Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας In this section you will explore the functions of management and management skills learn vocabulary connected with meetings use language expressions to participate in meetings learn verbs followed by prepositions 4

5 Management 5

6 Management Functions Management is the process of coordinating the resources (material, human, and financial) of an organization to accomplish selected aims. The planning function includes defining an organization’s goals, setting up a strategy to achieve these goals, and developing plans to coordinate activities. After goal setting and planning, the second function of management is organizing, that is, the grouping of resources and activities to accomplish an organization’s objectives in an efficient and effective manner. The leading and motivating functions are concerned with the human resources within the organization. The former is the process of influencing people to work toward a common goal and the latter is the process of providing reasons for people to work in the best interests of the organization. The final function of management is controlling. Controlling is the process of evaluating and regulating activities to ensure that goals are achieved. 6

7 Management Functions Glossary coordinate: to organize (diverse elements) in a harmonious operation/ συντονίζω accomplish: manage to do; achieve; complete /φέρω εις πέρας, πραγματοποιώ goal setting: the process of developing and committing an organization to a set of goals/ θέσπιση στόχων strategy: set of plans that guide the policies and decisions of a business/ στρατηγική plan: an outline of actions by which a business intends to accomplish its goals/ σχέδιο δράσης objective: a specific statement of what a business intends to accomplish/ επιχειρηματικός στόχος efficient: performing in the best possible manner with the least waste of time and effort/ αποδοτικός effective: productive of or capable of producing a result/ αποτελεσματικος interests: benefit /συμφέροντα evaluate: judge or determine the significance, worth, or quality of; assess/αξιολογώ regulate: control or direct by a rule, principle, method, etc./ρυθμίζω 7

8 Management Skills Effective managers are those who possess certain skills and are able to use these skills in a number of managerial roles. First-line managers-and to a lesser extent, middle managers- need the technical skills relevant to the activities they manage, in order to provide guidance and direction to subordinates. Conceptual skills allow the manager to see the “big picture” and to understand how the various parts of an organization or an idea can fit together. Managers must possess interpersonal skills; in other words, to have the ability to deal effectively with other people. Analytic skills come into play with diagnostic skills. Diagnostic skills refer to a manager’s ability to assess a situation and identify the causes of a problem while analytic skills provide a manager with the ability to do it successfully. 8

9 Management Skills Glossary skill: the ability, coming from one's knowledge, practice, aptitude, etc., to do something well/ δεξιότητα possess: own; have as a quality or characteristic; have knowledge of/ κατέχω, έχω guidance: instruction or direction/ καθοδήγηση subordinate: under the authority of a superior/ υφιστάμενος conceptual: concerned with concepts of some field; abstract / με οξεία αντίληψη, γόνιμο νού assess: estimate or judge the value, character, etc., of; evaluate/αξιολογώ identify: to recognize as being a particular thing/ αναγνωρίζω, προσδιορίζω 9

10 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google