Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Learning To Use New Testament Greek Lesson XXI. The disciple reads a parable about the kingdom. ajnaginwvskei oJ maqhth;V parabolh;n peri; th:V basileivaV.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Learning To Use New Testament Greek Lesson XXI. The disciple reads a parable about the kingdom. ajnaginwvskei oJ maqhth;V parabolh;n peri; th:V basileivaV."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Learning To Use New Testament Greek Lesson XXI

2 The disciple reads a parable about the kingdom. ajnaginwvskei oJ maqhth;V parabolh;n peri; th:V basileivaV.

3 We throw evil things out of the house. ejkbavllomen ta; ponhra; ejk tou: oi[kou.

4 The good women received good things from the faithful brother. e[labon aiJ ajgaqai; ajgaqa; ajpo; tou: pistou: ajdelfou:.

5 The young men led the good servants and the sons of the prophets to the houses of the disciples. 10. h[gagon oiJ neanivai tou;V ajgaqou;V douvlouV kai; tou;V uiJou;V tw:n profhtw:n pro’V tou;V oi[kouV tw:n maqhtw:n.

6 You speak against the law, but I speak words of truth. 12. levgeiV kata; tou: novmou, ajlla; levgw lovgouV ajlhqeivaV.

7 Matthew 7:13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς·

8 Acts 19:4 εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν.

9 Acts 20:18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾿ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ᾿ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην

10 Acts 20:20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾿ οἴκους

11 II Peter 2:4 Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους

12 James 1:2-4 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, 1:3 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· 1:4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι


Κατέβασμα ppt "Learning To Use New Testament Greek Lesson XXI. The disciple reads a parable about the kingdom. ajnaginwvskei oJ maqhth;V parabolh;n peri; th:V basileivaV."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google