Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Black Box Op {X, Z} Z XY Bündel von Leitungen. Signalklassifizierung x(t) t x(k) k TATA x(t) t x(k) k TATA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Black Box Op {X, Z} Z XY Bündel von Leitungen. Signalklassifizierung x(t) t x(k) k TATA x(t) t x(k) k TATA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Black Box Op {X, Z} Z XY Bündel von Leitungen

2 Signalklassifizierung x(t) t x(k) k TATA x(t) t x(k) k TATA

3 Zustandstabelle ES x(t) t t TOTO TUTU x bin t 1 0 t 1 0 Zuordnung

4 Blockschaltbild f(x) xy xy f(x)f(x) xy

5 BDD f V1V1 V2V2 V3V3 V4V4 V5V5 V6V6 V7V7 00100111 0 0 0 0 000 1 1 11 1 11 x0x0 x1x1 x2x2 Wurzelknoten root-node innere Knoten internal nodes Endknoten terminal nodes (enthalten f-Werte)

6 BDD f V1V1 V2V2 V3V3 V4V4 V5V5 V6V6 V7V7 01 0 0 0 0 0 00 1 1 11 1 1 1 x0x0 x1x1 x2x2 f V1V1 V2V2 V3V3 V5V5 V6V6 01 0 00 0 0 1 1 1 1 1

7 cf(x) 00110 10010 0110b 0011a cg(x) 00100 11110 0110b 0011a y2y2 h*(y) 011 101 01y1y1 Verhaltensmodell a b c x y 2 =g(x) y 1 =f(x) z=h*(y)=h(x)

8 Abbildungsprodukt ch(x) 01111 10011 0110b 0011a a b c z=h(x)

9 Kontaktschaltungen AK f1f1 a + RK f2f2 a + f3f3 + f4f4 + R ++ f 2 =a r

10 Gatterschaltungen 1 af 2 =a + a TpTp TnTn p-leitend n-leitend TpTp TnTn high low high low high

11 Kontaktschaltungen f5f5 a + b f6f6 a + b

12 Gatterschaltungen & a f 5 =ab b 1 a f 6 =a b b & a f NAND b a + b ab + n n pp a b

13 Analyse und Vereinfachung + b ab ca f + ab c f

14 XOR und XAND =1 a b = a b f~f~

15 Orthogonalität 001101 000100 011111 010110 x2x2 x1x1 x0x0

16 MUX8to1 a=1 a=0 b=0 b=1 c=1c=0 MUX 8-to-1 f(0,0,0) f(1,1,1) … f(c) abc

17 Transformation BF, KP, TVL Disjunktive Form D(f) Konjunktive Form K(f) Äquivalenzform E(f) Antivalenzform A(f) Orthogonalisierung

18 Gatter- und Zweigschaltung & a b 1 c f + b ca f

19 Analyse des Verhaltens =1 a b & b 1 f(x) & a a b v1v1 v2v2

20 Analyseprinzip & & & & a b g1g1 g2g2 g3g3 f(x)

21 Prinzip ? ? ? ? … 1., 2. Stufe f(x) x2x2 x1x1 xkxk x2x2 0. Stufe (Negation)

22 Beispiel & b 1 f & c a c & a & b & f & c a c & a 1 b & f 1 c a c a 1 b 1 f 1 c a c a 1 1 f 1 c a c 1 a b 1 & f 1 c a c 1 a b & & f & c a c a b & 1 f & c a c a b

23 Einfache Synthese & a1a1 aiai a i+1 anan f(x) & a1a1 aiai a i+1 anan f(x) & & & … … … & a1a1 anan & & … … & &

24 Multiplexer MUX 2-to-1 1 0 f(a=1) f(a=0) f(x) a MUX 4-to-1 11 10 f 1,1 f(x) a 01 00 f 1,0 f 0,1 f 0,0 b MUX 4-to-1 11 10 f(x) a 01 00 b 1 c d d 1 =1=1 c d

25 Statische Nebenbedingungen ab & b & f opt & d a c

26 Praktische Erfahrung x(t)y(t) z ea s s 1s1s e/a s 1s11s1 1s21s2 1sn1sn …

27 zeitliches Verhalten s(0) e(0)/a(0) s(1) e(1)/a(1) s(1) … s(n) Anfangs- zustand

28 Moore und Mealy es δ s λ a es δ s λ a

29 Automatenmodelle s 1s1s e/a UrsacheWirkung 12 34 5 α/1 β /0 α/0 α/1β /1α/1 β/0 α/1 β /0 T 4 – Zyklus (Länge 4) für α

30 Beispiel z 1z1z x/y z1z2z1z2 1z11z21z11z2 x y Moore Automat

31 Beispiel 0111 1000 z1z2z1z2 x=0 x=1 0 1 0 1 z1z1 z2z2 y=10 01

32 Automatengraph des FF Q01 F0F0 F1F1 F1F1 F0F0

33 Struktur von FF-Schaltwerken kombinatorisches Funktionenbündel für 1 z = f(x, z) FF 1 FF k … 1z11z1 1zk1zk λ kombi- natorisches Bündel x z z1z1 zkzk y C = Takt an jeden FF C

34 Master-Slave-Technik Master FF Slave FF x Q

35 FF-Schema E1E1 E2E2 & CLK Q Q E i1 E ik S J K R TQ CLK J K Q S R

36 RS-FF 1 1 R S Q Q 0 0 0 0 1 1 1 1 01 S R RS

37 JK-FF 01 J K KJ 1 1 Q Q & & K (=R) J (=S) C

38 JR-FF und SK-FF 01 R R R J JR 01 S S S K

39 D-FF und T-FF 01 D D D D 01 T T TT D C Q T C Q

40 RST-FF und L-FF 01 S T R T S T 01 L L 1 Q & & L R

41 Synthese t 1 0 C(t) t 1 0 C t 1 0 Q(t) dyn

42 Entwurfsbeispiel 1 1 1 1 1 D D C Q Zwischenfunktion a a b b z z 1 z bilden bei Taktflanke

43 Entwurfsbeispiel 1 & & R C S a b a b Q z2. Möglichkeit 1. Möglichkeit & & D C V a b a b Q zb &

44 Entwurfsbeispiel 1 & & T C a b a b Q z & z

45 Entwurfsbeispiel 2 Sz1z0Sz1z0 0 00 2 10 1 01 x x x x x x - 11 unbekannter Zustand

46 Entwurfsbeispiel 2 & & R C S x z0z0 Q z 1 =y 1 & x z1z1 z0z0 R1R1 S1S1 & & R C S x Q z 0 =y 0 & x z1z1 z0z0 R0R0 S0S0 z1z1

47 Veranschaulichung des Verhaltens z 1z1z x, y Kante Phase (x, z, 1 z, y) UrsacheWirkung

48 Beispiel =1 J C K x Q z 1 =D 2 D C V Q D C Q z 2 =J 3 K3K3 D1D1 z 3 =y V2V2

49 Automatengraph 001101 000100 011111 010110 z1z2z3z1z2z3 x=0

50 Speichertechnische Realisierung Memory Adresse ( 1 z, y) y(t-1) z x Takt an jedes RegisterFF-Register 1011 0100 z1z0z1z0 x/y 1/1 1/0 1/1 0/0 0/1

51 Schaltung für Beispiel & & R C S x z0z0 Q z1z1 & x z1z1 z0z0 R1R1 S1S1 & & R C S x Q z0z0 & xz1z1 z0z0 R0R0 S0S0 z1z1 z0z0 & x z1z1 & x & z1z1 & x & y z1z1 z0z0


Κατέβασμα ppt "Black Box Op {X, Z} Z XY Bündel von Leitungen. Signalklassifizierung x(t) t x(k) k TATA x(t) t x(k) k TATA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google