Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) Υ ΠΟ Ε ΚΠΟΝΗΣΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Σ ΧΕΔΙΟ Π ΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ «ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

2 Περιεχόμενα Σύνοψη Παρουσίασης 1.Διαχειριστικό Σχέδιο – Σκοπός, Περιεχόμενο 2.Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας 3.Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς 4.Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες 5.Στόχοι Διατήρησης 6.Μέτρα Διαχείρισης

3 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο Σκοπός: Διαχείριση Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) μέσω μέτρων βάσει τον οποίων θα επιτευχθεί η διατήρηση των ειδών πτηνοπανίδας και των οικοτόπων τους στην περιοχή. Μεθοδολογία Εκπόνησης Δ.Σχ. Συλλογή Δεδομένων από Αρμόδιες Υπηρεσίες Επισκέψεις Πεδίου Αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων στοιχείων

4 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο 1.Εισαγωγή – περιγραφή της περιοχής. 2.Κύρια είδη και βιότοποι που χρήζουν σημασίας - ανάλυση των οικολογικών τους απαιτήσεων. 3.Είδη Χαρακτηρισμού και Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (Favorable Reference Values-FRVs) για να σχηματιστούν έτσι και οι Στόχοι Διατήρησης της περιοχής. Με βάση του Στόχους Διατήρησης περιγράφονται τα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να παρθούν. 4.Ανάλυση απειλών – κινδύνων. 5.Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης (τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο). 6.Μέτρα/δράσεις Διαχείρισης προς επίτευξη των Στόχων της Οδηγίας. 7.Δράσεις ενημέρωσης/διαβούλευσης των εμπλεκομένων. 8.Παραρτήματα

5 Η περιοχή « Βουνί Παναγιάς » καθορίστηκε ως ΖΕΠ για έξι είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά [2009/147/ΕΚ] που αναπαράγονται στην περιοχή σε σημαντικούς αριθμούς: Ζάνος Falco peregrinus Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus Δακκαννούρα Lanius nubicus Σιταροπούλλι Emberiza caesia και τα ενδημικά είδη της Κύπρου Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

6 Ζάνος Falco peregrinus Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ (Παράρτημα 1 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) που φωλιάζει στην Κύπρο Η ΖΕΠ «Βουνί Παναγιάς» είναι ανάμεσα στις σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο, με 2 ζευγάρια Φωλιάζει σε γκρεμούς και τρέφεται κυρίως με πουλιά όπως περιστέρια 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

7 Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus Nυκτόβιο είδος προτεραιότητας για την ΕΕ το οποίο διαχειμάζει στην Αφρική και έρχεται στην Ευρώπη τους μήνες Απρίλιο – Σεπτέμβριο για να φωλιάσει. Eξειδικεύεται στο κυνήγι μεγάλων εντόμων το σούρουπο και τις νυκτερινές ώρες. Φωλιάζει στο έδαφος και απαντάται σε δάση με ξέφωτα αλλά και σε πιο ανοικτούς βιότοπους όπως φρυγανότοπους. Η ΖΕΠ «Βουνί Παναγιάς» είναι από τις καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: φωλιάζουν γύρο στα 50 ζευγάρια. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

8 Δακκαννούρα Lanius nubicus Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης. Τρέφεται με έντομα και Διαχειμάζει στην Αφρική Η ΖΕΠ περιοχή «Βουνί Παναγιάς» είναι από τις καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: 40-60 ζευγάρια φωλιάζουν 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

9 Σιταροπούλλι Emberiza caesia Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης. Τρέφεται με έντομα και Διαχειμάζει στην Αφρική Η ΖΕΠ Περιοχή «Βουνί Παναγιάς» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: 50-80 ζευγάρια 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

10 Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στην Κύπρο. Η ΖΕΠ «Βουνί Παναγιάς» είναι από τις καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: 100 - 250 ζευγάρια φωλιάζουν, σε τρύπες σε δένδρα ή ξερολιθιές. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

11 Τρυπομάζης Sylvia melanothorax Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στην Κύπρο. Η ΖΕΠ «Βουνί Παναγιάς» είναι από τις καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: 150-200 ζευγάρια φωλιάζουν σε θάμνους. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

12 Καθορισμός ΕΤΑ για είδη χαρακτηρισμού Στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status, FCS). Για να μπορεί να γίνει αυτό για τα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να εξακριβωθεί το πληθυσμιακό επίπεδο του είδους που να ανταποκρίνεται σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Το επίπεδο αυτό είναι η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) ή Favourable Reference Value (FRV), και καθορίζεται πρώτα σε επίπεδο Κύπρου και μετά για κάθε σχετική περιοχή ΖΕΠ. 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

13 Μεθοδολογία για ΕΤΑ Τα εργαλεία στη διάθεση μας για καθορισμό των ΕΤΑ είναι: 1.Μέθοδος βιοτόπου (Habitat method) για υπολογισμό μέγιστου αναπαραγωγικού πληθυσμού (ποια πυκνότητα μπορεί να υποστηρίξει ο διαθέσιμος βιότοπος?) 2.Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA) για υπολογισμό του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (βάση βιολογικών δεδομένων του είδους) 3.Γνώμη ειδικών: για καθορισμό μιας εφικτής ΕΤΑ με γνώμονα το τι μπορεί να επιτευχθεί από άποψη διαχείρισης 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

14 ΕΤΑ – Αποτελέσματα ανάλυσης ΕΙΔΟΣ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) Σε επίπεδο Κύπρου (αριθμός ζευγαριών) ΖΕΠ «Βουνί Παναγιάς» (αριθμός ζευγαριών) Falco peregrinus 902 Caprimulgus europaeus 2,00050 Lanius nubicus 7,00050 Emberiza caesia 10,000100 Oenanthe cypriaca 80,000250 Sylvia melanothorax 75,000200

15 Η βιοποικιλότητα [=φύση] είναι η ασφάλεια ζωής μας, καθώς μας παρέχει τρόφιμα, γλυκό νερό και καθαρό αέρα, καταφύγιο και φαρμακευτικές ουσίες, μετριάζει τις φυσικές καταστροφές, τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες και συμβάλλει στη ρύθμιση του κλίματος. Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης το φυσικό μας κεφάλαιο, καθώς παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται η οικονομία μας. Η υποβάθμιση και η απώλεια βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτών: χάνουμε είδη και ενδιαιτήματα, στερούμαστε τον πλούτο και την απασχόληση που προκύπτουν από τη φύση και διακινδυνεύουμε την ίδια την ευημερία μας. Οι τρέχοντες ρυθμοί εξαφάνισης ειδών δεν έχουν προηγούμενο. Εξαιτίας κυρίως των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ο ρυθμός απώλειας ειδών είναι σήμερα εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος του φυσικού… Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα…

16 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

17 Όνομα ΠΖΚωδικός Πολεοδομικής Ζώνης Ποσοστό ΠΖ στην Περιοχή ΖΕΠ (%) ΣΥΝΟΛΟ (%) Προστασίας Ζ111 51 Ζ31 Z3-ΠΤ39 Γεωργική Γ332 Άνευ ΖώνηςΑΖ17

18

19 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Γεωργική δραστηριότητα -Η σημαντικότερη ανθρωπογενής δραστηριότητα αφορά τη γεωργία. -Το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργειών αφορά αμπελώνες και φυλλοβόλα, ενώ στην περιοχή υπάρχουν μικρές εκτάσεις με ελιές, αμυγδαλιές και λαχανικά -Η συμβατική μέθοδος καλλιέργειας απαιτεί τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. -Πρακτικές καψαλίσματος – πυρκαγιές. -Εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΖΕΠ (εκτάρια) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΖΕΠ, (ΚΟΑΠ / 2015 - σε εκτάρια) ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΛΙΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΑΛΛΟ ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 947320,72681,20,24,520,813,993,1

20 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Κτηνοτροφική δραστηριότητα -Eντός της ΖΕΠ δεν υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. -Κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζεται περιμετρικά της περιοχής. -Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΟΑΠ 9 εκτάρια δηλώθηκαν ως βοσκοτόπια το 2015. -Η ήπια βόσκηση συντηρεί τις φρυγανικές κοινότητες και μπορεί να είναι αρκετά επωφελής για την πτηνοπανίδα. -Η έντονη βόσκηση (και η επακόλουθη διαχείριση με καύση), υποβαθμίζει τη χλωριδική σύνθεση των κοινοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συστάδων φυσικής βλάστησης, οι οποίες είναι σημαντικές για την ορνιθοπανίδα.

21 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Οδικό δίκτυο -Το οδικό δίκτυο εντός της ΖΕΠ αποτελείται κυρίως από χωμάτινους αγροτικούς δρόμους και σε πολύ μικρό βαθμό από κύριο οδικό δίκτυο. -Μεγάλο μήκος αγροτικού δικτύου το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο, και το οποίο φαίνεται να εξυπηρετεί τις εντός ΖΕΠ διάσπαρτες καλλιέργειες. -Απώλεια φυσικών οικοτόπων, την παροχή πρόσβασης σε οχήματα με αποτέλεσμα την αύξηση της όχλησης και παράλληλα του κινδύνου πυρκαγιών και ενάσκησης παράνομων δραστηριοτήτων.

22 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Διάνοιξη χωμάτινων δρόμων -Μεγάλο ποσοστό των αγροτικών δρόμων εντός της περιοχής ΖΕΠ, δεν είναι εγγεγραμμένοι και έχουν διανοιχθεί παράνομα. -Αυτό αυξάνει την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής, συνεισφέρει στην αύξηση της όχλησης των ειδών και οδηγεί σε απώλεια των οικοτόπων της περιοχής. Λαθροθηρία, παράνομη παγίδευση και παράνομη εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων -Στην περιοχή καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας σοβαρά περιστατικά παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών με τη χρήση παράνομων και μη επιλεκτικών εργαλείων παγίδευσης και παρανομή εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ειδών, προστατευόμενων αλλά και θηρεύσιμων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση και απώλεια οικοτόπων. Παράνομες Δραστηριότητες

23 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Παράνομη λατομική δραστηριότητα -Στην περιοχή επίσης παρατηρείται παράνομη λατομική δραστηριότητα. -Εκχέρσωση οικοτόπων με επιπτώσεις στα είδη ορνιθοπανίδας. Παράνομες Δραστηριότητες

24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Η ΖΕΠ «Βουνί Παναγιάς» αποτελεί μια πολύ σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα αφού φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα οποία αναπαράγονται στην περιοχή.  Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει οικότοπους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα είδη αυτά, και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης τους στην Κύπρο.  Η περιοχή βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση, καθώς υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τη χρήση φυτοφαρμάκων, την όχληση, τον κατακερματισμό των βιοτόπων και την παράνομη παγίδευση και λαθροθηρία.  Αναγνωρίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η προοπτική αύξησης των πληθυσμών ειδών καθορισμού σε αυτή. 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

25 6. Μέτρα Διαχείρισης Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα διαχωρίστηκαν στις εξής 4 κατηγορίες: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα με άμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ρύθμιση και περαιτέρω διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της περιοχής με έμμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν έμμεσα στην διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους μέσω της περιβαλλοντικής ανάδειξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, έτσι ώστε να αξιολογείται η κατάσταση των ειδών, των οικοτόπων τους και της προστατευόμενης περιοχής εν γένει.

26 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου:A. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων Κωδικός Μέτρου:Α.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση των θαμνωδών οικοτόπων Περιγραφή: Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι θαμνώδεις οικότοποι (σκληρόφυλλη βλάστηση) εντός της ΖΕΠ κυρίως για να επωφεληθούν τα είδη Sylvia melanothorax, Oenanthe cypriaca, Caprimulgus europaeus, Lanius nubicus και Emberiza caesia. Στόχος θα είναι η δημιουργία ενός μωσαϊκού οικοτόπων με πιο πυκνές αλλά και πιο ανοικτές θαμνώδεις εκτάσεις (φρυγανότοπους). Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, να γίνουν φυτεύσεις γηγενών θάμνων προς ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων. Η βιώσιμη, μη εντατική, βόσκηση είναι σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης αυτών των περιοχών (δείτε μέτρα για γεωργία). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€5 000 – €7 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

27 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.2Είδος Μέτρου:Μελέτη - ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Falco peregrinus και Buteo rufinus εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Στις περιοχές που βρίσκονται οι φωλιές/αποικίες των αρπακτικών αυτών και σε ακτίνα 1 km από αυτές να αξιολογηθεί η εξάσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας και όπου χρειάζεται να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου. Οι ίδιες περιοχές θα πρέπει επίσης να είναι κλειστές και στους περιπατητές/πτηνοπαρατηρητές την περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουλίου. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

28 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα τοποθέτησης φωλιών εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση των φωλιών αυτών και στη συνέχεια να εκπονηθεί και ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου, τόσο ως προς την αύξηση των περιοχών φωλεοποίησης, όσο και προς τον αριθμό των αναπαραγόμενων ζευγαριών κράγκας. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει φωλιές για το είδος Oenanthe cypriaca. Παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια που υπάρχουν εντός της περιοχής θα πρέπει να διατηρηθούν ή και να συντηρηθούν για σκοπούς φωλεοποίησης και ως χώροι ανάπαυσης των πουλιών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

29 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση ποτίστρων Περιγραφή: Η τοποθέτηση ποτίστρων θα βοηθήσει τα είδη πτηνοπανίδας που απαντούν στην περιοχή να ανταπεξέλθουν καλύτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς και κατά τις περιόδους ξηρασίας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

30 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εφαρμογή θεσμού Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Περιγραφή: Κάθε σχέδιο ή έργο (π.χ. οικιστική ή τουριστική ανάπτυξη) που εμπίπτει ή γειτνιάζει με την περιοχή Natura 2000, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, το οποίο δύναται να επηρεάσει σημαντικά την περιοχή και τους στόχους διατήρησης, θα πρέπει η αδειοδότηση του να εξετάζεται υπό το θεσμό της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας αυτής ότι δεν θα υλοποιηθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη εντός της περιοχής ΖΕΠ που θα έχει επιπτώσεις στα είδη καθορισμού ή τους οικοτόπους τους. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

31 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών και βόσκησης για τις γεωργικές περιοχές εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Η επέκταση γεωργίας εντός ακαλλιέργητων περιοχών θα πρέπει να αποτραπεί. Μη μετατροπή καλλιεργειών από υφιστάμενες σε πιο εντατικές μορφές καλλιέργειας Οι πρόνοιες της Πολλαπλής συμμόρφωσης και οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές θα πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά εντός της ΖΕΠ. Προστασία και διατήρηση όλων των απομειναριών φυσικής βλάστησης και των ξερολιθιών εντός γεωργικών περιοχών M10.1.6, M10.1.7, M10.1.11 Το 15% κάθε αγρό-τεμαχίου εντός περιοχής ΖΕΠ να τυγχάνει ειδικής διαχείρισης ως ‘Ενισχυμένη Περιοχή Οικολογικής Εστίασης’. M10.1.6, M10.1.7, M10.1.11, Μ12 Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς σ’ όλη την ΖΕΠ Να περιοριστεί η χρήση εντομοκτόνων σε καλλιέργειες εντός της περιοχής ΖΕΠ, και ειδικά των επικίνδυνων και τοξικών για το περιβάλλον. Μ10.1.1, Μ12, Μ10.1.3, Περιορισμός της βόσκησης σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ. Μ12 (12.1.2) Εφαρμογή υποχρεωτικού συστήματος τριετούς αμειψισποράς για τις καλλιέργειες σιτηρών. Μ10.1.2 και Μ10.1.2.Β2 Εφαρμογή της πρόνοιας της ασυγκόμιστης παραγωγής του 10%. Μ12 Δημιουργία οδηγού για τους αγρότες για τα μέτρα που μπορούν να αξιοποιήσουν Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10000 - €15000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

32 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων Περιγραφή: 1.Η λαθροθηρία με τη χρήση όπλων, δικτύων και ξόβεργων αποτελεί μια απειλή για την περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου περιπολιών ενάντια της λαθροθηρίας. 2.Να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη διάνοιξη αγροτικών δρόμων, και να μην επιτρέπεται η χρήση δασικών δρόμων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 3.Αυστηροί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται και στους κυνηγούς με σκοπό τη διακρίβωση της εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων 4.Έλεγχος, καταγραφή και σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων 5.‘Αυξημένα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να επεκταθούν προς την αποτροπή της παράνομης απόρριψης σκυβάλων. 6.Έλεγχος μη αδειοδοτημένων υποστατικών. 7.Περιορισμός χρήσης τετράτροχων μοτόρων (γουρούνων). 8.Έλεγχος και καταγραφή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων και εφαρμογή μέτρων επαναφοράς της νομιμότητας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€4000- €6000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

33 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Προώθηση της χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά της ΖΕΠ Περιγραφή: Ο τεχνητός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των ειδών, μέσω της διατάραξης της ανάπτυξής τους και της δραστηριότητάς τους. Ως εκ τούτου προτείνεται: 1.Εκπόνηση ενός ενημερωτικού εγχειρίδιου/ φυλλαδίου με προτάσεις χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά εντός της ΖΕΠ με στόχο τη διανομή του στους ιδιοκτήτες της περιοχής προς ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. 2.Προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι ο υφιστάμενος φωτισμός κάποιου υποστατικού έχει σημαντική επίπτωση για τα είδη, μέσω επιδότησης για κατάλληλη τροποποίηση του φωτισμού ή πρότασης εναλλακτικών λύσεων π.χ. φυτοφράκτες. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€1 000 εφάπαξ, €5 000 ετησιώς Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

34 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση/έλεγχος οικόσιτων θηρευτών Περιγραφή: Η γειτνίαση της ΖΕΠ με τα χωριά της περιοχής, όπως επίσης και η παρουσία μεμονωμένων κατοικιών τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής ΖΕΠ, προσδίδει αυξημένο κίνδυνο για ύπαρξη αδέσποτων γάτων και σκύλων, τα οποία θηρεύουν άγρια πουλιά και άλλα είδη πανίδας. Προτείνεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για περιορισμό του φαινομένου π.χ. στείρωσης /μεταστέγασης των αδέσποτων ζώων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€1000- €2000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

35 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.6Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά καλώδια εντός της ΖΕΠ. Περιγραφή: Η παρουσία του δικτύου καλωδίων μεσαίας και χαμηλής τάσης της ΑΗΚ εντός της ΖΕΠ αυξάνει το ρίσκο πρόσκρουσης πτηνών σε αυτά. Για τη μείωση ρίσκου θανάτωσης πτηνών προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ανακλαστικών σημάνσεων κατά μήκος των καλωδίων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€3000 - €5000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

36 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.7Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση και έλεγχος κυνηγετικής δραστηριότητας. Περιγραφή: 1.Αν και το κυνήγι επιτρέπεται σε μέρος της ΖΕΠ, εντούτοις δεν αποτελεί πρόβλημα δεδομένου όμως ότι οι σχετικοί κανονισμοί εφαρμόζονται αυστηρά. Αυξημένες περιπολίες κατά της λαθροθηρίας επιβάλλονται, για ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. 2.Η εκπαίδευση κυνηγετικών σκυλιών δεν θα πραγματοποιείται εντός της ΖΕΠ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

37 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.8Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Μέτρα υδατικής διαχείρισης και διαχείρισης υδατορεμάτων Περιγραφή: Η παρουσία ποτάμιων υδατικών σωμάτων εντός της ΖΕΠ (ποταμοί και υδατοφράκτες) συνεισφέρει σημαντικά στην διατήρηση κατάλληλων οικότοπων και των ειδών πτηνοπανίδας ως εκ τούτου η ποσοτική και ποιοτική διαχείριση των πόρων τους αποτελεί σημαντικό στοιχεία για την διαχείρισης της περιοχής ΖΕΠ. Ως εκ τούτου προτείνεται η εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας (Ν79 (Ι)/2010) και επιβολή των καθορισμένων ποινών ως εξής: - Απαγόρευση κάθε είδους επέμβασης, βλάβης, ή καταστροφής σε όχθη, τοίχο ή κοίτη υδατορέματος. Επεμβάσεις σε κοίτες ποταμού με τη μορφή παράνομων απολήψεων νερού, απολήψεων υλικών, εκσκαφών ή επιχωματώσεων, στάθμευσης οχημάτων ή αποθήκευσης άλλων υλικών, κατασκευή υποστατικών εντός της κοίτης ποταμού οδηγούν σε υδρομορφολογικές αλλοιώσεις του υδατορέματος και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή και τους οικοτόπους τους. -Αποκατάσταση των πηγών στις οποίες έχει καταγραφεί η κατασκευή παράνομου έργου υδροληψίας. -Καθαρισμός υφιστάμενων πηγών. -Στις περιπτώσεις παράνομης διάνοιξης και λειτουργίας γεωτρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

38 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Κατασκευή υποδομών επισκεπτών Περιγραφή: Η ανάδειξη της περιοχής ΖΕΠ εξ υπακούει την κατασκευή υποδομών οι οποίες θα είναι συμβατές με το τοπίο και τους στόχους διαχείρισης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν: -Κατασκευή και λειτουργία περιπτέρου ενημέρωσης των επισκεπτών. -Κατασκευή μονοπατιών όπου ενδείκνυται, που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου των πτηνοπαρατηρητών και των φωτογράφων, να απολαύσουν την περιοχή χωρίς να προκαλέσουν όχληση στα είδη πτηνοπανίδας. -Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για τα είδη της περιοχής και τους στόχους διατήρησης σε διαφορά σημεία. -Κατασκευή σημείων θέας. -Συντήρηση των πιο πάνω υποδομών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 000- €15 000 εφάπαξ και €2 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

39 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Εργοδότηση λειτουργού ενημέρωσης Περιγραφή: Κρίνεται απαραίτητο για την ανάδειξη της περιοχής να υπάρχει σε συνεχή βάση λειτουργός στο περίπτερο ενημέρωσης, που θα έχει καθήκοντα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάδειξης της περιοχής. Θα έχει ως βάση το περίπτερο ενημέρωσης της ΖΕΠ, αλλά θα συμμετάσχει σε σχετικές εθνικές/τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάδειξης και παράλληλα θα οργανώνει δράσεις ανάδειξης της περιοχής σε σχολεία και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. Επίσης, στα καθήκοντά θα περιλαμβάνεται και η επόπτευση της περιοχής και η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης, καθώς και η άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €12 000 - €15 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

40 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης της περιοχής Natura 2000 και υλοποίηση ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Περιγραφή: Για σκοπούς προώθησης και ανάδειξης της αξίας της περιοχής στο ευρύ κοινό προτείνεται: -Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως τηλεοπτικό φιλμάκι, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός για την περιοχή, εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμοιραστεί σε σχολεία. -Χρήση διαδικτύου (ιστοσελίδα και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) για περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της περιοχής. -Προβολή της περιοχής ως μέρος ενός δικτύου περιοχών πτηνοπαρατήρησης, σημαντικών για τα πουλιά. Μια ομάδα περιοχών μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και θα προωθείται ως πακέτο προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες και πτηνοπαρατηρητές, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και της υπό μελέτη περιοχής. Επιπλέον η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν και περαιτέρω συνεργασίες σε σχέση με τη διαχείριση των περιοχών μεταξύ των Τοπικών Αρχών εντός των οποίων εμπίπτουν τα οικοσυστήματα αυτά. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5 000 εφάπαξ και €1 000 - €2 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

41 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Περιγραφή: Η Ε.Ε. παρέχει αριθμό χρηματοδοτικών οργάνων τα οποία παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη δημιουργία οικοτουριστικής και άλλου τύπου υποδομής, ανάπτυξης αι προώθησης τοπικών προϊόντων τα οποία μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης επισκεπτών. Ως εκ τούτου προτείνεται η υλοποίησης εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων και τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την περιοχή με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 - €5 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

42 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κατηγορία Μέτρου:Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Δ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Παρακολούθηση ειδών καθορισμού Περιγραφή: Ένα σύστημα καταγραφών με γραμμικές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου και νυκτερινών καταγραφών) θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή για την καταγραφή των αναπαραγομένων ειδών καθορισμού, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των προγραμμάτων παρακολούθησης αρπακτικών της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας που φωλιάζουν στη ΖΕΠ. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα πτηνοπαρατήρησης προκειμένου να καταγράφονται το πέρασμα των αρπακτικών κατά τις 2 μεταναστευτικές περιόδους (Απρίλιο–Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 – €5 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

43 Τρόποι και εργαλεία προώθησης και ωφέλειας περιοχης Η Ε.Ε προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, τη δημιουργία πράσινων υποδομών, την ανάδειξη των περιοχών αυτών, τη ενίσχυση των οικοτουριστικού προϊόντων των περιοχών αυτών και την ενίσχυση των χρηστών στις περιπτώσεις εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών. Πρόγραμμα LIFE Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

44 Στη συνέχεια: -«Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση» Η συζήτηση θα ηχογραφείται, παρακαλώ κάθε παρέμβαση να συνοδεύεται από Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Φορέα που εκπροσωπείτε. Το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.iaco.com.cy www.iaco.com.cy Παρακαλούμε όπως μας στείλετε ειδικότερες παρεμβάσεις εντός μηνός στα εξής: ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

45 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

46 Θέματα Συζήτησης Στόχος/Σκοποί Διαχειριστικού Σχεδίου Απειλές / Πιέσεις Περιοχής Προγραμματιζόμενα Έργα / Δράσεις στην περιοχή Μέτρα διαχείρισης περιοχής Ευκαιρίες/Προοπτικές Ανάδειξης της περιοχής κ.τ.λ. ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοιότυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy


Κατέβασμα ppt "30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google