Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλάδος Αστικής Ευθύνης Διαχείριση & Διακανονισμός Ζημιών Κλάδου Αστικής Ευθύνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλάδος Αστικής Ευθύνης Διαχείριση & Διακανονισμός Ζημιών Κλάδου Αστικής Ευθύνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Διαχείριση & Διακανονισμός Ζημιών Κλάδου Αστικής Ευθύνης

2 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 2 Νομικό καθεστώς Αστικής Ευθύνης ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚ. 914 Όποιος ζημιώσει άλλον ΠΑΡΑΝΟΜΑ και ΥΠΑΙΤΙΑ έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει

3 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 3 Νομικό καθεστώς Αστικής Ευθύνης ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. Ανθρώπινη συμπεριφορά 2. Παράνομη 3. Υπαίτια 4. Επέλευση ζημίας 5. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ συμπεριφοράς και ζημίας

4 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 4 Νομικό καθεστώς Αστικής Ευθύνης Άρθρο 914 Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Συμπεριφορά που αντίκειται σε κανόνα δικαίου. Παραπέμπει στο σύνολο της νομοθεσίας. Γενική υποχρέωση ασφάλειας και προστασίας των άλλων. Ευθύνη από Διακινδύνευση Η δραστηριότητα του ζημιώσαντα αποτελεί πηγή κινδύνων για τους τρίτους σε συνδυασμό με τη σκέψη ότι οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να βαρύνουν τα πρόσωπα που τους δημιούργησαν ή τους εξουσιάζουν Παράνομα

5 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 5 Νομικό καθεστώς Αστικής Ευθύνης Άρθρο 914 Υπαίτια  Δόλος Πρόθεση  Αμέλεια Απόκλιση από τη συμπεριφορά του μέσου επιμελούς ανθρώπου

6 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 6 Νομικό καθεστώς Αστικής Ευθύνης Ζημία  Σωματική βλάβη / Απώλεια ζωής  Υλική ζημία : βλάβη σε αγαθά που έχουν οικονομική (χρηματική) αξία  Ηθική βλάβη : βλάβη σε μη περιουσιακά αγαθά, όπως η ζωή, η υγεία, η ελευθερία, η τιμή, κ.α. που απορρέουν από τη σωματική, την ψυχική ή την κοινωνική ατομικότητα του προσώπου  Ψυχική οδύνη : ο ψυχικός πόνος που αισθάνεται ένα πρόσωπο λόγω της προσβολής του αγαθού της ζωής ενός τρίτου προσώπου με το οποίο συνδέεται

7 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 7 Νομικό καθεστώς Αστικής Ευθύνης Ευθύνη προστήσαντος άρθρο 922 Ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του.

8 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 8 Νομικό καθεστώς Αστικής Ευθύνης Ευθύνη προστήσαντος/Άρθρο 922 Δημιουργεί ευθύνη ενός προσώπου, του κυρίου της υπόθεσης, από αλλότρια πράξη. Η δικαιολογία της ευθύνης του προστήσαντος για πράξεις του προστηθέντος βρίσκεται βασικά στο ότι ο πρώτος αποκομίζει οφέλη από τη δραστηριότητα του δεύτερου, επεκτείνει χάρη σε αυτόν το πεδίο δράσης, εξουσίας και επιρροής του. Είναι εύλογο, την ευθύνη για τους κινδύνους αυτούς από τη δραστηριότητα της επιχείρησης να φέρει αυτός που αξιοποιεί προς όφελός του την κινδυνογόνο διεύρυνση, δηλ. ο φορέας της επιχείρησης, ο «κύριος της υπόθεσης».

9 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 9 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ν. 2496/1997 Άρθρο 25 Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά τον λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη.

10 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 10 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ν 2496/1997 Άρθρο 25 Δεν παρέχεται κάλυψη αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου.

11 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 11 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Απόκρουση : Δικαστικά έξοδα και δαπάνες Ικανοποίηση: Αποκατάσταση της ζημίας, αποζημίωση Τρίτος: πρόσωπο ξένο προς τον ασφαλιζόμενο, δηλαδή να μην τους συνδέει στενός δεσμός που απορρέει από τη σύμβαση ασφάλισης (συνασφαλιζόμενος) ή εταιρική, υπαλληλική, εργατική ή οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση, εφόσον η ευθύνη προέκυψε ως συνέπεια αυτής της σχέσης.

12 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 12 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος για δαπάνες, που προέρχονται άμεσα, από την ικανοποίηση και απόκρουση αξιώσεων τρίτων εναντίον του για θάνατο / σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες από ατύχημα, το οποίο είναι απόρροια της ιδιότητας ή δραστηριότητάς του και πηγάζουν από την Αστική του Ευθύνη συνεπεία αδικοπραξίας, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία. Στο όριο ευθύνης περιλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. φόροι, τέλη ή άλλα δημόσια βάρη, τόκοι υπερημερίας, κλπ.

13 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 13 Διάρκεια/Ενεργοποίηση Ασφαλιστικής Κάλυψης (Policy Trigger) Occurrence : Ημερομηνία ζημίας/περιστατικού Claims made: Αναγγελία της ζημίας → Retroactive Date : Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος → Extended reporting period (discovery period): Εκτεταμένη περίοδος Αναγγελίας Αξιώσεων

14 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 14 Όρια Ασφαλιστικής Κάλυψης Σωματικές βλάβες ανά άτομο Υλικές ζημιές Ομαδικό ατύχημα (ΣΒ+ΥΖ) Ανώτατο Όριο ευθύνης Εταιρίας (ετήσιο) Απαλλαγή

15 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 15 Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλιζομένου σε περίπτωση ζημίας  Να ειδοποιήσει την Εταιρία για το ζημιογόνο γεγονός εντός 8 ημερών  Να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημίας  Να διευκολύνει και να δίνει κάθε εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους και πραγματογνώμονες της Εταιρίας  Να μην αλλάξει την κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημία  Να παραδώσει στην Εταιρία δήλωση ζημίας  Να γνωστοποιήσει οποιοδήποτε συμβάν ή απαίτηση αποζημίωσης τρίτου  Να προωθεί κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο εντός 8 ημερών

16 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 16 Διακανονισμός Ζημίας Η Ασφαλιστική Εταιρία έχει το δικαίωμα: Είτε να αποζημιώσει τον Ασφαλιζόμενο και να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη έναντι των τρίτων Είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός εάν ο Ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως ότι απαλλάσσει την Εταιρία.

17 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 17 Διακανονισμός ζημίας  Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει της αξίας των ζημιωθέντων αντικειμένων στο χρόνο που επήλθε η ζημία (πραγματική αξία ή αξία της αγοράς)  Η Εταιρία ευθύνεται για το ποσό που υπερβαίνει την απαλλαγή  Δεν καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα, κλπ.) Υποκατάσταση Η Εταιρία, αποζημιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που αυτός έχει εναντίον τρίτου που τυχόν είναι υπαίτιος της ζημιάς

18 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 18  Η έκταση της ζημίας και οι δαπάνες για την αποκατάστασή της -σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών- προσδιορίζεται με διαιτησία ή δικαστικά  Στην περίπτωση διαιτησίας, κάθε μέρος ορίζει ένα διαιτητή και αυτοί έναν επιδιαιτητή, ο οποίος -όταν υπάρχει διαφωνία- ορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  Αντικείμενο της διαιτησίας είναι: α) ο προσδιορισμός της αιτίας από την οποία προήλθε το ατύχημα β) περιγραφή του ατυχήματος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζομένου γ) ο προσδιορισμός της αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων δ) η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς, των ασφαλισμένων αντικειμένων ή ευθυνών  Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας  Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτησίας  Η συμμετοχή της Εταιρίας στη διεξαγωγή της διαιτησίας, δεν έχει την έννοια ότι η Εταιρία αναγνωρίζει την υποχρέωσή της για αποζημίωση Δ ι α ι τ η σ ί α

19 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 19 Εξαιρέσεις Ασφαλιστηρίου Γενικής Αστικής Ευθύνης  Δόλος  Μέθη ή χρήση ναρκωτικών ουσιών  Ζημίες στο λήπτη της ασφάλισης, στον ασφαλιζόμενο, σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού  Εάν ο Ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, ζημίες σε εταίρους/μετόχους εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και στους προστηθέντες του ασφαλιζομένου νομικού προσώπου  Απαιτήσεις μεταξύ συνασφαλιζόμενων  Πόλεμος, Εχθροπραξίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πολιτικές Ταραχές, κλπ.  Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τους, ακτινοβολίες, ραδιενεργές ουσίες  Περιστατικά ανωτέρας βίας, π.χ. σεισμός, πλημμύρα, κ.ά.

20 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 20 Εξαιρέσεις Ασφαλιστηρίου Γενικής Αστικής Ευθύνης  Αξιώσεις αστικής ευθύνης από συμβάσεις/υποσχέσεις  Εκρηκτικές ύλες, αέρια, τοξικές ουσίες  Αμίαντος (asbestos)  Μόλυβδος  Toxic mould  Φυσιολογική φθορά  Κλοπή  Χρηματικά πρόστιμα, ποινές, παραδειγματικές αποζημιώσεις  Υποχρεωτική, από το Νόμο, άλλη ασφάλιση

21 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 21 Εξαιρέσεις που Καλύπτονται Κατόπιν Συμφωνίας  Ευθύνη Εργοδότη (επέκταση κάλυψης ή ανεξάρτητο ασφαλιστήριο)  Ευθύνη από ζώα  Ευθύνη από ποδήλατα  Ευθύνη από ανυψωτικά μηχανήματα και γερανούς  Ευθύνη από μεταφερόμενο φορτίο  Πυρκαϊά ή βραχυκύκλωμα  Τροφική δηλητηρίαση  Περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο, φύλαξη, φροντίδα ή εποπτεία του Ασφαλιζομένου

22 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 22 Εξαιρέσεις που Καλύπτονται Κατόπιν Συμφωνίας  Ζημίες σε εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κλπ.)  Μόλυνση /Ρύπανση  Κλονισμός ή μετακίνηση ή εξασθένιση των υποστηριγμάτων/ θεμελίων  Συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, κλπ.  Δυσφήμηση - απλή ή συκοφαντική  Αστική Ευθύνη Προϊόντος  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

23 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Γενική Αστική Ευθύνη

24 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 24 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής του και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του. Η κάλυψη αυτή δίνεται σε επιχειρήσεις όπως γραφεία, καταστήματα,super markets, βιοτεχνίες και συναφή. Γενική Αστική Ευθύνη

25 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 25 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων Περιπτώσεις αποζημιώσεων Υπάλληλος super – market μαζεύοντας τα καροτσάκια από το υπόγειο parking του καταστήματος, κτύπησε με ένα από αυτά αυτοκίνητο πελάτη. Σε συνεργείο αυτοκινήτων το πέδιλο του αναβατορίου κατά την κάθοδό του προσέκρουσε στο παρμπρίζ αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να το ραγίσει. Γενική Αστική Ευθύνη

26 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 26 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εστιατορίων Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής του και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του. Δίνεται σε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, κρεπερί, καφετέριες και παρόμοιες επιχειρήσεις όπου οι πελάτες τους καταναλώνουν τα τρόφιμα / ποτά στον ίδιο το χώρο του καταστήματος. Γενική Αστική Ευθύνη

27 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 27 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εστιατορίων Περιπτώσεις αποζημιώσεων Σε κάποιο μπαρ έφυγε από τη θέση του ένα ηχείο, το οποίο χτύπησε έναν πελάτη στον ώμο και του έσκισε το πουκάμισο. Γενική Αστική Ευθύνη

28 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 28 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εκπαιδευτηρίων Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία των χώρων του εκπαιδευτηρίου για ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν σε τρίτους, μαθητές ή /και επισκέπτες από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη του εκπαιδευτηρίου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του. Παρέχεται σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, φροντιστήρια, σχολές, γυμναστήρια. Γενική Αστική Ευθύνη

29 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 29 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εκπαιδευτηρίων Περιπτώσεις αποζημιώσεων Βρέφος σε βρεφονηπιακό σταθμό στρίμωξε το κεφάλι του ανάμεσα στα κάγκελα κούνιας. Έμεινε έτσι για αρκετή ώρα μέχρι να το αντιληφθούν με αποτέλεσμα να υποστεί κακώσεις. Γενική Αστική Ευθύνη

30 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 30 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία των χώρων του ξενοδοχείου (π.χ. εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α) και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του Γενική Αστική Ευθύνη

31 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 31 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων Περιπτώσεις αποζημιώσεων 1) Πελάτης ξενοδοχείου, προσπαθώντας να βγει από την πισίνα, πάτησε στο αδιάβροχο εσωτερικό φως της πισίνας, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει και εκείνος να τραυματίσει το πόδι του. 2) Τροφική δηλητηρίαση από χαλασμένο γάλα σε ενοίκους ενοικιαζομένων δωματίων. Γενική Αστική Ευθύνη

32 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 32 Αστική Ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας Η κάλυψη αυτή δίνεται σε διαχειριστές πολυκατοικιών για ζημιές που τυχόν συμβούν σε τρίτους από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις αυτών και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τη διαχείριση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων όπως είσοδος, κλιμακοστάσιο, διάδρομοι, ταράτσα, στέγη, μετώπες των μπαλκονιών Γενική Αστική Ευθύνη

33 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 33 Αστική Ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας Περιπτώσεις αποζημιώσεων Μάρμαρο ξεκόλλησε από το στηθαίο της ταράτσας πολυκατοικίας και έπεσε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο κάτω από την πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να του σπάσει το παρμπρίζ. Γενική Αστική Ευθύνη

34 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 34 Αστική Ευθύνη ιδιώτη/οικογενειάρχη Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια του ασφαλιζομένου ως φυσικό πρόσωπο, στα πλαίσια των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή. Γενική Αστική Ευθύνη

35 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 35 Αστική Ευθύνη ιδιώτη/οικογενειάρχη Περιπτώσεις αποζημιώσεων Ο γιος ασφαλιζόμενου, παίζοντας, πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Μικρό αγόρι, πέταξε βαρύ αντικείμενο από το μπαλκόνι του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει διερχόμενο πεζό. Γενική Αστική Ευθύνη

36 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 36 Αστική Ευθύνη κατασκευαστή έργων Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου Εργολάβου ή/και του Κυρίου έναντι τρίτων για ζημίες από ατυχήματα (θάνατο, σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες) που τυχόν προξενηθούν σε αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους (π.χ. υπεργολάβων, εργατικού προσωπικού) συνεπεία των εργασιών κατασκευής του ασφαλιζομένου έργου. Ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι: α) Ο Εργολάβος που αναλαμβάνει την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων αυτού ή/και β) Ο Κύριος του Έργου (ιδιοκτήτης) Γενική Αστική Ευθύνη

37 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 37 Γενική Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη κατασκευαστή έργων Έργο: Προσθήκη μεταλλικού κτιρίου αποθήκης και κέντρου διανομής ετοίμων προϊόντων. Ο μεταλλικός σκελετός του κτιρίου έπρεπε να διαθέτει μια στρώση primer, δύο στρώσεις πυράντοχης βαφής και μία στρώση χρώματος σφράγισης τελικής απόχρωσης. Οι εργασίες της πυράντοχης βαφής και της βαφής με σφραγιστικό χρώμα ανατέθηκαν σε υπεργολάβο ο οποίος έχει αντικείμενο δραστηριότητας την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού και μονώσεων. Ζημία-Αιτία: Ενώ οι εργασίες βαφής βρίσκονταν σε εξέλιξη, λόγω ισχυρών ανέμων, πούδρα βαφής μεταφέρθηκε από τους ανέμους και επικάθισε σε επιβατικά αυτοκίνητα. Μέτρα Προστασίας. Βεβαίωση Ε.Μ.Υ. Απαιτήσεις : € 8.000

38 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 38 Αστική Ευθύνη κατασκευαστή έργων Περιπτώσεις αποζημιώσεων 1) Σε εργοτάξιο κατασκευαστικής εταιρίας, κατά τη διάρκεια ρίψης σκυροδέματος στο μεσότοιχο του τρίτου ορόφου, ο οποίος εφάπτεται με το διπλανό κτίριο που είναι συγκρότημα γραφείων, το σκυρόδεμα ώθησε τον πλαϊνό τοίχο ο οποίος υποχώρησε και προκάλεσε ζημίες: α) σε ηλεκτρικά και τηλεφωνικά δίκτυα του κτιρίου β) σε έπιπλα και μηχανογραφικό εξοπλισμό 2) Παρόμοιο περιστατικό με το ανωτέρω συνέβη σε πολυκατοικία με διαμερίσματα, όπου από το πέσιμο του τοίχου διαμερίσματος έπεσε διακοσμητική βιτρίνα στο σαλόνι και έσπασαν κρυστάλλινα αντικείμενα Γενική Αστική Ευθύνη

39 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 39 Αστική Ευθύνη κατασκευαστή έργων 1)Από μια οικοδομή έπεσε ένα ξύλο στη διπλανή αποθήκη και έσπασε ένα τζάμι. Από τη βροχή μπήκαν νερά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να βραχούν εμπορεύματα και δη χαρτικά. 2)Λόγω ελλιπούς σήμανσης σε εργοτάξιο κατά τη διάρκεια αποχετευτικών έργων, αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι και υπέστη ζημίες. 3)Κατά τη διάρκεια εκσκαφών το συνεργείο έκοψε εκ λάθους υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια του ΟΤΕ. Γενική Αστική Ευθύνη

40 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Ευθύνη Εργοδότη

41 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 41 Α.Κ. Άρθρο 657 Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο. Ευθύνη Εργοδότη

42 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 42 Α.Κ. Άρθρο 658 Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό. Ευθύνη Εργοδότη

43 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 43 Α.Κ. Άρθρο 662 Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας Ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθμίζει τα σχετικά με την εργασία και με το χώρο της καθώς και τα σχετικά με τη διαμονή, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα ή εργαλεία, έτσι ώστε να΄προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζομένου. Ευθύνη Εργοδότη

44 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 44 Οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση είναι προστηθέντες και όχι τρίτοι. Επομένως θεωρούνται συνασφαλιζόμενοι από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης της επιχείρησης. Ευθύνη Εργοδότη

45 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 45 Παρεχόμενες καλύψεις Διαφορά ημερομισθίου Ι.Κ.Α. κατά ανώτατο όριο μέχρι (45) ημερομίσθια Απαλλαγή οι 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης Ειδικός Όρος Ευθύνης Εργοδότη

46 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 46 Στοιχεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2006 Το 2006 καταγράφηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 12.845 εργατικά ατυχήματα. Από την καταγραφή των Δελτίων Εργατικού Ατυχήματος συγκεντρώθηκε δείγμα 10.499 εργατικών ατυχημάτων εκ των οποίων 103 θανατηφόρα (9,8%) Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής (42,7%) και Κεντρικής Μακεδονίας (20,9%). Ευθύνη Εργοδότη

47 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 47 Στοιχεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2006 Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στα άνω και κάτω άκρα με 44,1% και 32,5% αντίστοιχα. Ειδικότερα υπερισχύουν οι δάκτυλοι του χεριού με 20,4%, η κνήμη-γόνατο με 10,8% και ο αστράγαλος με 9,9% Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στον κλάδο των κατασκευών με 25,9% Ως προς το επάγγελμα ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων εμφανίζεται στην κατηγορία των Μεταλλωρύχων-Λατόμων- Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων, με 19,5% Ευθύνη Εργοδότη

48 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 48 Στοιχεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2006 Οι σημαντικότερες αιτίες εργατικού ατυχήματος είναι : πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα & κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα (39,6%) οι πτώσεις ατόμων από ύψος (17,1%) Υλικοί παράγοντες υπεύθυνοι για το ατύχημα είναι : τα μέσα μεταφοράς ή ο ανυψωτικός εξοπλισμός της επιχείρησης (23,8%) το εργασιακό περιβάλλον (21,5%) υλικά, ουσίες ή ακτινοβολίες (20,6%) Ευθύνη Εργοδότη

49 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 49 Στοιχεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2006 Σε δείγμα 103 θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρήθηκε ότι: στις κατηγορίες Ανειδίκευτων εργατών, Οδηγών-Χειριστών κινητού εξοπλισμού και Μεταλλωρύχων-Λατόμων-Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων αντιστοιχούν 65 θανατηφόρα εκ των οποίων 30 (46,2%) οφείλονται σε κρανιο-εγκεφαλική κάκωση. Ευθύνη Εργοδότη

50 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 50 Στοιχεία ΕΣΥΕ 04/09/2008 85.000 άτομα είχαν ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο της εργασίας τους στους τελευταίους μήνες 4,7% στους «ειδικευμένους» τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 3,8% στους «χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων» Ευθύνη Εργοδότη

51 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 51 Υπάλληλος Super Market μετά από εντολή προϊσταμένου, μετέφερε επάνω σε παλετοφόρο φορητό ένα κυλιόμενο ψυγείο, το οποίο από το βάρος κύλησε επάνω της και έπεσε στο πόδι της. Σωματική βλάβη: πάρεση αριστερού περονιαίου και κνημιαίου νεύρου. Σύσταση αποφυγής εργασίας για τρεις μήνες Ατροφικές διαταραχές με δυσχέρεια βάδισης. Απαίτηση: € 1.000.000 (εκ των οποίων 600.000 € για ηθική βλάβη και αποκατάσταση) Πρωτόδικη απόφαση επιδίκασε € 180.000 Ευθύνη Εργοδότη: Παραδείγματα ζημιών

52 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

53 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 53 Ορισμός Προϊόντος Προϊόντα θεωρούνται και τα κινητά πράγματα που ενσωματώθηκαν ως συστατικά σε άλλα πράγματα κινητά ή ακίνητα. Προϊόντα θεωρούνται επίσης οι φυσικές δυνάμεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα, εφόσον υπόκεινται σε εξουσίαση, όταν περιορίζονται σε ορισμένο χώρο. Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

54 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 54 Ελαττωματικό είναι το προϊόν, αν δεν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εμφάνισής του, της εύλογα αναμενόμενης χρησιμοποίησης του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Δεν είναι ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο. Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

55 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 55 Στη ζημία σύμφωνα με το παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης, καθώς και η βλάβη ή καταστροφή, εξαιτίας του ελαττωματικού προϊόντος, κάθε περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν, εφόσον κατά τη φύση του προοριζόταν και πραγματικά χρησιμοποιήθηκε από το ζημιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση. Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

56 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 56 Ευθύνη Προϊόντος: Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις Νόμος 3587/2007 Προβλέπεται, η χρηματική ικανοποίηση του καταναλωτή λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, σε περίπτωση παράβασης των οικείων διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 περί ευθύνης του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα (άρθρο 6 § 7 του ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 § 3 του νέου νόμου. Επισημαίνεται ότι, μέχρι πρότινος, η ως άνω δυνατότητα χρηματικής ικανοποίησης του καταναλωτή διέπετο από τις διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες.

57 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 57 Ο Παραγωγός δεν ευθύνεται εάν αποδείξει ότι: 1.Δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία. 2.Το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία. 3.Δεν κατασκεύασε το προϊόν αποβλέποντας στη διανομή του και δεν το διένειμε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 4.Το ελάττωμα οφείλεται στο ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου θεσπισμένους από δημόσια αρχή. 5.Όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία, το επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε τη διαπίστωση του ελαττώματος. Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

58 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 58 Ο παραγωγός συστατικού δεν ευθύνεται και αν αποδείξει ότι το ελάττωμα οφείλεται στο σχεδιασμό του προϊόντος στο οποίο το συστατικό έχει ενσωματωθεί ή στις οδηγίες που παρέσχε ο κατασκευαστής του προϊόντος. Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

59 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 59 Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται για την ίδια ζημία, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του καταναλωτή και έχουν κατ΄αλλήλων δικαίωμα αναγωγής αναλόγως προς τη συμμετοχή τους στην επέλευση της ζημίας. Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

60 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 60 Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

61 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 61 Παραγραφή και Απόσβεση Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημίες παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Ευθύνη Προϊόντος Ν. 2251/1994

62 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 62 Υποκειμενική ευθύνη Ο ζημιωθείς/παθών θα έπρεπε να αποδείξει το σφάλμα του παραγωγού/ασφαλιζόμενου

63 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 63 Αντικειμενική ευθύνη  Ο ζημιωθείς δεν θα χρειαζόταν να αποδείξει το σφάλμα του παραγωγού/ασφαλιζόμενου  Υποχρεούται να αποδείξει ΜΟΝΟ: - τη ζημιά που υπέστη - το ελάττωμα του προϊόντος - την αιτιώδη συνάφεια ελαττώματος και ζημιάς

64 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 64 Ο Παραγωγός δεν ευθύνεται εάν αποδείξει ότι: 1.Δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία. 2.Το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία. 3.Δεν κατασκεύασε το προϊόν αποβλέποντας στη διανομή του και δεν το διένειμε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 4.Το ελάττωμα οφείλεται στο ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου θεσπισμένους από δημόσια αρχή. 5.Όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία, το επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε τη διαπίστωση του ελαττώματος. Οιονεί αντικειμενική ευθύνη

65 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 65 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ελλάδα Προϊόν : Ατμοσίδερο (Χώρα προέλευσης Κίνα) Εξερράγη κατά τη χρήση προκαλώντας σωματικές βλάβες (εγκαύματα) σε καταναλωτή.

66 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 66 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ελλάδα Προϊόν: Πλαστικά καπάκια Υπήρξε ρωγμή εξαιτίας της οποίας καταστρεφόταν το περιεχόμενο της συσκευασίας. Εξαγωγές παγκοσμίως Απαιτήσεις: € 3.000.000  Επέκταση για πρόσμιξη, ανάμιξη

67 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 67 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ελλάδα Προϊόν: Πλαστικές μεμβράνες για τρόφιμα (π.χ. τυρί, ζαμπόν κ.α.) Εξαιτίας ελαττώματος, έμπαινε αέρας στη συσκευασία Απαιτήσεις: € 200.000  Επέκταση για πρόσμιξη, ανάμιξη υπό - όριο στο συμβόλαιο € 1.500.000

68 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 68 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ελλάδα Προϊόν: Πάνελς Αλουμινίου Εξαγωγές Μ. Βρεττανία Μετά την τοποθέτηση άρχισε η αποκόλληση του ενός στρώματος από το άλλο. Απαιτήσεις: € 6.000.000  Επέκταση για δαπάνες εξαγωγής και επανεγκατάστασης

69 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 69 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ελλάδα Προϊόν: Ταχίνι ελληνικής παραγωγής Πουλήθηκε ως πρώτη ύλη σε αγγλικές εταιρίες για χούμους τελικό προϊόν Το χούμους διατέθηκε σε super markets της Μ. Βρεττανίας Σαλμονέλα στο ταχίνι Απαιτήσεις € 10.000.000  Επέκταση για: - ανάμιξη, πρόσμιξη - ανάκληση προϊόντος

70 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 70 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ελλάδα Προϊόν: Σωλήνες γκαζιού Το ελάττωμα οδήγησε σε διαρροή Μέση απαίτηση € 500.000  Επέκταση για δαπάνες εξαγωγής και επανεγκατάστασης

71 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 71 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ελλάδα Προϊόν: κλιματιστικό μηχάνημα Αιτία: Βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο εσωτερικό στοιχείο του κλιματιστικού μηχανήματος Ζημιά: καμένα έπιπλα Απαίτηση € 42.500

72 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 72 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Ιρλανδία Προϊόν : Σετ κεριών για οικιακή χρήση Η εξωτερική ουσία των κεριών μετέδιδε την φωτιά Αναφέρθηκαν περιστατικά Υλικών ζημιών σε οικίες καταναλωτών

73 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 73 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών ΗΠΑ Προϊόν : Κάθισμα τετραθέσιου αεροπλάνου μονοκινητήριου Cessna 185 Ελαττωματική στήριξη. Το κάθισμα γλίστρησε και ο πιλότος έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα την πτώση του αεροσκάφους. Οι τρεις επιβαίνοντες υπέστησαν Σωματικές Βλάβες και εγκαύματα. Αποζημίωση 80 εκ. USD & 400 εκ. USD punitive damages

74 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 74 Ευθύνη Προϊόντος: Παραδείγματα ζημιών Γερμανία Προϊόν : Αποχυμωτής (Χώρα προέλευσης Κίνα) Κατά τη χρήση λόγω ελαττωματικών πλαστικών συνδέσεων έσπαγε μέρος του εσωτερικού μηχανισμού με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα κομμάτια. Αναφέρθηκαν τρία περιστατικά Σωματικών Βλαβών (στο πρόσωπο, στα χέρια και στους ώμους )

75 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Επαγγελματική Ευθύνη

76 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 76 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2251 / 16.11.1994

77 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 77 Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή υπηρεσιών Υπαιτίως Δόλος, αμέλεια Υπηρεσία Δεν είναι υπηρεσία παροχή η οποία έχει ως άμεσο και αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή προϊόντων ή τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Παρέχων υπηρεσίες Όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Ορισμοί

78 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 78 Βάρος Απόδειξης Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

79 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη: η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια το σύνολο των ειδικών συνθηκών ιδιαίτερα : η φύση και αντικείμενο της υπηρεσίας εξωτερική μορφή της υπηρεσίας χρόνος παροχής της υπηρεσίας η ελευθερία δράσης που αφήνεται στο ζημιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος Βάρος Απόδειξης

80 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 Μόνη η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν συνιστά υπαιτιότητα. Ευθύνη εις ολόκληρον περισσότερων Συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παρέχοντος την υπηρεσία από την ευθύνη του είναι άκυρη. Βάρος Απόδειξης

81 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 Ιατροί Φαρμακοποιοί Δικηγόροι Συμβολαιογράφοι Κτηματομεσίτες Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Ορκωτοί Ελεγκτές Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μελετητές Εκτιμητές, Πραγματογνώμονες Επαγγέλματα

82 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Εταιρίες Επεξεργασίας Ηλεκτρονικών Δεδομένων Διαφημιστικές Εταιρίες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές Οργανισμοί Ελεγχου και Πιστοποίησης Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Ταξιδιωτικά Γραφεία Επαγγέλματα

83 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 83 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών ΙΑΤΡΟΙ Καρδιολόγος δεν σύστησε άμεσα στεφανιογραφία σε περιστατικό ασταθούς στηθάγχης. Θάνατος από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Απαίτηση: € 1.086.000 για ψυχική οδύνη Όριο κάλυψης : € 176.000 Εκτίμηση: € 500.000

84 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 84 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών Γυναικολόγος Μαιευτήρας Σωματικές βλάβες κατά τον τοκετό με αποτέλεσμα εγκεφαλικό οίδημα και επιληπτική δραστηριότητα Απαίτηση: € 4.835.000 Όριο κάλυψης: € 600.000 Εκκρεμότητα: € 300.000

85 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 85 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών Γυναικολόγος Μαιευτήρας δεν επέλεξε τη μέθοδο της καισαρικής, ενώ υπήρχε πτώση των παλμών εμβρύου, με αποτέλεσμα το παιδί να γεννηθεί νεκρό. Όριο κάλυψης: € 293.000 Εκτίμηση: € 93.000

86 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 86 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1) Μ. Βρετανία: Σούπερ-μάρκετ καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά. Ο πυράντοχος τοίχος που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα, δεν εκτεινόταν επάνω από τα δοκάρια της οροφής, οπότε έμενε κενό. Η ασφαλιστική εταιρία αφού κατέβαλε στον πελάτη της από το συμβόλαιο πυρός, στράφηκε κατά του αρχιτέκτονα, με τον ισχυρισμό ότι το κτίριο δεν θα είχε καταστραφεί τελείως, εάν οι πυράντοχοι τοίχοι εκτείνονταν μέσα στο κενό της οροφής. Η ασφαλιστική εταιρία του αρχιτέκτονα κατέβαλε GBP 1.100.000 σε διακανονισμό όπου κατέβαλαν διάφορα ποσά και άλλα μέλη της ομάδας των σχεδιαστών.

87 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 87 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών 2) Μ. Βρετανία: Αρχιτέκτονας ο οποίος εκτελούσε χρέη project manager θεωρήθηκε υπεύθυνος διότι παρέλειψε να ελέγξει τους υπολογισμούς ενός μηχανικού αναφορικά με τα φορτία που θα έπρεπε να αντέχει ένα μετακινούμενο πάτωμα σε ένα εργοστάσιο υπό κατασκευή. Η ασφαλιστική εταιρία του αρχιτέκτονα συνέβαλε στο διακανονισμό με GBP 78.000 ενώ του μηχανικού με GBP 234.000

88 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 88 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών ΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1)Μ. Βρετανία: Ένας λογιστής παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση ιδιώτη πελάτη του. Αποτέλεσμα: ο πελάτης έπρεπε να καταβάλει τόκους και πρόστιμα που ανέρχονταν σε GBP 22.500 Δεν υπήρξε αμφισβήτηση για την ευθύνη και η ασφαλιστική εταιρία του λογιστή έδωσε ολόκληρο το ποσό

89 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 89 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών 2) Μ. Βρετανία: Μία εταιρία αγόρασε μια άλλη με βάση τα οικονομικά στοιχεία της δεύτερης τα οποία είχε εγκρίνει ο ασφαλιζόμενος λογιστής. Η Εταιρία αυτή κατόπιν ισχυρίστηκε ότι υπήρξε αμέλεια στον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων, καθόσον αυτά δεν αντικατόπτριζαν την πραγματική οικονομική κατάσταση. Η ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε GBP 4.000.000 για το διακανονισμό

90 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 90 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Εταιρία εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου ήγειρε αξιώσεις κατά των δικηγόρων της με τον ισχυρισμό ότι παρέλειψαν να ενημερώσουν για τα δικαιώματα διόδου ενός τρίτου. Αυτό σήμαινε ότι η εταιρία δεν θα μπορούσε να πουλήσει ορισμένο αριθμό καταστημάτων με ξεχωριστή πρόσβαση για παράδοση των εμπορευμάτων τους χωρίς τη συναίνεση του τρίτου, με αποτέλεσμα η ζημία της να υπολογίζεται σε περίπου GBP 500.000 Τελικά η εταιρία συμφώνησε με τον τρίτο και κατέβαλε GBP 50.000 για τα δικαιώματα πρόσβασης. Η ασφαλιστική εταιρία των δικηγόρων κατέβαλε το ως άνω ποσό καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Εταιρίας κατά τις διαπραγματεύσεις με το άλλο μέρος, που ανήλθαν σε GBP 100.000

91 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 91 Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 1)Μεσίτης, είχε λάβει οδηγίες από τον πελάτη του για κάλυψη έναντι των κινδύνων «θύελλας-καταιγίδας-πλημμύρας». Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προσέφερε ο μεσίτης εξαιρούσε ζημίες που προκλήθηκαν από θάλασσα άμεσα ή έμμεσα. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεδομένης της θέσης της ασφαλιζόμενης εγκατάστασης, ο μεσίτης θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη του ότι ο μόνος κίνδυνος πλημμύρας θα μπορούσε να προέλθει από τη θάλασσα.

92 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 92 2) Υπασφάλιση Ο λήπτης της ασφάλισης, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής βοήθησε τον πελάτη του, μια εμπορική επιχείρηση, για την αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων το 2002. Όμως η αξία των περιουσιακών έπρεπε να δηλωθεί από τον πελάτη του. Το 2004 συνεπεία πυρκαγιάς ο πελάτης υπέστη αρκετές ζημίες. Το ποσό της αποζημίωσης που δόθηκε από την ασφαλιστική εταιρία ήταν μικρότερο του ποσού της απαίτησης λόγω σης υπασφάλισης. Ξεκίνησε διένεξη για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε πραγματικά υπασφάλιση και ποιος ήταν ο υπεύθυνος. Η απαίτηση του πελάτη στον ασφαλιστικό πράκτορα για ήταν για το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000.000,00.- Η υπόθεση εκκρεμεί στα Δικαστήρια. Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών

93 Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΑΣ 22.10.2009 93 3) Πλημμύρα στον ποταμό Έλβα το 2002 Το 2001 ζητήθηκε στον ασφαλιστικό πράκτορα να αναζητήσει κάλυψη για την ασφάλιση περιουσίας στην Δρέσδη η οποία βρισκόταν δίπλα στον ποταμό Έλβα. Απευθύνθηκε σε αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες αλλά κατέστη αδύνατο να βρει την κάλυψη διότι οι εταιρίες ήταν διστακτικές στην ανάληψη του κινδύνου. Το 2002 λόγω πλημμύρας του ποταμού επήλθε ζημία στα περιουσιακά στοιχεία ύψους 200.000 Ευρώ. Τότε διαπιστώθηκε ότι η ασφαλιστική εταιρία “Hamburg- Mannheimer” θα είχε αναλάβει την ασφάλιση της περιουσίας. Η απαίτηση του ιδιοκτήτη ήταν 200.000 Ευρώ από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή στηριζόμενη στην ανεπαρκή προσπάθειά του να παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η αποζημίωση συμφωνήθηκε στο ποσό των 100.000 Ευρώ Επαγγελματική Ευθύνη : Παραδείγματα Ζημιών

94 Κλάδος Αστικής Ευθύνης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Κλάδος Αστικής Ευθύνης Διαχείριση & Διακανονισμός Ζημιών Κλάδου Αστικής Ευθύνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google