Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Διακρατικά προγράμματα INTERREG 2014-2020 MED & BALKAN-MED’ 8 Οκτωβρίου 2015 | Αίθουσα Τελετών ‘Οδυσσέας Ελύτης’ | Πάτρα Transnational.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Διακρατικά προγράμματα INTERREG 2014-2020 MED & BALKAN-MED’ 8 Οκτωβρίου 2015 | Αίθουσα Τελετών ‘Οδυσσέας Ελύτης’ | Πάτρα Transnational."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Διακρατικά προγράμματα INTERREG 2014-2020 MED & BALKAN-MED’ 8 Οκτωβρίου 2015 | Αίθουσα Τελετών ‘Οδυσσέας Ελύτης’ | Πάτρα Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

2 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ The former Yugoslav Republic of Macedonia Programme background 2007-2013 South East Europe (SEE) 2014-2020 Adriatic-Ionian (EUSAIR) 2014-2020 Danube (EUSDR) 2014 –2020 Balkan – Mediterranean 0101 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

3 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» - BalkanMed Programme 0101 Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Εθνικούς Πόρους των Κρατών που συμμετέχουν Επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας Όλη η χώρα Επιλέξιμη περιοχή εκτός Ελλάδας Αλβανία Βουλγαρία Κύπρος πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας % συγχρηματοδότησης: 85% Π/Υ: 39.727.654,00 €

4 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Cooperation area ELIGIBLE COUNTRIES: 3 EU Member States: ‐Bulgaria (entire country) ‐Cyprus (entire country) ‐Greece (entire country) 2 IPA Partner States: ‐Albania (entire country) ‐Former Yugoslav Republic of Macedonia (entire country) 02 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

5 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» - BalkanMed Programme 0202 Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Εθνικούς Πόρους των Κρατών που συμμετέχουν Προϋπολογισμός & Ποσοστό συγχρηματοδότησης € 39.727.654,00 M (Κοινοτική & Εθνική συνδρομή) Κοινοτική συνδρομή: € 33.456.246,00 M εκ των οποίωνΣυνδρομή ΕΤΠΑ: € 28.330.108,00 M Συνδρομή ΜΠΣ ΙΙ: € 5.126.138,00 M ΕΕ ποσοστό συγχρηματοδότησης: 85% http://www.interreg.gr Γλώσσα Προγράμματος Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι τα Αγγλικά. Διαχειριστικές Δομές Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Θεσσαλονίκη. Κοινή Γραμματεία (ΚΓ): Θεσσαλονίκη. Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αθήνα. Αρχή Δευτεροβάθμιου Ελέγχου (ΑΔΕ): Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), Υπουργείο Οικονομικών, Αθήνα.

6 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ The BalkanMed Programme in a nutshell The overall objective of the BalkanMed Programme is to build on shared territorial assets and promote integrated territorial development and cooperation for a more competitive and sustainable Balkan-Mediterranean area. Programme budget and co-financing rate BalkanMed budget incl. national contribution: € 39.727.654,00 M Available EU funds: € 33.456.246,00 M out of whichAvailable ERDF funds: € 28.330.108,00 M Available IPA II funds: € 5.126.138,00 M EU co-financing rate: 85% (excl. Technical Assistance) No “Common POT” (ERDF + IPA II) Programme management structures MA, JS: located in Thessaloniki, Greece CA, AA: located in Athens, Greece Programme language The official language of the Programme is English. 03 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

7 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020» - BalkanMed Programme 0303 Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Εθνικούς Πόρους των Κρατών που συμμετέχουν ΕΣ1.1 - Ανταγωνιστικές περιοχές: τόνωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας μέσω διακρατικών διασυνδέσεων, συμπλεγμάτων και δικτύων ΕΣ1.2 – Καινοτόμες περιοχές: βελτίωση σε διακρατικό επίπεδο της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικό τομέα ΕΣ1.3 – Περιοχές με γνώση: επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ ΕΣ2.1 – Βιοποικιλότητα: προώθηση της οικολογικής συνοχής και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων ΕΣ2.2 – Βιώσιμες περιοχές: προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή ΕΣ2.3 – Ανάπτυξη θεσμικού περιβαλλοντικού πλαισίου: βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης σε διακρατικό επίπεδο ΑΠ1. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΑΠ2. Περιβάλλον Ο γενικός στόχος του ΔΠΣ Βαλκανική-Μεσόγειος είναι η προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής.

8 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ The budget < € 40 M 05 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

9 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Priority Axis 1: Entrepreneurship & Innovation Available ERDF budget: € 10.198.839,00 M Available IPA budget: € 1.845.410,00 M = 36% of ERDF and IPA budget Common Strategic Framework Thematic Objective 3: Enhancing the competitiveness of SMEs, the agricultural sector (for the EAFRD) & the fisheries & aquaculture sector (for the EMFF) Investment Priority 3a: Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators Investment Priority 3d: Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes Thematic Objective 10: Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning Investment Priority 10a: Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure 06 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

10 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Priority Axis 1: Entrepreneurship & Innovation Thematic keywords: territorial competitiveness; innovation capacity; skills’ development, economic growth. Types of beneficiaries (non-exhaustive list): Umbrella organisations of SMEs (such as chambers of commerce, of industry, economic chambers and other legal entities representing SMEs or SMEs professional networks in the programme area); Development and planning agencies; Local, regional and national authorities involved in business’ management; Technology transfer centres and universities; Innovation support networks; Non-governmental and Civil Society organisations. The Priority Axis 1 ‘Entrepreneurship & Innovation’ ensures an integrated, structured and inclusive approach (1) to effectively address territorial competitiveness and skills’ gap, (2) to overcome markets’ fragmentation and (3) to foster business environment that could further unleash untapped cooperation potential. 07 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

11 Priority Axis 2: Environment Available ERDF budget: € 16.148.162,00 M Available IPA budget: € 2.921.897,00 M = 57% of ERDF and IPA budget Common Strategic Framework Thematic Objective 6: Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency Investment Priority 6c: Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage Investment Priority 6f: Promoting innovative technologies to improve environmental protection and resource efficiency in the waste sector, water sector and with regard to soil, or to reduce air pollution Thematic Objective 11: Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration Investment Priority 11a: Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration 1 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

12 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Priority Axis 2: Environment Thematic keywords: biodiversity; sustainable development, inclusive growth, employment; ecosystem-based management. Types of beneficiaries (non-exhaustive list): Local, regional and national authorities; Environmental and development agencies; Protected/designated areas’ management organisations and bodies; Non- governmental and Civil Society organisations; Umbrella organisations of SMEs (such as chambers of commerce, of industry, economic chambers and other legal entities representing SMEs or SMEs professional networks in the programme area). The Priority Axis 2 ‘Environment’ ensures an integrated, holistic approach (1) to improve the environment, (2) to strengthen sustainable development and (3) to generate sustainable growth and sustainable employment that could set the basis for shared sustainable growth goals. 12 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

13 Coordination and Complementarity as success factors  Coordination with other Regional / Sectoral / National Operational Programmes,  Coordination with other ETC programmes (transnational and bilateral Programmes)  Coordination with other Union instruments Beyond ETC: Beyond ETC: integrate all EU, national, regional, local and private funds for common shared projects. Ensure no overlap and none function on a competitive basis. 0101 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

14 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Coordination and Complementarity as success factors Coordination with other ETC programmes:  Cross-border programmes Greece-Bulgaria Greece-Cyprus Greece-Albania Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia Bulgaria-The former Yugoslav Republic of Macedonia  Transnational programmes Adriatic-Ionian (EUSAIR); Danube (EUSDR); Black Sea (EUSBS); MED; MED ENI. EU 2020 11 Thematic ObjectivesCBCIPATNCP (main topic targeted) Greece- Bulgaria (CBC) Greece- Cyprus (CBC) Greece- Albania (IPA) Greece- The former Yugoslav Republic of Macedo nia (IPA) Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedo nia (IPA) MED (TNC) ENI MEDBLACK SEA ADRION (TNC) - EUSAIR DANUBE (TNC) - EUSDR Balkan- Mediterr anean (TNC) Smart Growth 1) RTD & innovation 2) ICT 3) SMEs competitiveness3a, 3d3d 3a, 3d Sustainable Growth 4) Low-carbon economy 5) Climate change 6) Environment & resource efficiency6c, 6f 6c 6c, 6f 7) Sustainable transport Inclusive Growth 8) Employment & mobility 9) Social inclusion 10) Education & training 10a 11) Institutional capacity 11 11a The eligibility area of the BalkanMed Programme completely encloses five (5) cross-border programmes. The eligibility area of the BalkanMed Programme partially overlaps with transnational programmes. 16 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

15 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Coordination and Complementarity as success factors Coordination with other Union instruments: H2020 COSME ERASMUS for all EaSI LIFE Creative Europe CEF EU 2020 11 Thematic Objectives (main topic targeted) H2020COSME ERASMUS for all EaSILIFE Creative Europe CEF Smart Growth 1) RTD & innovation 2) ICT 3) SMEs competitiveness Sustainable Growth 4) Low-carbon economy 5) Climate change 6) Environment & resource efficiency 7) Sustainable transport Inclusive Growth 8) Employment & mobility 9) Social inclusion 10) Education & training 11) Institutional capacity 18 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

16 Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ Road map 19 Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds

17 Thank you for your attention! Nikoletta TATARI Programme Officer tel: +30 2310 469625 fax: +30 2310 469602 - e-mail: ntatari@mou.gr ntatari@mou.gr Unit B1' - "Management - Monitoring of the Programmes implemented in the Balkan Peninsula - Black Sea and the Interregional Programmes" ZEDA Building, 65, Georgikis Scholis Av., GR-57001, Thessaloniki, Greece INTERREG website: http://www.interreg.gr Follow us on Twitter: http://twitter.com/etc_interreg Balkan-Mediterranean is co-financed by European Union and National Funds


Κατέβασμα ppt "‘ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Διακρατικά προγράμματα INTERREG 2014-2020 MED & BALKAN-MED’ 8 Οκτωβρίου 2015 | Αίθουσα Τελετών ‘Οδυσσέας Ελύτης’ | Πάτρα Transnational."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google