Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Learning To Use New Testament Greek Lesson X. Revelation 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Learning To Use New Testament Greek Lesson X. Revelation 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Learning To Use New Testament Greek Lesson X

2 Revelation 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται,

3 Revelation 21:4 καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

4 II Peter 2:18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,

5 Matthew 25:33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.

6 Matthew 19:23-24 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

7 Matthew 19:27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν

8 a[ggeloV, oJ angel, messenger

9 ajgro;V, oJ field agrarian

10 ajdelfo’V, oJ brother, fellow believer Philadelphia

11 aJmartwlo;V, oJ sinner hamartiology – study of sin

12 ajnqrwpoV, oJ man, person anthropology

13 ajpo;stoloV, oJ apostle, messenger

14 dia;konoV, oJ minister deacon

15 dou:loV, oJ servant, slave

16 qa;natoV, oJ death thanatology – study of death

17 qe;oV, oJ God, god theology

18 jIhsou:V, oJ Jesus

19 ko;smoV, oJ world cosmic

20 ku;rioV, oJ lord, master

21 li;qoV, oJ stone lithography

22 lo;goV, oJ word, message logical

23 no;moV, oJ law

24 oi\koV, oJ house, household economy

25 o[cloV, oJ crowd ochlocracy (mob rule)

26 uiJoV, oJ son

27 Cristo;V, oJ Christ

28 dw:ron, to; gift donate

29 e[rgon, to; work erg = unit of work ergonomic

30 eujalle’lion, to; gospel evangelical

31 iJero’n, to; temple hierarchy

32 teknon, to; child

33 e[rhmoV, hJ wilderness, desert hermit

34 oJdoV, hJ road, way odometer

35 ginw;skw I know Gnostic

36 lamba;nw I take, I receive

37 le;gw I say, I speak legend

38 fe;rw I bring, I bear Christopher – bearer of Christ

39 ajlla; but

40 de; now, but

41 kai and, also, even

42 kai………... kai both … and

43 Nouns (of the 2 nd declension) names person, place, thing, quality or idea John 1 “12 But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name: 13 who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.” –blood is a noun –Greek aimatwn (Plural genitive noun) English – mass noun (e.g. sugar) Literally “bloods” –Indicates family lineage

44 Distinctive Features Of A Noun Case –Nominative, Genitive, Dative, Accusative, **Vocative** Gender –Masculine, Feminine, neuter Number –Singular, plural In Greek: Declensions –1 st, 2 nd, 3 rd (Refers to a group)

45 Case Has to do with the function of the noun as it relates to the verb or to other parts of a sentence ( Essentials Of New Testament Greek by Ray Summers ) –Paul sent the churches a letter. –The churched sent Paul a letter. English – subject + verb + IO + DO Greek – word order not as critical to determine the subject of the sentence. –will be known by its ending

46 Examples 1.Men see apostles. 1.blepou;si a[nqrwpoi ajpo;stolouV. 2.The wisdom of men. 2. ejdw:ken a[nqrwpoiV doma;ta. 3.He gave gifts to men. 3. hJ sofi;a a[nqrwpwv. 4.Apostles see men. 4. a[nqrwpous blepou;si ajpo;stoloi.

47 Nominative Case Indicates subject of the sentence. Naming case E.g. John saw Jesus coming to him. oV, oi

48 Genitive Case The case which describes. It specifies or qualifies. Often thought of as the case of possession. Often translated with use of word “of”. E.g. The disciples of John fasted.

49 Dative Case Case which points out the person to, or for, whom something is done. Most often associated with the indirect object. Often translated with word “to” or “for”. E.g. Jesus was speaking words of truth to the crowd.

50 Accusative Case “Receives” the action of the verb or that which is directly affected by the action of the verb. Known as the direct object. Relative to the verb, it answers the question “what?” E.g. Jesus was speaking words of truth to the crowd.

51 Vocative Case Not widely used The case of direct address E.g. Lord have mercy on us.

52 Gender Method of classification. Types: Masculine, Feminine, Neuter English – Nouns classified on basis of natural gender. Greek – generally follows natural gender w/ living things. Things, qualities, ideas are not necessarily neuter Recognizing gender is important.

53 Endings for Nouns of 2 nd Declension Masculine & Feminine Neuter SingularPluralSingularPlural Nom oVoiona Gen ouwnouwvn Dat w/oiVw/oiV Acc onouVona Voc eoiona

54 Articles a, an, the noun marker or determiner an adjective “the” is definite – points to a specific thing “a” or “an” is indefinite – general information Greek has no indefinite article

55 Articles anqrwpoV blepei apostolon. A man sees an apostle. oJ anqrwpos blepei ton apostolon. The man sees the apostle.


Κατέβασμα ppt "Learning To Use New Testament Greek Lesson X. Revelation 21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google