Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD Η Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) διαθέτει ένα στόλο σύγχρονων tankers και παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD Η Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) διαθέτει ένα στόλο σύγχρονων tankers και παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD Η Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) διαθέτει ένα στόλο σύγχρονων tankers και παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο με ναυλώσεις μακροχρόνιες, μεσοχρόνιες και βραχυχρόνιες. Ο στόλος της ΤΕΝ βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Tsakos Shipping & Trading S.A., (TST), ένα θυγατρικό όμιλο οι οποίοι είναι από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ship-managers παγκοσμίως με εμπειρία στη διαχείριση πλοίων για περισσότερα από 35 έτη. Ο στόλος της ΤΕΝ συνίσταται από μία ποικιλία από crude tankers και product carriers και ένα πλοίο LNG. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 5,4 έτη σε σύγκριση με το μέσο όρο των 10,7 ετών που ισχύει για τα tankers παγκοσμίως. Η ΤΕΝ διαθέτει ένα από τους μεγαλύτερους και νεότερους στόλους παγκοσμίως και επίσης διαθέτει και ένα από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους στόλους από ice- class πλοία με 23 από τα 44 εν ενεργεία πλοία σήμερα με δυνατότητες ice-class ή διάφορες κατηγοριοποιήσεις. Η ΤΕΝ θα αποκτήσει 6 ακόμη πλοία τα επόμενα 2 χρόνια τα οποία θα είναι DNA Aframax crude carriers.H TEN Limited έχει έδρα τις Βερμούδες, τη διαχείριση των πλοίων στην Αθήνα και είναι εισιγμένη στο New York Stock Exchange (NYSE) με το σύμβολο ΤΝΡ και στο χρηματιστήριο των Βερμούδων (BSX) με το σύμβολο ΤΕΝ.New York Stock Exchange

2 SWOT ANALYSIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Η εταιρεία ως δυνατά σημεία έχει τον μεγάλο σύγχρονο στόλο, το ισχυρό management από την Tsakos Group, μία από τις πιο φημισμένες διαχειρίστριες εταιρείες παγκοσμίως, τα υψηλά έσοδα από ναύλους και την υψηλή κερδοφορία καθώς και την αποδοτική στρατηγική της. Ως αδυναμία της θεωρείται το υψηλό χρέος από τις δανειακές υποχρεώσεις της. Ως ευκαιρίες θεωρούνται οι επιχειρηματικές κινήσεις της εταιρείας τα τελευταία έτη καθώς και οι επενδύσεις σε νέα πλοία, που αφήνουν θετικές προοπτικές για το μέλλον ενώ τέλος ως απειλές θεωρούνται η παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει την παγκόσμια αγορά καθώς και η πτώση στην ζήτηση του πετρελαίου.

3 SWOT ANALYSIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Στόλος Ισχυρό management Υψηλά έσοδα και κερδοφορία Στρατηγική της εταιρείας Strengths Χρέη από δάνεια Weaknesses Επιχειρηματικές κινήσεις της εταιρείας Επενδύσεις σε νέα πλοία Οικονομική κρίση Πτώση στη ζήτηση πετρελαίου OpportunitiesThreats

4 ΜΗΤΡΑ MARAKON ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Παρακάτω ακολουθεί η εφαρμογή της Μήτρας Marakon για την εταιρεία Tsakos Energy Navigation ltd. Στον οριζόντιο άξονα, ο οποίος απεικονίζει τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων της επιχείρησης, έγινε μία προσαρμογή, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν πωλούν προϊόντα αλλά παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα από ναύλους των ετών 2005 – 2007. Ως δείγμα λήφθησαν 9 ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια οι οποίες είναι Ελληνικές όπως και η Tsakos Energy Navigation ltd. Για τις εταιρείες αυτές υπολογίστηκαν επίσης τα έσοδα από ναύλους των ετών 2005-2007 και αντιπροσωπεύουν τον ρυθμό αύξησης των μεταφορικών υπηρεσιών του κλάδου (G). Τα παραπάνω παρουσιάζονται σε πίνακες

5 ΜΗΤΡΑ MARAKON ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd TSAKOS ENERGY NAVIGATION (2005-2007) ποσά σε χιλιάδες$ ROE (2005)=31,1%Shareholders Equity (2005) = 607.186 Net income(2005)=154.765 Κε (2005)= 25,48% ROE (2006)= 32,3%Shareholders Equity (2006) = 755.273 Net income(2006)=196.404 Κε (2006)= 26% ROE(2007)= 24,20%Shareholders Equity (2007) = 854.540 Net income(2007)=183.171 Κε (2007)= 21,43% ROE(2005-2007)= 29,20% Κε(2005-2007)= 24,30% *

6 ΜΗΤΡΑ MARAKON ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Για τον υπολογισμό του Κε (κόστος ιδίων κεφαλαίων) χρησιμοποιείται ο τύπος Κε= Netincome / Shareholders equity TSAKOS ENERGY NAVIGATION (2005-2007) έσοδα από ναύλους ποσά σε χιλιάδες$ 200520062007ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ (Μ.Ο. 2005-2007) 295.623427.654500.61753,65% = g

7 ΜΗΤΡΑ MARAKON ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd ΕΤΑΙΡΙΑΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΥΣ 2005 (σε χιλιαδες $) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΥΣ 2006 (σε χιλιαδες $) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΥΣ 2007 (σε χιλιαδες $) ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ (Μ.Ο. 2005-2007) Aries Maritime Transport ltd 75.90594.19999.42324,67% Diana Shipping103.104116.101190.48025,16% Dry ships228.913248.431582.56136,5% Genco116.906133.222185.38720,19% Omega Navigation-26.86768.89061,5% Goldenport Holdings-90.611124.86127,41% Excel Maritime118.604124.109177.50717,25% Danaos175.886205.177258.84517,45% Tsakos Energy Navigation 295.623427.654500.61753,65% Μ.Ο. 9 επιχειρησεων 31,5%= G

8 ΜΗΤΡΑ MARAKON ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Παρακάτω γίνεται ο υπολογισμός για τον ρυθμό αύξησης των μεταφορικών υπηρεσιών για τις 9 εταιρείες που αποτελούν τον κλάδο. Τα στοιχεία προέρχονται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε για την Tsakos Energy Navigation ltd τα εξής : ROE(2005-2007) = 29,20%, Κε (2005-2007) = 24,30% οπότε ROE(2005-2007)> Κε (2005-2007) Και g = 53,65%> G=31,5% Η εταιρεία λειτουργεί ιδανικά όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (λειτουργεί στο τεταρτημόριο 2)

9 ΜΗΤΡΑ MARAKON ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd

10 ΜΗΤΡΑ SPACE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Για την εφαρμογή της μήτρας space χρησιμοποιούμε στοιχεία που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και στοιχεία που αφορούν το εξωτερικό της περιβάλλον και συγκεκριμένα την αγορά των tankers. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τα έτη 2005-2007. Γενικά στοιχεία επιχείρησης Μεγάλος και διαφοροποιημένος στόλος. Υποστήριξη από την Tsakos group. Αποδοτική στρατηγική. Τα παραπάνω στοιχεία αναλύονται διεξοδικά στη s.w.o.t. analysis. Οικονομικά στοιχεία Για την εξέταση της χρηματοοικονομικής ικανότητας της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία,για τα έτη 2005-2007, όπως αυτά προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Επίσης έγινε η χρήση των αριθμοδεικτών της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ROE), της οικονομικής μόχλευσης, της αποδοτικότητας του ενεργητικού και της γενικής ρευστότητας.

11 ΜΗΤΡΑ SPACE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd ΑριθμοδείκτηςΟικονομικό έτος 2005Οικονομικό έτος 2006Οικονομικό έτος 2007 Καθαρά κέρδη (σε χιλιάδες $ ) 161.755196.404183.171 Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (ROE) 31,1%32,3%24,2% Οικονομική μόχλευση1,79φορές2,6φορές2,76 φορές Αποδοτικότητα Ενεργητικού 14,8%9,97%7,75% Γενική ρευστότητα2,19 φορές1,73 φορές

12 ΜΗΤΡΑ SPACE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Τα κέρδη της εταιρείας είναι υψηλά αν και παρουσιάζουν μία πτώση από το 2006 στο 2007, επίσης η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι επίσης υψηλή (με μία πτώση από το 2006 στο 2007), όπως προκύπτει από τον δείκτη απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης απασχολούνται αποτελεσματικά. Ο δείκτης της οικονομικής μόχλευσης είναι θετικός και υψηλότερος της μονάδας, αυτό σημαίνει πως η χρήση των δανείων που έχει η επιχείρηση έχει θετική επίδραση στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της. Ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας του ενεργητικού φανερώνει την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και τέλος ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσιάζει πτώση από το 2006 στο 2007, και είναι χαμηλός, κάτι που πιθανόν να οφείλεται στην αστάθεια του κλάδου καθώς και στις υψηλές δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν πως η εταιρεία είναι οικονομικά εύρωστη, παρουσιάζει ομαλή λειτουργία και έχει περιθώρια εξέλιξης. Ο κλάδος των tankers στον οποίο δραστηριοποιείται η ΤΕΝ ltd παρουσίασε άνθηση τα έτη 2005-2007, εντούτοις η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 φαίνεται να τον επηρεάζει. Η αγορά της ναυτιλίας παρουσιάζει κυκλικά φαινόμενα και αστάθεια, καθώς επηρεάζεται έντονα από την παγκόσμια οικονομία, αφού η ανάπτυξη των κρατών καθορίζει την ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες. Ο κλάδος παρουσιάζει ελκυστικότητα καθώς η καλή πορεία της αγοράς καθορίζει και τις τιμές των ναύλων σε υψηλά επίπεδα και σε χαμηλά αν η αγορά παρουσιάζει πτώση. Η αγορά της ναυτιλίας μοιάζει με την αγορά του τέλειου ανταγωνισμού καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, το προϊόν (μεταφορική υπηρεσία) είναι ομοιογενές, υπάρχει πλήρης πληροφόρηση και καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή της μεταφορικής υπηρεσίας, αφού η τιμή καθορίζεται εξωγενώς από τους παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς. Η πολιτική που συνίσταται για την TEN ltd είναι η συντηρητική. Όπως είδαμε παραπάνω η εταιρεία έχει σταθερό περιβάλλον λειτουργίας και καλή χρηματοοικονομική κατάσταση, όμως ο κλάδος είναι ευμετάβλητος και παρουσιάζει ύφεση ενώ ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Η επιχείρηση πρέπει να ασκήσει μία συνετή πολιτική στο επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας το καλό περιβάλλον λειτουργίας της και την χρηματοοικονομική της κατάσταση.

13 ΜΗΤΡΑ SPACE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Τα κέρδη της εταιρείας είναι υψηλά αν και παρουσιάζουν μία πτώση από το 2006 στο 2007, επίσης η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι επίσης υψηλή (με μία πτώση από το 2006 στο 2007), όπως προκύπτει από τον δείκτη απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης απασχολούνται αποτελεσματικά. Ο δείκτης της οικονομικής μόχλευσης είναι θετικός και υψηλότερος της μονάδας, αυτό σημαίνει πως η χρήση των δανείων που έχει η επιχείρηση έχει θετική επίδραση στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της. Ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας του ενεργητικού φανερώνει την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και τέλος ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσιάζει πτώση από το 2006 στο 2007, και είναι χαμηλός, κάτι που πιθανόν να οφείλεται στην αστάθεια του κλάδου καθώς και στις υψηλές δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν πως η εταιρεία είναι οικονομικά εύρωστη, παρουσιάζει ομαλή λειτουργία και έχει περιθώρια εξέλιξης. Ο κλάδος των tankers στον οποίο δραστηριοποιείται η ΤΕΝ ltd παρουσίασε άνθηση τα έτη 2005-2007, εντούτοις η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 φαίνεται να τον επηρεάζει. Η αγορά της ναυτιλίας παρουσιάζει κυκλικά φαινόμενα και αστάθεια, καθώς επηρεάζεται έντονα από την παγκόσμια οικονομία, αφού η ανάπτυξη των κρατών καθορίζει την ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες. Ο κλάδος παρουσιάζει ελκυστικότητα καθώς η καλή πορεία της αγοράς καθορίζει και τις τιμές των ναύλων σε υψηλά επίπεδα και σε χαμηλά αν η αγορά παρουσιάζει πτώση. Η αγορά της ναυτιλίας μοιάζει με την αγορά του τέλειου ανταγωνισμού καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, το προϊόν (μεταφορική υπηρεσία) είναι ομοιογενές, υπάρχει πλήρης πληροφόρηση και καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή της μεταφορικής υπηρεσίας, αφού η τιμή καθορίζεται εξωγενώς από τους παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς. Η πολιτική που συνίσταται για την TEN ltd είναι η συντηρητική. Όπως είδαμε παραπάνω η εταιρεία έχει σταθερό περιβάλλον λειτουργίας και καλή χρηματοοικονομική κατάσταση, όμως ο κλάδος είναι ευμετάβλητος και παρουσιάζει ύφεση ενώ ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Η επιχείρηση πρέπει να ασκήσει μία συνετή πολιτική στο επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας το καλό περιβάλλον λειτουργίας της και την χρηματοοικονομική της κατάσταση.

14 ΜΟΝΤΕΛΟ ΖΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 +.6T4 +.999T5. Z = βαθμολογία T1 = Λειτουργικό κεφάλαιο /Σύνολο κεφαλαίων T2 = Κρατούμενα κέρδη /Σύνολο κεφαλαίων T3 = Κέρδη πρό φόρων και τόκων / Σύνολο κεφαλαίων T4 = χρηματιστηριακή αξία της καθαρής θέσης /Συνολικές υποχρεώσεις T5 = Πωλήσεις / Σύνολο κεφαλαίων. Κάνουμε την παραδοχή Πωλήσεις = έσοδα από ναύλους αφού η ΤΕΝ παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία το 2007. Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στοιχεία στον τύπο, έχουμε Ζ=1,5127 που σημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας τα επόμενα 2 έτη.

15 ΜΟΝΤΕΛΟ DISCOUNTED CASH FLOW ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ltd Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικά την εφαρμογή του μοντέλου, αποτελούνται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι οι μεταβλητές πρόβλεψης, οι οποίες είναι τυχαίες και υπόκεινται στην προσωπική μας κρίση. Αυτό σημαίνει πως αντανακλούν τις προσδοκίες μας για την πορεία της επιχείρησης. Το πεδίο ποσοστό μείωσης (discount rate ) προκύπτει από την εφαρμογή του WACC (Σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου). Το δεύτερο τμήμα αποτελεί τις εκροές από το μοντέλο αξιολόγησης (αναλυτικότερα εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα). Το αποτέλεσμα από την εφαρμογή του μοντέλου εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα ως η παρούσα αξία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και είναι υψηλότερο από την αξία των παγίων- κεφαλαίων της επιχείρησης στην αγορά. Το γεγονός αυτό καθιστά καλή ευκαιρία την επένδυση σε μετοχές της εταιρείας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες με τους υπολογισμούς του μοντέλου.


Κατέβασμα ppt "TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD Η Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) διαθέτει ένα στόλο σύγχρονων tankers και παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google