Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Μάθημα 3 ο Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 Ιστορία-Εκκλησιαστική Ιστορία- Χρονογραφία. Πρώιμη περίοδος Α΄μέρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Μάθημα 3 ο Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 Ιστορία-Εκκλησιαστική Ιστορία- Χρονογραφία. Πρώιμη περίοδος Α΄μέρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Μάθημα 3 ο Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 Ιστορία-Εκκλησιαστική Ιστορία- Χρονογραφία. Πρώιμη περίοδος Α΄μέρος

2 Ιστοριογραφία Γενική Διάκριση Ιστορία Χρονογραφία

3 Ιστοριογραφία Πρώιμη Περίοδος (4ος-6ος αι.) Α. ΙστορίαΒ. Χρονογραφία Εκκλησιαστική Κλασσικίζουσα

4 Εκκλησιαστική Ιστοριογραφία Ακμάζει στην Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας). Επανεμφανίζεται απροσδόκητα τον 14 ο αι. Ιστορία της Εκκλησίας από τους πρώτους αποστολικούς αιώνες μέχρι συνήθως τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ή μέχρι τη σύγχρονη με τον ιστορικό εποχή. Περιγραφή της οργάνωσης και της διοίκησης της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών ερίδων, των αιρέσεων και της θρησκευτικής πολιτικής των αυτοκρατόρων. Παρέμβλητες αφηγήσεις αξιοσημείωτων γεγονότων (φυσικές καταστροφές, πολιτικά και στρατιωτικά συμβάντα). Διαμορφώνεται και ακμάζει ως συγκεκριμένο γραμματει- ακό είδος της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου στο χώρο της ελληνόφωνης και συρόφωνης χριστιανικής Ανατολής.

5 Εκκλησιαστική Ιστοριογραφία Οι περισσότεροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ανήκουν στις ανώτερες εκκλησιαστικές τάξεις. Έχουν εντρυφήσει στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, των Νεοπλατωνικών και του Ωριγένη. Το ύφος, η γλώσσα και η ιστορική μέθοδος ακολουθούν την παράδοση της κλασικής ιστοριογραφίας. Σημασία στη χρονολόγηση και την τεκμηρίωση των γεγονότων, στην καθαρότητα του λόγου και τη σαφήνεια των νοημάτων.

6 Κύριοι Εκπρόσωποι Ευσέβιος Καισαρείας (4 ος αι.) Σωκράτης Σχολαστικός (α΄ μισό 5 ου αι.) Σωζομενός (5 ος αι.) Θεοδώρητος Κύρου (5 ος αι.) Ευάγριος Σχολαστικός (6 ος αι.) Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος (14 ος αι.)

7 Σωκράτους Σχολαστικού Εκκλησιαστική Ιστορία (έκδ. P. Maraval and P. Périchon, Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique I, Sources chrétiennes 477, Paris 2004) 1. Ε ὐ σέβιος ὁ Παμφίλου ἐ ν ὅ λοις δέκα βιβλίοις τ ὴ ν ἐ κκλησιαστικ ὴ ν ἱ στορίαν ἐ κθέμενος κατέπαυσεν ε ἰ ς το ὺ ς χρόνους το ῦ βασιλέως Κωνσταντίνου, ἐ ν ο ἷ ς κα ὶ ὁ παρ ὰ το ῦ Διοκλητιανο ῦ κατ ὰ Χριστιαν ῶ ν γενόμενος διωγμ ὸ ς ἀ πεπαύσατο. 2. Γράφων δ ὲ ὁ α ὐ τ ὸ ς ε ἰ ς τ ὸ ν βίον Κωνσταντίνου τ ῶ ν κατ’ Ἄ ρειον μερικ ῶ ς μνήμην πεποίηται, τ ῶ ν ἐ παίνων το ῦ βασιλέως κα ὶ τ ῆ ς πανηγυρικ ῆ ς ὑ ψηγορίας τ ῶ ν λόγων μ ᾶ λλον ὡ ς ἐ ν ἐ γκωμί ῳ φροντίσας ἤ περ το ῦ ἀ κριβ ῶ ς περιλαβε ῖ ν τ ὰ γενόμενα. 3. Ἡ με ῖ ς δ ὲ προθέμενοι συγγράψαι τ ὰ ἐ ξ ἐ κείνου μέχρι τ ῶ ν τ ῇ δε περ ὶ τ ὰ ς ἐ κκλησίας γενόμενα τ ῆ ς ὑ ποθέσεως τ ὴ ν ἀ ρχ ὴ ν ἐ ξ ὧ ν ἐ κε ῖ νος ἀ πέλιπεν ποιησόμεθα, ο ὐ φράσεως ὄ γκου φροντίζοντες, ἀ λλ’ ὅ σα ἢ ἐ γγράφως ε ὕ ρομεν ἢ παρ ὰ τ ῶ ν ἱ στορησάντων ἠ κούσαμεν διηγούμενοι.

8 Κλασσικίζουσες Ιστορίες Πρώιμη περίοδος Ευνάπιος, Ολυμπιόδωρος, Πρίσκος, Μάλχος ( 5 ος αι. αποσπάσματα) Ζώσιμος (μέσα 5 ου -αρχές 6 ου αι. Τελευταίος ειδωλολάτρης ιστορικός. Αντιχριστιανικό πνεύμα) Προκόπιος (6 ος αι. Έργα: Υπέρ των Πολέμων, Περί κτισμάτων, Ανέκδοτα)

9 ΖΩΣΙΜΟΣ, ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (F. Paschoud, Zosime. Histoire nouvelle, Ι, Les Belles Lettres, Paris 1971) (1.) Περιστάσης δ ὲ τ ῆ ς πάσης ε ἰ ς μόνον Κωνσταντ ῖ νον ἀ ρχ ῆ ς, ο ὐ κέτι λοιπ ὸ ν τ ὴ ν κατ ὰ φύσιν ἐ νο ῦ σαν α ὐ τ ῷ κακοήθειαν ἔ κρυπτεν, ἀ λλ ὰ ἐ νεδίδου τ ῷ κατ’ ἐ ξουσίαν ἅ παντα πράττειν· ἐ χρ ῆ το δ ὲ ἔ τι κα ὶ το ῖ ς πατρίοις ἱ ερο ῖ ς, ο ὐ τιμ ῆ ς ἕ νεκα μ ᾶ λλον ἢ χρείας· ᾗ κα ὶ μάντεσιν ἐ πείθετο, πεπειραμένος ὡ ς ἀ ληθ ῆ προε ῖ πον ἐ π ὶ π ᾶ σι το ῖ ς κατωρθω-μένοις α ὐ τ ῷ · ἐ πε ὶ δ’ ε ἰ ς τ ὴ ν Ῥ ώμην ἀ φίκετο μεστ ὸ ς πάσης ἀ λαζονείας, ἀ φ’ ἑ στίας ᾠ ήθη δε ῖ ν ἄ ρξασθαι τ ῆ ς ἀ σεβείας.

10 ΖΩΣΙΜΟΣ, συνέχεια (2.) Κρίσπον γ ὰ ρ πα ῖ δα τ ῆ ς το ῦ Καίσαρος, ὡ ς ε ἴ ρηταί μοι πρότερον, ἀ ξιωθέντα τιμ ῆ ς, ε ἰ ς ὑ ποψίαν ἐ λθόντα το ῦ Φαύστ ῃ τ ῇ μητρυι ᾷ συνε ῖ ναι, το ῦ τ ῆ ς φύσεως θεσμο ῦ μηδένα λόγον ποιησάμενος ἀ νε ῖ λεν· τ ῆ ς δ ὲ Κωνσταντίνου μητρ ὸ ς Ἑ λένης ἐ π ὶ τ ῷ τηλικούτ ῳ πάθει δυσχεραινούσης κα ὶ ἀ σχέτως τ ὴ ν ἀ ναίρεσιν το ῦ νέου φερούσης, παραμυθούμενος ὥ σπερ α ὐ τ ὴ ν ὁ Κωνσταντ ῖ νος κακ ῷ τ ὸ κακ ὸ ν ἰ άσατο μείζονι· βαλανε ῖ ον γ ὰ ρ ὑ π ὲ ρ τ ὸ μέτρον ἐ κπυρωθ ῆ ναι κελεύσας κα ὶ τούτ ῳ τ ὴ ν Φα ῦ σταν ἐ ναποθέμενος ἐ ξήγαγεν νεκρ ὰ ν γενομένην.

11 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (έκδ. G. Wirth (post J. Haury), Procopii Caesariensis opera omnia, 1, Teubner, Leipzig 1962) Προκόπιος Καισαρε ὺ ς το ὺ ς πολέμους ξυνέγραψεν, ο ὓ ς Ἰ ουστινιαν ὸ ς ὁ Ῥ ωμαίων βασιλε ὺ ς πρ ὸ ς βαρβάρους διήνεγκε τούς τε ἑῴ ους κα ὶ ἑ σπερίους, ὥ ς πη α ὐ τ ῶ ν ἑ κάστ ῳ ξυνηνέχθη γενέσθαι, ὡ ς μ ὴ ἔ ργα ὑ περμεγέθη ὁ μέγας α ἰὼ ν λόγου ἔ ρημα χειρωσάμενος τ ῇ τε λήθ ῃ α ὐ τ ὰ καταπρόηται κα ὶ παντάπασιν ἐ ξίτηλα θ ῆ ται, ὧ νπερ τ ὴ ν μνήμην α ὐ τ ὸ ς ᾤ ετο μέγα τι ἔ σεσθαι κα ὶ ξυνο ῖ σον ἐ ς τ ὰ μάλιστα το ῖ ς τε ν ῦ ν ο ὖ σι κα ὶ το ῖ ς ἐ ς τ ὸ ἔ πειτα γενησομένοις, ε ἴ ποτε κα ὶ α ὖ θις ὁ χρόνος ἐ ς ὁ μοίαν τιν ὰ το ὺ ς ἀ νθρώπους ἀ νάγκην διάθοιτο.

12 Προκόπιος συνέχεια (2.) το ῖ ς τε γ ὰ ρ πολεμησείουσι κα ὶ ἄ λλως ἀ γωνιου-μένοις ὄ νησίν τινα ἐ κπορίζεσθαι ο ἵ α τέ ἐ στιν ἡ τ ῆ ς ἐ μφερο ῦ ς ἱ στορίας ἐ πίδειξις, ἀ ποκαλύπτουσα μ ὲ ν ὅ ποι ποτ ὲ το ῖ ς προγεγενημένοις τ ὰ τ ῆ ς ὁ μοίας ἀ γωνίας ἐ χώρησεν, α ἰ νισσομένη δ ὲ ὁ ποίαν τιν ὰ τελευτ ὴ ν το ῖ ς γε ὡ ς ἄ ριστα (3.) βουλευομένοις τ ὰ παρόντα, ὡ ς τ ὸ ε ἰ κ ὸ ς, ἕ ξει. καί ο ἱ α ὐ τ ῷ ξυνηπίστατο πάντων μάλιστα δυνατ ὸ ς ὢ ν τάδε ξυγγράψαι κατ’ ἄ λλο μ ὲ ν ο ὐ δ ὲ ν, ὅ τι δ ὲ α ὐ τ ῷ ξυμβούλ ῳ ᾑ ρημέν ῳ Βελισαρί ῳ τ ῷ στρατηγ ῷ σχεδόν τι ἅ πασι παραγενέσθαι το ῖ ς πεπραγμένοις ξυνέπεσε.

13 Ιστορία-Χρονογραφία Πρώιμη Περίοδος (4 ος -6 ος αι.) Χρήσιμο εγχειρίδιο Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, Α΄ (4 ος -7 ος αι.), Αθήνα 1997


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Μάθημα 3 ο Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 Ιστορία-Εκκλησιαστική Ιστορία- Χρονογραφία. Πρώιμη περίοδος Α΄μέρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google