Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 9: Yλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων - Σύνθετες εντολές SQL Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 9: Yλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων - Σύνθετες εντολές SQL Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 9: Yλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων - Σύνθετες εντολές SQL Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Περιγραφή Ενότητας Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των απαραίτητων εννοιών αλλά και των δηλώσεων SQL ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν σε κάποιο βάθος την τεχνολογία υλοποίησης βάσεων δεδομένων. Γίνεται παρουσίαση, με τη βοήθεια παραδειγμάτων µε γλώσσα SQL. Χ. Σκουρλάς 1

3 Στόχος Ενότητας Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές µε γνώσεις έτσι ώστε να κατανοήσουν σε κάποιο βάθος θέματα υλοποίησης βάσεων με χρήση SQL. Λέξεις κλειδιά: Υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, SQL, SELECT … SELECT, GROUP BY, GROUP BY … HAVING, JOIN, UNION, INTERSECT, MINUS. 2

4 Επισκόπηση κάποιων σύνθετων εντολών της γλώσσας SQL

5 Απλές αναζητήσεις βασιζόμενες σε ένα πίνακα Εντολή SELECT … FROM tablename …; Μία αρκετά γενική μορφή της εντολής αναζήτησης είναι η παρακάτω: SELECT απλές στήλες, τίτλοι στα αποτελέσματα, πράξεις μεταξύ στηλών, συναρτήσεις, τελεστής DISTINCT, χρήση παρενθέσεων FROM όνομα πίνακα WHERE συνθήκη, όπου η συνθήκη ανάλογα και με την εντολη θα περιλαμβάνει παρενθέσεις, τελεστές Boole (AND, OR, NOT), BETWEEN … AND, LIKE, τελεστές σύγκρισης (>, =, <=, <> ), φωλιασμένη αναζήτηση GROUP BY απλές στήλες ή πράξεις μεταξύ στηλών (επιτρέπεται η χρήση παρενθέσεων) HAVING συνθήκη που περιλαμβάνει στήλες που ανήκουν στην υποπρόταση GROUP BY ή άλλες στήλες με ταυτόχρονη χρήση (ομαδοποιητικών, αθροιστικών) συναρτήσεων ORDER BY κριτήρια ταξινόμησης; 4

6 Μία κάπως σύνθετη εντολή (oracle) SELECT ename, job, sal FROM scoEMP WHERE (job IN ('ANALYST', 'PROGRAMMER', ‘CLERK’)) AND (sal>= 1300 OR sal+NVL(comm,0) >= 1500) AND ename LIKE ‘%ES’ AND hiredate BETWEEN ‘01/01/1970’ AND ‘31/12/1989’ ORDER BY job, ename, sal; 5

7 Υποαναζήτηση φωλιασμένη σε αναζήτηση SELECT ename, job, sal, deptno FROM scoEMP WHERE sal > (SELECT MIN(sal) FROM scoEMP WHERE deptno IN (10, 20)) ORDER BY deptno, ename; Η υποπρόταση SELECT MIN(sal) FROM scoEMP WHERE deptno IN (10, 20)) έχει ως αποτέλεσμα Επομένως η αρχική εκτελείται ως SELECT ename, job, sal, deptno FROM scoEMP WHERE sal > 800 ORDER BY deptno, ename; ΜΙΝ(SAL) 800 6

8 Χρήση υποπρότασης GROUP BY 1/2 SELECT deptno, COUNT(*) FROM scoemp GROUP BY DEPTNO; Ο παρακάτω πίνακας διαμερίζεται λόγω της υποπρότασης GROUP BY DEPTNO EmpnoEnameJobMgrHiredateSalComm.Deptno 7369SMITHCLERK790217/12/00800 20 7499ALLENSALESMAN769820/02/01160030030 7521WARDSALESMAN769822/02/01125050030 7566JONESMANAGER783902/04/012975 20 7654MARTINSALESMAN769828/09/011250140030 7698BLAKEMANAGER783901/05/012850 30 7782CLARKMANAGER783909/06/012450 10 7788SCOTTANALYST756619/04/073000 20 7839KINGPRESIDENT 17/11/015000 10 7844TURNERSALESMAN769808/09/011500030 7876ADAMSCLERK778823/05/071100 20 7900JAMESCLERK769803/12/01950 30 7902FORDANALYST756603/12/013000 20 7934MILLERCLERK778223/01/021300 10 7999BATESANALYST778223/05/071300NULL 7

9 Χρήση υποπρότασης GROUP BY 2/2 EmpnoEnameJobMgrHiredateSalComm.Deptno 7369SMITHCLERK790217/12/00800 20 7566JONESMANAGER783902/04/012975 20 7788SCOTTANALYST756619/04/073000 20 7876ADAMSCLERK778823/05/071100 20 7902FORDANALYST756603/12/013000 20 7499ALLENSALESMAN769820/02/01160030030 7521WARDSALESMAN769822/02/01125050030 7654MARTINSALESMAN769828/09/011250140030 7698BLAKEMANAGER783901/05/012850 30 7844TURNERSALESMAN769808/09/011500030 7900JAMESCLERK769803/12/01950 30 deptnoCount(*) 103 205 306 7782CLARKMANAGER783909/06/012450 10 7839KINGPRESIDENT 17/11/015000 10 7934MILLERCLERK778223/01/021300 10 Ως εξής: Και το αποτέλεσμα είναι: 8

10 SELECT 1/11 SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM scoemp GROUP BY DEPTNO; SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM scoemp GROUP BY DEPTNO HAVING deptno > 20 AND COUNT(*)>1; SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM scoemp GROUP BY DEPTNO HAVING (deptno > 20) AND (COUNT(*)>1 OR AVG(sal)>1200); 9

11 SELECT 2/11 SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE GROUP BY DEPTNO ORDER BY DEPTNO DEPTNOAVG(SAL)COUNT(*) 102916,666666666666666666666666666666666673 2021755 301566,666666666666666666666666666666666676 -13001 4 rows selected. 0,01 seconds SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE GROUP BY DEPTNO HAVING deptno > 20 AND COUNT(*)>1 ORDER BY DEPTNO 10

12 SELECT 3/11 Statement processed. 0,01 seconds SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE GROUP BY DEPTNO HAVING (deptno > 20) AND (COUNT(*)>1 OR AVG(sal)>1200) DEPTNOAVG(SAL)COUNT(*) 301566,666666666666666666666666666666666676 DEPTNOAVG(SAL)COUNT(*) 301566,666666666666666666666666666666666676 Statement processed. 0,01 seconds 11

13 SELECT 4/11 SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE GROUP BY DEPTNO ORDER BY DEPTNO DEPTNOAVG(SAL)COUNT(*) 102916,666666666666666666666666666666666673 2021755 301566,666666666666666666666666666666666676 -13001 12

14 SELECT 5/11 SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE GROUP BY DEPTNO ORDER BY DEPTNO DEPTNOAVG(SAL)COUNT(*) 102916,666666666666666666666666666666666673 2021755 301566,666666666666666666666666666666666676 -13001 4 rows selected. 0,02 seconds 13

15 SELECT 6/11 SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE GROUP BY DEPTNO HAVING COUNT(*)>2 ORDER BY DEPTNO DEPTNOAVG(SAL)COUNT(*) 102916,666666666666666666666666666666666673 2021755 301566,666666666666666666666666666666666676 3 rows selected. 0,02 seconds 14

16 SELECT 7/11 SELECT deptno, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE WHERE JOB NOT IN ('ANALYST') GROUP BY DEPTNO HAVING COUNT(*)>2 ORDER BY DEPTNO DEPTNOAVG(SAL)COUNT(*) 102916,666666666666666666666666666666666673 2016253 301566,666666666666666666666666666666666676 3 rows selected. 0,01 seconds 15

17 SELECT 8/11 SELECT deptno, job, AVG(sal), COUNT(*) FROM EMPLOYEE GROUP BY DEPTNO,JOB ORDER BY DEPTNO,JOB DEPTNOJOBAVG(SAL)COUNT(*) 10CLERK13001 10MANAGER24501 10PRESIDENT50001 20ANALYST30002 20CLERK9502 20MANAGER29751 30CLERK9501 30MANAGER28501 30SALESMAN14004 -ANALYST13001 10 rows selected. 0,01 seconds 16

18 SELECT 9/11 CREATE TABLE my_employee(empno NUMBER(4) NOT NULL, ename VARCHAR2(10), deptno NUMBER(2)) CREATE TABLE my_department(deptno NUMBER(2) NOT NULL, dname VARCHAR2(14)) INSERT INTO my_department SELECT deptno, dname FROM department 4 row(s) inserted. 0,01 seconds INSERT INTO my_employee SELECT empno, ename, deptno FROM employee 15 row(s) inserted. 0,01 seconds 17

19 SELECT 10/11 SELECT * FROM my_department DEPTNODNAME 10ACCOUNTING 20RESEARCH 30SALES 40OPERATIONS 4 rows selected. 0,01 seconds SELECT * FROM my_employee EMPNOENAMEDEPTNO 7369SMITH20 7499ALLEN30 7521WARD30 7566JONES20 7654MARTIN30 7698BLAKE30 7782CLARK10 7788SCOTT20 7839KING10 7844TURNER30 7876ADAMS20 7900JAMES30 7902FORD20 7934MILLER10 7999BATES- 18

20 SELECT 11/11 19

21 Έστω βάση Διοίκησης Προσωπικού αποτελούμενη από τους παρακάτω πίνακες EmpnoEnameJobMgrHiredateSalComm.Deptno 7369SMITHCLERK790217/12/00800 20 7499ALLENSALESMAN769820/02/01160030030 7521WARDSALESMAN769822/02/01125050030 7566JONESMANAGER783902/04/012975 20 7654MARTINSALESMAN769828/09/011250140030 7698BLAKEMANAGER783901/05/012850 30 7782CLARKMANAGER783909/06/012450 10 7788SCOTTANALYST756619/04/073000 20 7839KINGPRESIDENT 17/11/015000 10 7844TURNERSALESMAN769808/09/011500030 7876ADAMSCLERK778823/05/071100 20 7900JAMESCLERK769803/12/01950 30 7902FORDANALYST756603/12/013000 20 7934MILLERCLERK778223/01/021300 10 7998BATESANALYST756617/11/071000 DeptnoDnameLoc 10ACCOUNTINGNEW YORK 20RESEARCHDALLAS 30SALESCHICAGO 40OPERATIONSBOSTON SELECT * FROM emp; SELECT * FROM dept; 20

22 Αναζητήσεις βασιζόμενες σε περισσότερους από έναν πίνακες Εντολή SELECT … FROM table_1, table_2 … WHERE join …; /* Μπορούμε να γράψουμε απλές εντολές SELECT που θα βασίζονται: Σε δύο πίνακες με χρήση σύνδεσης. Σε τρεις ή περισσότερους πίνακες με χρήση σύνδεσης ανά δύο και χρήση λογικών τελεστών. Σε δύο πίνακες με χρήση εξωτερικής σύνδεσης κ.λπ. */ SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), emp.deptno, dname FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.deptno AND job IN ('ANALYST', 'PROGRAMMER') ORDER BY ename; 21

23 Σύνδεση πινάκων EmpnoEnameJobMgrHiredateSalCommemp. Deptno DnameLoc 7369SMITHCLERK790217/12/00800 20RESEARCHDALLAS 7499ALLENSALESMAN769820/02/01160030030SALESCHICAGO 7521WARDSALESMAN769822/02/01125050030SALESCHICAGO 7566JONESMANAGER783902/04/012975 20RESEARCHDALLAS 7654MARTINSALESMAN769828/09/011250140030SALESCHICAGO 7698BLAKEMANAGER783901/05/012850 30SALESCHICAGO 7782CLARKMANAGER783909/06/012450 10ACCOUNTINGNEW YORK 7788SCOTTANALYST756619/04/073000 20RESEARCHDALLAS 7839KINGPRESIDENT 17/11/015000 10ACCOUNTINGNEW YORK 7844TURNERSALESMAN769808/09/011500030SALESCHICAGO 7876ADAMSCLERK778823/05/071100 20RESEARCHDALLAS 7900JAMESCLERK769803/12/01950 30SALESCHICAGO 7902FORDANALYST756603/12/013000 20RESEARCHDALLAS 7934MILLERCLERK778223/01/021300 10ACCOUNTINGNEW YORK 7998BATESANALYST756617/11/071000 Σε λογικό επίπεδο γίνεται σύνδεση των δύο πινάκων: Προσοχή η υπάλληλος 7998 δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύνδεση. 22

24 Επιλογή στηλών για προβολή Και να η επιλογή στηλών (ή πράξεων μεταξύ των στηλών) για προβολή EmpnoEnameJobSalSal+NVL(Comm,0)Emp.DeptnoDname 7902FORDANALYST3000 20RESEARCH 7788SCOTTANALYST3000 20RESEARCH Να και μία παραλλαγή της προηγούμενης εντολής. SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), emp.deptno, dname FROM dept, emp WHERE dept.deptno= emp.deptno AND job IN ('ANALYST', 'PROGRAMMER') ORDER BY ename; 23

25 Σύνδεση πινάκων Σε λογικό επίπεδο γίνεται σύνδεση των δύο πινάκων: EmpnoEnameJobMgrHiredateSalCom m Emp. Deptno DnameLoc 7782CLARKMANAGER783909/06/012450 10 ACCOUNTING NEW YORK 7839KINGPRESIDENT 17/11/015000 10 ACCOUNTING NEW YORK 7934MILLERCLERK778223/01/021300 10 ACCOUNTING NEW YORK 7369SMITHCLERK790217/12/00800 20RESEARCHDALLAS 7566JONESMANAGER783902/04/012975 20RESEARCHDALLAS 7788SCOTTANALYST756619/04/073000 20RESEARCHDALLAS 7876ADAMSCLERK778823/05/071100 20RESEARCHDALLAS 7902FORDANALYST756603/12/013000 20RESEARCHDALLAS 7499ALLENSALESMAN769820/02/01160030030SALESCHICAGO 7521WARDSALESMAN769822/02/01125050030SALESCHICAGO 7654MARTINSALESMAN769828/09/011250140030SALESCHICAGO 7698BLAKEMANAGER783901/05/012850 30SALESCHICAGO 7844TURNERSALESMAN769808/09/011500030SALESCHICAGO 7900JAMESCLERK769803/12/01950 30SALESCHICAGO 24

26 Επιλογή στηλών για προβολή Και να η επιλογή στηλών (ή πράξεων μεταξύ των στηλών) για προβολή 25 EmpnoEnameJobSalSal+NVL(Comm,0)Emp.DeptnoDname 7902FORDANALYST3000 20RESEARCH 7788SCOTTANALYST3000 20RESEARCH

27 26

28 Σύνδεση πινάκων EmpnoEnameJobMgrHiredateSalCommEmp. Deptno DnameLoc 7369SMITHCLERK790217/12/00800 20RESEARCHDALLAS 7499ALLENSALESMAN769820/02/01160030030SALESCHICAGO 7521WARDSALESMAN769822/02/01125050030SALESCHICAGO 7566JONESMANAGER783902/04/012975 20RESEARCHDALLAS 7654MARTINSALESMAN769828/09/011250140030SALESCHICAGO 7698BLAKEMANAGER783901/05/012850 30SALESCHICAGO 7782CLARKMANAGER783909/06/012450 10ACCOUNTINGNEW YORK 7788SCOTTANALYST756619/04/073000 20RESEARCHDALLAS 7839KINGPRESIDENT 17/11/015000 10ACCOUNTINGNEW YORK 7844TURNERSALESMAN769808/09/011500030SALESCHICAGO 7876ADAMSCLERK778823/05/071100 20RESEARCHDALLAS 7900JAMESCLERK769803/12/01950 30SALESCHICAGO 7902FORDANALYST756603/12/013000 20RESEARCHDALLAS 7934MILLERCLERK778223/01/021300 10ACCOUNTINGNEW YORK 7998BATESANALYST756617/11/071000 Σε λογικό επίπεδο γίνεται σύνδεση των δύο πινάκων: 27

29 Αποτελέσματα Προσοχή η υπάλληλος 7998 συμπεριλαμβάνεται στη σύνδεση. Επομένως τα αποτελέσματα είναι: 28 EmpnoEnameJobSalSal+NVL(Comm,0)Emp.DeptnoDname 7998BATESANALYST1000 7902FORDANALYST3000 20RESEARCH 7788SCOTTANALYST3000 20RESEARCH

30 SELECT SELECT ename, job, sal, deptno FROM EMPLOYEE WHERE sal >(SELECT MIN(sal) FROM EMPLOYEE WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM department WHERE dname='ACCOUNTING' OR dname='SALES')) ORDER BY deptno, ename ENAMEJOBSALDEPTNO CLARKMANAGER245010 KINGPRESIDENT500010 MILLERCLERK130010 ADAMSCLERK110020 FORDANALYST300020 JONESMANAGER297520 SCOTTANALYST300020 ALLENSALESMAN160030 BLAKEMANAGER285030 MARTINSALESMAN125030 TURNERSALESMAN150030 WARDSALESMAN125030 BATESANALYST1300- 29

31 SELECT SELECT empno, ename, job, sal, sal+NVL(comm,0), employee.deptno FROM employee INNER JOIN department ON employee.deptno = department.deptno EMPNOENAMEJOBSALSAL+NVL(COMM,0)DEPTNO 7369SMITHCLERK800 20 7499ALLENSALESMAN1600190030 7521WARDSALESMAN1250175030 7566JONESMANAGER2975 20 7654MARTINSALESMAN1250265030 7698BLAKEMANAGER2850 30 7782CLARKMANAGER2450 10 7788SCOTTANALYST3000 20 7839KINGPRESIDENT5000 10 7844TURNERSALESMAN1500 30 7876ADAMSCLERK1100 20 7900JAMESCLERK950 30 7902FORDANALYST3000 20 7934MILLERCLERK1300 10 30

32 SELECT SELECT department.deptno, dname FROM department LEFT JOIN employee ON department.deptno = employee.deptno DEPTNODNAME 10ACCOUNTING 40OPERATIONS 20RESEARCH 30SALES 31

33 SELECT SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), EMPLOYEE.deptno, dname FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT WHERE employee.deptno(+) = department.deptno ORDER BY ename EMPNOENAMEJOBSALSAL+NVL(COMM,0)DEPTNODNAME 7876ADAMSCLERK1100 20RESEARCH 7499ALLENSALESMAN1600190030SALES 7698BLAKEMANAGER2850 30SALES 7782CLARKMANAGER2450 10ACCOUNTING 7902FORDANALYST3000 20RESEARCH 7900JAMESCLERK950 30SALES 7566JONESMANAGER2975 20RESEARCH 7839KINGPRESIDENT5000 10ACCOUNTING 7654MARTINSALESMAN1250265030SALES 7934MILLERCLERK1300 10ACCOUNTING 7788SCOTTANALYST3000 20RESEARCH 7369SMITHCLERK800 20RESEARCH 7844TURNERSALESMAN1500 30SALES 7521WARDSALESMAN1250175030SALES ------OPERATIONS 32

34 Υλοποίηση εντολών με SQL Προσοχή! Κάποια προϊόντα δεν υποστηρίζουν όλους τους παρακάτω τελεστές. Για παράδειγμα το προϊόν της mySQL δεν υποστηρίζει INTERSECT, MINUS και επομένως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υλοποιήσει με χρήση SQL τις αντίστοιχες εντολές. Σύνθεση απλών αναζητήσεων με χρήση τελεστών της θεωρίας συνόλων: UNION / INTERSECT / MINUS SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), emp.deptno, dname FROM emp, dept WHERE emp.deptno(+) = dept.deptno UNION (ή INTERSECT ή MINUS) SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), emp.deptno, dname FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.deptno(+) ORDER BY ename; 33

35 Υλοποίηση εντολών με SQL SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), EMPLOYEE.deptno, dname FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT WHERE EMPLOYEE.deptno(+) = DEPARTMENT.deptno UNION SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), EMPLOYEE.deptno, dname FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT WHERE EMPLOYEE.deptno = DEPARTMENT.deptno(+) ORDER BY ename 34

36 EMPNOENAMEJOBSALSAL+NVL(COMM,0)DEPTNODNAME 7876ADAMSCLERK1100 20RESEARCH 7499ALLENSALESMAN1600190030SALES 7999BATESANALYST1300 -- 7698BLAKEMANAGER2850 30SALES 7782CLARKMANAGER2450 10ACCOUNTING 7902FORDANALYST3000 20RESEARCH 7900JAMESCLERK950 30SALES 7566JONESMANAGER2975 20RESEARCH 7839KINGPRESIDENT5000 10ACCOUNTING 7654MARTINSALESMAN1250265030SALES 7934MILLERCLERK1300 10ACCOUNTING 7788SCOTTANALYST3000 20RESEARCH 7369SMITHCLERK800 20RESEARCH 7844TURNERSALESMAN1500 30SALES 7521WARDSALESMAN1250175030SALES ------OPERATIONS 35

37 SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), EMPLOYEE.deptno, dname FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT WHERE EMPLOYEE.deptno(+) = DEPARTMENT.deptno INTERSECT SELECT empno, ename, job, sal, sal+nvl(comm,0), EMPLOYEE.deptno, dname FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT WHERE EMPLOYEE.deptno = DEPARTMENT.deptno(+) ORDER BY ename 36

38 37 EMPNOENAMEJOBSALSAL+NVL(COMM,0)DEPTNODNAME 7876ADAMSCLERK1100 20RESEARCH 7499ALLENSALESMAN1600190030SALES 7698BLAKEMANAGER2850 30SALES 7782CLARKMANAGER2450 10ACCOUNTING 7902FORDANALYST3000 20RESEARCH 7900JAMESCLERK950 30SALES 7566JONESMANAGER2975 20RESEARCH 7839KINGPRESIDENT5000 10ACCOUNTING 7654MARTINSALESMAN1250265030SALES 7934MILLERCLERK1300 10ACCOUNTING 7788SCOTTANALYST3000 20RESEARCH 7369SMITHCLERK800 20RESEARCH 7844TURNERSALESMAN1500 30SALES 7521WARDSALESMAN1250175030SALES

39 Περιπτώσεις SQL JOINs – παραδείγματα σε mySQL CREATE TABLE DEPT(DEPTNO INT(2) NOT NULL, DNAME VARCHAR(14), LOC VARCHAR(14), PRIMARY KEY(DEPTNO)); CREATE TABLE EMP(EMPNO INT(4) NOT NULL, ENAME VARCHAR(10), JOB VARCHAR(25), HIREDATE DATE, MGR INT(4), SAL FLOAT(7,2), COMM FLOAT(7,2), DEPTNO INT(2), PRIMARY KEY(EMPNO), FOREIGN KEY(DEPTNO) REFERENCES DEPT(DEPTNO)); CREATE TABLE PROJ (projno INT(3) NOT NULL, pname VARCHAR(15), budget FLOAT(12,2), PRIMARY KEY(projno)); CREATE TABLE ASSIGN( EMPNO INT(4) NOT NULL, PROJNO INT(3) NOT NULL, PTIME INT(3), PRIMARY KEY(EMPNO,PROJNO), FOREIGN KEY(EMPNO) REFERENCES EMP(EMPNO), FOREIGN KEY(PROJNO) REFERENCES PROJ(PROJNO)); 38

40 INSERT INTO DEPT(DEPTNO, DNAME, LOC) VALUES (10, 'ACCOUNTING', 'NEW YORK'); INSERT INTO DEPT(DEPTNO, DNAME, LOC) VALUES (20, 'RESEARCH', 'DALLAS'); INSERT INTO DEPT(DEPTNO, DNAME, LOC) VALUES (30, 'SALES', 'CHICAGO'); INSERT INTO DEPT(DEPTNO, DNAME, LOC) VALUES (40, 'OPERATIONS', 'BOSTON'); INSERT INTO EMP VALUES (10, 'CODD', 'ANALYST', '1989/01/01', 15, 3000, NULL, 10); INSERT INTO EMP VALUES (15, 'ELMASRI', 'ANALYST', '1995/05/02', 15, 1200, 150, 10); INSERT INTO EMP VALUES (20, 'NAVATHE', 'SALESMAN', '1977/07/07', 20, 2000, NULL, 20); INSERT INTO EMP VALUES (30, 'DATE', 'PROGRAMMER', '2004/05/04', 15, 1800, 200, 10); INSERT INTO EMP VALUES (11, 'CODD', 'ANALYST', '1989/01/01', 15, 2900, NULL, 10); INSERT INTO EMP VALUES (12, 'CODD', 'PROGRAMMER', '1995/05/02', 15, 1200, 150, 10); INSERT INTO EMP VALUES (21, 'CODD', 'SALESMAN', '1977/07/07', 20, 2000, NULL, 10); INSERT INTO EMP VALUES (22, 'CODD', 'PROGRAMMER', '1995/05/02', 15, 1200, 150, 20); INSERT INTO EMP VALUES (23, 'CODD', 'SALESMAN', '1977/07/07', 20, 2000, NULL, 20); INSERT INTO EMP VALUES (77, 'BATES', 'SALESMAN', '1987/07/07', 20, 2000, NULL, NULL); 39

41 INSERT INTO proj(projno, pname, budget) VALUES(100, 'PAYROLL', 100000); INSERT INTO proj(projno, pname, budget) VALUES(200, 'PERSONNEL',200000 ); INSERT INTO proj(projno, pname, budget) VALUES(300, 'SALES', 150000); INSERT INTO assign(empno, projno, ptime) VALUES(10,100, 40); INSERT INTO assign(empno, projno, ptime) VALUES(10, 200, 60); INSERT INTO assign(empno, projno, ptime) VALUES(15, 100, 100); INSERT INTO assign(empno, projno, ptime) VALUES(20, 200, 100); INSERT INTO assign(empno, projno, ptime) VALUES(30, 100, 100); 40

42 SELECT EMPNO, ENAME, EMP.DEPTNO, DEPT.DNAME, SAL, COMM FROM emp INNER JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno ORDER BY ename; 41

43 SELECT empno, ename, dept.deptno FROM emp INNER JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno ORDER BY ename; SELECT empno, ename, dept.deptno FROM emp JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno ORDER BY ename; 42

44 SELECT EMPNO, ENAME, EMP.DEPTNO, DEPT.DNAME, SAL, COMM FROM emp INNER JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno ORDER BY ename; 43

45 SELECT empno, ename, dept.deptno FROM emp LEFT JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno ORDER BY ename; 44

46 SELECT empno, ename, dept.deptno FROM emp RIGHT JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno ORDER BY ename; 45

47 SELECT column_names FROM table1 FULL JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name; Δεν υποστηρίζεται στο προϊόν mySQL. 46

48 SELECT empno, ename, dept.deptno FROM emp LEFT JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno UNION SELECT empno, ename, dept.deptno FROM emp RIGHT JOIN dept ON emp.deptno=dept.deptno ORDER BY ename; 47

49 SELECT ASSIGN.EMPNO, ENAME, DNAME, ASSIGN.PROJNO, PTIME FROM DEPT INNER JOIN EMPON DEPT.DEPTNO=EMP.EMPNO JOIN ASSIGN ON EMP.EMPNO=ASSIGN.EMPNO JOIN PROJ ON ASSIGN.PROJNO=PROJ.PROJNO; 48

50 Oracle INNER JOIN (or simple join). Oracle LEFT OUTER JOIN (or LEFT JOIN). Oracle RIGHT OUTER JOIN (or RIGHT JOIN). Oracle FULL OUTER JOIN (or FULL JOIN). Oracle/PLSQL: Joins 49

51 Περιορισμοί - Constraints CREATE TABLE account(accno NUMBER NOT NULL, balance NUMBER, bname CHAR(20), type CHAR(1) CHECK (type=‘D’ OR type=‘C’); Εναλλακτικά ALTER TABLE account ADD CONSTRAINT type _constraint CHECK (type=‘D’ OR type=‘C’); ALTER TABLE account ADD CONSTRAINT PrimaryKey_constraint PRIMARY KY(accno)); ALTER TABLE account ADD (FOREIGN KEY(bname) REFERENCES bank(bname)); ALTER TABLE account MODIFY CONSTRAINT type_constraint CHECK (type=‘D’ OR type=‘C’ OR type=‘S’); ALTER TABLE account DROP CONSTRAINT type_constraint; 50

52 Μετάπτωση (ORACLE) Συνάρτηση DECODE SELECT dname, DECODE(dname, 'ACCOUNTING', 'ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ', 'RESEARCH', 'ΕΡΕΥΝΑ', 'SALES', 'ΠΩΛΗΣΕΙΣ', 'OPERATIONS', 'ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ', 'ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ' ) FROM Dept; 51

53 Μετάπτωση (ORACLE) Η συνάρτηση αυτή μπορεί να μας δώσει πολλές λύσεις και σε πολλά προβλήματα αναδιοργάνωσης της βάσης. Ακολουθεί παράδειγμα δημιουργίας νέου πίνακα και αυτόματη μεταγραφή των στοιχείων από τον παλιό. CREATE TABLE New_Dept (….); INSERT INTO New_Dept SELECT deptno, decode(dname....), loc FROM Dept; Διαφέρουν οι παρακάτω εντολές; Γιατί; select SUM(sal) / COUNT(sal) from Emp; select AVG(sal) from Emp; select SUM(sal) / COUNT(*) from Emp; 52

54 Τέλος Ενότητας Ερωτήσεις;

55 Σημειώματα

56 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Χ. Σκουρλάς 2014. Χ. Σκουρλάς. «Βάσεις Δεδομένων I (Θ). Ενότητα 9: Yλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων - Σύνθετες εντολές SQL». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

57 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

58 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

59 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

60 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων I (Θ) Ενότητα 9: Yλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων - Σύνθετες εντολές SQL Χ. Σκουρλάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google