Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KOIN ΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ A’MEPOS PSY 101 Μάθημα 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KOIN ΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ A’MEPOS PSY 101 Μάθημα 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 KOIN ΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ A’MEPOS PSY 101 Μάθημα 2

2 Δομή Μαθήματος Άναλυση & επεξήγηση μεθόδων Πειραματικές, μη πειραματικές μέθοδοι Βασικές έννοιες Μέθοδοι συλλόγης δεδομένων

3 Μέθοδοι και Μεθοδολογία Κ. Ψυχολογίας Μέθοδοι : Οι διαδικασίες συλλογής πληροφοριών για την απάντηση των ερωτημάτων Μεθοδολογία : Το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την απάντηση των ερωτημάτων

4 Μέθοδοι χρήσης Ερευνητικές Μέθοδοι Οι κοινωνιο - ψυχολογικές έρευνες ασχολούνται με εμπειρικό έλεγχο που απορρέουν απο μια θεωρία. Οι θεωρίες διατυπώνονται με γενικούς αφηρημένους όρους και οδηγούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή ελέγξιμες προτάσεις.

5 Θεωρία – Μέθοδος Θεωρία : Ένα σύνολο αφηρημένων εννοιών μαζί με τις π ροτάσεις για το π ώς αυτές συσχετίζονται Κάθε θεωρία π εριέχει έννοιες και π ροτάσειςΘεωρία π ροκύ π τει α π ο την π αρατήρηση

6 Προέρχονται από : Παρατήρηση του κοινωνικού κόσμου ; Προηγού μενες θεωρίες

7 Εννοιολογική κατασκευή Οι αφηρημένες έννοιες Μεταβλητή Μετρήσιμη αναπαράσταση της εννοιολογικής κατασκευής Μετατροπή στοιχείων ώστε να είναι ικανά για χειρισμό Ο τρόπος με τον οποίο μια εννοιολογική κατασκευή μετατρέπεται σε μετρήσιμη μεταβλητή Υπόθεση

8 Υποθέσεις - Προτεινόμενες ερμηνείες για τη σχέση μεταξύ γεγονότων και οι οποίες είναι δυνατόν να ελεχθούν εμπειρικά Εμπειρικός έλεγχος των υποθέσεων βασίζεται στην ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων

9 Ερευνητικά δεδομένα - Παρατηρήσεις π ου βασίζονται στην καταγραφή και μέτρηση των συγκεκριμένων π αραγόντων π ου θεωρούμε ότι εμ π λέκονται στο υ π ο μελέτη φαινόμενο Συμμετοχή συμμετεχόντων τα άτομα α π ό τη συμ π εριφορά των ο π οίων π ροκύ π τουν τα ερευνητικά δεδομένα

10 Επιλογή δείγματος - αντιπροσωπευτικό πληθυσμού και να μην επηρεάζει με καποιο συστηματικό τροπο τα δεδομένα Ερευνητικά αποτελέσματα υποστηριζόμενα από υποθέσεις που απορρέουν από μια θεωρία - > ενισχύεται η ορθότητα της θεωρίας

11 Κοινωνιο - ψυχολογικές έρευνες -> στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων τα αποτελέσματα των αναλύσεων να υπερβαίνουν το προκαθορισμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Στατιστικής σημαντικότητας ένα ερευνητικό εύρημα είναι στατιστικά σημαντικό αν η πιθανότητα να έχει προκύψει τυχαία είναι μικρή ( μικρότερη από το 5%)

12  Μηδενική υπόθεση πρόταση σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στο υπο μελέτη φαινόμενο  Εναλλακτική υπόθεση το αντίθετο της μηδενικής υπόθεσης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στο υπο μελέτη φαινόμενο ( αιτιώδης σχέση )  Εφαρμογή υποθέσεων http://www.youtube.com/watch?v=a71h6LZKXTc http://www.youtube.com/watch?v=a71h6LZKXTc

13 Κύριοι τύποι έρευνας Περιγραφική Συσχετιστική Πειραματική Περιγράφει ένα φαινόμενο Ερευνά κατά π όσο οι μεταβολές μιας μεταβλητής συσχετίζονται με τις μεταβολές μιας άλλης μεταβλητής Ο ερευνητής π ροκαλεί σκό π ιμα αλλαγές σε ένα π λαίσιο για να εξετάσει τις συνέ π ειες της αλλαγής Αναζητά αιτιακές σχέσεις

14 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΕΙΡΑΜΑ

15 Πειραματικό σενάριο Αναζητά αιτιακές σχέσεις

16 Ανεξάρτητη μεταβλητή : Η μεταβλητή π ου χειρίζεται ο ερευνητής για να εξετάσει το α π οτέλεσμα σε μία ή π ερισσότερες μεταβλητές Εξαρτημένη μεταβλητή : Η μεταβλητή π ου αναμένεται να αλλάζει ως α π οτέλεσμα των χειρισμών της ανεξάρτητης. http://www.youtube.com/watch?v=pQ8-ktmNAC4

17 Πειραματικές συνθήκες : κάθε αλλαγή της ανεξάρτητης μεταβλητής δημιουργεί μια νέα πειραματική συνθήκη Αποτελεσματικότητα χειρισμών της ανεξάρτητης μεταβλητής Οι αλλαγές στην ανεξάρτητη μεταβλητή αντιστοιχούν στις ουσιαστικές ιδιότητες της έννοιας που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε ; Μέγεθος αλλαγών

18 Διεξαγωγή Πειράματος Ομάδα ελέγχου Πειραματική Ομάδα Πείραμα Αύξηση αποδοχών  Παραγωγικότητας υπαλλήλων Τυχαιοποίηση συμμετεχόντων -> μείωση πιθανότητας συστηματικου σφάλματος Τυχαίο Σφάλμα

19 Κύριες Επιδράσεις - οι ανεξάρτητες επιδράσεις καθε μιας απο τις 2 ανεξάρτητες μεταβλητές στην εξαρτημένη Αλληλεπίδραση - επίδραση μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή εξαρτάται απο το επίπεδο της αλλάς ανεξάρτητης μεταβλητής.

20 Εργαστηριακά πειράματα - πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους εντός των ερευνητικών ιδρυμάτων Πειράματα πεδίου ή νατουραλίστικα πειράματα - περισσότερο ρεαλιστικά, πραγματοποιούνται στο φυσικό χώρο οπου εκδηλώνεται το φαινόμενο

21 ΜΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Συναφειακή Έρευνα π αρατηρεί & καταγράφει την μεταβολή π αραγόντων ο π ως αυτή εκδηλώνεται φυσικά και χωρίς την π αρέμβαση π ειραματικών χειρισμών. Οιονεί π είραμα Υ π άρχει χειρισμός ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά οι συμμετέχοντες δεν το π οθετούνται τυχαία στις π ειραματικές συνθήκες. Ψευδο -π ειραματικά σχέδια - Υ π άρχει χειρισμός ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά α π ουσιάζει η κατάλληλη ομάδα ελέγχου

22 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Παρατήρηση Δημοσκο π ήσεις Έρευνες Αρχείου Μελετες Περι π τώσεων

23 Παρατήρηση Παρατηρούμε όταν δια π ιστώνουμε τα γεγονότα ό π ως αυτά π αρουσιάζονται αυθόρμητα. Οριακά, θα μ π ορούσαμε να π αρατηρούμε χωρίς να έχουμε κάνει κά π οια υ π όθεση και έτσι θα είχαμε μία γενική ά π οψη του κόσμου γύρω μας.

24 Μελέτες π ερι π τώσεων - Εκ βαθέων ανάλυση ενος συγκεκριμένου π εριστατικού Δημοσκό π ηση - Ερωτηματολόγια με ε π ιλεγμένες ερωτήσεις. Χρήση μεγάλων δειγμάτων Έρευνες αρχείου - Μελέτη και ανάλυση δευτερεύοντων δεδομένων για να α π αντηθεί ενα ερευνητικό ερώτημα

25 Μετρήσεις με παρατήρηση Συμμετοχική παρατήρηση Άμεση παρατήρηση Αντιδραστικότητα : Μια μέτρηση είναι αντιδραστική όταν τροποποιεί τη φύση αυτού που μελετάει Επίδραση Hawthorne: Όταν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι παρατηρούνται αλλάζουν συμπεριφορά Συνέντευξη Ερωτηματολόγιο

26 Λειτουργικός Ορισμός (Operationalization) Τι μετρήσεις θα χρησιμοποιήσει ο ερευνήτης - Ορισμός των μεταβλητών Μετρήσεις αυτο - αναφοράς Οι ερωτήσεις για συμπεριφορές, συναισθήματα, γνώσεις κλπ τίθενται άμεσα στους συμμετέχοντες. Τα ίδια τα άτομα εκφράζουν με άμεσο τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Αλλες μετρήσεις – αντικειμενικές μετρήσεις τις συμπεριφοράς κτλ.

27 Τεχνικές συλλογής δεδομένων Αξιο π ιστία Η μέτρηση είναι αξιό π ιστη όταν το ίδιο α π οτέλεσμα π ροκύ π τει αν γίνει σε διαφορετικές π εριστάσεις και α π ό διαφορετικούς ερευνητές Εγκυρότητα Η μέτρηση είναι έγκυρη αν μετρά αυτό π ου αναμένεται ότι μετρά

28 Ιδιαιτερότητες Κοινωνικής Ψυχολογίας Πειραματικοί Συνεργοί - Άτομα που συνεργάζονται με τον ερευνητή και συμπεριφέρονται με ενα συγκεκριμένο ρόλο προκειμένου να γίνουν πιστεύτοι οι χειρισμοί Ενημερωμένη Συγκατάθεση - Εκ των προτέρων ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το περιεχόμενο της έρευνας και δυνατότητα επιλογής συμμετοχής.

29 Ερωτήσεις – Συζητήση


Κατέβασμα ppt "KOIN ΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ A’MEPOS PSY 101 Μάθημα 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google