Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 9.1 Διεθνές Στρατηγικό Management Prentice Hall © 2002 International Business.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 9.1 Διεθνές Στρατηγικό Management Prentice Hall © 2002 International Business."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 9.1 Διεθνές Στρατηγικό Management Prentice Hall © 2002 International Business 3e

2 2 ΘΕΜΑΤΑ Έννοια του στρατηγικού management. Βασικές στρατηγικές των επιχειρήσεων. Διαδικασία του στρατηγικού management. Επίπεδα διεθνών στρατηγικών

3 3 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διεθνές στρατηγικό Management To Διεθνές στρατηγικό management είναι μια περιεκτική και εξελικτική διαδικασία σχεδιασμού που έχει σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών που καθιστούν μια επιχείρηση ανταγωνιστική διεθνώς.

4 4 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διεθνείς στρατηγικές Οι διεθνείς στρατηγικές δίδουν απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις: –Ποια προϊόντα ή υπηρεσίες σκοπεύει να πωλεί η επιχείρηση; –Πού και πως θα κατασκευάσει τα προϊόντα αυτά; –Πού και πως θα θα τα πωλήσει; –Που και πως θα αποκτήσει τους απαραίτητους πόρους για τις παραπάνω διαδικασίες; –Πως θα αντιμετωπισθούν οι ανταγωνιστές της επιχείρησης;

5 5 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διεθνείς στρατηγικές Οι διεθνείς επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλεύονται τρεις πηγές ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (που δεν τις έχουν οι εγχώριες επιχειρήσεις: –Ολική – παγκόσμια αποτελεσματικότητα (Global efficiencies) –Πολυεθνική ευελιξία (Multinational flexibility) –Παγκόσμια εκμάθηση (Worldwide learning)

6 6 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εναλλακτικές στρατηγικές Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις υιοθετούν μια από τις 4 εναλλακτικές στρατηγικές για επιτύχουν τους τρεις στόχους (global efficiencies, multinational flexibility, and worldwide learning): –Στρατηγική εγχώριας επανάληψης (Home replication strategy) –Πολλαπλή εγχώρια στρατηγική (Multidomestic strategy) –Ολική στρατηγική (Global strategy) –Πολυεθνική στρατηγική (Transnational strategy)

7 7 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Στρατηγική εγχώριας επανάληψης (Home Replication Strategy) H επιχείρηση χρησιμοποιεί το βασικό της πλεονέκτημα που ανέπτυξε στην εγχώρια αγορά, στις ξένες αγορές που εισέρχεται. Δηλαδή επαναλαμβάνει αυτό που κάνει καλά στην εγχώρια αγορά, στις ξένες αγορές.

8 8 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολλαπλή εγχώρια στρατηγική (The Multidomestic Strategy) Η πολυεθνική επιχείρηση λειτουργεί σαν μια συλλογή σχετικά ανεξαρτήτων θυγατρικών η κάθε μία από τις οποίες συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη εγχώρια αγορά. Κάθε θυγατρική καθορίζει ελεύθερα τα προϊόντα της, την στρατηγική μάρκετιγκ και τις τεχνικές παραγωγής που ικανοποιούν τις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών.

9 9 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ολική στρατηγική (The Global Strategy) Η πολυεθνική επιχείρηση θεωρεί τον κόσμο σαν μια ενιαία αγορά και ο βασικός στόχος της είναι η δημιουργία τυποποιημένων αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών σε παγκόσμια κλίμακα. Η global strategy είναι ακριβώς η αντίθετη στρατηγική από την multidomestic strategy.

10 10 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολυεθνική στρατηγική (The Transnational Strategy) Η πολυεθνική επιχείρηση συνδυάζει τα οφέλη της global strategy με τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της multidomestic strategy.

11 11 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συστατικά της διεθνούς στρατηγικής –Ειδική υπεροχή (Distinctive competence) –Σκοπός λειτουργιών (Scope of operations) –Κατανομή των πόρων (Resource deployment) –Συνεργασία (Synergy)

12 12 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ειδική υπεροχή (Distinctive Competence) Η ειδική υπεροχή δίδει απάντηση στο ερώτημα «τι κάνει πού καλά η επιχείρηση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές;» Η ειδική υπεροχή της επιχείρησης μπορεί να προέρχεται από την υπεροχή στην τεχνολογία, αποτελεσματικά δίκτυα διανομής, πολύ καλές οργανωτικές πρακτικές ή από γενικά αποδεκτά brand names.

13 13 Prentice Hall © 2002 International Business 3e “Σκοπός” λειτουργιών (Scope of Operations) O «σκοπός» (scope) των λειτουργιών απαντά στο ερώτημα «που θα λάβουν χώρα οι επιχειρηματικές δραστηριότητες». Ο «σκοπός» μπορεί να ορισθεί με όρους γεωγραφικών περιοχών όπως χώρες, περιοχές χωρών η/και ομάδες χωρών. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε αγορές ή προϊόντα σε μια ή πολλές περιοχές όπως η αγορά υψηλής ποιότητας ή η αγορά χαμηλού κόστους ή άλλες μορφές αγορών.

14 14 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Κατανομή των πόρων (Resource deployment) Η κατανομή των πόρων απαντά στο ερώτημα «Με δεδομένες τις αγορές που θα λάβει χώρα η επιχειρηματική δραστηριότητα πως θα κατανεμηθούν οι πόροι; (ίση ή άνιση κατανομή πόρων στις αγορές;)

15 15 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συνεργασία (Synergy) Η συνεργασία απαντά στο ερώτημα “Πως τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης ωφελούν το ένα το άλλο;” Ο στόχος της συνεργασίας είναι να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου το σύνολο είναι πιο μεγάλο από το άθροισμα διαφόρων τμημάτων. (the whole is greater than the sum of the parts).

16 16 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ανάπτυξη διεθνών στρατηγικών (Developing International Strategies) Στάδια ανάπτυξης διεθνών στρατηγικών: –Σχηματισμός στρατηγικής (Strategy formulation) –Εφαρμογή Στρατηγικής (Strategy implementation)

17 17 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Σχηματισμός στρατηγικής (Strategy formulation) Στον σχηματισμό στρατηγικής η επιχείρηση καθορίζει τους στόχους της και το στρατηγικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων αυτών. Στον σχηματισμό διεθνούς στρατηγικής οι managers αναπτύσσουν, εντοπίζουν και συμφωνούν στις αγορές που θα εισέλθουν (ή θα αποχωρήσουν) και στους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν στον ανταγωνισμό στις αγορές αυτές.

18 18 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εφαρμογή Στρατηγικής (Strategy implementation) Στη εφαρμογή στρατηγικής αναπτύσσει τις τακτικές για να επιτύχει τις διεθνείς στρατηγικές που έχει ήδη σχεδιάσει.

19 19 Prentice Hall © 2002 International Business 3e SWOT Analysis Με την ανάλυση SWOT (SWOT analysis) η επιχείρηση εντοπίζει τα δυνατά σημεία της, τις αδυναμίες της, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει (strengths, weaknesses, opportunities, and threats).

20 20 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Στρατηγικοί στόχοι (Strategic Goals) Οι στρατηγικοί στόχοι είναι οι βασικοί στόχοι που η επιχείρηση επιθυμεί να επιτύχει. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι μετρήσιμοι, εφικτοί και να υπάρχει χρονικό όριο για την επίτευξή των. Πρέπει να να απαντώνται οι ερωτήσεις πόσο, πως και πότε;

21 21 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πλαίσιο ελέγχου (Control Framework) Το πλαίσιο ελέγχου είναι το σύνολο των οργανωτικών διαδικασιών σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση κινείται προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.

22 22 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Επίπεδα διεθνούς στρατηγικής (Levels of International Strategy) Οι διεθνείς επιχειρήσεις αναπτύσσουν στρατηγικές σε τρία χωριστά επίπεδα εντός της επιχείρησης: –Corporate –Business –Functional (λειτουργική)

23 23 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Corporate Strategy Η Corporate strategy προσπαθεί να ορίσει ο πεδίο όπου η επιχείρηση σχεδιάζει να λειτουργήσει. Η επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει τρεις τύπους corporate strategy: –Απλή επιχειρησιακή στρατηγική (Single business strategy) –Σχετιζόμενη διαφοροποιημένη στρατηγική (Related diversification strategy) –Μη Σχετιζόμενη διαφοροποιημένη στρατηγική (Unrelated diversification strategy)

24 24 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Business Strategy Ενώ η corporate strategy ασχολείται με την γενική οργάνωση, η business strategy συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες θυγατρικές ή ορισμένες μονάδες εντός της επιχείρησης. Οι δύο βασικοί τύποι της business strategy είναι: –Διαφοροποίηση (Differentiation) –Ηγεσία κόστους (Overall cost leadership)

25 25 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Functional (λειτουργική)Strategy Οι Functional strategies προσπαθούν να δώσουν απάντηση στη ερώτηση “Πως θα διαχειρισθούμε τις λειτουργίες της χρηματοδότησης, του marketing, των ανθρώπινων πόρων της έρευνας και της ανάπτυξης με τρόπους που είναι συνεπείς με τις διεθνείς επιχειρησιακές στρατηγικές που έχουμε επιλέξει;”

26 26 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συνήθεις λειτουργικές στρατηγικές (Functional Strategies) –Χρηματοδοτική στρατηγική (Financial strategy) –Στρατηγική Marketing (Marketing strategy) –Στρατηγική λειτουργιών (Operations strategy) –Στρατηγική ανθρωπίνων πόρων (Human resource strategy) –Στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης (Research and development strategy)

27 27 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 9.2 Στρατηγικές ανάλυσης και εισόδου στις ξένες αγορές (1 ο μέρος) Prentice Hall © 2002 International Business 3e

28 28 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Θέματα Aνάλυση ξένων αγορών από την επιχείρηση. Διαδικασία επιλογής από την επιχείρηση του τρόπου εισόδου σε μια ξένη αγορά. Μορφές εξαγωγών. Διεθνές licensing. Διεθνές franchising. Contract manufacturing, management contracts, και turnkey projects. Greenfield FDI, εξαγορές και συγχωνεύσεις

29 29 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ανάλυση Ξένων Αγορών Για την επίτευξη της αύξησης του μεριδίου αγοράς, των εσόδων και των κερδών, οι επιχειρήσεις ακολουθούν τα ακόλουθα τρία βήματα: –Εκτίμηση εναλλακτικών αγορών –Εκτίμηση κόστους, οφέλους και κινδύνων από την είσοδο σε κάθε αγορά –Επιλογή των πλέον πιθανών αγορών για είσοδο ή επέκταση

30 30 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Αξιολόγηση εναλλακτικών ξένων αγορών Δυνατότητες αγοράς (Market potential) –Το πρώτο βήμα για να επιλεγεί μια ξένη αγορά είναι αν αξιολογηθούν οι δυνατότητες της αγοράς. Πολλές δημοσιεύσεις παρέχουν δεδομένα για τον πληθυσμό, το GDP, κατά κεφαλήν εισόδημα, και αριθμό αυτοκινήτων και τηλεοράσεων κατά κεφαλήν. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν μια πρώτη εικόνα για τις ξένες αγορές. Επίπεδα ανταγωνισμού (Levels of competition) –Για την εκτίμηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει το μέγεθος και τον αριθμό των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην αγορά στόχο, τα σχετικά μερίδια αγορά τους, τις στρατηγικές τιμολόγησης και διανομής και τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

31 31 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Market Potential Data

32 32 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Αξιολόγηση εναλλακτικών ξένων αγορών Νομικό και πολιτικό περιβάλλον –Μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει τις εξαγωγές της σε μια χώρα με υψηλούς δασμούς και να αυξήσει τις εξαγωγές της σε μια άλλη χώρα που επιβάλει λιγότερους δασμούς ή περιορισμούς στις εισαγωγές της. Επίσης μπορεί να επιλέξει να εισέλθει στην ξένη αγορά μέσω άμεσης ξένης επένδυσης (ΑΞΕ) (FDI). Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες –Η επιχείρηση επίσης πρέπει να εξετάσει διάφορες κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις που υπάρχουν στη χώρα εισόδου οι οποίες είναι δύσκολο ν αποτιμηθούν ποσοτικά. Για να μειωθεί η αβεβαιότητα από τους ανωτέρω παράγοντες οι επιχειρήσεις προτιμούν να εισέρχονται σε αγορές χωρών που η κουλτούρα τους είναι παρόμοια με την κουλτούρα των εγχώριας αγοράς (της μητρικής επιχείρησης).

33 33 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Αξιολόγηση κόστους, ωφέλειας και κινδύνων Κόστος –Δύο τύποι κόστους πρέπει να εξετασθούν: άμεσο κόστος και κόστος ευκαιρίας. Το άμεσο κόστος περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχει η επιχείρηση όταν αρχίζει μια επιχειρησιακή λειτουργία στην ξένη αγορά. Το κόστος ευκαιρίας αναφέρεται στην απώλεια κερδών από μια εναλλακτική αγορά (στην οποία η επιχείρηση δεν εισέρχεται) επειδή επιλέγει να εισέλθει στην αγορά που επιλέγει να κατανείμει τους πόρους της. Ωφέλεια –Στις πιθανές ωφέλειες περιλαμβάνονται οι αναμενόμενες πωλήσεις και κέρδη από την αγορά. Άλλες ωφέλειες των ξένων αγορών είναι το χαμηλότερο κόστος, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η πρόσβαση σε νέα τεχνολογία, και η ευκαιρία να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία (synergy) με άλλες τμήματα της.

34 34 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Αξιολόγηση κόστους, ωφέλειας και κινδύνων. Κίνδυνοι –Μια επιχείρηση που εισέρχεται σε μια νέα αγορά αντιμετωπίζει κινδύνους από διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, και κινδύνους από άμεσες χρηματοοικονομικές ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένες εκτιμήσεις των δυνατοτήτων της αγοράς.

35 35 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 10 Στρατηγικές ανάλυσης και εισόδου στις ξένες αγορές (2 ο μέρος) Prentice Hall © 2002 International Business 3e

36 36 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Επιλογή του τρόπου της εισόδου στην ξένη αγορά Αφού επιλεγούν οι αγορές στόχοι, η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο εισόδου σε αυτές. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εξετάσει την ύπαρξη των παρακάτω πλεονεκτημάτων. Πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (Ownership advantages) –Κατέχονται από την μητρική επιχείρηση και της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές στης στον κλάδο. Πχ. τεχνολογία, τεχνογνωσία, οργανωτικές μέθοδοι, brand name. Πλεονεκτήματα εγκατάστασης (Location advantages) –Παράγοντες που προέρχονται από την χώρα υποδοχής (host country) και καθιστούν την παραγωγή στην χώρα υποδοχής πιο ανταγωνιστική από την παραγωγή στην χώρα προέλευσης ( home country). Πχ. Χαμηλό εργατικό κόστος, χαμηλή φορολογία, ύπαρξη δασμών στις εισαγωγές.

37 37 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Επιλογή του τρόπου της εισόδου στην ξένη αγορά Πλεονεκτήματα εσωτερικοποίησης (Internalization advantages) –Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν πιο ελκυστική την παραγωγή ενός αγαθού ή υπηρεσίας από μια επιχείρηση παρά να παραχθεί σε συνεργασία με άλλη επιχείρηση. Το κόστος εσωτερικών συναλλαγών (κόστος διαπραγματεύσεων, ελέγχου και επιβολής συμφωνιών) ελαχιστοποιείται όταν υπάρχουν τα Πλεονεκτήματα εσωτερικοποίησης.

38 38 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Proactive Motivations Proactive motivations είναι τα κίνητρα που έλκουν μια επιχείρηση σε μια ξένη αγορά σαν αποτέλεσμα των ευκαιριών που υπάρχουν εκεί.

39 39 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Reactive Motivations Reactive motivations είναι κίνητρα που ωθούν μια επιχείρηση προς τις ξένες αγορές επειδή οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες στην εγχώρια αγορά (home country).

40 40 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Μορφές εξαγωγών –Έμμεσες εξαγωγές –Άμεσες εξαγωγές –Ενδοεπιχειρησιακές μεταβιβάσεις (Intracorporate transfers)

41 41 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Έμμεσες εξαγωγές Έμμεσες εξαγωγές έχουμε όταν μια επιχείρηση πωλεί το προϊόν σε έναν εγχώριο καταναλωτή ο οποίος στη συνέχεια εξάγει το προϊόν σε την αρχική του ή σε τροποποιημένη μορφή. Μια επιχείρηση επίσης μπορεί να πωλήσει το προϊόν σε μια θυγατρική ξένης επιχείρησης η οποία στη συνέχεια το μεταφέρει στην ξένη χώρα.

42 42 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Άμεσες εξαγωγές Άμεσες εξαγωγές έχουμε όταν το προϊόν πωλείται σε καταναλωτές ή διανομείς ή τελικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι σε ξένη χώρα.

43 43 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ενδοεπιχειρησιακές μεταβιβάσεις (Intracorporate transfers ) Η Ενδοεπιχειρησιακή μεταβίβαση είναι η πώληση αγαθών από μια επιχείρηση σε μια χώρα σε θυγατρική της επιχείρηση σε άλλη χώρα. Οι Ενδοεπιχειρησιακές μεταβιβάσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα του διεθνούς εμπορίου. Για τις ΗΠΑ υπολογίζονται στο 40% των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών εμπορευμάτων.

44 44 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διαμεσολαβητές εξαγωγών Ένας εξαγωγέας μπορεί επίσης να διανείμει τα προϊόντα του στις διεθνείς αγορές χρησιμοποιώντας διαμεσολαβητές, δηλαδή τρίτους που ειδικεύονται σε εξαγωγές και εισαγωγές. Οι διαμεσολαβητές αυτοί μπορεί να έχουν την μορφή: –Εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών (Export management companies) –Εταιρίες διεθνούς εμπορίου (International trading companies)

45 45 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εταιρία διαχείρισης εξαγωγών (Export Management Company) Mια εταιρία διαχείρισης εξαγωγών συνήθως λειτουργεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: –Ως πράκτορας του εξαγωγέα με προμήθεια –Ως κάτοχος των προϊόντων που θα εξαχθούν

46 46 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εταιρία διεθνούς εμπορίου (Ιnternational Trading Company) Μια εταιρία διεθνούς εμπορίου αναλαμβάνει εξαγωγές και εισαγωγές διαφόρων προϊόντων για λογαριασμό της. Διαφέρει από μια εταιρία διαχείρησης εξαγωγών στο ότι αναλαμβάνει εξαγωγές και εισαγωγές..

47 47 Prentice Hall © 2002 International Business 3e International Licensing Στο licensing, μια επιχείρηση που ονομάζεται licensor, χορηγεί το δικαίωμα της χρήσης της πνευματικής της ιδιοκτησίας —τεχνολογία, μέθοδοι εργασίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, copyrights, brand names – σε μια άλλη επιχείρηση που ονομάζεται licensee, έναντι αμοιβής.

48 48 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Βασικοί όροι διεθνούς Licensing Οι όροι της συμφωνίας licensing περιέχονται σε μια λεπτομερή νομική σύμβαση και περιλαμβάνει: –Την αμοιβή που θα λάβει ο licensor –Τα δικαιώματα, τα προνόμια και του περιορισμούς που αναλαμβάνει ο licensee –Την διάρκεια της συμφωνίας

49 49 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διεθνές Franchising (International Franchising) Στο franchising ο franchisor ασκεί περισσότερο έλεγχο αλλά παρέχει και μεγαλύτερη υποστήριξη στον franchisee από ότι συμβαίνει στην περίπτωση της σχέσης licensor-licensee.

50 50 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Βασικοί όροι διεθνούς Franchising Για την επιτυχία του διεθνούς franchising πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: –Ο franchisor πρέπει να είναι επιτυχημένος στην εγχώρια αγορά έχοντας μοναδικά προϊόντα και επιτυχείς κα δοκιμασμένες διαδικασίες παραγωγής. –Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία στην εγχώρια αγορά πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν σε ξένες χώρες. –Ξένοι επενδυτές (franchisees) πρέπει να ενδιαφέρονται στη σύναψη συμφωνιών franchise με τον franchisor.

51 51 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ειδικές μορφές εισόδου Η επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στην ξένη αγορά χωρίς να πραγματοποιήσει μακροχρόνιες επενδύσεις με τους παρακάτω τρόπους: –Σύμβαση για την κατασκευή του προϊόντος (Contract manufacturing) –Συμβάσεις Μαnagement (Management contracts) –Turnkey projects (κατασκευή της μονάδας και παράδοσή της με το κλειδί στο χέρι)

52 52 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Άμεση Ξένη επένδυση (FDI) Υπάρχουν τρεις μορφές FDI: –Kατασκευή νέων εγκαταστάσεων (greenfield strategy) –Εξαγορά υπαρχόντων εγκαταστάσεων ή περιουσιακών στοιχείων σε ξένη χώρα ( acquisition strategy or the brownfield strategy) –Συμμετοχή σε joint venture

53 53 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 11.2 Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες (International Strategic Alliances ) –Μέρος 1 ο Prentice Hall © 2002 International Business 3e

54 54 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Θέματα Joint ventures. Οφέλη από στρατηγικές συμμαχίες. Τύποι στρατηγικών συμμαχιών. Τρόποι διοίκησης στρατηγικών συμμαχιών. Μειονεκτήματα στρατηγικών συμμαχιών.

55 55 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία Η συνεργασία μεταξύ των διεθνών επιχειρήσεων μπορεί να πάρει πολλές μορφές όπως χρήση εγκαταστάσεων παραγωγής, κοινή χρηματοδότηση έρευνας και marketing των προϊόντων χρησιμοποιώντας η μια επιχείρηση το υπάρχον δίκτυο διανομής της άλλης. Οι μορφές αυτές συνεργασίας ονομάζονται στρατηγικές συμμαχίες (strategic alliances), δηλαδή επιχειρησιακές συμφωνίες όπου δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να συνεργαστούν για αμοιβαίο όφελος.

56 56 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Joint Venture Μια joint venture είναι μια στρατηγική συμμαχία ειδικού τύπου όπου δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συνενώνονται και δημιουργούν μια νέα οικονομική μονάδα που είναι τυπικά (νομικά) διαχωρισμένη από τις επιχειρήσεις που τη δημιούργησαν.

57 57 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Οφέλη στρατηγικών συμμαχιών Οι επιχειρήσεις που δημιουργούν στρατηγικές συμμαχίες έχουν τα παρακάτω οφέλη: –Διευκόλυνση εισόδου στην αγορά –Καταμερισμό του κινδύνου. –Συμμετοχή στη γνώση –Συνεργασία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

58 58 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διευκόλυνση εισόδου στην αγορά Η επιχείρηση που θέλει να εισέλθει σε μια νέα αγορά συχνά αντιμετωπίζει εμπόδια όπως αυξημένο ανταγωνισμό και αυστηρούς κανονισμούς από την τοπική κυβέρνηση. Συμμαχώντας με μια τοπική επιχείρηση μπορεί διευκολυνθεί η είσοδός της στην νέα αγορά. Με την δημιουργία στρατηγικής συμμαχίας μπορεί να επιτύχει τα οφέλη της γρήγορης εισόδου με χαμηλό κόστος.

59 59 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Καταμερισμός του κινδύνου Οι στρατηγικές συμμαχίες μπορεί να μειώσουν ή τους κινδύνους των ατομικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Για παράδειγμα η Boeing μια πετυχημένη εταιρία κατασκευής αεροσκαφών ήθελε να μειώσει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο της δημιουργίας του αεροσκάφους 777. Έτσι συνεργάστηκε με τις Ιαπωνικές Fuji, Mitsubishi και Kawasaki στις οποίες παρεχώρησε το 20% του project.

60 60 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συμμετοχή στη γνώση Ένας άλλος λόγος για τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων. Η επιχείρηση θέλει να μάθει περισσότερα για την παραγωγή κάποιου προϊόντος, για την απόκτηση ορισμένων πόρων, για την αντιμετώπιση κανονισμών τοπικών κυβερνήσεων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να δοθούν από ένα τοπικό συνεταίρο.

61 61 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συνεργασία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Οι επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργήσουν στρατηγικές συμμαχίες για να αποκτήσουν συνεργασία (synergy) και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα πλεονεκτήματα αυτά δημιουργούνται με συνδυασμό πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Συνδυασμός εύκολης εισόδου στην αγορά, καταμερισμού του κινδύνου, πρόσβαση σε νέες πληροφορίες, καθιστά τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και έτσι εισέρχονται στην αγορά (κάνοντας χρήση στρατηγικής συμμαχίας) πιο ισχυρές από θα εισήρχοντο μεμονομένα.

62 62 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Σκοπός στρατηγικών συμμαχιών (Scope of Strategic Alliances) Περιεκτικές συμμαχίες (Comprehensive Alliances) –Περιεκτικές συμμαχίες (Comprehensive alliances) έχουμε όταν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις συμφωνούν να διεξάγουν μαζί πολλά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας: έρευνα (R&D), σχεδιασμός, παραγωγή, marketing, και διανομή. –Έτσι οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν μεγαλύτερη συνεργασία (synergy) μέσω του μεγάλου μεγέθους της νέας μονάδας και της αφθονίας των διαθεσίμων σε αυτήν πόρων.

63 63 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Σκοπός στρατηγικών συμμαχιών (Scope of Strategic Alliances) Λειτουργικές συμμαχίες (Functional Alliances) –Οι στρατηγικές συμμαχίες αφορούν μια από τις λειτουργίες της επιχείρησης. Είδη λειτουργικών συμμαχιών: –Συμμαχίες παραγωγής –Συμμαχίες Marketing –Χρηματοοικονομικές συμμαχίες –Συμμαχίες έρευνας (R&D alliances)

64 64 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συμμαχίες παραγωγής Η συμμαχία παραγωγής είναι μια λειτουργική συμμαχία όπου δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατασκευάζουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε μια κοινή εγκατάσταση. Η εγκατάσταση αυτή μπορεί να ανήκει σε ένα από τους συνεταίρους.

65 65 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συμμαχίες Marketing H συμμαχία marketing είναι λειτουργική συμμαχία στην οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις μοιράζονται τις υπηρεσίες marketing. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ένας εταίρος εισαγάγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του σε μια αγορά όπου ο άλλος εταίρος έχει ήδη παρουσία. Η επιχείρηση αυτή (με το υπάρχον δίκτυο marketing) βοηθά τον νεοεισελθόντα προωθώντας, διαφημίζοντας και/ή διανέμοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.

66 66 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Χρηματοοικονομικές συμμαχίες Η Χρηματοοικονομική συμμαχία είναι λειτουργική συμμαχία επιχειρήσεων που επιθυμούν να μειώσουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που είναι συνδεδεμένοι με την επένδυση. Οι εταίροι μπορεί Α.να συνεισφέρουν εξ΄ ίσου στην χρηματοδότηση της επένδυσης ή Β. ο ένας εταίρος να χρηματοδοτεί το μεγάλο μέρος της επένδυσης ενώ ο άλλος (που δεν μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά) να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις.

67 67 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συμμαχίες έρευνας (R&D alliances) Στις συμμαχίες έρευνας οι συνεταίροι συμφωνούν να εκπονήσουν κοινή έρευνα για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην πράξη αυτές οι συμμαχίες δεν συναντώνται συχνά. Η επιστημονική γνώση μεταφέρεται μεταξύ των συνεταίρων σε ιδιωτικές ερευνητικές συνδιασκέψεις, με ανταλλαγές επιστημονικών εργασιών και αμοιβαίες επισκέψεις στα εργαστήρια των συνεταίρων.

68 68 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 12.1 Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες (International Strategic Alliances ) –Μέρος 2 ο Prentice Hall © 2002 International Business 3e

69 69 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Σχηματισμός στρατηγικών συμμαχιών Μια επιχείρηση που έχει σκοπό να λάβει μέρος σε μια στρατηγική συμμαχία για να επιλέξει τον εταίρο της πρέπει να εξετάσει τουλάχιστον τους παρακάτω τέσσερις: –Συμβατότητα –Την φύση των προϊόντων που παράγει ο πιθανός συνεταίρος. –Την σχετική ασφάλεια τη συμμαχίας –Tην πιθανή αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και εκμάθηση.

70 70 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συμβατότητα Η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα συμβατό εταίρο τον οποίο πρέπει να εμπιστεύεται και να συνεργάζεται μαζί του αποτελεσματικά. Χωρίς αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων η συμμαχία δεν μπορεί να επιτύχει.

71 71 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Η φύση των προϊόντων που παράγει ο πιθανός συνεταίρος Είναι δύσκολο η επιχείρηση Α να συνεργάζεται με μια άλλη επιχείρηση Β σε μια αγορά με την οποία να ανταγωνίζεται σε άλλη αγορά. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν μια επιχείρηση πρέπει να συμμαχεί με εταίρους που παράγουν προϊόντα συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με τα δικά της.

72 72 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Η σχετική ασφάλεια μιας συμμαχίας Επειδή το κόστος μιας αποτυχημένης συμμαχίας είναι μεγάλο οι managers πρέπει να συγκεντρώσουν όσο πιο πολλές πληροφορίες για τον πιθανό συνεταίρο πριν δημιουργήσουν μια συμμαχία. Οι Managers πρέπει να ερευνήσουν την επιτυχία ή αποτυχία στρατηγικών συμμαχιών που συμμετείχε ο υποψήφιος εταίρος στο παρελθόν. Επίσης πρέπει να αναλυθεί η συμφωνία από την πλευρά του συνεταίρου.

73 73 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Η πιθανή αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και εκμάθηση. Πριν σχηματισθεί η στρατηγική συμμαχία οι εταίροι πρέπει να εκτιμήσουν τι πληροφορίες θα λάβει ο ένας από τον άλλο. Επίσης πρέπει κάθε εταίρος να εκτιμήσει προσεκτικά την αξία των πληροφοριών που κατέχει οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν γνωστές στον άλλο εταίρο. Δεν πρέπει να γίνει αυτό επειδή αν η συμμαχία διαλυθεί η επιχείρηση θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση.

74 74 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Μορφή ιδιοκτησίας Μια joint venture συνήθως έχει τη μορφή ανώνυμης Εταιρίας (ΑΕ) που ιδρύεται στη χώρα των δραστηριοτήτων της. Η μορφή ΑΕ έχει φορολογικά οφέλη και προστατεύει καλύτερα τα περιουσιακά της στοιχεία. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που η μορφή ΑΕ δεν εφικτή ή επιθυμητή οι εταίροι συνήθως επιλέγουν την μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

75 75 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού Τομέα Μια ειδική μορφή συμμαχιών είναι οι συμπράξεις δημόσιας- ιδιωτικής επιχείρησης όπου έχουμε συμμαχία μιας ιδιωτικής επιχείρησης και του κράτους. Τέτοιες συνεργασίες δημιουργούνται κάτω από ειδικές περιστάσεις όπως: –Όταν το κράτος ελέγχει κάποιο πόρο (πχ. πρώτη ύλη) που θέλει να εκμεταλλευθεί μπορεί να απαιτείται η συνεργασία μια επιχείρησης που είναι ειδικευμένη στην ανάπτυξη του του πόρου αυτού. –Μια επιχείρηση μπορεί να επιδιώξει να σχηματίσει σύμπραξη δημοσίου –ιδιωτικού τομέα εάν η νομοθεσία της χώρας δεν επιτρέπει επιχειρήσεις που ανήκουν εξ’ ολοκλήρου σε ξένους. – Μια επιχείρηση που εισέρχεται σε μια κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία μπορεί να μη έχει άλλη επιλογή παρά να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για να μπορέσει να λειτουργήσει.

76 76 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διοίκηση της στρατηγικής συμμαχίας Υπάρχουν τρεις τρόποι διοίκησης μιας στρατηγικής συμμαχίας: – Διοίκηση της συμμαχίας και από τους δύο εταίρους (Shared management agreements) –Ανάθεση της διοίκησης σε έναν από τους εταίρους (Assigned arrangements) –Ανάθεση της διοίκησης σε managers της συμμαχίας (Delegated arrangements)

77 77 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διοίκηση της συμμαχίας και από τους δύο εταίρους (Shared management agreements) Mε την shared management agreement, κάθε εταίρος συμμετέχει ενεργά στην διοίκηση της συμμαχίας. Οι managers εταίρων δίδουν τις εντολές τους στους managers της συμμαχίας. Οι managers της συμμαχίας έχουν περιορισμένη δικαιοδοσία και μεταθέτουν την λήψη αποφάσεων στους managers των εταιριών που μετέχουν στην συμμαχία.

78 78 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ανάθεση της διοίκησης σε έναν από τους εταίρους (Assigned arrangements) Με την μορφή αυτή, ένας από τους εταίρους αναλαμβάνει την ευθύνη διοίκησης της στρατηγικής συμμαχίας.

79 79 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ανάθεση της διοίκησης σε managers της συμμαχίας (Delegated arrangements) Με την μορφή αυτή διοίκησης (που εφαρμόζεται στις joint ventures), οι εταίροι συμφωνούν μα μην αναμιγνύονται στην διοίκηση της συμμαχίας. Έτσι η διοίκηση ασκείται από τους managers της συμμαχίας.

80 80 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Μειονεκτήματα στρατηγικών συμμαχιών Υπάρχουν οι ακόλουθες ομάδες προβλημάτων που απειλούν την επιβίωση μιας στρατηγικής συμμαχίας. Τα προβλήματα πρέπει να εξετασθούν με πολύ προσοχή όταν δημιουργείται η συμμαχία: –Ασυμβατότητα των εταίρων –Πρόσβαση στην πληροφόρηση –Διαφωνίες στην διανομή των κερδών –Απώλεια αυτονομίας –Μεταβολές στις συνθήκες

81 81 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 12.2 Διοίκηση Διεθνούς Παραγωγής Prentice Hall © 2002 International Business 3e

82 82 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΘΕΜΑΤΑ Έννοια της διοίκησης της διεθνούς παραγωγής. Διοίκηση αλυσίδας παραγωγής και αποφάσεις κάθετης ολοκλήρωσης. Αποφάσεις εγκατάστασης. Αποφάσεις διαχείρησης αποθεμάτων. Θέματα Διοίκησης διεθνών υπηρεσιών.

83 83 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διοίκηση διεθνούς παραγωγής (International Operations Management) Η Διοίκηση διεθνούς παραγωγής περιλαμβάνει δραστηριότητες της πολυεθνικής επιχείρησης που έχουν σχέση με μετατροπή προϊόντων και εισροών (transformation-related activities).

84 84 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Στρατηγικό περιεχόμενο της διοίκησης διεθνούς παραγωγής Η βασικός στόχος της διοίκησης διεθνούς παραγωγής είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Για παράδειγμα εάν μια επιχείρηση ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation strategy), η διοίκηση διεθνούς παραγωγής πρέπει να δημιουργήσει αγαθά υπηρεσίες που να διαφέρουν από τα αγαθά των ανταγωνιστών.

85 85 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Προβλήματα της διοίκησης διεθνούς παραγωγής Οι managers πρέπει να λάβουν αποφάσεις σε θέματα σε τρεις τομείς: – Οι Resources–managers αποφασίσουν που και πως θα αποκτήσουν τους πόρους που η επιχείρηση χρειάζεται για να παράγειτα προϊόντα της –Οι Location–managers πρέπει να αποφασίσουν θα κατασκευάσουν τις διοικητικές υπηρεσίες, τα γραφεία πωλήσεων κ.α. – Οι Logistics–managers πρέπει να αποφασίσουν για τους τρόπους μεταφοράς και τις μεθόδους ελέγχου αποθεμάτων

86 86 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Η απόφαση της κατασκευής ή αγοράς (The Make-Or-Buy Decision) Η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει πως θα αποκτήσει τον εξοπλισμό για να παράγει τα προϊόντα της. Ο διευθυντής παραγωγής έχει δύο επιλογές: α. Να κατασκευάσει τις εισροές ή β. Να τις αγοράσει από άλλους προμηθευτές. Ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει την παραπάνω απόφαση είναι το κόστος της εισροής (αν θα κατασκευασθεί μέσα στην επιχείρηση ή θα αγορασθεί).

87 87 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Η απόφαση της κατασκευής ή αγοράς Παράγοντες που παίζουν ρόλο στην απόφαση για κατασκευή ή αγορά της εισροής είναι: –Ο έλεγχος της επιχείρησης στην παραγωγή του προϊόντος –Οι κίνδυνοι στις δύο περιπτώσεις –Το μέγεθος της επένδυσης για την κατασκευή της εισροής –Η ευελιξία της επιχείρησης

88 88 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Έλεγχος ΄Οταν κατασκευάζεις ένα εξάρτημα υπάρχει το πλεονέκτημα ότι αυξάνεται ο έλεγχος της επιχείρησης στην ποιότητα του προϊόντος, το πρόγραμμα διανομών, στις αλλαγές στο design changes, και το κόστος. Φτιάχνοντας ένα εξάρτημα απομακρύνεται η ανάγκη για σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς προμηθευτές που μπορεί να είναι αρκετά δαπανηρές. Με την κατασκευή η επιχείρηση γίνεται ικανή για να επιτύχει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.

89 89 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Κίνδυνοι Αγοράζοντας τον εξοπλισμό (εισροή) από ένα εξωτερικό προμηθευτή μειώνεται ο χρηματοδοτικός και λειτουργικός κίνδυνος (financial and operating risks). Επίσης η αγορά του εξοπλισμού μειώνει τον πολιτικό κίνδυνο που υπάρχει στην φιλοξενούσα χώρα (host country).

90 90 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Το μέγεθος της επένδυσης για την κατασκευή της εισροής Aγοράζοντας τον εξοπλισμό, μειώνεται το απαιτούμενο ποσό της επένδυσης. Επίσης μειώνεται το κόστος εκπαίδευσης των εργαζομένων.

91 91 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Η ευελιξία της επιχείρησης Μια επιχείρηση που αγοράζει έχει την ευελιξία να αλλάζει προμηθευτές όταν οι συνθήκες το επιβάλουν. Αυτό είναι σημαντικό όταν η τεχνολογία μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό.

92 92 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Αποφάσεις για εγκατάσταση (Location Decisions) Για να λάβει η επιχείρηση μια απόφαση για εγκατάσταση πρέπει να εξετάσει τις παρακάτω ομάδες παραγόντων: –Παράγοντες που σχετίζονται με τη χώρα (Country- related issues) –Παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν (Product-related issues) –Παράγοντες που σχετίζονται με κρατικές πολιτικές (Government policies) –Οργανωτικοί παράγοντες (Organizational issues)

93 93 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διεθνείς Υπηρεσίες Ο τομέας των υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί σημαντικό τμήμα των οικονομιών ειδικά των αναπτυγμένων χωρών. Έχουμε παραγωγή διεθνών υπηρεσιών όταν μια πολυεθνική επιχείρηση μετατρέπει εισροές (πόρους) σε υπηρεσίες που προσφέρουν χρησιμότητα στους καταναλωτές.

94 94 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 10.2 Διεθνές Μarketing (International Marketing) Prentice Hall © 2002 International Business 3e

95 95 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Θέματα Διοίκηση marketing στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πολιτική προϊόντος και αποφάσεις στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πολιτική τιμολόγησης στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πολιτική προώθησης στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θέματα διανομής στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

96 96 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Marketing Marketing είναι διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση ατομικών και ομαδικών στόχων.

97 97 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Μίγμα Marketing (The Marketing Mix) Όταν η πολυεθνική επιχείρηση αποφασίσει να εισέλθει σε μια συγκεκριμένη ξένη αγορά, πρέπει να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: –Πως θα αναπτύξει τα προϊόντα –Πως θα τιμολογήσει τα προϊόντα –Πως θα πωλήσει τα προϊόντα –Πως θα διανείμει τα προϊόντα στους καταναλωτές.

98 98 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Μίγμα Marketing Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν το Μίγμα marketing (marketing mix) και είναι γνωστά σαν τα 4 P του marketing (the four P’s of marketing): –Product (προϊόν) –Pricing (τιμολόγηση) –Promotion (προώθηση) –Place (τόπος διανομής)

99 99 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Τυποποίηση και Προσαρμογή (Standardization versus Customization) Μια επιχείρηση συνήθως χρησιμοποιεί τρεις τρόπους για να αποφασίσει αν θα τυποποιήσει ή θα προσαρμόσει το μίγμα marketing: –Εθνοκεντρική προσέγγιση (Ethnocentric approach) –Πολυκεντρική προσέγγιση (Polycentric approach) –Γαιοκεντρική προσέγγιση (Geocentric approach)

100 100 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εθνοκεντρική προσέγγιση (The Ethnocentric Approach) Με την προσέγγιση αυτή η επιχείρηση εφαρμόζει στις διεθνείς αγορές την πολιτική marketing με χρησιμοποιεί στην εγχώρια αγορά. Έτσι αποφεύγει την δαπάνη της ανάπτυξης νέων τεχνικών marketing για τους ξένους καταναλωτές. Δηλαδή η επιχείρηση πιστεύει ότι το marketing mix που λειτούργησε στην εγχώρια αγορά θα λειτουργήσει με επιτυχία στο εξωτερικό.

101 101 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολυκεντρική προσέγγιση (The Polycentric Approach) Η προσέγγιση αυτή κοστίζει περισσότερο επειδή οι υπεύθυνοι marketing προσπαθούν να προσαρμόσουν το marketing mix in σε κάθε αγορά που εισέρχεται η επιχείρηση για να ικανοποιήσουν τις ειδικές ανάγκες των καταναλωτών. Η προσαρμογή μπορεί να αυξήσει τα έσοδα της επιχείρησης εάν επιτύχει η παραπάνω πολιτική.

102 102 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Γαιοκεντρική προσέγγιση (The Geocentric Approach) Με την προσέγγιση αυτή έχουμε τυποποίηση του marketing mix. Η επιχείρηση προμηθεύει, το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία σε διαφορετικές αγορές και χρησιμοποιεί την ίδια πολιτική marketing για να πωλήσει το προϊόν ή την υπηρεσία στην παγκόσμια αγορά.

103 103 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολιτική Προϊόντος Μια βασική απόφαση στην πολιτική προϊόντος είναι αν η επιχείρηση στις διεθνείς αγορές θα ακολουθήσει πολιτική τυποποίησης ή πολιτική προσαρμογής στις τοπικές αγορές. Οι νόμοι και οι θεσμοί κάθε χώρας μπορούν επίσης να επηρεάσουν της πολιτική προϊόντος των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι χώρες συχνά επιβάλουν κανονισμούς για τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του προϊόντος που αφορούν τα συστατικά και οδηγίες που αφορούν την υγεία. Όλες οι επιχειρήσεις εγχώριες και ξένες πρέπει να ακολουθούν αυτούς τους κανονισμούς.

104 104 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολιτική Προϊόντος Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συχνά υιοθετούν προϊόντα για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές ανάγκες των τοπικών αγορών. Έτσι μεταφράζουν την ετικέτα της συσκευασίας του προϊόντος στην γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας (host country). Το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της φιλοξενούσας χώρας μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Οι καταναλωτές σε πλούσιες χώρες προτιμούν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καταναλωτές που τους ενδιαφέρει η τιμή του προϊόντος προτιμούν φθηνότερα προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας.

105 105 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολιτική Προϊόντος Συνήθως η πολυεθνική επιχείρηση τυποποιεί (standardize) το brand name του προϊόντος. Έτσι μειώνει το κόστος της συσκευασίας, της διαφήμισης και του σχεδιασμού (design). Επιτυγχάνει επίσης μεταφορές των διαφημιστικών μηνυμάτων από τη μια αγορά στην άλλη.

106 106 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολιτική τιμολόγησης Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνήθως επιλέγουν μια από τις παρακάτω τρεις πολιτικές τιμολόγησης: –Πολιτική μιας τιμής (Standard price policy) –Πολιτική δύο τιμών (Two-tiered pricing) –Τιμολόγηση αγοράς (Market pricing) Μια πολυεθνική επιχείρηση που ακολουθεί την γαιοκεντρική προσέγγιση στο διεθνές marketing θα υιοθετήσει την πολιτική μιας τιμής. Δηλαδή θα χρεώνει την ίδια τιμή στα προϊόντα της ανεξάρτητα από την εθνικότητα του καταναλωτή. (ίδια τιμή παντού)

107 107 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολιτική τιμολόγησης Μια πολυεθνική επιχείρηση που ακολουθεί την εθνοκεντρική προσέγγιση θα εφαρμόσει την πολιτική δύο τιμών. Δηλαδή θα χρεώνει μια τιμή στην εγχώρια αγορά και μια άλλη τιμή στις ξένες αγορές. Μια πολυεθνική επιχείρηση που ακολουθεί την πολυκεντρική προσέγγιση θα εφαρμόσει την πολιτική τιμολόγησης της αγοράς. Η επιχείρηση προσαρμόζει τις τιμές της ώστε να μεγιστοποιούνται τα κέρδη σε κάθε αγορά.

108 108 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Τιμολόγηση αγοράς Για να εφαρμοσθεί η τιμολόγηση αγοράς πρέπει να ικανοποιούνται δύο προϋποθέσεις: –Η επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίζει διαφορετική ζήτηση και/ή διαφορετικές συνθήκες κόστους στις χώρες που πωλεί τα προϊόντα της. –Η επιχείρηση πρέπει να αποτρέψει το arbitrage. Η πολιτική τιμολόγησης της επιχείρησης πρέπει να μην επιτρέπει σ ε καταναλωτές να αγοράζουν σε χαμηλή τιμή το προϊόν σε μια χώρα και αν μεταπωλούν σε υψηλότερη τιμή σε άλλη χώρα.

109 109 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Πολιτική προώθησης Η προώθηση περιλαμβάνει τις προσπάθειες της επιχείρησης να καταστήσει επιθυμητό το προϊόν της στους πιθανούς καταναλωτές. Για τις περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις η διαφήμιση είναι τι πιο σημαντικό μέρος της πολιτικής προώθησης.

110 110 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διαφήμιση Για την ανάπτυξη της διαφημιστικής στρατηγικής η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψιν της τρεις παράγοντες: –Το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει –Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει –Τον βαθμό γενίκευσης της διαφημιστικής προσπάθειας (The extent to which the firm wants to globalize its advertising effort) Το μήνυμα της διαφήμισης είναι τα γεγονότα ή οι εντυπώσεις που ο διαφημιστής θέλει να μεταδώσει στους πιθανούς καταναλωτές.

111 111 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διαφήμιση Τα μέσα (The medium) είναι το κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο διαφημιστής για να μεταδώσει το μήνυμα. Ο υπεύθυνος διαφήμισης πρέπει να μεταβάλει τα μέσα μετάδοσης της διαφήμισης στις διάφορες αγορές. Αυτό εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των μέσων, την νομοθεσία, το βιοτικό επίπεδο το ποσοστό αναλφαβητισμού, και την πολιτιστική ομοιογένεια των διαφόρων αγορών.

112 112 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διαφήμιση Μια επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει εάν η διαφήμιση για το προϊόν της θα είναι η ίδια παντού ή θα διαφοροποιείται σε κάθε τοπική αγορά. Το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει η επιχείρηση πολλές φορές καθορίζει εάν η διαφήμιση θα είναι τυποποιημένη ή διαφοροποιημένη. Οι τυποποιημένες διαφημίσεις περιέχουν λιγότερο συγκεκριμένες πληροφορίες από ότι οι διαφοροποιημένες διαφημίσεις.

113 113 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Προσωπικές πωλήσεις Οι προσωπικές πωλήσεις έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα για την πολυεθνική επιχείρηση: –Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τοπικούς αντιπροσώπους είναι βέβαιοι ότι αυτοί γνωρίζουν την τοπική κουλτούρα και συνήθειες. –Οι προσωπικές πωλήσεις προωθούν την στενή και προσωπική επαφή με τους καταναλωτές. –Οι προσωπικές πωλήσεις καθιστούν ευκολώτερο στην επιχείρηση την απόκτηση βασικών πληροφοριών για τις τοπικές αγορές.

114 114 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Προώθηση πωλήσεων Η προώθηση πωλήσεων αποτελείται από εξειδικευμένες ενέργειες marketing όπως κουπόνια, προώθηση εντός του καταστήματος, δειγματοληψία, διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου και συμμετοχή σε εκθέσεις. Η προώθηση πωλήσεων απευθύνεται σε καταναλωτές για βραχυχρόνιο διάστημα και συνήθως αντικαθίσταται με μακροχρόνιες και μόνιμες πολιτικές.

115 115 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Δημόσιες σχέσεις Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούνται από προσπάθειες για την βελτίωση της φήμης και της εικόνας της επιχείρησης στο κοινό. Η επίδραση των καλών δημοσίων σχέσεων είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί αλλά διαχρονικά η θετική εικόνα της πολυεθνικής επιχείρησης θα έχει θετικό αποτέλεσμα για αυτήν στην φιλοξενούσα χώρα (host country).

116 116 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Θέματα διανομής Διανομή είναι η διαδικασία που μεταφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες από την επιχείρηση στους καταναλωτές. Η πολυεθνική επιχείρηση πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα της μεταφοράς των αγαθών (επιλέγοντας τα μέσα) από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης.

117 117 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Δίκτυα διανομής Ένα δίκτυο διανομής αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: –Τον βιομηχανικό παραγωγό που παράγει το προϊόν ή την υπηρεσία. –Τον χοντρέμπορο που αγοράζει το προϊόν από την παραγωγό και το μεταπωλεί στον λιανέμπορο. –Τον λιανέμπορο που αγοράζει αοπό μτον χονυτρέμπορο και πωλεί στους καταναλωτές. –Τον καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν ή την υπηρεσία για τελική κατανάλωση.

118 118 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 11.1 Διεθνές Xρηματoοικονομικό Μanagement Prentice Hall © 2002 International Business 3e

119 119 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Θέματα Τρόποι πληρωμών στο διεθνές εμπόριο. Μορφές συναλλαγματικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τεχνικές διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης. Αξιολόγηση διεθνών επενδύσεων. Πηγές κεφαλαίου διαθέσιμες στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

120 120 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Χρηματοοικονομικά θέματα διεθνούς εμπορίου Όταν γίνεται μια συναλλαγή μεταξύ πωλητή και αγοραστή από δύο διαφορετικές χώρες προκύπτουν τα παρακάτω θέματα: –Πιο νόμισμα θα χρησιμοποιηθεί –Πότε και πως θα ελεγχθεί η αξιοπιστία των συναλλασσομένων μερών –Ποια μορφή πληρωμής θα χρησιμοποιηθεί –Πως θα γίνει η χρηματοδότηση της συναλλαγής.

121 121 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Επιλογή του νομίσματος Ο εξαγωγέας προτιμά η πληρωμή του να γίνει με το νόμισμα της χώρας του, ώστε να ξέρει ακριβώς το ποσό που θα λάβει από τον εισαγωγέα. Όμως και ο εισαγωγέας προτιμά να πληρώσει με νόμισμα της χώρας του ώστε να ξέρει ακριβώς το ποσό που θα πληρώσει στον εξαγωγέα. Πάνω από 70% των εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και 85% των εξαγωγών των χωρών της Λατινικής Αμερικής αποτιμώνται σε δολάρια ΗΠΑ.

122 122 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Έλεγχος της αξιοπιστίας Μια τράπεζα στην χώρα του εξαγωγέα συχνά αποκτά πληροφορίες αξιοπιστίας (credit information) για τους ξένους πελάτες της μέσω του τμήματος που ασχολείται με συναλλαγές με άλλες χώρες ή μέσω μια τράπεζας στην χώρα του πελάτη που συνεργάζεται μαζί της. Η επιχείρηση που αμελεί τον έλεγχο αξιοπιστίας μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα.

123 123 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Μέθοδος πληρωμής Καθορίζεται κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα. Συνήθως έχουμε τους παρακάτω τύπους: –Προκαταβολή (Payment in advance) –Ανοικτός λογαριασμός (Open account) –Χρήση επιταγής (Documentary collection) –Εγγυητική επιστολή (Letter of credit) –Με πιστωτική κάρτα (Credit cards) –Με ανταλλαγή προϊόντων (Countertrade)

124 124 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Χρηματοδότηση του εμπορίου Στους περισσότερους κλάδους υπάρχουν τυποποιημένες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις. Η πολυεθνική επιχείρηση πρέπει να μπορεί να προσφέρει τις παραπάνω διευκολύνσεις στους ξένους ξένους πελάτες της. Οι τράπεζες συνήθως αναλαμβάνουν την χρηματοδότηση των εξαγωγών λαμβάνοντας επιταγές ή εγγυητικές επιστολές αγοράζοντας λογαριασμών ποσού χαμηλότερου από την ονομαστική αξία των εξαγωγών.

125 125 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους παρακάτω τύπους συναλλαγματικού κινδύνου (χρησιμοποιείται η διεθνής ορολογία) : –Transaction –Translation –Economic

126 126 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Transaction Exposure Μια επιχείρηση αντιμετωπίζει transaction exposure όταν το χρηματοοικονομικό όφελος και κόστος της διεθνούς συναλλαγής επηρεάζεται από μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας που γίνεται αφού η επιχείρηση έχει νομικά υποχρεωθεί να διεξάγει την συναλλαγή. Πολλές διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποτιμώνται σε ξένο νόμισμα μπορούν να αντιμετωπίσουν transaction exposure, όπως: –Αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων –Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων –Παράταση δανείων –Δανεισμός χρήματος

127 127 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Translation Exposure Translation exposure ή accounting exposure. είναι η επίδραση που έχουν στους ισολογισμούς της επιχείρησης οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που επιδρούν στην αξία των περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών εταιριών όπως αυτά αποτιμώνται σε νόμισμα της χώρας που εδρεύει η μητρική εταιρία. Εάν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ήταν σταθερές ο κίνδυνος από translation exposure δεν θα υπήρχε.

128 128 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Economic Exposure Economic exposure είναι η επίδραση στην αξία της επιχείρησης των μή αναμενόμενων μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι μακροχρόνιες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και περιουσιακά στοιχεία είναι εκτεθειμένες σε economic exposure. Για την διαχείριση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου economic exposure πρέπει να γίνεται ανάλυση και πρόβλέψη όσο το δυνατόν είναι εφικτό των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

129 129 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης (working capital) Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου είναι συνδεδεμένη με την διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να επιτύχει σε τρεις στόχους: –Ελαχιστοποίηση των υπολοίπων των διαθεσίμων –Ελαχιστοποίηση του κόστους μετατροπής νομισμάτων –Ελαχιστοποίηση του συναλλαγματικού κινδύνου.

130 130 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ελαχιστοποίηση των υπολοίπων του κεφαλαίου κίνησης (Minimizing Working Capital Balances) Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως και οι εγχώριες πρέπει να διαθέτουν διαθέσιμα για δύο λόγους: –Να εξυπηρετούν τις καθημερινές συναλλαγές –Να είναι καλυμμένη η επιχείρηση σε περίπτωση μη αναμενόμενης ανάγκης για μετρητά. Μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές για την ελαχιστοποίηση των διαθεσίμων είναι η κεντρική διαχείριση διαθεσίμων (centralized cash management).

131 131 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ελαχιστοποίηση του κόστους μετατροπής νομισμάτων Για μεγάλες συναλλαγές που συνεπάγονται δύο νομίσματα το κόστος μετατροπής νομισμάτων συνήθως είναι γύρω στο 0.3% της αξίας της συναλλαγής. Το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί εάν οι θυγατρικές χρησιμοποιήσουν το bilateral netting (διμερής εκκαθάριση)στις μεταξύ τους εσωτερικές συναλλαγές. Το κόστος μετατροπής νομισμάτων μπορεί να μειωθεί περισσότερο εάν η πολυεθνική επιχείρηση χρησιμοποιήσει το multilateral netting (πολυμερής εκκαθάριση), η οποία εφαρμόζεται μεταξύ τριών ή περισσότερων οικονομικών μονάδων (θυγατρικών).

132 132 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Ελαχιστοποίηση συναλλαγματικού κινδύνου Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την λεγόμενη στρατηγική leads and lags strategy. Σύμφωνα με αυτήν προσπαθούν να αυξάνουν τα διαθέσιμα σε νομίσματα που αναμένεται να ανατιμηθούν και να μειώσουν τα διαθέσιμα σε νομίσματα που αναμένεται να υποτιμηθούν.

133 133 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Διεθνής αξιολόγηση επενδύσεων Οι πιο σημαντικές και συνήθως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων είναι: –Καθαρή παρούσα αξία (Net present value) –Ποσοστό εσωτερικής απόδοσης (Internal rate of return) –Περίοδος Payback

134 134 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εσωτερικές πηγές κεφαλαίου Οι χρηματοροές που προέρχονται από την μητρική εταιρία και τις θυγατρικές αποτελούν μία πηγή άντλησης κεφαλαίων. Η δυνατότητα της μητρικής εταιρίας να μετακινεί κεφάλαια μεταξύ των θυγατρικών υπόκειται σε δύο νομικούς περιορισμούς: –Εάν η θυγατρική δεν ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην μητρική εταιρία, η μητρική πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και των άλλων μετόχων της θυγατρικής. –Πολλές χώρες επιβάλουν περιορισμούς στον επαναπατρισμό των κερδών (από θυγατρικές προς την μητρική), μπλοκάροντας έτσι τις ενδοεπιχειρησιακές μετακινήσεις κεφαλαίων.

135 135 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εσωτερικές πηγές κεφαλαίου Η μητρική εταιρία μπορεί επίσης να μετακινεί κεφάλαια μεταξύ μονάδων της προσαρμόζοντας τις «ενδοομιλικές» τιμές (transfer prices) που χρεώνονται για αγαθά και υπηρεσίες στις ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών.

136 136 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εξωτερικές πηγές κεφαλαίου Για να αντλήσουν κεφάλαια από τη διεθνή αγορά πολλές πολυεθνικές εισάγουν τις μετοχές τους σε χρηματιστήρια διαφόρων χωρών. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν πολλές ευκαιρίες για να δανεισθούν κεφάλαια στην παγκόσμια αγορά σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση. Οι τράπεζες επενδύσεων συνεχώς αναπτύσσουν νέες χρηματοοικονομικές τεχνικές για αν μειώσουν το κόστος δανεισμού για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

137 137 Prentice Hall © 2002 International Business 3e Εξωτερικές πηγές κεφαλαίου Σημαντικό ρόλο στην διεθνή αγορά κεφαλαίων παίζει η αγορά swap όπου δύο επιχειρήσεις μπορούν να ανταλλάξουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συχνά πραγματοποιούν swaps νομισμάτων, για να μετακινήσουν τους τόκους και τις πληρωμές από ένα λιγότερο επιθυμητό νόμισμα σε ένα πιο επιθυμητό. Οι περισσότερες διεθνείς τράπεζες ασχολούνται με swaps νομισμάτων σε μεγάλη κλίμακα.


Κατέβασμα ppt "1 Prentice Hall © 2002 International Business 3e ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 9.1 Διεθνές Στρατηγικό Management Prentice Hall © 2002 International Business."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google