Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία κατασκευής Θησαυρών Μαρία Δασκαλάκη, Martin Doerr, Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία κατασκευής Θησαυρών Μαρία Δασκαλάκη, Martin Doerr, Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογία κατασκευής Θησαυρών Μαρία Δασκαλάκη, Martin Doerr, Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου 2014

2 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Εισαγωγή Ο θησαυρός είναι ελεγχόμενο λεξιλόγιο όρων που αναφέρονται σε κατηγορικές έννοιες, το οποίο εκφράζει τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ εννοιών. Γλώσσα: λέξεις, όροι, έννοιες. Λέξεις: συστατικά της φυσικής γλώσσας. όροι: λέξεις με εξειδικευμένη σημασία. Έννοιες: ομαδοποίηση όρων στη βάση κοινών κριτηρίων ή κάποιου κοινού κανόνα. Μια έννοια είναι ένας όρος, αλλά ένας όρος δεν είναι απαραίτητα μία έννοια. Υπάρχουν όροι που ανήκουν στην ίδια έννοια (π.χ. Ushati)???? Στον θησαυρό μας απασχολούν οι όροι και οι έννοιες. Οι όροι ορίζονται, όταν ορίζεται η έννοια στην οποία ανήκουν. 2

3 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Εισαγωγή Οι λέξεις, οι όροι και οι έννοιες δεν έχουν πάντα απόλυτα καθορισμένο σημασιαλογικά περιεχόμενο. Το νόημα τους είναι εξαρτημένο από το σημασιολογικό πλαίσιο, στο όποιο εμφανίζονται κάθε φορά. Μια έννοια ή ένας όρος είναι δυνατόν να ορίζεται διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο-επιστημονικό πεδίο στο οποίο εμφανίζονται (π.χ. η έννοια εξάρτηση στο πλαίσιο της ιατρικής, της ψυχολογίας, των κοινωνικών επιστημών). Ο θησαυρός στηρίζεται στην οργάνωση των εννοιών και των όρων. Το πλαίσιο εμφανίζεται εφόσον ορίζεται το επιστημονικό πεδίο του θησαυρού.

4 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Προσδιορισμός των εννοιών Να αποφεύγονται οι αμφισημίες και ασάφειες. Να επιλέγεται κάθε φορά η γενική έννοια και όχι η εξειδικευμένη περίπτωση. Να ορίζονται οι σαφείς ιδιότητες μιας έννοιας ανάλογα με το ενδιαφέρον του κάθε επιστημονικού πεδίου. Για τον ορισμό των ιδιοτήτων να δίνονται τα όρια της έννοιας και οι συσχετισμοί της με άλλες έννοιες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. ΠΡΟΣΟΧΗ: στον ορισμό μιας έννοιας να μην υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στις διάφορες ιδιότητες που της αποδίδονται (π.χ. ιδέα είναι αφηρημένη έννοια που παριστάνει αντικείμενα του υλικού κόσμου).

5 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 5 Εννοιολογικό σχήμα Έννοια Εννοιολογική σχέση Σημασιολογική Αντιστοιχία Προτιμώμενος όρος Εναλλακτικός όρος

6 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 1. βήμα: Καταγραφή του υλικού Για την οργάνωση του θησαυρού είναι απαραίτητη η αποφυγή των αμφισημιών προκειμένου να οργανωθεί ορθά το προς ευρετηρίαση και καταλογογράφηση υλικό. Για το σκοπό αυτό απαιτείται: Ορισμός του πεδίου/υποπεδίου που ενδιαφέρει την κάθε επιμέρους επιστήμη (π.χ.????) Συγκέντρωση όλων των όρων και των εννοιών προς καταλογογράφηση και ευρετηρίαση. Ανεύρεση των νοηματικά ισοδύναμων όρων, των όρων δηλαδή που είναι συνώνυμοι ή οιωνοί συνώνυμοι. Από τους νοηματικά ισοδύναμους όρους επιλέγουμε έναν, του οποίου του χρήση προτείνουμε (ΧΡ-προτιμώμενος όρος) έναντι του/των άλλου/ων μη- προτιμώμενων όρων (ΧΡ-μη-προτιμώμενος όρος).

7 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 1. βήμα: Καταγραφή του υλικού Οι όροι και οι έννοιες θα πρέπει να έχουν τη μορφή ουσιαστικού ή φράσεων με ουσιαστικά. Η χρήση επιθέτων, επιρρημάτων, ρημάτων, κτλ. αποφεύγονται. Η χρήση τους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ.???) Σημειώνουμε τους σχετιζόμενους όρους με τη συντομογραφία (ΣΟ). Δεν πρόκειται για σχέσεις μεταξύ συνώνυμων εννοιών-όρων, ούτε σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες που ανάγονται στην ίδια κατηγορία (βλέπε παρακάτω για facets), αλλά για δεσμούς ανάμεσα σε έννοιες που έχουν νοηματική συγγένεια (π.χ. γλυπτό, ΣΟ: γλυπτική και αντίστροφα) –η ανεύρεση των σχετιζόμενων όρων μπορεί να παραλειφθεί σε αυτό στάδιο και να γίνει στο τέλος, μετά τη συγκρότηση των ιεραρχήσεων. Κάθε έννοια που επιθυμούμε να εντάξουμε στον θησαυρό, θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια. Συνιστάται η καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση και τον προσδιορισμό των όρων και εννοιών προς ταξινόμηση.

8 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 2. βήμα: Κατηγορίες Οργάνωση του υλικού σε κατηγορίες (facets) Οι κατηγορίες είναι γενικές έννοιες, αποσπασμένες από το συγκεκριμένο περιεχόμενο κάθε επιστήμης (πχ. υλικό αντικείμενο), οι οποίες μας βοηθούν σε μια νέα ταξινόμηση των εννοιών των ειδικών επιστημών. Οι εννοιολογικές κατηγορίες εμφανίζονται μέσω της ανάλυσης των συνθετότερων εννοιών των ειδικών επιστημών σε απλούστερες και πιο στοιχειώδεις έννοιες. Εμφανίζουν κάποια στοιχειώδη έποψη του υπό ταξινόμηση όρου-έννοιας, που μας αποκαλύπτει η ίδια η υπό ταξινόμηση έννοια μέσω ανάλυσης της. (π.χ. γλυπτική μας παραπέμπει στην διαδικασία-ενέργημα παραγωγής ενός γλυπτού, άρα η κατηγορία που ανήκει είναι διαδικασία-ενέργεια). Άρα: Η ταξινόμηση βάσει των γενικών κατηγοριών δεν βασίζεται στη συγγένεια ως προς το περιεχόμενο των υπό ταξινόμηση εννοιών-όρων. Δεν ενδιαφέρει η νοηματική συγγένεια.

9 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 2. βήμα: Κατηγορίες Γιατί να γίνεται η οργάνωση των προς ταξινόμηση εννοιών του θησαυρού βάσει των κατηγοριών; Η ταξινόμηση βάσει των κατηγοριών οδηγεί σε μια διαφορετική οργάνωση της γνώσης και της πληροφορίας, που μας οδηγεί στην αποκάλυψη στοιχειωδών πλευρών των γνώσεων αυτών, οι οποίες διαφορετικά θα έμεναν άρρητες. Επιτυγχάνεται: 1.Οικονομία μέσω της αναγωγής των σύνθετων επιστημονικών όρων σε στοιχειώδεις έννοιες. 2.Εκθεση του εύρους μαις έννοιας, εφόσον μέσω της οργάνωσης της σε κατηγορίες εμφανίζεται η νοηματοδήτηση της σύνθετης έννοιας στα διάφορα επιστημονικά πεδία. 3. Η προσπάθεια αναγωγής των σύνθετων σε στοιχειώδεις έννοιες οδηγεί στην εμφάνιση νέων εννοιών.

10 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 2. βήμα: Κατηγορίες Ένας απλός τρόπος ανεύρεσης μας κατηγορίας και αναγωγής των εννοιών σε αυτήν είναι να θέτουμε απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με τη δράση-ενέργημα: πώς; Στον τρόπο, ή αλλιώς στην διαδικασία-ενέργημα τι; παραπέμπει στο αποτέλεσμα της διαδικασίας, το προϊόν ή το συμβάν Από ποιόν; Παραπέμπει στο ποιητικό αίτιο/το υποκείμενο της δράσης Γιατί; Παραπέμπει στο αίτιο της δράσης (Παραπέμπει στο το υποκείμενο της δράσης, Που/πότε; Στις χωροχρονικές συνιστώσες της δράσης. Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται να θέλουμε να αναδείξουμε επίσης ποιοτικές ή ποσοτικές διαστάσεις μιας έννοιας-όρου (π.χ. χρώμα).

11 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 2. βήμα: Κατηγορίες Μήπως χάνεται το νόημα μέσω της ταξινόμησης σε κατηγορίες; Ενώ φαίνεται να χάνεται το ειδικό περιεχόμενο, στην ουσία αποκαλύπτονται πλευρές της γνώσης μας που διαγράφουν τις ενοποιητικές της διαστάσεις. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να βοηθήσει και στην νοηματική διαλεύκανση μιας έννοιας). Το νόημα επανακτάται μέσω της ανασύνθεσής του από την ιεραρχική ταξινόμηση των εννοιών-όρων στο εσωτερικό των κατηγοριών (3. βήμα).

12 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 3. βήμα: Ιεραρχήσεις Ακολουθεί ο σχηματισμός σχέσεων ιεράρχησης στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας. Για τον σχηματισμό της σχέσης ιεράρχησης πρέπει να: να επιστρέψουμε στις αρχικές έννοιες, όπως αυτές έχουν ταξινομηθεί βάσει των κατηγοριών και να τις κατατάξουμε σε πλατύτερες και στενότερες έννοιες. πλατύτερη είναι μια έννοια που εμπεριέχει άλλες, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτές. Στενότερες είναι οι έννοιες που εμπεριέχονται σε μια πλατύτερη έννοια και παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά της. Είναι μια μορφή εξειδίκευσης της πλατύτερης έννοιας.

13 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 3. βήμα: Ιεραρχήσεις Τα είδη ιεράρχησης που υπακούουν στην ιεράρχηση βάσει του πλατύτερου- στενότερου όρου είναι: Σχέσεις γένους/είδους Σχέσεις μέρους/ όλου Σχέσεις περιπτώσεων Οι περισσότεροι θησαυροί είναι βασισμένοι σε σχέσεις γένους/είδους Ελάχιστοι είναι σε μέρους / όλου, συνήθως για πολύ συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία (π.χ βιολογία, μέλη ζώντων οργανισμών κτλ..) Δεν είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιηθούν σχέσεις «περίπτωσης», π.χ …

14 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 3. βήμα: Ιεραρχήσεις Σημαντικό στη διαίρεση των πλατύτερων σε στενότερες έννοιες είναι οι «ετικέτες δεσμού», οι οποίες μας φανερώνουν το «ως προς» της διαίρεσης μιας πλατύτερης σε μια στενότερη έννοια. Είναι το κριτήριο εξειδίκευσης μιας πλατύτερης σε ένα στενότερη έννοια. π.χ. ΠΟ: Αυτοκίνητα ΕΟ: Πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ΕΟ: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα Μέσω του σχηματισμού σχέσεων ιεράρχησης επανεμφανίζεται η νοηματική συγγένεια των όρων-εννοιών προς ταξινόμηση.

15 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ

16 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 16 Εννοιολογικό σχήμα Έννοια Εννοιολογική σχέση Σημασιολογική Αντιστοιχία Προτιμώμενος όρος Εναλλακτικός όρος

17 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Λέξεις, Όροι, Έννοιες  Λέξεις  Συνιστώσες της φυσικής γλώσσας. Τις χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε μια ή περισσότερες έννοιες. (Example: “order”)  Όροι  τι θεωρούμε όρο. Τους χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε μια συγκεκριμένη έννοια κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (ή επιστημονικό πεδίο)  Έννοιες  Τι θεωρούμε έννοια.  Μια έννοια δεν είναι όρος ούτε λέξη. Όμως χρησιμοποιούμε λέξεις για να ονομάσουμε τις έννοιες 17

18 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Λέξεις, Όροι, Έννοιες  Κατηγορίες  Ιεραρχίες  Ετικέτες δεσμού (guide terms)  Σχέσεις μεταξύ εννοιών σε μια ιεραρχία  Σχέσεις μεταξύ όρων και εννοιών  Σχέσεις μεταξύ εννοιών που ανήκουν σε διαφορετικές ιεραρχίες  18

19 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Λέξεις, Όροι, Έννοιες  Κατηγορίες  Συνιστώσες της φυσικής γλώσσας. Τις χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε μια ή περισσότερες έννοιες. (Example: “order”)  Ιεραρχίες  τι θεωρούμε όρο. Τους χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε μια συγκεκριμένη έννοια κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (ή επιστημονικό πεδίο)  Σχέσεις σε μια ιεραρχία  Τι θεωρούμε έννοια.  Μια έννοια δεν είναι όρος ούτε λέξη. Όμως χρησιμοποιούμε λέξεις για να ονομάσουμε τις έννοιες 19

20 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 1 ο Βήμα  Ορίζουμε το επιστημονικό πεδίο ή υποπεδίο που θέλουμε να αναπτύξουμε τον θησαυρό, Π.χ. Γλυπτική, ++  Συλλέγουμε τους όρους που θέλουμε να εντάξουμε στον θησαυρό  Για κάθε όρο αναζητούμε ορισμούς βασισμένους σε βιβλιογραφία Συστάσεις  Να αποφεύγονται όροι που δημιουργούν οι αμφισημίες (π.χ. επιγραφή).  20

21 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 2 ο Βήμα  Αναζητούμε την/τις βασικές έννοιες που υπονοεί ο όρος κάτω από το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο Συστάσεις  Να επιλέγεται κάθε φορά η γενική έννοια και όχι η εξειδικευμένη περίπτωση (η εξειδικευμένη περίπτωση να αναφέρεται μόνο αν κρίνεται απαραίτητο από τα ενδιαφερόμενα επιστημονικά πεδία).  Με δεδομένο το γεγονός ότι μια έννοια μπορεί να περιγραφεί με διαφορετικούς όρους που τονίζουν διαφορετικές ιδιότητες θα πρέπει να ορίζονται τα όριά της σε σχέση με άλλες έννοιες, να δίνονται συσχετισμοί με άλλες έννοιες,.  21

22 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 3 ο Βήμα  Σχηματισμός ιεραρχιών  Σχηματισμός σχέσεων όρων και εννοιών  Σχηματισμός σχέσεων μεταξύ εννοιών που ανήκουν σε διαφορετικές ιεραρχίες Συστάσεις  22

23 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Motivation  The simple idea to standardise expressions of classification for better communication:  Results in encyclopedia, knowledge bases, touches language engineering, cognitive science.  Becomes a major issue of electronic communication and information access.  Questions: is this item well characterized by this term?  Would every expert expect to find this object under this same term?  If not, would such terms be variants of the same concept?  Is there a unique answer to “what is this”?  Does this database contain descriptions of things falling under this term?  Historically: Roget’s Thesaurus to assist writers with better words… 23

24 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Functions of Terminology  Unambiguous scientific expression  Use in expert discussions, expert opinions (diagnoses!) and scientific publication. Defined in disciplinary dictionaries.  Research  Defined ad-hoc to discriminate items in a research project (archeology!). Conclude from form on function, form on provenance etc.  Data search  Find all items (publications, objects etc.) possibly relevant for my research question.  Unfortunately, each function needs a different approach! 24

25 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ From Words to Concepts  Terms are created by  selecting or inventing a word, often a compound (“black-figure pottery”)  fixing an expert group (“classical archaeologists”),  fixing a scientific context (“antique Greek vases”)  Term alone makes no sense (“registration”)  A concept is detected  As the sense of a term or one sense of a word or the use of words in a text  by analyzing context-specific use (written definitions, interviews, dialogues).  A concept may be (first time) created by expressing/writing definitions.  A concept is formally identified  By assigning an identifier to a description (“definition”) sufficient to clarify its meaning and disambiguate it from other concepts. 25

26 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ From Words to Concepts  Understanding  Comes from disambiguating the concepts (senses) behind words (terms) in a context.  This can be unconscious,  conscious by context analysis,  by asking clarifications (dialogue)  Databases and database records are contexts  Therefore humans can understand a word in a data field  Computers do not understand senses  Therefore machines cannot relate (retrieve) records by common sense  Therefore senses must be identified to machines as entities  and be related to terms 26

27 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Classification  Concepts are many, words are few  LCSH: 500.000 concepts, only general subjects, millions in our mind, UMLS: over 5.000.000 concepts.  Words : some 60.000 in our mind, some 400.000 in a language, some 30.000 in a typical dictionary.  A typical thesaurus : 10.000 to 100.000 concepts  One word may have some dozens of meanings (referred concepts)  One concept may be referred to by several words or terms  Terms are noun phrases, composed of words  Concepts are used to classify things in texts and database records, either by referring to words, terms or concept identifiers. 27

28 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Purpose of Classification 1  Organise a Universe of Discourse by concepts for cognition and comprehension  recognition of discriminant attributes, attribute distribution  for generalisation of observation  for inferences from evidence to cause  exclusive, avoiding “mixed forms”, prototypical, selective on reality  Communication of conceptualisation  presentation of a domain of discourse  help for exploration of a topic  descriptive, rich, detailed, fuzzy, “cautious”, incomplete 28

29 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Purpose of Classification 2  Determination of items in an automated communication process  widely agreed-on naming for kinds of objects we share in a cultural space  e.g. artefact, kris (malayan),  analogous or constructive classification of kinds of objects out of our cultural space with terms from our space  e.g. knife, dagger = puuko (finnish)  information seeking by constraining attribute values  e.g. weapons, 18th century, south-east Asia  Surrogate role, poor, binary, standardised, comprehensive, recall-oriented rather than detailed.  For electronic communication, prescribe few, mandatory high level terms, refer in data records also all good expert terms from here on, we only talk about this function 29

30 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Knowledge Organisation Systems  For electronic communication  Organize terms, concepts and their relationships into  digital (machine readable) dictionaries for human comprehension  such that machines can make inferences humans would approve.  Such inferences are  identity (get all cats by “cat”)  generalization (get “cats” by “felines”  related terms (get Heraklion by “Candia”, get “bridge construction” by “bridges”, get Heraklion by “Crete”)  We call these KOS  E.g., LCSH, AAT, geonames, terms lists, ULAN… 30

31 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 31  A dictionary is a listing of words and phrases giving information such as spelling, morphology and part of speech, senses, definitions, usage, origin, and equivalents in other languages (bi- or multilingual dictionary).  A controlled vocabulary is a limited list of terms to be used in a database field. Only an authority may add terms.  Authority files are lists of persons (authors) or places (also gazetters) together with recommended names (controlled).  A classification system is a structure that organizes concepts into a (mono) hierarchy in order to partition some material following a sequence of decision criteria. Kinds of KOS

32 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 32  An ontology “is a logical theory…  …accounting for the intended meaning of a formal vocabulary, i.e. its ontological commitment to a particular conceptualization of the world. The intended models of a logical language using such a vocabulary are constrained by its ontological commitment. An ontology indirectly reflects this commitment (and the underlying conceptualization) by approximating these intended models.” We use “ontology” only to formally describe the meaning of information structures  A thesaurus is a controlled vocabulary of categorical terms related to concepts, and with semantic relationships between concepts.  A monolingual thesaurus has terms form one expert group or community  A multilingual thesaurus relates terms and concepts from two or more expert groups or communities (see next slide) Kinds of KOS

33 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Multilingual thesauri  Translated thesauri:  Each concept is optimally interpreted in words of another or multiple languages, to allow speakers of those languages to understand it better.  Correlated thesauri:  Multiple thesauri with terms and concepts from respective groups, and a set of concept-based mappings between the different thesauri of that aggregate, in order to process queries across different terminologies.  Interlingua:  Concepts are created by fusing each cluster of similar concepts from different social groups into a new concept. One term from each user group is attached to the new concept as the identifier to be used by this group. The interlingua provides the sharing of concepts between social groups, e.g. as a legal basis used by the European Commission like the EBTI. Note that the interlingua may not contain any of the original concepts of any user group; it contains a set of compromises to remove interpretational differences. Its concepts may again be translated and correlated to other thesauri.EBTI 33

34 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Multilingual Thesauri Merged 34 And English heritage thesaurusMerimee Thesaurus English VocabularyFrench Vocabulary interlingua linguistic translation linguistic translation +/- interthesaurus correlations +/-

35 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Structure  Nodes and Links  Nodes for concepts and terms  Nodes are reference objects with accepted identity.  Links for semantic relations concept-concept, concept-term.  Links express opinions, constitute the thesaurus.  3 dimensions to specialize links  By meaning. E.g. synonymity: who used, when and in which context this expression for that concept...  By version. When introduced, when withdrawn.  By opinion. E.g. Who says, that this concept is subordinate to that...  2 Dominant standards: ISO2788 / ISO5964 and SKOS 35

36 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ ISO2788-1986  Standard about the methodology, entities and relationships of a thesaurus, but not the format  Entities:  thesaurus  preferred term  non-preferred term  compound term  node label (facet indicator)  facets  Does not yet clearly distinguish concepts and terms.  Getty Research Institute uses the term “descriptor” for representing concepts 36

37 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ SKOS  Simple Knowledge Organization Systems (SKOS)  It provides a model for expressing the basic structure and content of multilingual concept schemes such as  thesauri,  classification schemes,  taxonomies,  subject-heading systems,  or any other type of structured controlled vocabulary.  It is the first widely accepted encoding format in RDF  Introduces persistent concept identifiers  Tends to be abused for placenames (gazetteers) and person lists (particulars)… 37

38 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 38 Thesaurus Concepts (SIS-TMS) TermPreferred TermUsedForTermTopTerm (concept) ThesaurusExpression ThesaurusConcept ThesaurusNotion Non-Preferred TermAlternativeTerm NodeLabel DescriptorHierarchyTerm (concept) ObsoleteDescriptorObsoleteTerm : Generalisation (isA) 21/3/2014

39 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ HierarchyThesaurusNotionType Object Genres Facet M1_Class S_Class Token ObjectFacetTopTerm HierarchyTerm Descriptor fortifications Single Built Works belongs to BT Semantic part Functional part In n Logical Thesaurus Structure 39

40 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Structure: Concept Record Intrathesaurus relations (ISO 2788)  Hierarchical Relations (from Concept/Descriptor, to Concept/Descriptor)  BT (Broader Term)  BTP (Broader Term Partitive) = actual kind of RT  BTG (Broader Term Generic) = actual BT (IsA)  Associative Relations (from Concept/Descriptor, to Concept/Descriptor)  RT (Related Term) = “world of ontologies”  Equivalence Relations (from Concept/Descriptor, to Term/Language)  ALT (Alternative Term)  UF (Used For Term) often extended by group/language  Now all thesauri use also a concept identifier (possibly LoD identifier). 40

41 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Structure: Linking Concepts 41 Interthesaurus relations (ISO 5964): partial equivalence SKOS: broader equivalence (is subset of) narrower equivalence (is superset of) exact equivalence (same set as) inexact equivalence (overlaps with) good for FTR only single to multiple equivalence (future!)

42 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Structure  HIERARCHICAL RELATIONSHIPS. AAT Definition Broader and narrower (parent/child) relationships between concepts. Hierarchical relationships are generally either whole/part or genus/species; in the AAT, most hierarchical relationships are genus/species (e.g., chalice is a type of drinking vessel). Relationships may be polyhierarchical, meaning that each child may be linked to multiple parents.  Broader term (BT). Also called a broader context. A vocabulary record to which another record or multiple records are subordinate in a hierarchy. In thesauri, the relationship indicator for this type of term is BT. Variations on the notation include BTG, (broader term generic), BTP (broader term partitive), BTI (broader term instance), BT1 (broader term level 1), BT2 (broader term level 2), etc.  Narrower term. Also called narrower context. A record to which another record or multiple records are superordinate in a hierarchy (for example, Brewster chair is a narrower term to armchair). In thesauri, the relationship indicator for this type ofterm is NT. Variations on the notation include NTG, (narrower term generic), NTP (narrower termpartitive), NTI (narrower term instance), NT1 (narrower term level 1), NT2 (narrower term level 2), etc.  Do not use BT1,BT2,BTI. Always NT must be inverse of BT. Do not use BT for BTP! 42

43 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Structure  ASSOCIATIVE RELATIONSHIPS AAT. AAT Definition The relationships between concepts that are closely related conceptually, but the relationship is not hierarchical because it is not whole/part or genus/species.  Related term (RT). A concept that is associatively (not hierarchically) linked to another concept in a thesaurus. In thesauri, the relationship indicator for this type of term is RT.  We encourage to define specializations of RT 43

44 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Structure  “Equivalence relationships”. AAT Definition The relationships between synonymous terms or names that refer to the same concept, typically distinguishing preferred terms (descriptors) and non-preferred terms (variants, or ALTs and UFs).  Alternate descriptor (ALT). A variant form of a descriptor available for use; usually a singular form or a different part of speech than the descriptor (for example, lithograph is an alternate descriptor for the plural descriptor, lithographs). The relationship indicator for this type of term is ALT.  Used for term. Also called a UF. In thesaurus jargon, a term that is not a descriptor and not an alternate descriptor. If the thesaurus is being used as an authority, a used for term is not authorized for indexing. Used for terms typically comprise spelling or grammatical variants of the descriptor or have true synonymity with the descriptor.  These are now “labels” in SKOS, concept-to-string links. 44

45 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri structure  Scope note (AAT Definition ):  A Note that describes how the term should be used within the context of the AAT, and provides descriptive information about the concept or expands upon information recorded in other fields. The Scope Note in AAT is analogous to the Descriptive Note in ULAN and TGN. 45

46 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 46 21/3/2014

47 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Example Thesaurus Record Carmine (lake) Scope Note, SN: A generic name for two closely related organic red lakes that are obtained from scale insects, cochineal and kermes. Neither pigment is permanent enough for use in fine art because they discolor in sunlight. They were replaced first by madder and alizarin, then later by synthetic organic red colors. Broader Terms, BT: colorant (material), lake (pigment) Alternative Terms, ALT: carmine lake Related Terms, RT: cochineal (colorant), kermes (colorant) Used For, UF: carmine lake, carmin (lake), Karmesin lake, new red lake, Kugel lake, Parisian lake, Munich lake, Venetian lake, Karmin (Lack) 47

48 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ AAT term record 48

49 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ AAT term record 49

50 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Construction  Global knowledge and isolated sources  Most thesauri are small, agreement of few experts, integrated into one local database, seen from a specific view, in one language.  Some thesauri cover large “general” subjects, and fail in specialisation.  Scientists and scholars share systems of global concepts.  Thesauri should be organised by domains  Examples of different scope and scale:  General purpose authorities, high-level: AAT, LCSH, RAMEAU, SWD  Specialized vocabularies: Beasley, SHIC, ACM  Use CIDOC CRM for global concepts  Relate your concepts to as many thesauri possible via persistent identifiers.  Make sure identity of concept after update. 50

51 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesaurus Construction  Distinguish use case:  thesauri for keyword search in free text (not my talk today)  thesauri to fill in database (metadata) fields  The process  Define a purpose/function  Engineer terms from existing vocabularies, dictionaries, interviews  Engineer concepts from terms, term use, interviews  Relate concepts and terms  Write concept records  It is a collaborative problem  Manage information for common reference, expressions of opinion, agreement, disagreement  Think of long term maintenance: Only a curated KOS can be used. 51

52 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 52  Define a purpose, for example (from D. Soergel),  A classification of diseases for diagnosis  A classification of medical procedures for insurance billing  A classification of medical outcomes to assist with treatment evaluation  A classification of commodities for customs  A classification of educational objective for instructional development  A classification of occupations for matching job applicants with job openings and for pay scale  A classification of skills for employee task assignments  In cultural heritage, think of research question or preservation functions Thesauri Construction

53 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Terms  Words and terms depend on social group and context:  Natural language, dialect, scientific language, slang  Σπίνος - fringilla coelebs - chaffinch, σκυλάκι - ορχεοειδές,….  Can be traditional, missing, phrases, “coined”, ad-hoc  γιαταγάνι, kalathoi, gilded chairs, the Web, let’s call it...  Appear in different grammatical forms,or combination rules  pre-coordinated : “rugs, Persian”, “Persian rugs”,  post-coordinated : ”Persia + rug”  Use “coined terms” if necessary. Use “post coordination” (S/W will do it) 53

54 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Terms 54 Controlling Synonyms Preferred synonymsTerm Teenager Inheritance Teen Alcoholism Afro - American Youth (young person) Pubescent Black Adolescent Echocardiograpgy Adolescent Heredity African American Adolescent African American Ultrasonic cardiography Alcohol dependence Concept-term relationships (terminological structure)

55 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Terms 55 Stepwise reduction of a set of terms

56 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Terms 56 Morphological variants consolidated Spelling variants consolidated Synonyms consolidated Quasi- Synonyms consolidated Descriptors for- post combination ISAR system Disease Illness Sickness Ailment Disease Illness Sickness Ailment Disease Illness Sickness Ailment Disease, illness 12345 Following the lines from right to left, the searcher finds in column 1 all the terms and spelling variants to use. Stepwise reduction of a set of terms

57 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Terms Disambiguating homonyms  Administration 1 (management)  Administration 2 ( drugs)  Läufer 1 (Sportler) English: runner (athlete)  Läufer 2 (Teppich) English: long, narrow rug  Läufer 3 (Schach) English: bishop (chess)  Discharge 1 (from hospital or program) German: Entlassung  Discharge 2 (from organization or employment) Preferred synonym: Dismissal German: Entlassung  Discharge 3 (medical symptom) German: Absonderung, Ausfluss  Discharge 4 (into a river) German: Ausfluss  Discharge 5 (electrical) German: Entladung (which also means unloading) 57

58 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Classifying by Term: A case  E.g. searching for comparative studies  How do I spell It? Ushabti, ushabty, ushebti, shawtaby? Will it be written the same everywhere?  Should I call it : “grave goods”(AAT), “burial figurines”,“dolls”, “afterlife helpers”, “personality surrogate”, “burial ritual”?  And what about “xαρώνειο, δανάκη” ?  Should I call it: “toll”, “cheap coin”, “afterlife helper”, “corpse equipment”, “burial gift”, “burial rites” ?  Would be “grave goods” distinctive enough? 58

59 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Using Classification for Querying  How to find the characteristic term itself ?  How to discover related literature ?  Relevant abstractions are not standardized  How to make statistics even about the same item?  The same items can be referred in a thousand ways  How to do comparative studies by features ?  Implicit features are not declared, explicit features need systematic documentation 59

60 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri and Classification: A Case of a Term  Analyzing a term:  What is an ushebti, what a shawabty ?  What did it mean, and when?  What was is made for?  How was it made?  Where was it used ? 60  Ideas, concepts, rather than words  Multiple aspects of interest !

61 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Concepts  A concept is class or set of entities which are grouped together on the basis of some criterion or rule 1. Inner representation- the personal comprehension  cannot be communicated 2. A set of entities characterised by explicit properties (rules)  “objective”, allows reasoning about analogous objects from other cultures/domains  BUT: how to characterise properties?  find discriminative attributes (what is an Elephant?)  non-verbal characteristics (aquarelle etc. )  often difficult, misleading, impossible 61

62 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Concepts 3. the “words of mentalese” the common language of the human mind  basis for communication in foreign languages  completely unknown 4. A set of entities characterised by common agreement  depends on a social group (must be noted!!)  covers everything people can recognise and agree on (implicit mentalese)  does not allow for reasoning about analogous objects  also called “primitive concept”  This is what we need most (eventually plus rules) 62

63 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri and Classification: Concepts  Concepts are relative  to scope : fuzzy bounds, e.g. knife, weapon, seat,  outer bounds for retrieval, inner for science, if negated inner bounds for retrieval….  to purpose : weapon, friend, stone building, school house, neoclassic building  there are essential classes (related to reason for existence)  construction-related, morphological, functional, contextual  Concepts are related  by nature : coffin - container, coffin - funerary object, bath tube - container  polyhierarchies of genus-species OR isA OR generalization OR subclass-superclass (provides also a notion of similarity)  associative : bridge - bridge construction, house - roof 63

64 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Concepts  Concepts can be  natural and explicit - there is a term for it in some language  natural implicit (hidden) - there is no word  English “parts & accessories”, “too” translated to Greek  terms need to be invented (“coined term”)  new - like “the Web”  compounds - “blue rugs”, “19th century Persian rugs”, open problem  Natural concepts are the best, but often others are needed  often contextually overloaded (sword, ushebti)  need typically contextual redefinition to become precise (AAT “knife”)  or need to be combined with other terms  In particular generic concepts often miss a term! 64

65 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Concepts  Quality problem: Is classification reliable?  Completeness, at least partial?:  Do things not classified by one term not belong to this term?  Can at least partial sets of data be identified, that are completely classified with respect to term x ?  Can I find things that may belong to term x under term x?  Classification for retrieval must be “inclusive” and complete for a given collection 65

66 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Engineering Concepts  Particularly Objects can be seen under different aspects  E.g.: School house, all-wooden building, 18 th century American style  Characteristic aspects:  functional  morphological  constructive  contextual  Need to make aspect explicit (open problem).  Interesting problem: repurposing resources for other aspects. 66

67 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Concept Definition  By “Scope Note” :  A statement that clarifies the meaning and usage of a term within the thesaurus  Definition by properties, occurrence, similarities  Definition of scope - limitations and distinctions  Guidance of users to similar, overlapping, associated concepts  Context of usage, purpose, view  Origin and history of the term and concept  Reference to literature (“literature warrant”)  Examples.  Often the scope note reminds only a certain meaning we share, and restricts it. Examples most helpful as reminder! 67

68 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri and Classification: Concept Definition  Assisted by example  A particular instance (e.g. Mona Lisa for “painting”)  Optically  by graphics, drawing, images of models  Assisted by semantic placement  Generalizations / specializations  Associations to other concepts = co-occurrence in certain contexts, producer-process-product relations etc.  Synonyms, similar concepts, translations 68

69 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ S. R. Ranganathan  Three cognitive “planes”:  Idea plane - Verbal plane - Notational plane  confusion hinders analysis and problem solution:  Missing terms for existing ideas (concepts are many, words are few) and  notational limitations inhibit idea plane work.  The invention of the “facets”  Priority of the idea plane (= concept, not term)  Conceptual structures are multidimensional  Shelving of books is no argument, a taxonomy is not an index.  Colon Classification is a system of library classification developed by S. R. Ranganathan between 1925-1965. It uses five primary categories, or facets, to further specify the sorting of a publication. Collectively, they are called PMEST. 69

70 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri and Classification: A “Facet” can be...  Grammatical element of an indexing expression: e.g. subdivision by period, geography, genre (MARC)  Fundamental category, major facet, basic facet: Ranganathan: Personality, Matter, Energy, Space, Time CIDOC CRM: Period, Physical Entity, Conceptual Object, Actor, Place, Time-Span, Type, Material, Language AAT: Objects, Agents, Activities, Styles and Periods, Materials, Physical Attributes, Associated Concepts. => Used to form compound terms and descriptive expressions 70

71 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ E5 Event E 77 Persistent Item E2 Temporal Entity E22 Man-Made Object E4 Period E73 Information Object E18 Physical Thing E57 Material E55 Type E70 Thing E28 Conc. Object E55 Appellation E1 CRM Entity ATT Facets ACTIVITIESDisciplines Events Functions ….. AGENTSOrganizations People MATERIALSMaterials OBJECTSComponents Containers Costume ……. PHYSICAL ATTR.Attr. & Properties Color …. STYLES & PERIODSStyles & Periods ASSOC. CONCEPTSAssoc. Concepts CIDOC CRM / AAT mapping

72 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri and Classification: About Facets  Aspects of analysis, “minor facets”:  What Ranganathan meant. e.g. MDA archeological thesaurus: armour by construction : scale armour armour by form : cuirass armour by function : parade armour  A striking example for explicit use of aspect: SHIC  Social, Historical and Industrial Classification  a “pure”, homogeneous thesaurus of human activities  used by British museums to classify artifacts !  Use to clarify discriminant kind of criteria of concept definition. 72

73 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri and Classification: Minor Facets in the AAT  The “Object” Facets (1998 edition) contains:  About 1640 facet indicators,  About 600 with explicit criteria (“by form etc..”)  Using 150 criteria  Frequency of explicit criteria:  Form: 35%, function: 30%, placement: 15%, construction: 15%, social context: 5%…  Conclusion:  Minor facets need not be idiosyncratic  Facet criteria form hierarchies under fundamental categories 73

74 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 74 Example of three overlapping facets objects swords sword-like objects foils (swords) weapons sword-like Fighting and hunting cutting and thrusting fencing cutting and thrusting weapons Fencing swords Wooden swords Wooden Term specialization Criteria assignment 21/3/2014

75 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri structure Uses of facet analysis and hierarchy  Help to organize the concept space and establish relationships  Discover concepts, especially general concepts spanning several disciplines  Assist the user in analyzing and clarifying a search problem:  Elicit the facets involved  Present hierarchical structure within each facet  Facilitate the search for general concepts such as  Inflammation or  Dependence (which occurs in the context of medicine, psychology and social relation)  Hierarchic query term expansion  These functions are useful in both  controlled vocabulary and  free-text searching. 75

76 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Thesauri structure Concept discovery through facet analysis and hierarchy building Through facet analysis and hierarchy building, the lexicographer often discovers concepts that are needed in searching or that enhance the logic of the concept hierarchy; he then needs to create terms for these concepts. Consider train station, bus station, harbor, airport Common semantic component: traffic station gin, whiskey, cherry brandy, tequila, etc. Common semantic component: distinct distilled spirits (counterpart of the already lexicalized neutral distilled spirits) transactional analysis, dream analysis, insight therapy, Gestalt therapy, reality therapy, cognitive therapy Umbrella concept for structuring the hierarchy and for retrieval: analytic psychotherapy (methods that seek to assist patients in a personality reconstruction through insight into their inner selves) 76

77 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, AAT Art and Architecture Thesaurus (AAT) Top-level facets (1)  Associated Concepts: contains abstract concepts and phenomena that relate to the study and execution of a wide range of human thought and activity, including architecture and art in all media, as well as related disciplines. Also covered here are theoretical and critical concerns, ideologies, attitudes, and social or cultural movements (e.g., beauty, balance, connoisseurship, metaphor, freedom, socialism).  Physical Attributes: This facet concerns the perceptible or measurable characteristics of materials and artifacts as well as features of materials and artifacts that are not separable as components. Included are characteristics such as size and shape, chemical properties of materials, qualities of texture and hardness, and features such as surface ornament and color (e.g., strapwork, borders, round, waterlogged, brittleness).  Styles and Periods: This facet provides commonly accepted terms for stylistic groupings and distinct chronological periods that are relevant to art, architecture, and the decorative arts (e.g., French, Louis XIV, Xia, Black-figure, Abstract Expressionist).  Agents: The Agents facet contains terms for designations of people, groups of people, and organizations identified by occupation or activity, by physical or mental characteristics, or by social role or condition (e.g., printmakers, landscape architects, corporations, religious orders). Animals and plants are also gradually being added to the Living Organisms hierarchy of this facet. 77

78 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, AAT Art and Architecture Thesaurus (AAT) Top-level facets (2)  Activities: encompasses areas of endeavor, physical and mental actions, discrete occurrences, systematic sequences of actions, methods employed toward a certain end, and processes occurring in materials or objects. Activities may range from branches of learning and professional fields to specific life events, from mentally executed tasks to processes performed on or with materials and objects, from single physical actions to complex games.  Materials: deals with physical substances, whether naturally or synthetically derived. These range from specific materials to types of materials designed by their function, such as colorants, and from raw materials to those that have been formed or processed into products that are used in fabricating structures or objects.  Objects: It is the largest of all the AAT facets. It encompasses those discrete tangible or visible things that are inanimate and produced by human endeavor; that is, that are either fabricated or given form by human activity. These range, in physical form, from built works to images and written documents. They range in purpose from utilitarian to the aesthetic. Also included are landscape features that provide the context for the built environment.  Brand Names: A recently added facets that allow additions from the conservation community, particularly where a material or process does not have a generic name. 78

79 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, AAT Art and Architecture Thesaurus (AAT) Top-level facets (3) 79

80 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, AAT 80

81 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, CRISATEL 81 Materials Evidence of technique mark and trace Diagnostic examination Alteration Intervention painting material framing material conservation restoration material supporting material coating material organic material inorganic material compound material Plant origin material mineral origin material synthetic material animal origin material solid material Liquid, paste or soluble material surface preparation material inserted material pasting material paint layer material binding media colorant pigment dye

82 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, CRISATEL 82 colorant pigment dye black pigment animal origin pigment lake pigment red pigment yellow pigment inorganic pigment blue pigment white pigment brown pigment violet pigment inert pigment mineral origin pigment green pigment synthetic pigment organic pigment plant origin pigment carmine artificial ultramarine blue natural ultramarine blue natural ultramarine blue smalt indigo

83 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, CRISATEL 83 Materials Evidence of technique mark and trace Diagnostic examination Alteration Intervention Painting technique Framing technique Coating technique Support manufacturing technique Trace or mark Painting portion or component painting technique without binding media Wax painting painting technique with application of mixed binding media and pigment painting technique with application of binding media before pigment painting technique with application of binding media after pigment oil painting tempera watercolor Synthetic medium painting Top level FacetsHierarchies

84 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ Examples, Polemon 84 Υλικά Δραστηριότητες Δράστες Τεχνοτροπίες και περίοδοι Φυσικά Χαρακτηριστικά Κινητά Σχετιζόμενες Έννοιες Τόπος Top level FacetsHierarchies Προστασία Άτομο - Ειδικότητα Οργανισμοί Υλικά Είδη Μνημείου Τοπωνύμια Τόπος Ιστορικοί περίοδοι Μορφολογία τεχνοτροπία

85 Thesauri ΙΤΕ-ΙΠ 85 21/3/2014


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία κατασκευής Θησαυρών Μαρία Δασκαλάκη, Martin Doerr, Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google