Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νομιμότητα και νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμών αιρετών οργάνων Δήμων Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νομιμότητα και νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμών αιρετών οργάνων Δήμων Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νομιμότητα και νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμών αιρετών οργάνων Δήμων
Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

2 Διατάξεις του άρθρου 26 του ν
Διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3274/2004, όπως αυθεντικώς ερμηνεύθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.8 του ν.3448/2006, για δαπάνες που πληρώθηκαν μέχρι την Διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3801/2009 για δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά την και μέχρι την δημοσίευση του νόμου αυτού, ήτοι μέχρι τις Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής και σε δαπάνες από μέχρι τις (αρρύθμιστο πεδίο) με τη διάταξη του άρθρου 29παρ.4 του ν.3838/2010. Διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3801/2009 .Ευχέρεια του Δικαστηρίου για την μείωση ή την άρση του καταλογισμού.

3 Το συνταγματικά ανεκτό των νομιμοποιητικών διατάξεων
Προϋποθέσεις: α) Η άμβλυνση των περιορισμών και εν γένει των προϋποθέσεων για την άσκηση του ελέγχου, να μην εξικνείται σε τέτοια έκταση, ώστε να επιφέρει ουσιαστικά την κατάλυση του ελέγχου. (άρθρο 98παρ.1 και 102Σ) β) Οι προϋποθέσεις των διατάξεων τελούν σε συνάρτηση με το αντικείμενο της ρύθμισης και υπό προϋποθέσεις με τις οποίες διαφυλάσσονται τα οικονομικά συμφέροντα των Ο.Τ.Α. γ) Δεν υποκρύπτεται εύνοια του νομοθέτη υπέρ συγκεκριμένων διαχειριστών Ο.Τ.Α. Δ) Θεσπίζονται γενικοί κανόνες που δεν θεσπίζουν επεμβάσεις σε ατομικές περιπτώσεις.

4 Αληθής βούληση του νομοθέτη η κάλυψη τυπικών παραλείψεων στη διαδικασία ανάληψης και πραγματοποίησης των δαπανών Η μη νομιμοποίηση των εξωταμειακών διαχειρίσεων. Παραβίαση ουσιώδους διαδικαστικού τύπου για την διαχείριση του δημοτικού χρήματος. Κατάλυση της συνταγματικής επιταγής για διαφάνεια στην διαχείριση του δημοτικού χρήματος Έλλειψη δυνατότητας διακρίβωσης του αν επιτελέστηκε ο σκοπός για τον οποίο διενεργήθηκε η προμήθεια ή η εργασία ή αν εκτελέστηκε το έργο.

5 Διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3801/2009
Διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3801/2009. Εν τοις πράγμασι εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στις δίκες των καταλογισμών. Συνεκτίμηση για την στάθμιση που οδηγεί σε μείωση έως το 1/10 του ποσού βάσει στοιχείων αντικειμενικών καθώς και υποκειμενικών. Έννοια της συγγνωστής πλάνης.

6 Η έννοια του ελλείμματος και το μέτρο της ευθύνης του υπολόγου ως κριτήρια για την υπαγωγή στις νομιμοποιητικές διατάξεις. Ουσιαστικό έλλειμμα. Τυπικό έλλειμμα. Αποθετική ζημία.

7 Ενδεικτική περιπτωσιολογία υποθέσεων καταλογισμού αιρετών οργάνων Δήμων που υπήχθησαν στις νομιμοποιητικές διατάξεις. Εφαρμογή του άρθρου 37του ν.3801/2009 σε εξωταμειακή διαχείριση. Κατάτμηση δαπάνης. Μη νομιμοποιητέα διότι δεν βεβαιώνεται αρμοδίως η εκτέλεση αντικειμένου της δαπάνης. Κατά προτεραιότητα κατασταλτικός έλεγχος. Μίσθωση λεωφορείου για την μεταφορά μαθητών στην Πανεπιστημιούπολη 4) Ανάθεση εκτέλεσης έργου με την εξαιρετική διαδικασία του διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων. Δεν συντρέχει η προϋπόθεση του σοβαρού επικείμενου κινδύνου.

8 1)Καταλογισμός Αναπληρωτή Ελεγκτή εξόδων Ο. Τ. Α
1)Καταλογισμός Αναπληρωτή Ελεγκτή εξόδων Ο.Τ.Α. Πληρωμή δαπάνης χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά και χωρίς τον έλεγχο ύπαρξης επαρκούς πιστωτικού υπολοίπου στο λογαριασμό του ν.π στο ΤΠκΔ. Μη νομιμοποιητέα. Εφαρμογή του άρθρου 37 του ν.3801/2009. 2) Εφαρμογή του άρθρου 37 του ν.3801/2009 σε εξωταμειακή διαχείριση, αν και στοιχειοθετείται βαρεία αμέλεια του καταλογισθέντος. 3) Διαχειριστές κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (κληροδοτήματος). Καταλογισμός για ζημία που εκ δόλου ή βαρείας αμελείας προκλήθηκε σε βάρος της καταληφθείσας περιουσίας .Μη εφαρμογή του άρθρου 37 του ν.3801/2009.

9 Η αναλογικότητα στην δημοσιονομική δίκη.
Μια θεμιτή διεύρυνση των ορίων ελέγχου νομιμότητας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής δικαιοσύνης. Η έννοια του τυπικού ελλείμματος και του κυρωτικού χαρακτήρα του καταλογισμού.

10 Καταλογισμός Προέδρου σχολικής επιτροπής με την αιτιολογία ότι οι σχετικές αναθέσεις εργασιών δεν ανάγονται λόγω ποσού στην αρμοδιότητά του αλλά σ’ αυτήν των οργάνων του Δήμου. Κατάτμηση δαπάνης. Δημοσιονομικές παραβάσεις που αφορούσαν στην μη τήρηση των νομίμων διατυπώσεων και δεν επέφεραν πρόκληση ζημίας στην διαχείριση της Σ.Ε. Ο καταλογισμός δεν τελεί σε εύλογη σχέση αναλογίας με την διαχειριστική συμπεριφορά του υπολόγου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Ακυρώνει τον καταλογισμό και απαλλάσσει τον υπόλογο.

11 Καταλογισμός Προέδρου Δ. Σ
Καταλογισμός Προέδρου Δ.Σ. δημοτικής επιχείρησης με ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον οποίο επιχορηγήθηκε από τον Δήμο. Διατέθηκε για άλλο σκοπό από αυτόν της επιχορήγησης. Το έλλειμμα χαρακτηρίστηκε τυπικό, αφού τα χρήματα δόθηκαν για λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Μείωση του ποσού του καταλογισμού στο 1/10 αυτού.

12

13

14

15


Κατέβασμα ppt "Νομιμότητα και νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμών αιρετών οργάνων Δήμων Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google