Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γλώσσα R! R language Μερικά παραδείγματα 1.Γράφοντας το «ν παραγοντικό», n! Fact <- function(n) if (n == 1) 1 else n * Fact(n - 1) Fact(5) [1] 120 2. Πολλαπλή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γλώσσα R! R language Μερικά παραδείγματα 1.Γράφοντας το «ν παραγοντικό», n! Fact <- function(n) if (n == 1) 1 else n * Fact(n - 1) Fact(5) [1] 120 2. Πολλαπλή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γλώσσα R! R language Μερικά παραδείγματα 1.Γράφοντας το «ν παραγοντικό», n! Fact <- function(n) if (n == 1) 1 else n * Fact(n - 1) Fact(5) [1] 120 2. Πολλαπλή παλινδρόμηση lm(x~y) 3. Help ?lm

2 Γραφήματα, τάσεις και εποχική μεταβολή Plots, trends, and seasonal variation data(AirPassengers) AP <− AirPassengers AP Οι βασικές functions στην R, όπως plot ή summary, προσπαθούν να δώσουν το πιο κατάλληλο output για κάθε input object summary(AP) plot(AP, xlab="...", ylab="...") Δοκιμάστε class(AP); start(AP); end(AP); frequency(AP)

3 plot(aggregate(AP)); note: nfrequency=1,4,12; FUN = ‘‘mean’’ or ‘‘sum’’ To see the seasonal variations, we can use boxplot(AP~cycle(AP)): monthly variation boxplot(aggregate(AP,nfrequency=4)~cycle(aggregate(AP,nfrequency=4))) ; i.e., quarterly variation layout(1:2) plot(aggregate(AP)) boxplot(AP~cycle(AP))

4 Ανεργία στο Maine Εισαγωγή δεδομένων από το internet www <− “http://elena.aut.ac.nz/~pcowpert/ts/Maine.dat”“http://elena.aut.ac.nz/~pcowpert/ts/Maine.dat Maine.month <− read.table(www, header = TRUE) attach(Maine.month) class(Maine.month) Όταν διαβάζουμε ASCII text file, η τάξη ‘class’ δεν είναι time series αλλά data.frame

5 H ts function χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των δεδομένων σε time series object Maine.month.ts <− ts(unemploy, start = c(1996, 1), freq= 12) sample size 128. freq = 4, τριμηνιαία δεδομένα Αν θέλουμε να αναλύσουμε τάση στο δείκτη ανεργίας, ετήσια δεδομένα. Μέση τιμή (mean) των 12 μηνών  παράδειγμα aggregated data, διαιρούμε με 12 για μέση τιμή. Maine.annual.ts <− aggregate(Maine.month.ts)/12

6 plots layout(1:2) plot(Maine.month.ts, ylab = "unemployed") plot(Maine.annual.ts, ylab = "unemployed") Ποσοστά (This function will extract that part of the time series between specified start and end points and will sample with an interval equal to frequency if its argument is set to TRUE. So, the first line below gives a time series of February figures. Maine.Feb < − window(Maine.month.ts, start = c(1996,2), freq = TRUE) Maine.Aug < − window(Maine.month.ts, start = c(1996,8),freq = TRUE) Feb.ratio < − mean(Maine.Feb) / mean(Maine.month.ts) Aug.ratio < − mean(Maine.Aug) / mean(Maine.month.ts) Για να δείτε τους λόγους Feb.ratio Aug.ratio


Κατέβασμα ppt "Γλώσσα R! R language Μερικά παραδείγματα 1.Γράφοντας το «ν παραγοντικό», n! Fact <- function(n) if (n == 1) 1 else n * Fact(n - 1) Fact(5) [1] 120 2. Πολλαπλή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google