου από τους Οπούντιους Λοκρούς, όπου εγκατέστησαν τους Μεσσήνιους που είχαν φύγει από την Πελοπόννησο. Θίγονται όμως τα συμφέροντα των Κορίνθιων και των Αιγινητών 458> Νίκη των Κορινθίων και άλλων Πελ/νησίων στους Αλιείς και Νίκη Αθηναίων σε ναυμαχία στην Κεκρυφάλεια και σε ναυμαχία στην Αίγινα. 458> Νίκη των Κορινθίων και άλλων Πελ/νησίων στους Αλιείς και Νίκη Αθηναίων σε ναυμαχία στην Κεκρυφάλεια και σε ναυμαχία στην Αίγινα. Οι Πελ/νήσιοι οργανώνουν εκστρατεία στη Μεγαρίδα. Οι Αθηναίοι χωρίς να ανακαλέσουν τις δυνάμεις τους από Οι Πελ/νήσιοι οργανώνουν εκστρατεία στη Μεγαρίδα. Οι Αθηναίοι χωρίς να ανακαλέσουν τις δυνάμεις τους από

48 την Αίγυπτο, οργανώνουν ένα σώμα από τους πρεσβυτάτους και τους νεωτάτους με αρχηγό τον Μυρωνίδη. Οι Αθηναίοι καταφέρνουν να διατηρήσουν τα Μέγαρα στην συμμαχία τους. την Αίγυπτο, οργανώνουν ένα σώμα από τους πρεσβυτάτους και τους νεωτάτους με αρχηγό τον Μυρωνίδη. Οι Αθηναίοι καταφέρνουν να διατηρήσουν τα Μέγαρα στην συμμαχία τους. Η Σπάρτη δεν συμμετέχει έως τώρα. Η Σπάρτη δεν συμμετέχει έως τώρα. Το 457 όμως με μία ασήμαντη αφορμή (κατάληψη ενός πολίσματος της Δωρίδος από Φωκείς) στέλνει 1500 Λακεδαιμόνιους και 10000 Πελοπ/νησιους συμμάχους με αρχηγό τον Νικομήδη στη Στερεά. Δράση στρατού στη Βοιωτία>Ίδρυση Βοιωτικού Κοινού. Το 457 όμως με μία ασήμαντη αφορμή (κατάληψη ενός πολίσματος της Δωρίδος από Φωκείς) στέλνει 1500 Λακεδαιμόνιους και 10000 Πελοπ/νησιους συμμάχους με αρχηγό τον Νικομήδη στη Στερεά. Δράση στρατού στη Βοιωτία>Ίδρυση Βοιωτικού Κοινού.

49 Η είδηση ότι ένας τόσο μεγάλος στρατός βρισκόταν στη Βοιωτία και η έκκληση Αθηναίων ολιγαρχικών για ανατροπή του πολιτεύματος, κινητοποιεί τους Αθηναίους. Με δύναμη 14000 οπλιτών(+1000 Αργείοι) βάδισαν εναντίον των Πελ/νησίων. Η είδηση ότι ένας τόσο μεγάλος στρατός βρισκόταν στη Βοιωτία και η έκκληση Αθηναίων ολιγαρχικών για ανατροπή του πολιτεύματος, κινητοποιεί τους Αθηναίους. Με δύναμη 14000 οπλιτών(+1000 Αργείοι) βάδισαν εναντίον των Πελ/νησίων. -Μάχη Τανάγρας(Ιούνιος 457)>Νίκη Πελ/νησίων -Μάχη Τανάγρας(Ιούνιος 457)>Νίκη Πελ/νησίων -62 ημέρες μετά ο Μυρωνίδης νικάει στα Οινόφυτα. Η Αθηναϊκή επιρροή επεκτείνεται μέχρι τις Θερμοπύλες.

50 -Άμεση συνέπεια της νίκης των Αθηναίων στα Οινόφυτα είναι να συνθηκολογήσει η Αίγινα με τους Αθηναίους. Όροι: κατεδάφιση τειχών, παράδοση στόλου, προσχώρηση στη Δηλιακή Συμμαχία με την υποχρέωση να πληρώνουν φόρο. -Άμεση συνέπεια της νίκης των Αθηναίων στα Οινόφυτα είναι να συνθηκολογήσει η Αίγινα με τους Αθηναίους. Όροι: κατεδάφιση τειχών, παράδοση στόλου, προσχώρηση στη Δηλιακή Συμμαχία με την υποχρέωση να πληρώνουν φόρο. Έτσι οι Αθηναίοι συνεχίζουν την εξάπλωση στη Δύση>456/5>ο Τολμίδης έπλευσε στην πελ/νησο με 50 τριήρεις. Καταστρέφει το Γύθειο, εξασφαλίζει τη συμμαχία της Ζακύνθου και της Κεφαλληνίας, τη φιλία των κατοίκων της Αχαϊας και κυριεύει μία αποικία Έτσι οι Αθηναίοι συνεχίζουν την εξάπλωση στη Δύση>456/5>ο Τολμίδης έπλευσε στην πελ/νησο με 50 τριήρεις. Καταστρέφει το Γύθειο, εξασφαλίζει τη συμμαχία της Ζακύνθου και της Κεφαλληνίας, τη φιλία των κατοίκων της Αχαϊας και κυριεύει μία αποικία

51 των Κορίνθιων στην Αιτωλία. Το ίδιο έργο συνεχίζει και ο Περικλής φτάνοντας έως την Ακαρνανία. των Κορίνθιων στην Αιτωλία. Το ίδιο έργο συνεχίζει και ο Περικλής φτάνοντας έως την Ακαρνανία. Δυστυχώς όμως το 456 οι Πέρσες κατατροπώνουν τον Αθηναϊκό στόλο στην Αίγυπτο. Ως εκ τούτου οι Αθηναίοι χάνουν την Κύπρο και πόλεις με ολιγαρχικά καθεστώτα αποστατούν>Ερυθρές, Κολοφών και Μίλητος. Οι Αθηναίοι επεμβαίνουν και εγκαθιστούν δημοκρατικά καθεστώτα. Δυστυχώς όμως το 456 οι Πέρσες κατατροπώνουν τον Αθηναϊκό στόλο στην Αίγυπτο. Ως εκ τούτου οι Αθηναίοι χάνουν την Κύπρο και πόλεις με ολιγαρχικά καθεστώτα αποστατούν>Ερυθρές, Κολοφών και Μίλητος. Οι Αθηναίοι επεμβαίνουν και εγκαθιστούν δημοκρατικά καθεστώτα. Για λόγους ασφαλείας το 454 το ταμείο της Δηλιακής Συμμαχίας μεταφέρεται από τη Δήλο Για λόγους ασφαλείας το 454 το ταμείο της Δηλιακής Συμμαχίας μεταφέρεται από τη Δήλο

52 στην Αθήνα (Ακρόπολη). Η θεά Αθηνά αντικαθιστά πια τον Απόλλωνα ως κεντρικός προστάτης των Συμμάχων. Από τους φορολογικούς καταλόγους (AthenianTributeList) μαθαίνουμε ότι κάθε σύμμαχος πρόσφερε κάθε χρόνο στην Αθήνα την απαρχή, δηλαδή το ένα εξηκοστό του φόρου για τα κοινά, και κάθε 4 χρόνια στα Παναθήναια μία αγελάδα και μία πανοπλία. στην Αθήνα (Ακρόπολη). Η θεά Αθηνά αντικαθιστά πια τον Απόλλωνα ως κεντρικός προστάτης των Συμμάχων. Από τους φορολογικούς καταλόγους (AthenianTributeList) μαθαίνουμε ότι κάθε σύμμαχος πρόσφερε κάθε χρόνο στην Αθήνα την απαρχή, δηλαδή το ένα εξηκοστό του φόρου για τα κοινά, και κάθε 4 χρόνια στα Παναθήναια μία αγελάδα και μία πανοπλία.

53 -Η Αθήνα ανακαλεί τον Κίμωνα από την εξορία και του αναθέτει τις διαπραγματεύσεις με τη Σπάρτη. Η Αθήνα συνάπτει 5ετή ανακωχή με τη Σπάρτη (452/1) με τον όρο οι Αθηναίοι να εγκαταλείψουν τη συμμαχία με το Άργος. -Η Αθήνα ανακαλεί τον Κίμωνα από την εξορία και του αναθέτει τις διαπραγματεύσεις με τη Σπάρτη. Η Αθήνα συνάπτει 5ετή ανακωχή με τη Σπάρτη (452/1) με τον όρο οι Αθηναίοι να εγκαταλείψουν τη συμμαχία με το Άργος. Η Αθήνα στέλνει τον Κίμωνα με 200 πλοία να ανακαταλάβει την Κύπρο. Ο Κίμων επιτυγχάνει και η Περσία ζητάει τη σύναψη ειρήνης. Συνάπτεται στα Σούσα η ειρήνη του Καλλία το 449 ύστερα από παρότρυνση του Περικλή. Η Αθήνα στέλνει τον Κίμωνα με 200 πλοία να ανακαταλάβει την Κύπρο. Ο Κίμων επιτυγχάνει και η Περσία ζητάει τη σύναψη ειρήνης. Συνάπτεται στα Σούσα η ειρήνη του Καλλία το 449 ύστερα από παρότρυνση του Περικλή.

54 Ο Περικλής προτείνει στην εκκλησία του δήμου τη σύγκληση Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέματα την ανοικοδόμηση των ιερών που είχαν καταστρέψει οι Πέρσες και διασφάλιση των θαλάσσιων επικοινωνιών. Ο Περικλής προτείνει στην εκκλησία του δήμου τη σύγκληση Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέματα την ανοικοδόμηση των ιερών που είχαν καταστρέψει οι Πέρσες και διασφάλιση των θαλάσσιων επικοινωνιών. Η Σπάρτη αρνείται και το Συνέδριο δεν συγκλήθηκε. Η Σπάρτη αρνείται και το Συνέδριο δεν συγκλήθηκε.

55 448> Οι Λακεδαιμόνιοι εμπλέκονται σε μία διαμάχη ανάμεσα στους Φωκείς και τους Δελφούς. Εμπλέκονται όμως και στη Βοιωτία και προσπαθούν να επαναφέρουν τους εξόριστούς ολιγαρχικούς στις βοιωτικές πόλεις τους. 448> Οι Λακεδαιμόνιοι εμπλέκονται σε μία διαμάχη ανάμεσα στους Φωκείς και τους Δελφούς. Εμπλέκονται όμως και στη Βοιωτία και προσπαθούν να επαναφέρουν τους εξόριστούς ολιγαρχικούς στις βοιωτικές πόλεις τους. 447>Μάχη της Κορώνειας>Πανωλεθρία Αθηναίων>Ισχυροποίηση Θηβαίων και ανασύσταση Βοιωτικού Κοινού 447>Μάχη της Κορώνειας>Πανωλεθρία Αθηναίων>Ισχυροποίηση Θηβαίων και ανασύσταση Βοιωτικού Κοινού Αποστασία Εύβοιας και εκστρατεία Περικλή Αποστασία Εύβοιας και εκστρατεία Περικλή Επαναπροσχώρηση Μεγάρων σε Πελ/νησιακή Συμμαχία Επαναπροσχώρηση Μεγάρων σε Πελ/νησιακή Συμμαχία

56 Ο Πελ/νησιακός στρατός βρέθηκε στο Θριάσιο με αρχηγό τον Πλειστοάνακτα, ο οποίος όμως δεν πραγματοποίησε εισβολή. Ο Πελ/νησιακός στρατός βρέθηκε στο Θριάσιο με αρχηγό τον Πλειστοάνακτα, ο οποίος όμως δεν πραγματοποίησε εισβολή. ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 446/5 (Τριακονταετείς Σπονδές) Όροι: Οι Αθηναίοι παραιτούνται από την Τροιζήνα, την Αχαϊα,τη Νίσαια, τις Πηγές. Αναγνωρίστηκε η ναυτική ηγεμονία των Αθηναίων και η ηπειρωτική ηγεμονία της Σπάρτης. Οι διαφορές τους θα επιλύνονταν με διαιτησία. ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 446/5 (Τριακονταετείς Σπονδές) Όροι: Οι Αθηναίοι παραιτούνται από την Τροιζήνα, την Αχαϊα,τη Νίσαια, τις Πηγές. Αναγνωρίστηκε η ναυτική ηγεμονία των Αθηναίων και η ηπειρωτική ηγεμονία της Σπάρτης. Οι διαφορές τους θα επιλύνονταν με διαιτησία.

57 Ο Περικλής όμως με τη βοήθεια του αθηναϊκού δήμου θα προχωρήσει στην αναστήλωση των ναών και στην εκτέλεση του οικοδομικού του προγράμματος. Με αυτό επιδιώκεται να δοθεί στην πόλη εξωτερική μορφή αντάξια με το μεγαλείο της και να προσφερθεί μία ανεξάντλητη πηγή εργασίας και εισοδήματος. Ο Περικλής όμως με τη βοήθεια του αθηναϊκού δήμου θα προχωρήσει στην αναστήλωση των ναών και στην εκτέλεση του οικοδομικού του προγράμματος. Με αυτό επιδιώκεται να δοθεί στην πόλη εξωτερική μορφή αντάξια με το μεγαλείο της και να προσφερθεί μία ανεξάντλητη πηγή εργασίας και εισοδήματος.

58 Παρθενώνα (χρυσελεφάντινο άγαλμα Αθηνάς Παρθένου> 44 τάλαντα χρυσού Παρθενώνα (χρυσελεφάντινο άγαλμα Αθηνάς Παρθένου> 44 τάλαντα χρυσού Ηφαίστειο Ηφαίστειο Τελειοποίηση Μακρών Τειχών Τελειοποίηση Μακρών Τειχών ΩΔΕΙΟ (νέο κτίριο) ΩΔΕΙΟ (νέο κτίριο) Νεώρια Νεώρια Ιερό Δήμητρας στην Ελευσίνα και τελεστήριο Ιερό Δήμητρας στην Ελευσίνα και τελεστήριο Ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο Ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο

59 Επιβολή του αθηναϊκού νομίσματος σε όλα τα μέλη της συμμαχίας στο διάστημα 450- 446 εξυπηρετούσε την καλύτερη διεξαγωγή του εμπορίου και αποφασίστηκε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων. Επιβολή του αθηναϊκού νομίσματος σε όλα τα μέλη της συμμαχίας στο διάστημα 450- 446 εξυπηρετούσε την καλύτερη διεξαγωγή του εμπορίου και αποφασίστηκε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων.


Κατέβασμα ppt "494/3 >Ο Θεμιστοκλής εκλέγεται επώνυμος άρχων και προτείνει την τείχιση του Πειραιά. Ως τότε οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν για λιμάνι τους το Φάληρο. Προτείνει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google