Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνδρομα εγκεφαλικού στελέχους. ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Α. Μεσεγκέφαλος ΕπωνυμίαΕντόπισηΠροσβαλλόμενα κρανιακά νεύρα, πυρήνες και οδοί ΣημειολογίαΣύνήθες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνδρομα εγκεφαλικού στελέχους. ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Α. Μεσεγκέφαλος ΕπωνυμίαΕντόπισηΠροσβαλλόμενα κρανιακά νεύρα, πυρήνες και οδοί ΣημειολογίαΣύνήθες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνδρομα εγκεφαλικού στελέχους

2 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Α. Μεσεγκέφαλος ΕπωνυμίαΕντόπισηΠροσβαλλόμενα κρανιακά νεύρα, πυρήνες και οδοί ΣημειολογίαΣύνήθες αίτιο WeberΒάση του μεσ- εγκεφάλου ΙΙΙ νεύρο και φλοιονωτιαία οδός Παράλυση του κοινού κινητικού με αντίπλευρη ημιπληγία Ισχαιμικό ΑΕΕ, όγκος, ανεύρυσμα ClaudeΚαλύπτρα του μεσεγκεφάλου ΙΙΙ νεύρο, ερυθρός πυρήνας και χιασμός άνω παρεγκεφαλιδικών σκελών Παράλυση του κοινού κινητικού με αντίπλευρη παρεγκεφαλιδική αταξία και τρόμο Ισχαιμικό ΑΕΕ, όγκος, ανεύρυσμα BenediktΚαλύπτρα του μεσεγκεφάλου ΙΙΙ νεύρο, ερυθρός πυρήνας, φλοιο- νωτιαία οδός και χιασμός άνω παρεγκεφαλιδικών σκελών Παράλυση του κοινού κινητικού με αντίπλευρη παρεγκεφαλιδική αταξία, τρόμο και ημιπάρεση Ισχαιμικό ΑΕΕ, αιμορραγία, φυμάτωμα, όγκος NothnagelΤετραδυμική περιοχή ΙΙΙ νεύρο (ενίοτε άμφω) και άνω παρεγκεφαλιδικά σκέλη Παραλύσεις οφθαλμών και βλέμματος, παρεγκεφαλιδική αταξία Όγκος ParinaudΡαχιαίος μεσεγκέφαλος Υπερπυρηνικοί μηχανισμοί άνω στροφής βλεμματος και άλλες δομές στην φαιά ουσία περί τον υδραγωγό Παράλυση άνω στροφής βλεμματος και προσαρμογής, μη αντιδρώσες κόρες Πινεάλωμα, υδροκέφαλος, άλλες βλάβες στον ραχιαίο μεσεγκέφαλο

3 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Β Γέφυρα Επωνυμία ΕντόπισηΠροσβαλλόμενα κρανιακά νεύρα, πυρήνες και οδοί ΣημειολογίαΣύνήθες αίτιο Millard-GublerΒάση γέφυραςVII συχνά και VI νεύρα, φλοιονωτιαία οδός Παράλυση προσώπου και απαγωγού νεύρου με αντίπλευρη ημιπληγία Ισχαιμικό ΑΕΕ, όγκος Raymond- Cestan Καλύπτρα της ανώτερης γέφυρας VI νεύρο, φλοιο- γεφυρική και νωτιοθαλαμική οδοί Παράλυση βλέμματος προς την πλευρά της βλάβης με αντίπλευρη ημιυπαισθησία και αταξία Ισχαιμικό ΑΕΕ, όγκος FovilleΚαλύπτρα της κατώτερης γέφυρας VII και VI νεύρα, φλοιονωτιαία οδός Παράλυση βλέμματος και προσώπου προς την πλευρά της βλάβης με αντίπλευρη ημιπάρεση Ισχαιμικό ΑΕΕ, όγκος

4 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Γ. Προμήκης Επωνυμία ΕντόπισηΠροσβαλλόμενα κρανιακά νεύρα, πυρήνες και οδοί ΣημειολογίαΣύνήθες αίτιο AvellisΚαλύπτρα του προμήκους Χ νεύρο, νωτιοθαλαμική οδός · ενίοτε κατιούσα συμπαθητική οδός Παράλυση της μαλθακής υπερώας και των φωνητικών χορδών, σύνδρομο Horner με αντίπλευρη ημιαναισθησία Ισχαιμικό ΑΕΕ, όγκος JacksonΚαλύπτρα του προμήκους Χ και ΧΙΙ νεύρα, φλοιονωτιαία οδός Το σύνδρομο Avellis με επί πλέον ομόπλευρη παράλυση της γλώσσας Ισχαιμικό ΑΕΕ, όγκος WallenbergΠλάγια καλύπ-τρα του προμή-κους Νωτιαία δεσμίς του V, ΙΧ, Χ και ΧΙ νεύρα, νωτιοθαλαμική οδός, κατιούσα συμπαθητική οδός νωτιοπαρεγκεφαλιδι κή και ελαιοπαρεγκεφαλιδι κή οδοί Ομόπλευρη παράλυση του τριδύμου, γλωσσοφαρυγγικού, πνευμονογαστρικού και παραπληρωματικού, σύνδρομο Horner και παρεγκεφαλιδική αταξία αντίπλευρη απώλεια αίσθησης θερμοκρασίας και πόνου Απόφραξη της σπονδυλικής ή της οπισθίας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας

5 Αδρή ανατομία του στελέχους

6

7

8

9

10 Η τοπογραφική οργάνωση των κατιουσών φλοιονωτιαίων και φλοιοστελεχιακών κινητικών οδών

11 Lateral and anterior corticospinal tracts (red), which are the principal descenting motor pathways concerned with skilled, voluntary motor activity. Letters and numbers indicate corresponding segments of the spinal cord.

12

13 Corticospinal pathways. Detailed view of decussation in the medullary pyramid

14 Corticobulbar pathways in the brainstem. Fibers of this upper motor neuron pathway to the motor cranial nerve nuclei arise in the cerebral cortex, pass caudally in the internal capsule, the crus cerebri, and the ventral portion of the pons, and are distributed largely to neurons in the reticular formation bilaterally. Reticular neurons conveying the impulses to the motor cranial nerve correspond to the intercalated on internuncial neurons found at spinal levels. In human and nonhuman primates, this indirect system is paralleled by direct corticobulber fibers distributed to the motor nuclei of the trigeminal, facial and hypoglossal nerves.

15

16 Η τοπογραφική οργάνωση των ανιουσών αισθητικών οδών

17 Formation and course of the posterior white columns in the spinal cord and the medial lemniscus in the brainstem. The osterior white columns are formed from uncrossed ascending branches of spinal ganglion cells. Fibers forming the medial lemniscus arise from cells of the nuclei gracillis and cuneatus, cross in the lower medulla, and ascend to the thalamus. Impulses mediated by this pathway largely concern discriminating tactile sense (touch and pressure) and kinesthetic sense (position and movement). Different receptors shown at various spinal levels on the left generate impulses conveyed centrally by this system. Spinal ganglia and afferent fibers entering the spinal cord ot different levels (red, sacral; blue, lumbar; green, thoracic; black, cervical) are color coded. Letters and numbers indicate segmental levels of the spinal cord.

18 Lateral spinothalamic tract (red). The cells of origin of the lateral spinothalamic tract appear to be largely in laminae I, IV, and V of Rexed. Fibers of this tract usually cross to the opposite side within one segment in the anterior white comissure. The lateral spinothalamic tract has a more complex termination in the thalamus than indicated here, conveys impulses associated with pain and thermal sense and has a somatotopic lamination. Letters and numbers indicate segmental spinal levels.

19

20 Οι πυρήνες της IIIης – ΧΙΙης συζυγίας στο στέλεχος

21 Intramedullary course of the cranial nerves in a midsagittal view. The brainstem is represented as a hollow shell except for cranial nerve components. General somatic (GSE) and special visceral (SVE) efferent components of cranial nerves innervating striated muscles are shown in red. General visceral efferent (GVE) componets of cranial nerves III, VII, IX and X, representing preganglionic parasympathetic fibers, are shown in yellow. General somatic (GSA), general visceral (GVA) and special visceral (SVA) afferent components of the cranial nerves are in blue.

22

23 Οι οφθαλμοκινητικοί πυρήνες και η οργάνωση του βλέμματος

24 Localization of the extraocular muscles within the oculomotor nuclear complex, based upon studies in the rhesus monkey. Cell columns composing the complex are shown in lateral, dorsal and transverse views through various levels. The visceral motor (parasympathetic) cell columns are shown in black. The ventral nucleus (blue) innervates the medial rectus muscle, while the dorsal nucleus (red) innervates the inferior rectus muscle. The intermediate cell column (yellow) innervates the inferior oblique muscle, while the cell column (white) medial to the dorsal and intermediate cell columns innervates the superior rectus muscle. The caudal central nucleus (lined) supplies fibers to the levator palpebrae superioris. Fibers innervating the medial rectus, inferior rectus and inferior oblique muscles are uncrossed. Fibers supplying the levator palpebrae muscle are both crossed and uncrossed, while those to the superior rectus muscle are crossed. The drawing in the upper right shows the positions of the exrtaocular muscles in relation to the globe and the bony orbit.

25 Lesions affecting conjugate horizontal gaze. The lesion at A (red), involving the right abducens nerve as it leaves the brainstem, produces a paralysis of the right lateral rectus muscle. In the eyes at A, the patient is attempting to gaze to the right. The right eye is somewhat adducted and the left eye is fully adducted. This patient would experience diplopia on attempted right lateral gaze. The lesion in the abducens nucleus (B (red)) would destroy lower motor neurons and abducens internuclear neurons whose axons enter the opposite MLF and ascend to the ventral nucleus (which innervates the medial rectus muscle) of the occulomotor complex. A patient with such a lesion would have a right lateral gaze paralysis anf both eyes would be forcefully directed to the left of gaze. A unilateral lesion (red) in the right MLF (blue) at C would interrupt axons of abducens internuclear neurons arising from the left abducens nucleus. This lesion would produce dissociated horizontal eye movements. On attempted gaze to the left, there would be a paresis of the right ocular adduction © and monocular horizontal nystagmus in the left abducting eye, indicated by arrows.

26

27

28 The different mechanisms underlying third and sixth nerve palsies in patients with raised intracranial pressure

29 Ο πυρήνας της κατιούσης δεσμίδος του τριδύμου

30 Topographic arrangement of fibers in the spinal trigeminal tract. Fibers with cell bodies in the trigeminal ganglion enter the upper pons and descend caudally as far as C2. Throughout the length of the tract, mandibular fibers are most dorsal and those of the ophthalmic division are most ventral. Fibers leave the spinal trigeminal tract to synapse upon cells in the spinal trigeminal nucleus.

31

32 Ο πυρήνας και η διαδρομή του προσωπικού νεύρου

33

34 Αιθουσαίο νεύρο, νυσταγμός, ψυχρός – θερμός διακλυσμός

35

36

37 Η αγγείωση του στελέχους

38

39

40 Σημειολογία ισχαιμικών ΑΕΕ του στελέχους με βάση την εντόπιση της βλάβης

41

42 Ι. Μέσο (έσω) προμηκικό σύνδρομο ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης Παράλυση και ατροφία της μισής γλώσσαςΕξερχόμενες ίνες του υπογλωσσίου (ΧΙΙ) νεύρου β) Αντίπλευρα της βλάβης Παράλυση του άνω και κάτω άκρου χωρίς συμμετοχή του προσώπου Πυραμιδική οδός Διαταραχή αφής και ιδιοδεκτικής αισθητικότητας στο ήμισυ του σώματος χωρίς συμμετοχή του προσώπου Έσω λημνίσκος Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη έσω κλάδων της μιας σπονδυλικής αρτηρίας ή σπανιώτερα αυτής καθ’ εαυτήν της σπονδυλικής αρτηρίας ή και της βασικής αρτηρίας.

43 ΙΙ. Πλάγιο (έξω) προμηκικό σύνδρομο (συν. Wallenberg) ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης 1.Πόνος, αιμωδία, υπαισθησία στο ήμισυ του προσώπου Κατιόντες δεσμίδα και πυρήνας του τριδύμου (V) νεύρου 1.Αταξία άκρων, πτώση προς την πλευρά της βλάβης Μη πλήρως τεκμηριωμένοι: κάτω παρε- γκεφαλιδικά σκέλη, παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο, ελαιοπαρεγκεφαλιδικές ίνες, νωτιοπαρεγκεφαλιδική οδός 1.Νυσταγμός, διπλωπία, ταλαντοψίαΑιθουσαίοι πυρήνες και συνδέσεις τους 1.Ίλιγγος, ναυτία, έμετοςΑιθουσαίοι πυρήνες και συνδέσεις τους 1.Σύνδρομο Horner (μύσις, μικρή πτώση βλεφάρου, υποϊδρωσία) Κατιούσα συμπαθητική οδός 1.Δυσκαταποσία, παράλυση φωνητικής χορδής, βράγχος φωνής, ελάττωση φαρρυγικών αντανακλαστικών Εξερχόμενες ίνες του γλωσσοφαρυγγι-κού (ΙΧ) και πνευμονογαστρικού (Χ) νεύρων 1.Απώλεια γεύσης (σπάνια)Πυρήνας της μονήρους δεσμίδος 1.Αιμωδία του άνω άκρου, κορμού ή κάτω άκρου (σπάνια) Σφηνοειδής και ισχνός πυρήνες 1.ΛόξυγγαςΆγνωστοι β) Αντίπλευρα της βλάβης Προσβολή της επιπολής αισθητικότη-τας (άλγος, θερμοκρασία) στο ήμισυ του σώματος, ενίοτε και στο πρόσωπο Νωτιοθαλαμική οδός, ενίοτε και τριδυ- μοθαλαμική οδός Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη της μιας σπονδυλικής αρτηρίας, ή των πλάγιων προμηκικών κλάδων της, ή της οπίσθιας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας (PICA).

44

45 Ι. Μέσο (έσω), κατώτερο γεφυρικό σύνδρομο ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης Παράλυση του συζυγούς βλέμματος προς αυτήν την πλευρά (διατήρηση σύγκλισης) Γεφυρικό κέντρο συζυγών οριζοντίων κινήσεων οφθαλμών (PPRF) ΝυσταγμόςΑιθουσαίοι πυρήνες και συνδέσεις τους Αταξία των άκρων και βάδισηςΜέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος (;) Διπλωπία στην πλάγια βλεμματική θέσηΑπαγωγός πυρήνας ή νεύρο (VI) β) Αντίπλευρα της βλάβης Παράλυση προσώπου και άκρωνΦλοιογεφυρική και φλοιονωτιαία (πυραμιδική) οδός Προσβολή αφής και ιδιοδεκτικής αισθητικότητας στο ήμισυ του σώματος Έσω λημνίσκος Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη κατώτερου παράμεσου κλάδου της βασικής αρτηρίας.

46 ΙΙ. Πλάγιο (έξω), κατώτερο γεφυρικό σύνδρομο ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης Οριζόντιος και κάθετος νυσταγμός, ταλαντοψία, ίλιγγος, ναυτία, έμετος Αιθουσαίο νεύρο ή πυρήνας (VIII) Παράλυση προσώπουΠροσωπικό νεύρο ή πυρήνας (VII) Παράλυση του συζυγούς βλέμματος προς αυτήν την πλευρά Γεφυρικό κέντρο συζυγών οριζοντίων κινήσεων οφθαλμών (PPRF) Κώφωση, εμβοέςΑκουστικό νεύρο (VIII) ή κοχλιακός πυρήνας ΑταξίαΜέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος και πα- ρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο Διαταραχή αίσθησης στο πρόσωποΚύριος αισθητικός πυρήνας και κατιού-σα δεσμίδα του τριδύμου (V) Σύνδρομο HornerΚατιούσα συμπαθητική οδός β) Αντίπλευρα της βλάβης Προσβολή της επιπολής αισθητικότη-τας (άλγος, θερμοκρασία) στο ήμισυ του σώματος, ενίοτε και στο πρόσωπο Νωτιοθαλαμική οδός, ενίοτε και τριδυ- μοθαλαμική οδός Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη της πρόσθιας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας ή βραχέος περιμετρικού κλάδου της βασικής αρτηρίας.

47

48 Ι. Μέσο (έσω), μεσογεφυρικό σύνδρομο ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης Αταξία των άκρων και βάδισηςΜέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος (;) β) Αντίπλευρα της βλάβης Παράλυση προσώπου και άκρωνΦλοιογεφυρική και φλοιονωτιαία (πυραμιδική) οδός Απόκλιση των οφθαλμών Ποικίλη προσβολή αφής και ιδιοδεκτικής αισθητικότητας εφ’ όσον η βλάβη επεκτείνεται προς τα πίσω. Συνήθως το σύνδρομο είναι αμιγώς κινητικό. Έσω λημνίσκος Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη παράμεσου κλάδου της βασικής αρτηρίας στην μεσότητά της.

49 ΙΙ. Πλάγιο (έξω), μεσογεφυρικό σύνδρομο ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης Αταξία άκρωνΜέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος Παράλυση μυών μάσησηςΚινητικές ίνες ή κινητικός πυρήνας του τριδύμου (V) Διαταραχή αίσθησης στο πρόσωποΚύριος αισθητικός πυρήνας του τριδύμου (V) Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη βραχέος περιμετρικού κλάδου της βασικής αρτηρίας.

50

51 Ι. Μέσο (έσω), ανώτερο γεφυρικό σύνδρομο ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης Παρεγκεφαλιδική αταξίαΑνώτερο ή / και μέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος Διαπυρηνική οφθαλμοπληγίαΈσω επιμήκης δεσμίδα (MLF) Ρυθμικός μυόκλονος υπερώας, φάρυγγος, φωνητικών χορδών, αναπνευστικών οργάνων, προσώπου, οφθαλμών Κεντρική δεσμίδα της καλύπτρας β) Αντίπλευρα της βλάβης Παράλυση προσώπου και άκρωνΦλοιογεφυρική και φλοιονωτιαία (πυραμιδική) οδός Σπάνια προσβολή αφής και ιδιοδεκτι-κής αισθητικότητας στο ήμισυ του σώματος Έσω λημνίσκος Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη παράμεσου κλάδου της ανώτερης βασικής αρτηρίας

52 ΙΙ. Πλάγιο (έξω), ανώτερο γεφυρικό σύνδρομο ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ Η ΟΔΟΙ α) Ομόπλευρα της βλάβης Αταξία άκρων και κορμού, πτώση προς την πλευρά της βλάβης Μέσο και άνω παρεγκεφαλιδικά σκέλη, άνω επιφάνεια παρεγκεφαλίδος, οδοντωτός πυρήνας Ζάλη, ναυτία, έμετοςΑιθουσαίοι πυρήνες Οριζόντιος νυσταγμόςΑιθουσαίοι πυρήνες Πάρεση του συζυγούς βλέμματοςΆγνωστοι Απώλεια οπτοκινητικού νυσταγμούΆγνωστοι Λοξή απόκλιση βολβούΆγνωστοι Σύνδρομο HornerΚατιούσες συμπαθητικές ίνες β) Αντίπλευρα της βλάβης Προσβολή επιπολής αισθητικότητας σε πρόσωπο, κορμό και άκρα Νωτιοθαλαμική οδός Προσβολή αφής και εν τω βάθει αι- σθητικότητας, περισσότερο στο κάτω άκρο (μη επικαλύπτουσα συνήθως την προσβολή της επιπολής) Πλάγια μοίρα του έσω λημνίσκου Επί αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από απόφραξη της άνω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας

53 Δ.Δ. ενός στελεχιαίου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου από ένα ημισφαιρικό 1α. Απόκλιση οφθαλμών σύστοιχα προς την ημιπάρεση > στέλεχος (γέφυρα) 1β. Απόκλιση οφθαλμών αντίπλευρα από την ημιπάρεση > ημισφαίριο 2α. Χιαστή προσβολή επιπολής αισθητικότητας (πρόσωπο / άκρα, κορμός) > στέλεχος (γέφυρα, προμήκης) 2β. Καθολικά ομόπλευρη προσβολή επιπολής αισθητικότητας > ημισφαίριο ή και μεσεγκέφαλος 3α. Καθ’ υπεροχήν προσβολή “πρωτογενούς” επιπολής αισθητικότητας > στέλεχος 3β. Καθ’ υπεροχήν προσβολή θέσης μελών στο χώρο, εντόπισης ερεθίσματος, διάκρισης δύο ερεθισμάτων > ημισφαίριο 4α. Αμφοτερόπλευρη κινητική ή και αισθητική προσβολή > στέλεχος 4β. Αλληλεπικάλυψη κινητικής και αισθητικής προσβολής > ημισφαίριο 5. Περιστροφικός ίλιγγος, διπλωπία, διαπυρηνική οφθαλμοπληγία, παρεγκεφαλιδική αταξία, σύνδρομο Horner, κώφωση > στέλεχος

54 Απεικόνιση ισχαιμικών και άλλων βλαβών του στελέχους

55 Πλάγιο προμηκικό έμφρακτο (σ. Wallenberg)

56 Υποξύ, παράμεσο γεφυρικό ισχαιμικό έμφρακτο

57 Οξύ και χρόνιο ισχαιμικό έμφρακτο γέφυρας

58

59 Πλάγιο ισχαιμικό γεφυρικό έμφρακτο

60 Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση

61

62 Προσβολή του ΚΝΣ σε νόσο Behçet

63

64 Πιθανή νευροσαρκοείδωση

65 Δεν ξέρουμε τι έχει (και ίσως δεν μάθουμε)

66


Κατέβασμα ppt "Σύνδρομα εγκεφαλικού στελέχους. ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Α. Μεσεγκέφαλος ΕπωνυμίαΕντόπισηΠροσβαλλόμενα κρανιακά νεύρα, πυρήνες και οδοί ΣημειολογίαΣύνήθες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google