Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιπηκτική αγωγή Μ. Ματσάγκας. Στόχοι μαθήματος  Να μπορείτε να ξεκινήσετε σωστά, να ελέγξετε αποτελεσματικά και να τροποποιήσετε κατάλληλα την αρχική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιπηκτική αγωγή Μ. Ματσάγκας. Στόχοι μαθήματος  Να μπορείτε να ξεκινήσετε σωστά, να ελέγξετε αποτελεσματικά και να τροποποιήσετε κατάλληλα την αρχική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιπηκτική αγωγή Μ. Ματσάγκας

2 Στόχοι μαθήματος  Να μπορείτε να ξεκινήσετε σωστά, να ελέγξετε αποτελεσματικά και να τροποποιήσετε κατάλληλα την αρχική και τη μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή σε ασθενή με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο, να συστήσετε την ορθή διάρκειά της, και να διαγνώσετε σωστά και αντιμετωπίσετε αρχικά τις επιπλοκές της  Να αναζητήσετε αποτελεσματικά στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιπηκτική αγωγή

3 Two types of thrombosis Venous Fibrin-rich clot (coagulation) Arterial Platelet-rich clot (platelets and coagulation)

4 What are the properties of an ideal anticoagulant? Oral administrationConvenient use both in and out of hospital Wide therapeutic windowBroad safety margin at a wide range of effective doses Low risk of food and drug interactions Ease of use regardless of concomitant medications and diet PredictabilitySafe and effective regulation of coagulation from the first dose and throughout therapy No monitoringNo need for routine laboratory monitoring: saves healthcare costs through fewer hospital/physician visits and has less impact on patients’ time Fixed doseFixed doses for the majority of patients: no need for dose adjustment

5 Commonly used anticoagulants in VTE Prevention and Treatment  Parenteral anticoagulants  Unfractionated heparin  Low molecular weight heparins  Indirect Factor Xa inhibitor (fondaparinux)  Oral anticoagulants  Vitamin K antagonists

6 Traditional anticoagulants: a lot of drawbacks  UFH 1  Parenteral administration  Monitoring and dose adjustment required  Risk of HIT  LMWH 1  Parenteral administration  Weight-adjusted dosing  Oral VKAs 2  Narrow therapeutic window  Interaction with food and drugs  Frequent monitoring and dose adjustment required 1. Hirsh J et al. Chest 2008;133;141S–159S; 2. Ansell J et al. Chest 2008;133;160S–198S

7 The evolution of anticoagulant drugs AT + Xa + IIa (1:1 ratio) Heparin 1930s AT + Xa Indirect Factor Xa inhibitor 2002 IIa Oral direct thrombin inhibitors 2004 AT + Xa + IIa (Xa > IIa) LMWHs 1980s II, VII, IX, X (Protein C, S) VKAs 1940s Xa Oral direct Factor Xa inhibitors 2008 IIa Direct thrombin inhibitors 1990s Perzborn E et al. Nat Rev Drug Discov 2011;10:61-75

8 New and Emerging Anticoagulants  Anti – Xa : direct  Rivaroxaban (oral)  Apixaban (oral)  Edoxaban (oral) Betrixiban (oral) Otamixaban (parenteral) LY – 517717 (oral) DU – 176B (oral) DX – 9065a (parenteral) PRT054021 (oral)  Anti – Xa : indirect Idraparinux biotinylated (parenteral)  Anti – IIa  Dabigatran (oral) Odiparcil (oral) Flovagatran (parenteral) Pegmusirudin (parenteral) Peg Hirudin Desiruidin

9 Site of Action for anti-coagulant drugs Fibrin Clot Intrinsic Extrinsic XII VII VIII IX XI Fibrinogen II V T issue F actor X Direct Xa Inhibitors “-xaban” Direct Thrombin Inhibitors “-gatran” Warfarin AT UH, LMWHs & Indirect Xa Inhibitors “-parinux”

10 Φαρμακευτική αγωγή  Παραντερικά αντιπηκτικά Unfractionated heparin Low molecular weight heparins Indirect Factor Xa inhibitor (fondaparinux)  Από του στόματος αντιπηκτικά Vitamin K antagonists Rivaroxaban Dabigatran Apixaban Endoxaban

11

12 Features Warfarin New Agents OnsetSlow Rapid DosingVariable Fixed IndicationsSame Same Food effectYes No Drug interactionsYes Yes MonitoringYes No Half-lifeLong Short AntidoteYes No Σύγκριση νέων αντιπηκτικών με Warfarin

13 Current Approved Indications Rivaroxaban Apixaban Dabigatran Edoxaban Stroke prevention in patients with non-valvular atrial fibrillation Prevention of VTE in patients undergoing hip or knee replacement Acute treatment of DVT/PE Secondary prevention of DVT/PE European Medicines Agency (EMA) US Food and Drug Administration (FDA)

14 NOACs and renal impairment Renal excretion  Dabigatran  Rivaroxaban Apixaban Edoxaban about 80% about 30 - 40%

15 NOACs and renal impairment in VTE CrCL (mL/min)DabigatranRivaroxabanApixabanEdoxaban > 50 LMWH for 9 days 150md x 2 15mg x 2 (3 weeks) 20mg x 1 10mg x 2 (7 days) 5mg x 2 LMWH for 5 days 60mg x 1 30-50 LMWH for 9 days 150mg x 2 * High risk of bleeding 110mg x 2 15mg x 2 (3 weeks) 20mg x 1 * High risk of bleeding 15mg x 1 10mg x 2 (7 days) 5mg x 2 * BW 80 2.5mg x 2 LMWH for 5 days 30mg x 1 15-30 Contraindicated15mg x 2 (3 weeks) 20mg x 1 * High risk of bleeding 15mg x 1 10mg x 2 (7 days) 5mg x 2 * BW 80 2.5mg x 2 Contraindicated < 15 Contraindicated

16

17

18

19

20 Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος

21 VTE Prevention  Anticoagulants are the cornerstones of thromboprophylaxis for VTE. There is strong evidence that appropriately used thromboprophylaxis reduces the incidence of VTE.  Mechanical thromboprophylaxis devices graduated compression stockings intermittent pneumatic compression venous foot pumps are recommended by current guidelines in patients at high risk of bleeding, or as an adjunct to anticoagulant-based prophylaxis

22 Προφύλαξη Φαρμακολογική Ηπαρίνη ΜΜΒΗ, Fontaparinux Ανταγωνιστές Vitamin K Ασπιρίνη Νέα από του στόματος αντιπηκτικά Μηχανική Συσκευές διαβαθμισμένης συμπίεσης Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης Φίλτρο κάτω κοίλης Συνδυασμός φαρμακολογικής-μηχανικής

23 BMJ. 1999;318:593-596

24 February 2012; 141(2_suppl) Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines

25

26 Recommendations 9 th ACCP guidelines 2012

27 Recommendations

28 Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος

29 February 2012; 141(2_suppl) Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines

30

31 VTE: disease phases and conventional anticoagulation treatment strategies Phases of the disease Intermediate Acute Types and intensity of conventional anticoagulation treatment UFH, LMWH, fondaparinux At least 5 days Initial, parenteral therapeutic dose VKA INR 2.0–3.0 or 1.5–1.9 >3 months/years/indefinite* At least 3 months VKA INR 2.0–3.0 Long-term maintenance anticoagulation/ secondary prevention Early maintenance/secondary prevention Long term

32 NOACs for the treatment of VTE Phases of the disease Intermediate Acute Long term Dabigatran 150mg x 2, Edoxaban 60mg x 1 NOACs treatment for VTE: Dabigatran, Edoxaban UFH, LMWH, fondaparinux Initial, parenteral therapeutic dose At least 5 - 9 days

33 NOACs for the treatment of VTE Phases of the disease Intermediate Acute Long term NOACs treatment for VTE: Rivaroxaban, Apixaban Initial larger dose Rivaroxaban 20mg x 1, Apixaban 5mg x 2 Rivaroxaban 15mg x 2 for 21 days Apixaban 10mg x 2 for 7 days

34 Διάρκεια θεραπείας ΕΦΘ In patients with an isolated distal DVT of the leg provoked by surgery or by a nonsurgical transient risk factor (see remark), we suggest treatment with anticoagulation for 3 months over treatment of a shorter period (Grade 2C) and recommend treatment with anticoagulation for 3 months over treatment of a longer time limited period (eg, 6 or 12 months) (Grade 1B) or extended therapy (Grade 1B regardless of bleeding risk) Διάρκεια θεραπείας ΕΦΘ μετά από Χ/Ο 3 μήνες Περιφερική ΕΦΘ

35 Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης In patients with acute symptomatic DVT of the leg, we suggest the use of compression stockings (Grade 2B) Εφαρμογή καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης για τουλάχιστον 2 έτη

36 Διάρκεια θεραπείας ΠΕ In patients with PE provoked by surgery, we recommend treatment with anticoagulation for 3 months over (i) treatment of a shorter period (Grade 1B), (ii) treatment of a longer time limited period (eg, 6 or 12 months) (Grade 1B), or (iii) extended therapy (Grade 1B regardless of bleeding risk) Διάρκεια θεραπείας ΠΕ μετά από Χ/Ο 3 μήνες

37 VTE Treatment Duration Idiopathic VTEat least 6 months Cancer patients at least 6 months probably till cancer considered inactive Pregnancyat least till the end of puerperium Previous VTE history individualization

38 Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος

39 Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων http://www.ivd.gr

40 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική αγωγή

41

42 Εκπαιδευτικές Εκδόσεις για την Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική αγωγή

43 Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για το κοινό

44 Εκπαιδευτικές εκδόσεις για το κοινό

45

46

47


Κατέβασμα ppt "Αντιπηκτική αγωγή Μ. Ματσάγκας. Στόχοι μαθήματος  Να μπορείτε να ξεκινήσετε σωστά, να ελέγξετε αποτελεσματικά και να τροποποιήσετε κατάλληλα την αρχική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google