Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνοκρατικό vs ανθρωπιστικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνοκρατικό vs ανθρωπιστικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνοκρατικό vs ανθρωπιστικό
Μοντέλα αξιολόγησης Τεχνοκρατικό vs ανθρωπιστικό

2 Η παραδοσιακή αξιολόγηση
Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση γραπτές δοκιμασίες είτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είτε κατά το τέλος της. Τα διαγωνίσματα κατασκευάζονται με βάση κριτήρια που ορίζονται στο ΑΠ ή σε ειδικές εγκυκλίους. Οι μαθητές συγκρίνονται με βάση μια ιδεατή νόρμα

3 Τεχνοκρατικό μοντέλο Μηχανισμός ελέγχου στην εκπαίδευση: ελέγχει την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προϊόντων της. Σε ποιον βαθμό έχουν καλυφθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά; Προϋποθέτει εξέταση, ορίζεται ποσοτικά με βάση συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης. Ιεραρχική αξιολόγηση Αντικειμενική, γιατί στηρίζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Εστιάζεται στο αποτέλεσμα. Στοιχεία χρήσιμα για συγκρίσεις. Δεκαετία 1970 Αμερική και Ευρώπη «Κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων» (Movement of Effective Schools).

4 Αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση
Η διδασκαλία είναι μια μηχανιστική διαδικασία μετάδοσης μιας συγκεκριμένης γνώσης Η αξιολόγηση – βαθμολογία αποτελεί εξωτερικό κίνητρο για τη μάθηση Οι εκπαιδευτικοί είναι διεκπεραιωτές και οι μαθητές δέκτες

5 Κριτική Στην εκπαίδευση δεν είναι όλα τα μεγέθη μετρήσιμα. Συχνά αναπτύσσονται ποιότητες που διακρίνονται μακροπρόθεσμα. Αξία μπορεί να έχουν και εκπαιδευτικές διαδικασίες που δεν υπηρετούν συγκεκριμένους στόχους, αλλά διακρίνονται από εσωτερική ποιότητα. Μια αξιολόγηση που ελέγχει, ιεραρχεί και ταξινομεί συχνά τιμωρεί και οδηγεί σε αποκλεισμούς, με αρνητικά αποτελέσματα.

6 Η αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση
Παραδοσιακό μοντέλο: είδη σταθμισμένων tests και ειδικότερα τα tests αναπτυξιακής προβολής (developmental screening tests), τα διαγνωστικά tests (diagnostic tests), τα tests ετοιμότητας (readiness tests) και τα tests επίτευξης στόχων (achievement tests)

7 Κριτική Ενστάσεις για τις διαδικασίες χορήγησης,
Ελέγχεται ο βαθμός της προγνωστικής τους αξίας αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους. Τα test ως τρόπος μέτρησης της μάθησης, δεν είναι σε θέση να μας δείξουν πώς να διδάξουμε, αφού στα αποτελέσματά τους δεν λαμβάνονται υπόψη οι ατομικοί, για κάθε παιδί, παράγοντες που διαμορφώνουν τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (Vygotsky)

8 Εναλλακτικές προσεγγίσεις
α) δίνεται έμφαση στις αυθεντικές καταστάσεις και συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται η αξιολόγηση του μαθητή. β) Ο μαθητής συμμετέχει στην αξιολόγησή του και γ) Επιδιώκεται η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών διαστάσεων της αξιολόγησης.

9 Ο μαθητής αξιολογείται:
α) στη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών του στο παιδαγωγικό πλαίσιο, β) με την ουσιαστική συμμετοχή του στις διαδικασίες αξιολόγησής του και γ) συμμετέχοντας σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αλληλοαξιολόγησης.

10 Η αξιολόγηση των project
Γιατί είναι διαφορετική; Ποιος ο στόχος της αξιολόγησης; Σχετίζεται ο διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης με την αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία που κομίζει η πρακτική των project και οι στόχοι της;

11 Ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο
Αναπτυξιακή λειτουργία που συνδέεται με την ικανότητα της αλλαγής και του αυτομετασχηματισμού του σχολείου. Ενδυνάμωση του σχολείου και ανάπτυξη σχεδίων-στόχων από το ίδιο το σχολείο. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

12 Ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο
Ανθρωπιστικό (επικεντρώνεται στα υποκείμενα της εκπαίδευσης) και Πλουραλιστικό (συνυπολογίζει πολλούς παράγοντες και όχι μόνο την επίτευξη στόχων).

13 Ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο
Βασική επιδίωξη: ο εντοπισμός των ελλείψεων και των ατελειών του αξιολογουμένου, η κατανόηση και η ερμηνεία τους και στη συνέχεια η βελτίωση του αξιολογουμένου. Συλλέγονται δεδομένα με πολλούς και ποικίλους τρόπους, ερμηνεύονται, συντάσσονται αναφορές, παρουσιάζονται περιγραφές και διατυπώνονται προτάσεις.

14 Ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο
Ο αξιολογητής μετατρέπεται σε σύμβουλο που στοχεύει κυρίως στο να αναπτύξει στον αξιολογούμενο την ικανότητα αυτοαξιολόγησής του. Συμμετέχει στην αλληλόδραση, στην ανατροφοδότηση και την αλλαγή, προσπαθώντας να εντάξει στην αξιολόγηση όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

15 Κριτική Υποκειμενικός χαρακτήρα της
Συνθετότητα του συγκεκριμένου μοντέλου, Απαιτείται ένα πλήθος των δεξιοτήτων από τους αξιολογητές και απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια.


Κατέβασμα ppt "Τεχνοκρατικό vs ανθρωπιστικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google