Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Learning To Use New Testament Greek

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Learning To Use New Testament Greek"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Learning To Use New Testament Greek
Lesson IV

2 h eta

3 c chi

4 b beta

5 q theta

6 d delta

7 a alpha

8 e epsilon

9 z zeta

10 u upsilon

11 g gamma

12 i iota

13 l lambda

14 n nu

15 k kappa

16 x xi

17 o omicron

18 r rho

19 p pi

20 m mu

21 y psi

22 t tau

23 w omega

24 f phi

25 s,V sigma

26 apostoloV swma fwnh kardia foboV genoV FilippoV eVodoV xwh PetroV QeoV gunh pathr yuch poliV CristoV apostle body (cf. somatic) sound (cf. phone) heart (cf. cardiac) fear (cf. phobia) race (cf. genus) Philip departure (cf. Exodus) life (cf. zoology) Peter God (cf. theology) woman (cf. gynecology) father (cf. paternal) soul (cf. psychology) city (cf. political Christ

27

28 Guidelines For Pronunciation
There is one vowel (or diphthong) per syllable. a kh ko a men mar tu pou men

29 Guidelines For Pronunciation
2. A single consonant by itself (not in a cluster) goes with the following vowel. e w ra ka men e qe a sa me qa

30 Guidelines For Pronunciation
3. Two consecutive vowels, which do NOT form a diphthong, are divided. e qe a sa me qa H sa i aV

31 Guidelines For Pronunciation
4. A cluster that does NOT begin a word is divided and the first consonant goes with the preceding vowel. em pros qen arphV

32 Guidelines For Pronunciation
5. A consonant cluster that can begin a word goes with the following vowel. Cri stoV ar chV

33 Guidelines For Pronunciation
6. Double consonants are divided. a pag gel lo men par rh si a

34 Guidelines For Pronunciation
7. Any consonant plus a m or n goes with the following vowel. e qne sin pneu ma

35 Guidelines For Pronunciation
8. Compound words are divided where joined. anti CristoV ek ballw

36 Ἐν ἀrχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πrὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
John 1:1 Ἐν ἀrχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πrὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

37 οὗτος ἦν ἐν ἀrχῇ πrὸς τὸν θεόν.
John 1:2 οὗτος ἦν ἐν ἀrχῇ πrὸς τὸν θεόν.

38 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωrὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.
John 1:3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωrὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.

39 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθrώπων.
John 1:4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθrώπων.

40 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
John 1:5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.


Κατέβασμα ppt "Learning To Use New Testament Greek"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google