Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας1

2 Η ασφάλεια εργασίας και υγείας στις κατασκευές των τεχνικών έργων είναι µία βασική επέκταση της έκθεσης των εργαζόμενων σε κινδύνους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι κίνδυνοι αυτοί, είναι:  Εργατικά ατυχήµατα  Εµφάνιση ασθενειών που προέρχονται από την εργασία τους στον επαγγελµατικό χώρο είτε ακόµη και τη φθορά της υγείας τους, ψυχική ή σωµατική (επαγγελματικές ασθένειες. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας2

3 Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και η επιδίωξη της συνεχούς και σταθερής βελτίωσης των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας αποτελούν βασική προϋπόθεση για µια υγιή κοινωνία και επιτυγχάνεται με ένα σύνολο ενεργειών:  Α. Ο προσδιορισμός των κινδύνων (risk analysis or risk assessment) στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας προκειμένου να βελτιωθεί η έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων και η αποτελεσματικότητά τους. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας3

4  Β. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.  Γ. Μία μόνιμη παρατήρηση των κινδύνων, με βάση μια συστηματική συλλογή επιστημονικών πληροφοριών και γνωμών 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας4

5  Έρευνες εργατικού δυναμικού,  Έρευνες σε εργαζομένους,  Μητρώα ατυχημάτων,  Μητρώα επαγγελματικών ασθενειών,  Μητρώα θανάτων,  Μητρώα έκθεσης. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας5

6 Καταγραφή των παρ’ ολίγον ατυχημάτων Επιλογή κατάλληλης στρατηγικής (ανταμοιβή – τιμωρία) Πραγματική εκτίµηση κινδύνου Συχνή εκπαίδευση και ενημέρωση Ασκήσεις αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας6

7  Κάθε κατασκευαστικό έργο περιέχει ιδιαίτερους έμφυτους κινδύνους και πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν μοναδικό γιατί συντρέχουν διαφορετικοί λόγοι για την δημιουργία ενός τεχνικού έργου οπότε πρέπει να γίνεται ανάλογος σχεδιασµός και προγραμματισμός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων.  Οι συνθήκες του εργοταξίου αλλάζουν συχνά, διαφορετικού είδους εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή σε χώρους που γειτονεύουν ή σε διαφορετικά επίπεδα, έτσι, ώστε πολλά μέτρα και μέσα ασφάλειας εξυπηρετούν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας7

8  Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας  Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει σύνολο βασικών κανόνων προκειμένου να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, η Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989 προβλέπει υποχρεώσεις για τους εργοδότες και τους εργαζομένους, κυρίως με σκοπό τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Η οδηγία οφείλει επίσης να δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης και των διαβουλεύσεων των εργαζομένων.89/391/ΕΟΚ 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας8

9  Η παραπάνω οδηγία θεσπίζει βασικούς κανόνες σε θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων *.*  Τα μέτρα που προβλέπει στοχεύουν κυρίως στην εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων.  Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους τομείς δραστηριοτήτων εκτός από ορισμένες ειδικές δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης (στρατός, αστυνομία κλπ) και των υπηρεσιών προστασίας των πολιτών.  Υποχρεώσεις των εργοδοτών  Οι εργοδότες οφείλουν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σχετικά με όλες τις πλευρές της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ή των υπηρεσιών εκτός της επιχείρησης των οποίων έχει ζητηθεί η βοήθεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εν λόγω ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας *.* 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας9

10  Ανωτέρα βία: κατάσταση κατά την οποία συμβάντα οφειλόμενα σε ξένες προς τον εργοδότη ανώμαλες και απρόβλεπτες συνθήκες έχουν συνέπειες οι οποίες δε θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρ’ όλα τα αναληφθέντα μέτρα. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας10

11  Η καλή υγεία στην εργασία συμβάλλει στην καλύτερη δημόσια υγεία εν γένει, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Εξάλλου, τα προβλήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία έχουν υψηλό κόστος για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.  Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να εξασφαλιστούν ευχάριστες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους και να ληφθεί μέριμνα για τη γενικότερη ευεξία τους.  Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν υψηλό κόστος, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στη στρατηγική αυτή η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί κατά 25 % το συνολικό ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων μέχρι το 2012. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας11

12  Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία μερικές φορές δεν εφαρμόζεται σωστά, για την ακρίβεια δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που θα έπρεπε.  Η Επιτροπή θα μεριμνήσει να μεταφερθούν πράγματι οι οδηγίες στο εθνικό δίκαιο (εν ανάγκη, κινώντας διαδικασία παράβασης).  Υπενθυμίζει επίσης στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία, ότι έχουν διάφορες μεθόδους στη διάθεσή τους, όπως η κατάρτιση, η διάδοση πληροφοριών, η προσφυγή σε επιθεωρητές εργασίας ή και η παροχή οικονομικών κινήτρων. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας12

13  Η κοινοτική νομοθεσία δεν πρέπει μόνο να εφαρμοστεί ευρύτερα, αλλά και να εφαρμοστεί με ισοδύναμο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε όλοι οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι να έχουν την ίδια προστασία. Σε κοινοτικό επίπεδο, η επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC) θα προσπαθήσει να αναπτύξει μηχανισμούς εξεύρεσης κοινών λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη. Αποστολή της θα είναι επίσης η διευκόλυνση της συνεργασίας των επιθεωρήσεων εργασίας.SLIC 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας13

14  Ουσιώδες για την προστασία των εργαζομένων είναι επίσης να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο στην εξέλιξη του χώρου της εργασίας και στις πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει, για παράδειγμα, την πιθανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σχετικά με τους μυοσκελετικούς κινδύνους ή και τους καρκινογόνους παράγοντες.  Τέλος, προσαρμογή του νομικού πλαισίου σημαίνει επίσης απλούστευσή του και εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του. Η Επιτροπή υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η απλούστευση της νομοθεσίας δεν πρέπει να επιφέρει μείωση των υφιστάμενων επιπέδων προστασίας. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας14

15  Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, που στο εξής αποκαλείται “εργοτάξιο”: Κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο. Στο παράρτημα I του άρθρου 12 περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος τέτοιων εργασιών.  Κύριος του έργου: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου πραγματοποιείται ένα έργο.  Ανάδοχος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη ή/και η εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασµό του κυρίου του έργου.  O ορισµός του αναδόχου εξειδικεύεται για τις ανάγκες του παρόντος διατάγματος μεταξύ ενός ή περισσοτέρων παραγόντων του έργου κατά περίπτωση ως εξής: 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας15

16  Εργολάβος: Πρόσωπο που συμβάλλεται µε τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισµό και προκειμένου για δηµόσια έργα ο ανάδοχος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του ν.1418/84.  Υπεργολάβος: Πρόσωπο που συμβάλλεται µε εργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισµό. Ως υπεργολάβος θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συµβάλλεται µε άλλον υπεργολάβο και αναλαμβάνει σύµφωνα µε τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τµήµατός του. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας16

17  Μελετητής: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο και εκπονεί τη μελέτη του έργου. Εργοδότης: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόμενο και εν προκειµένω οι παράγοντες του έργου που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου, µη αποκλειομένου και του κυρίου του έργου όταν αυτός συνδέεται απευθείας µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόμενο.  Εργαζόμενος: Κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων.  Εκπρόσωπος των εργαζομένων : Κάθε εκλεγόμενο άτοµο, µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του ν.1568/85, το π.δ.315/87 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας17

18  Αυτοαπασχολούμενος : Kάθε άτοµο, εκτός εργοδοτών και εργαζομένων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 (παράγραφοι 4 και 5) του π.δ. 17/96, το οποίο µε την επαγγελτική του δραστηριότητα συμβάλλει στην εκτέλεση του έργου.  Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 5.  Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 6. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας18

19  Η ασφάλεια στην εργασία είναι ευθύνη όλων  Improving safety at work is everyone’s responsibility 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας19

20  Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτηµα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.  Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία των εργαζομένων και να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε μέτρα μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας20

21  Ο εργοδότης θεσπίζει μέσα και μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Πρόκειται για δραστηριότητες πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων, κυρίως με στόχο:  την αποφυγή των κινδύνων ή τη διαχείριση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν ·  την παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους, ευνοώντας τα μέτρα ομαδικής προστασίας ·  την προσαρμογή των συνθηκών, των εξοπλισμών και των μεθόδων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις.  Τα μέσα και τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζονται σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τις ικανότητες των εργαζομένων.  Εφόσον οι εργαζόμενοι πολλών επιχειρήσεων μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, οι διάφοροι εργοδότες συνεργάζονται και συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία και την πρόληψη των κινδύνων. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας21

22  Οι δραστηριότητες πρώτων βοηθειών, πυρασφάλειας και εκκένωσης των χώρων από τους εργαζομένους σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να προσαρμόζονται στη φύση των δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους οι οποίοι εκτίθενται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο.  Ο εργοδότης δημιουργεί υπηρεσία προστασίας και πρόληψης στην επιχείρηση ή την εγκατάστασή του, που αφορά μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες πρώτων βοηθειών και αντίδρασης σε σοβαρούς κινδύνους. Έτσι, ορίζει έναν ή περισσότερους εκπαιδευμένους εργαζομένους για να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των μέτρων ή ζητάει τη βοήθεια υπηρεσιών εκτός της επιχείρησης. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας22

23  Κάθε εργαζόμενος οφείλει να φροντίζει για την ασφάλεια, την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία. Δυνάμει της διαρκούς εκπαίδευσης και των κατάλληλων οδηγιών των εργοδοτών τους οι εργαζόμενοι πρέπει ιδίως:  να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τα μέσα, τα εργαλεία και τις ουσίες που συνδέονται με τη δραστηριότητά τους ·  να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας ·  να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας ·  να επισημαίνουν κάθε εργασιακή κατάσταση που παρουσιάζει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας23

24  Εξασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υγιεινή και της ασφάλεια της εργασίας. Σύμφωνα με την Οδηγία, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμβουλεύουν τον εργοδότη σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να εκφράζουν τη γνώμη τους. Αυτό μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι ή μέσω των εκπροσώπων τους. Κατ' αυτό τον τρόπο συνεργάζονται με τον εργοδότη για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας24

25  Η υλοποίηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην Οδηγία 89/391 απαιτεί από τις επιχειρήσεις μία συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενώ παράλληλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την ΥΑΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα σχέδια και ενέργειες των επιχειρήσεων.  Λόγω των νομοθετικών απαιτήσεων, οι περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας που θεωρούνται απαραίτητα για την εξασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας.  Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την πληροφόρηση, την προετοιμασία για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος εργασίας, κ.α.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας και υγείας είναι διαφορετικό στις διάφορες επιχειρήσεις, καθώς κατά ένα μεγάλο μέρος εξαρτάται από τον τρόπο και τους κανόνες διαχείρισης της ΥΑΕ που υιοθετούν οι επιχειρήσεις. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας25

26  Κίνδυνος τραυματισμού του κεφαλιού κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προέλθει κύρια από: Πτώση των ιδίων των εργαζομένων Πτώση ή εκτίναξη αντικειμένων Πρόσκρουση σε αντικείμενο, μηχάνημα ή στοιχείο κατασκευής 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας26

27  Τα προστατευτικά κράνη πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα του κινδύνου, τις ιδιαιτερότητες των προς εκτέλεση εργασιών.  Π.χ. στις περιπτώσεις κινδύνου ατυχήµατος από ηλεκτροπληξία οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε προστατευτικά κράνη από μονωτικό υλικό.  Οι εργαζόμενοι που κατά τη διάρκεια της εργασίας τους εκτίθενται στον ήλιο για μεγάλα διαστήµατα κατά τη θερινή περίοδο, πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο κάλυµµα κεφαλιού, εφόσον δεν είναι δυνατόν να προστατευθούν από τον ήλιο µε άλλο τρόπο. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας27

28  Το ημερήσιο κόστος και το κόστος ανά ασφαλισμένο υπολογίζονται ως εξής: Συνολική δαπάνη ετησίας επιδότησης εργ. ατυχημάτων Ημερήσιο κόστος = --------------------------------------------------  Σύνολο ηµερών (επιδότησης + δώρου) Συνολική δαπάνη ετησίας επιδότησης εργ. Ατυχ.  Κόστος ανά ασφαλισμένο = ----------------------------------------  Άµεσα ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας28

29  Ο όρος επαγγελµατική υγιεινή αναφέρεται σε κανόνες καθαριότητας, αποφυγής μολύνσεων, λήψη προστατευτικών μέτρων, περιοδικών ελέγχων βιολογικών δεικτών κλπ.  Ο όρος επαγγελµατική υγεία αναφέρεται στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία επαγγελματικών ασθενειών που μπορούν να συµβούν είτε µε μακροχρόνια έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες (π.χ. καρκινογόνες ουσίες, ραδιενέργεια), είτε µε άµεση δράση ισχυρών τοξικών ουσιών (π.χ. τοξικά αέρια, δηλητήρια, επαφή µε το δέρµα κλπ) στους εργαζόμενους. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας29

30  Σκοπός της διαδικασίας της ιατρικής παρακολούθησης είναι να διασφαλιστεί ότι παρακολουθείται η επίδραση της εργασίας στην υγεία των εργαζομένων της εταιρείας στα εργοτάξια και στις εγκαταστάσεις της. Η διαδικασία αφορά στην ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων της εταιρείας.  Αρχική εκτίµηση της επίδρασης της εργασίας στην υγεία των εργαζομένων Ο εργοταξιάρχης µε τη βοήθεια του τεχνικού ασφαλείας, εφόσον απαιτείται, το γιατρό εργασίας για το είδος και τις συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο  Ο Γιατρός Εργασίας (ΓΕ) επισκέπτεται το χώρο εργασίας, µε τη βοήθεια του τεχνικού ασφαλείας  Ο ΓΕ διενεργεί την αρχική εκτίµηση της επίδρασης της εργασίας στην υγεία των εργαζομένων και προσδιορίζει το είδος και τη συχνότητα των ιατρικών ελέγχων στις οποίες πρέπει να υποβληθεί κάθε εργαζόμενος  Ο ΓΕ καταρτίζει το Πρόγραµµα Περιοδικού Ιατρικού Ελέγχου Εργαζομένων και  ∆ιενέργεια ιατρικών ελέγχων  Ο εργοταξιάρχης χορηγεί στο γιατρό εργασίας (ΓΕ) κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας που απασχολείται υπό την επίβλεψή του. 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας30


Κατέβασμα ppt "Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 9/21/2016 Τεχνική Νομοθεσία κα Ασφάλεια εργασίας1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google