Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καραΐσκος Περικλής Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π Νοέμβριος 2015, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο «Αξιολόγηση επιλεγμένου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καραΐσκος Περικλής Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π Νοέμβριος 2015, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο «Αξιολόγηση επιλεγμένου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καραΐσκος Περικλής Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π Νοέμβριος 2015, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο «Αξιολόγηση επιλεγμένου νέφους δεικτών για την παρακολούθηση του αστικού χώρου με χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παρουσίαση

2 Εισαγωγή Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης παρουσίασης έγκειται στη διερεύνηση προσδιορισμού βαρών με τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης και ειδικότερα με τη χρήση της μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytic Hierarchy Process) για το νέφος των δεικτών όπως αυτό επιλέχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής μου με τίτλο: «Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης δικτύου οικισμών». Με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης του επιλεγμένου νέφους δεικτών και της επίδρασής του στη διαδικασία παρακολούθησης του αστικού χώρου. Περιοχή μελέτης: Βορειοανατολική Αττική

3 Ορισμός δεικτών (στατιστικοί, περιφερειακοί, χωρικοί) - Παραδείγματα Ορισμός Οι δείκτες αποτελούν διεπιστημονικά εργαλεία λήψης αποφάσεων αλλά και ποσοτικής αποτύπωσης (μετρήσιμο αποτέλεσμα – τιμή), της δυναμικής εξέλιξης του χώρου και των μεταβλητών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Καραΐσκος Π). Παραδείγματα δεικτών 1. Αριθμητικός μέσος 2. Μέση απόκλιση τετραγώνου 3. Δείκτης συγκέντρωσης R

4 Γεωγραφικός προσδιορισμός περιοχής μελέτης Γενικές αρχές γεωγραφικού προσδιορισμού περιοχής μελέτης Ο μεγάλος σχετικά αριθμός οικισμών – δήμων. Η μικρή σχετικά γειτνίαση των οικισμών μεταξύ τους. Τα παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς το ανάγλυφο του εδάφους (με βάση την ορεινότητα), προκειμένου να ικανοποιείται το κριτήριο της εδαφικής συνέχειας. Η μικρή απόσταση από την Αθήνα προς διευκόλυνση της πρόσβασης στην περιοχή. Οι τυχόν προγενέστερες αναφορές της περιοχής μελέτης σε παλαιότερες επιστημονικές έρευνες προκειμένου να εξαχθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Επιλογή Βορειοανατολικής Αττικής – ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ο σημαντικός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες οικιστικές ενότητες (π.χ. Μαρκόπουλο Ωρωπού, Κάλαμος). Η πληθυσμιακή γήρανση. Ο έντονος αγροτικός χαρακτήρας της σε επίπεδο ανατολικής Αττικής. Ο προσανατολισμός της τοπικής οικονομίας στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός, κατασκευές κτλ.). Η υψηλή τοπική ανεργία. Η αυθαίρετη δόμηση. Η έλλειψη έργων υποδομής (π.χ. αποχετευτικό δίκτυο, οδικοί άξονες κτλ.). Η υποβάθμιση των φυσικών πόρων (ρύπανση Ασωπού ποταμού).

5 H δυνατότητα καλύτερου προσδιορισμού της φυσιογνωμίας των οικισμών και τη μέτρηση των περιφερειακών και των χωρικών ανισοτήτων. H σχέση τους με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα πρέπει να είναι άμεση και εμφανής. H δυνατότητα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διαχειριστικών μέτρων και δράσεων. H δυνατότητα να βελτιώσουν το βαθμό κατανόησης των διαδικασιών υλοποίησης της αειφόρου πολιτικής. H δυνατότητα να παράσχουν ολοκληρωμένες λύσεις προς την ταχεία αναγνώριση των τάσεων απόκλισης ή αντίθετα σύγκλισης με την πορεία προς τη βιωσιμότητα. H δυνατότητα να αξιολογούν την κατάσταση κάθε ΟΤΑ και οικιστικού συστήματος σε σχέση πάντα με τον κοινό στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. H δυνατότητα να επιτρέπουν την άμεση σύγκριση μεταξύ ομοειδών οικισμών και, ενδεχομένως, την κατάταξή τους με γνώμονα την προσέγγιση της βιωσιμότητας. H δυνατότητα να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. H ευκολία στη συλλογή δεδομένων. H ευκολία στην εφαρμογή τους. Κριτήρια επιλογής δεικτών που εφαρμόσθηκαν στη περιοχή μελέτης

6 Η διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytic Hierarchy Process) στην εξέλιξη του αστικού χώρου Η Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων είναι μια τεχνική η οποία αναπτύχθηκε στο Wharton School of Business από τον καθηγητή Thomas L. Saaty, τη δεκαετία του 1970. Η ανάπτυξη της μεθόδου ήταν προϊόν προβληματισμού σχετικά με την έλλειψη μιας πρακτικής και εύκολα εφαρμόσιμης μεθόδου για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη λήψη αποφάσεων. Κατά συνέπεια δύναται να χρησιμοποιηθεί στη παρουσίασησε δυο στάδια: Στο προσδιορισμό των βαρών των δεικτών τοπικής οικονομίας και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρησιμοποιήθηκαν και εφαρμόσθηκαν στη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής. Στην αξιολόγηση της επίδρασης των συγκεκριμένων δεικτών μέσω των βαρών στην εξέλιξη των οικιστικών δικτύων. Βασικά επίπεδα ανάλυσης της μεθόδου Α) Η ιεραρχική δόμηση του προβλήματος σύμφωνα με τους στόχους, τα κριτήρια, τις μεταβλητές και τις εναλλακτικές επιλογές (μοντελοποίηση προβλήματος, διάγραμμα ροής). Β) Η συλλογή προτιμήσεων για τα στοιχεία απόφασης με δυαδικές συσχετίσεις και η διαμόρφωση μήτρας συγκρίσεων σύμφωνα με τον Saaty. Γ) Η εκτίμηση των προτεραιοτήτων με υπολογισμό των σχετικών βαρών w (weigths) με χρήση των μεθόδων του γεωμετρικού μέσου και των ιδιοδιανυσμάτων. Δ) Ο προσδιορισμός του δείκτη συνέπειας. Ε) Η αξιολόγηση των μεταβλητών σύμφωνα με τα βάρη που προέκυψαν.

7 Αστικός χώρος – Αναλυτική Ιεράρχηση Τοπική οικονομία Ανθρωπογενές περιβάλλον Επιλογή βαρών ββαρών

8 Ιεραρχική δόμηση προβλήματος τοπικής οικονομίας – σχετική μοντελοποίηση Εξέλιξη αστικού χώρου Δείκτες τοπικής οικονομίας Βάρη δεικτών (προσδιορισμός) Ποσοστιαία μεταβολή της θέσης στο επάγγελμα Ποσοστιαία μεταβολή γεωργικού πληθυσμού Πυκνότητα γεωργικού πληθυσμού Δείκτης εξάρτησης Συντελεστής χωροθέτησης Συντελεστής ειδίκευσης Χρήσεις γης Κτιριακό απόθεμα W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

9 Δυαδικές συσχετίσεις και αριθμητική κλίμακα κατά Saaty Με εφαρμογή του τύπου Belton & Steward, 2002 για τον προσδιορισμό του αριθμού των διμερών συγκρίσεων για οκτώ παραπάνω βάρη που το κάθε ένα αντιστοιχεί σε διαφορετικό δείκτη τοπικής οικονομίας υπολογίζουμε: Στη συνέχεια αξιοποιούμε την αριθμητική κλίμακα του Saaty για διμερείς συγκρίσεις Αριθμητική τιμήΟρισμόςΕρμηνεία 1Ίση σημασία Τα συγκρινόμενα στοιχεία είναι ίσης σημασίας 3Μέτρια σημασία Το ένα στοιχείο είναι ελαφρά πιο σημαντικό από το άλλο 5Δυνατή σημασία Το ένα στοιχείο είναι πολύ πιο σημαντικό από το άλλο 7Πολύ δυνατή σημασία Το ένα στοιχείο είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από το άλλο 9Απόλυτη σημασία Το ένα στοιχείο είναι απόλυτα πιο σημαντικό από το άλλο 2,4,6,8Ενδιάμεσες τιμέςΟι τιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν ενδιάμεσες καταστάσεις προτίμησης

10

11

12 Γενικός τύπος k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 Εφαρμογή στην μήτρα σύγκρισης W Προσδιορισμός βαρών Τύπος Υπολογισμός σχετικών βαρών -Μέθοδος γεωμετρικού μέσου

13 Υπολογισμός σχετικών βαρών – Μέθοδος του ιδιοδιανύσματος (eigenvector)

14 Δείκτης Βάρος (Γεωμ.Μέσος) Βάρος (Ιδιοδιάνυσμα) Αξιολόγηση Ποσοστιαία μεταβολή της θέσης στο επάγγελμα 0.360.37 1Πολύ σημαντικός Ποσοστιαία μεταβολή γεωργικού πληθυσμού 0.020.02-0.03 4Όχι σημαντικός Πυκνότητα γεωργικού πληθυσμού 0.03 4Όχι σημαντικός Δείκτης εξάρτησης 0.150.14 2Σημαντικός Συντελεστής χωροθέτησης 0.150.14 2Σημαντικός Συντελεστής ειδίκευσης 0.150.14 2Σημαντικός Χρήσεις γης0.090.09-0.10 3Λίγο σημαντικός Κτιριακό απόθεμα 0.06 4Όχι σημαντικός

15 Ιεραρχική δόμηση προβλήματος ανθρωπογενούς περιβάλλοντος - μοντελοποίηση Δείκτες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Βάρη δεικτών (προσδιορισμός) Εξέλιξη αστικού χώρου Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού Πυκνότητα πληθυσμού Εύρος τιμών φύλου Δείκτης γήρανσης Ποσοστιαία μεταβολή ανεργίας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό W1 W2 W3 W4 W5

16

17 Υπολογισμός σχετικών βαρών - Μέθοδος του γεωμετρικού μέσου Γενικός τύπος k1 k2 k3 k4 k5 Εφαρμογή στην μήτρα σύγκρισης W Προσδιορισμός βαρών Τύπος w1=0.59 w2=0.22 w3=0.06 w4=0.06 w5=0.06

18 Υπολογισμός σχετικών βαρών - Μέθοδος του ιδιοδιανύσματος (eigenvector)

19 W 178.65516.601633.02 5594.300.62 60.57180.15567.86 1944.310.21 15.9146.16148.79 508.440.06 15.9146.16148.79 508.440.06 15.9146.16148.79 508.440.06 9063.93 Τρίτη επανάληψη στην μήτρα σύγκρισης W: Προσδιορισμός δείκτη συνέπειας CR (consistency ratio)

20 Αξιολόγηση μεταβλητών σύμφωνα με τα βάρη που προέκυψαν Δείκτης Βάρος (Γεωμ.Μέσος) Βάρος (Ιδιοδιάνυσμα) Αξιολόγηση Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού 0.590.62-0.63 1Πολύ σημαντικός Πυκνότητα πληθυσμού 0.220.21 2Σημαντικός Εύρος τιμών φύλου 0.060.05-0.06 3Όχι σημαντικός Δείκτης γήρανσης0.060.05-0.06 3Όχι σημαντικός Ποσοστιαία μεταβολή ανεργίας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό 0.060.05-0.06 3Όχι σημαντικός

21

22

23 Εν επιλόγω, μέσω της εφαρμογής της μεθόδου της Ιεραρχικής Ανάλυσης στην αξιολόγηση των δεικτών που συντελούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης των οικιστικών συστημάτων ενισχύεται περαιτέρω η οικιστική ανάπτυξη στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ολοκληρωμένης αστικής πολιτικής που θα στηρίζεται στους επιμέρους άξονες: Το σταδιακό περιορισμό της διάχυτης αστικοποίησης. Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα Natura θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική συμβολή στην προσέγγιση αυτού του στόχου, σε συνδυασμό με τη συστηματική εφαρμογή ήδη θεσμοθετημένων μέτρων, ώστε να περιοριστούν σταδιακά οι δυνατότητες δόμησης στις εξωαστικές περιοχές που δεν θα καλύπτονται από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), έτσι ώστε να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας της φύσης που δεν θα περιοριστεί μόνο στις περιοχές υψηλής οικολογικής σημασίας αλλά θα συμπεριλάβει και κοινά οικοσυστήματα, που είναι αναγκαία ως συνδετήριος ιστός των προηγουμένων. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν άμεσα ειδικά μέτρα προστασίας της γεωργικής γης και των δασών, θα ληφθούν κατάλληλα οριζόντια μέτρα προστασίας για ειδικές κατηγορίες χώρου, όπως ο παράκτιος και ο ορεινός, και θα διαμορφωθεί μια πολιτική προστασίας του τοπίου ως αυτοτελούς αξίας. Τον αναπροσανατολισμό της οικιστικής ανάπτυξης από το πρότυπο των συνεχών επεκτάσεων στο πρότυπο του συμπαγούς οικισμού, σύμφωνα με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές οικιστικές τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι νέες οικιστικές αναπτύξεις θα βασιστούν στην προώθηση νέων οργανωμένων ενοτήτων, που θα απορροφούν πολύ μικρότερες αγροτικές εκτάσεις και θα οδηγούν σε πολεοδομικό περιβάλλον υψηλότερης ποιότητας. Τέτοιες παρεμβάσεις θα καλύπτουν όχι μόνο ανάγκες κατοικίας αλλά και την υποδοχή με οργανωμένο τρόπο παραγωγικών δραστηριοτήτων.

24 Στην προώθηση προγραμμάτων ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων, που δεν θα περιορίζονται σε εγχειρήματα εξωραϊσμού του δημόσιου χώρου αλλά θα αντιμετωπίζουν τις μείζονες ελλείψεις υποδομών, κυρίως χώρων στάθμευσης και ελεύθερων και πράσινων χώρων, θα παρεμβαίνουν και στον ιδιωτικό χώρο και θα επιδιώκουν την αντιμετώπιση οικιστικά εντοπισμένων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση του οικιστικού περιβάλλοντος. Η ανακατονομή των αστικών πυκνοτήτων μέσω της μείωσης των πολύ υψηλών, σε ορισμένες περιοχές, συντελεστών δόμησης και της ανάπτυξης πολλών περιμετρικών εντός σχεδίου οικιστικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά κορεσμού αποτελεί τη δεύτερη βασική επιλογή για τον οικιστικό χώρο. Στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ανακοπής της αυθαίρετης δόμησης και τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου του δημόσιου χώρου του οικισμού. Στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής γης, με την ενεργοποίηση υφιστάμενων εργαλείων, όπως η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, και την εισαγωγή νέων εργαλείων, όπως οι αντισταθμιστικές ρυθμίσεις. Στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και στην ανάπτυξη των μηχανισμών χωρικής πληροφόρησης. Στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση χωρικού σχεδιασμού και κοινωνίας μέσα από την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Στην ενίσχυση του διευρυμένου ρόλου των οικισμών ως πολυλειτουργικών πόλων που συγκεντρώνουν όλο το φάσμα των αναγκαίων ανά επίπεδο εξυπηρετήσεων για την περιοχή εμβέλειάς τους και αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής και της οικονομικής τους ζωής και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα και την αναγνωρισιμότητά τους. Για την καλύτερη υλοποίηση του πλαισίου της οικιστικής πολιτικής κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός Αστικού Παρατηρητήριου μέσα από ένα ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο οποίο θα ενταχθούν επιμέρους δράσεις για τη συνεχή παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης της ποιότητας των οικιστικών συστημάτων με τη χρήση κατάλληλων δεικτών αειφορίας. Η ερευνητική δραστηριότητα θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί εντατικά προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης του μοναδιαίου δείκτη αστικής ευημερίας, για τη διαμόρφωση του οποίου μπορούν να γίνουν σκέψεις και βήματα.

25 Βιβλιογραφία Π. Καραΐσκος, Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης δικτύου οικισμών, Διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ 2013. K. Παρασκευόπουλος, Υλοποίηση Πολυκριτηριακής μεθόδου Αναλυτικής Ιεράρχησης, Διπλωματική εργασία, Α.Π.Θ., Ιούλιος 2008. T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process, McGraw – Hill International, New York 1980. T.L. Saaty, Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, RWS Publications, Pittsburg 2005. N. Bhushan & K. Rai, Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process, Springer, New York 2004. G. Coyle, The Analytic Hierarchy Process, Pearson Educational, New York 2004. L.G. Vargas, An Overiew of the Analytic Hierarchy Process and its Applications, European Journal of Operational Research, University of Pittsburg, 1990. R. Murray Spiegel, Πιθανότητες και Στατιστική, McGraw – Hill International, New York 1977.


Κατέβασμα ppt "Καραΐσκος Περικλής Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π Νοέμβριος 2015, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο «Αξιολόγηση επιλεγμένου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google